Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

28.12.2012/999

Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (30.12.2013/1194)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter enligt Europeiska unionens (EU) gemensamma jordbrukspolitik.

Denna lag tillämpas inte på livsmedel, alkoholdrycker eller alkoholpreparat till den del det föreskrivs om dessa i någon annan lag.

2 § (9.12.2016/1074)
Förhållande till annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna lag föreskrivs det i

1) lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) om det nationella stöd till sektorn för biodlingsprodukter och det stöd till sockerbetsodlare samt det nationella stöd till vissa sektorer i Finland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen,

2) lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) om verkställighet av det stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter som avses i marknadsordningsförordningen,

3) tullagen (304/2016) om uppbörd av de importtullar och tilläggsimporttullar som avses i marknadsordningsförordningen,

4) lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) om stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden.

Bestämmelser om godtagbarheten för avtal, beslut och förfaranden som producent- och branschorganisationer som godkänts med stöd av denna lag ingår, fattar eller iakttar och om bedömningen av godtagbarheten samt om behöriga myndigheter i dessa frågor finns i marknadsordningsförordningen och i konkurrenslagen (948/2011).

3 § (30.12.2013/1194)
Definitioner

I denna lag avses med

1) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

2) den gamla marknadsordningsförordningen rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning),

3) EU:s marknadsordningslagstiftning marknadsordningsförordningen, den horisontella förordningen och den EU-lagstiftning som antagits med stöd av dem och med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

4) EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter bestämmelserna i artikel 189 i marknadsordningsförordningen, i artikel 64 i den horisontella förordningen samt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 och bestämmelserna som gäller import av hampaprodukter i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser, (9.12.2016/1074)

5) EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser bestämmelserna i del III kapitel I i marknadsordningsförordningen och bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen,

6) exportbidrag bidrag för export av produkter till länder utanför EU enligt del III kapitel VI i marknadsordningsförordningen och kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009, (14.11.2014/937)

7) förordningen om exportbidrag kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter,

8) tullkodexen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, (29.4.2016/313)

8 a) delegerade förordningen till tullkodexen kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, (29.4.2016/313)

9) förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag,

10) producent jordbrukare som avses i artikel 2 i den horisontella förordningen,

11) stöd till producentorganisationer i del II avdelning I kapitel II avsnitt 3 i marknadsordningsförordningen avsett ekonomiskt stöd från gemenskapen till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker,

12) EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker bestämmelserna om frukt- och grönsaksprodukter i del II avdelning I kapitel II avsnitt 3, del II avdelning II kapitel I, del II avdelning I kapitel III, del III kapitel I–III och del IV kapitel I i marknadsordningsförordningen, kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpnings-föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, (6.4.2018/207)

13) stöd för biodling i artikel 55 i marknadsordningsförordningen avsett ekonomiskt stöd för biodlingsprogram som beviljas av EU-medel,

14) stöd för privat lagring i del II avdelning I kapitel I avsnitt 3 i marknadsordningsförordningen avsett stöd för privat lagring,

15 punkten har upphävts genom L 9.12.2016/1074. (9.12.2016/1074)

16) stöd till utdelning i skolan i del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen avsett stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker till skolelever, (16.6.2017/375)

17) EU:s lagstiftning om utdelning i skolan bestämmelserna om stöd till utdelning i skolan i del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen och i den horisontella förordningen samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter, kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 och rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, (16.6.2017/375)

18 punkten har upphävts genom L 207/2018. (6.4.2018/207)

19) EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar bestämmelserna i artikel 10 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur och bestämmelserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur, (6.4.2018/207)

20) EU:s lagstiftning om sockerproduktion bestämmelserna i del II avdelning II kapitel II avsnitt 1 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet och bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna samt bestämmelserna om produkter inom sockersektorn i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar, (6.4.2018/207)

21) den delegerade förordningen om utbetalande organ kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, (14.11.2014/937)

22) EU:s lagstiftning om handelsnormer de bestämmelser som gäller handelsnormer för jordbruksprodukter och beteckningar, märkning, oenologiska metoder, vindruvssorter, lämnande av information, användning av följedokument och dokumentering av uppgifter i fråga om produkter inom vinsektorn i artiklarna 73–123, 147, 223 och 230.1 c i marknadsordningsförordningen, i artiklarna 59, 89 och 90 i den horisontella förordningen och i EU:s lagstiftning om genomförandet av dem samt i de bestämmelser i EU:s lagstiftning som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen, (6.4.2018/207)

23) förordningen om utbetalande organ kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet, (14.11.2014/937)

24) produkter inom olivsektorn olivolja och bordsoliver enligt artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen,

25) frukt och grönsaker frukt och grönsaker, bananer samt bearbetad frukt och bearbetade grönsaker enligt artiklarna 1, 75 och 76 i marknadsordningsförordningen,

26) produkter inom humlesektorn humle enligt artiklarna 1, 75 och 77 i marknadsordningsförordningen och bilaga II till den,

27) produkter inom vinsektorn i artiklarna 78 och 81 i och bilaga II till marknadsordningsförordningen avsedda produkter inom vinsektorn,

28) etylalkohol i artikel 1 i marknadsordningsförordningen avsedd etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter,

29) kalvkött i bilaga VII till marknadsordningsförordningen avsett kött av nötkreatur som är högst tolv månader,

30) mjölkprodukter mjölk och mjölkprodukter enligt artikel 78 i marknadsordningsförordningen,

31) bredbara fetter i artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen avsedda bredbara fetter,

32) produkter inom äggsektorn ägg enligt artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen, med undantag för kläckägg enligt bilaga II,

33) produkter inom fjäderfäköttssektorn i artiklarna 1, 75 och 78 i marknadsordningsförordningen avsett fjäderfäkött samt i dess bilaga II avsedda produkter inom fjäderfäköttssektorn och kläckägg,

34) EU:s interventionslagstiftning bestämmelserna i del II avdelning I kapitel I avsnitt 1–4 i marknadsordningsförordningen, bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 58–60, 62, 64 och 66 i den horisontella förordningen samt bestämmelserna i EU:s lagstiftning om genomförande av dem samt de bestämmelser i EU:s lagstiftning om offentlig och privat lagring av jordbruksprodukter som antagits med stöd av den gamla marknadsordningsförordningen, (9.12.2016/1074)

35) störningar på marknaden en sådan situation som avses i artiklarna 219–221 i marknadsordningsförordningen. (30.12.2014/1363)

4 §
Landsbygdsverkets allmänna behörighet och den behöriga myndighet som avses i EU:s lagstiftning

Landsbygdsverket är behörig nationell myndighet vid genomförande av marknadsordningen, som ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och svarar för genomförandet av de till marknadsordningen anknytande åtgärder som den nationella myndigheten ska sköta och för de beslut som genomförandet kräver, om inte något annat bestäms nedan i denna lag.

Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 1.2 i förordningen om utbetalande organ.

Landsbygdsverket är det utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen. (30.12.2013/1194)

2 kap

Interventionslagring

5 §
Val av interventionslager

Vid upphandling av lager (interventionslager) som ska användas vid offentlig intervention enligt marknadsordningsförordningen (interventionslagring) och av tjänster som hänför sig till lagringen ska Landsbygdsverket säkerställa att

1) lagren och lagringsförfarandena uppfyller kraven i EU:s interventionslagstiftning och denna lag,

2) det tillsammans med den aktör som svarar för interventionslagringen (interventionslagerhållare) upprättas ett kontrakt som avses i EU:s interventionslagstiftning och där interventionslagerhållarens ersättningsansvar och de övriga omständigheter som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning fastställs,

3) interventionslagerhållaren förbinder sig att föra bok över och anmäla till Landsbygdsverket och den i denna lag avsedda myndighet som svarar för kontroll av lagringen de uppgifter om lagren och lagringsförfarandet som avses i EU:s interventionslagstiftning och denna lag.

6 §
Fullmakt för aktörer som lämnar in erbjudanden eller anbud i fråga om spannmålsprodukter

En aktör som enligt EU:s interventionslagstiftning kan komma i fråga för att lämna in ett erbjudande eller ett anbud som gäller spannmålsprodukter kan ge en annan aktör som kan komma i fråga för ändamålet fullmakt att på den förstnämnda aktörens vägnar lämna in erbjudanden eller anbud.

Den som fått fullmakt att lämna in erbjudanden eller anbud ska i samband med erbjudandet eller anbudet lämna Landsbygdsverket en redogörelse för fullmakten. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om fullmaktsgivaren och dennes samtycke till att de produkter som fullmakten avser före inlagring i interventionslagret kontrolleras i lokaler som används till lagring av produkterna. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter om fullmakten som ska lämnas.

7 §
Inlagring i och utlagring från interventionslager

En aktör som säljer produkter för interventionslagring (interventionssäljare) ska inlagra produkterna i interventionslagret och en aktör som köper produkter som finns i interventionslager (interventionsköpare)ska utlagra dem därifrån så att produkternas kvalitet och kvantitet kan kontrolleras. Interventionssäljaren ska inlagra och märka förpackade produkter så att det är lätt att hantera och identifiera dem. Närmare bestämmelser om kraven på in- och utlagringssätt och märkning av produkterna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Interventionssäljaren och interventionsköparen kan inlagra produkter i eller utlagra produkter från interventionslagret endast när interventionslagerhållaren kan ta emot eller tillhandahålla produkterna i fråga och den myndighet som enligt denna lag svarar för kontroll av produkterna kan kontrollera dem.

8 §
Betalning av produkter och ersättande av kostnader som hänför sig till interventionslagring

Bestämmelser om rätten för interventionssäljare av spannmålsprodukter att erbjuda produkter till ett interventionslager för att övertas på lagringsplatsen utan transport och om myndighetens skyldighet att i detta fall dra av kostnaderna för transport och utlagring från produktpriset finns i EU:s interventionslagstiftning. Landsbygdsverket beslutar om kostnadsavdraget. (9.12.2016/1074)

Till övriga delar än vad som avses i 1 mom. finns bestämmelser om grunderna för priset på och ersättande av transportkostnaderna för produkter som inlagras i interventionslager i EU:s interventionslagstiftning. Interventionssäljare ska lämna Landsbygdsverket de uppgifter som behövs för att fastställa produktpriset och ersättningen för transportkostnader. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas vid ansökan om ersättning.

Om kvantiteten utlämnade produkter vid en kontroll i samband med utlagring av spannmålsprodukter konstateras vara mindre än den som interventionsköparen och Landsbygdsverket har kommit överens om och det inte är möjligt att lämna ut den kvantitet som saknas, återbetalar Landsbygdsverket till interventionsköparen en andel av priset som motsvarar den produktkvantitet som saknas. Om den utlämnade kvantiteten konstateras vara större än den överenskomna, ska interventionsköparen betala till Landsbygdsverket ett pris som motsvarar den överskjutande utlämnade kvantiteten.

9 §
Krav på tillverkning av produkter för lagring

Bestämmelser om skyldigheten för anläggningar som tillverkar smör eller mjölkpulver för interventionslagring att ansöka om godkännande och om förutsättningarna för godkännande finns i EU:s interventionslagstiftning. Landsbygdsverket beviljar på ansökan godkännande för en anläggning som uppfyller förutsättningarna för godkännande (godkänd tillverkare av produkter för lagring). Godkännandet gäller tills vidare. Bestämmelser om förutsättningarna för att återkalla godkännandet och om förutsättningarna för att ett återkallat godkännande ska kunna börja gälla på nytt finns i EU:s interventionslagstiftning.

Bestämmelser om skyldigheten för godkända tillverkare av produkter för lagring att i förväg underrätta myndigheten om att produktion av produkterna i fråga inleds och bestämmelser om tiden för att göra anmälan samt andra krav som gäller godkända tillverkare av produkter för lagring finns i EU:s interventionslagstiftning. Landsbygdsverket får inom de gränser som anges i EU:s interventionslagstiftning meddela föreskrifter om en tid som infaller senare än den som avses i lagstiftningen i fråga, om detta inte äventyrar ordnandet av produktionsövervakningen.

3 kap

Import från och export till länder utanför EU

10 §
Import- och exportlicenser

Bestämmelser om skyldigheten för importörer att visa upp importlicens vid import av jordbruksprodukter från länder utanför EU och för exportörer att visa upp exportlicens vid export av jordbruksprodukter till länder utanför EU samt om uppgifterna i licenserna och licensanvändningen finns i EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser.

Landsbygdsverket får meddela de närmare föreskrifter som EU:s lagstiftning om import- och exportlicenser tillåter eller kräver när det gäller dels sådana smärre kompletteringar av uppgifterna i licenserna och av licensanvändningen som behövs för att säkerställa produktuppföljningen, dels smärre undantag som inte äventyrar vare sig produktuppföljningen eller tillgången till tillräcklig information för de myndigheter som övervakar importen och exporten av produkter.

11 §
Intyg som krävs vid import av produkter inom sektorn för hampa

I EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter finns bestämmelser om produkter inom sektorn för hampa vars import från länder utanför EU kräver intyg, om de uppgifter som ska ingå i ansökan om intyg och om villkoren för att utfärda intyg. Landsbygdsverket beslutar på ansökan om utfärdande av intyg.

Importören ska vid import visa upp intyget för tullkontoret, som vid hänförandet av produkterna till importförfarande gör en anteckning i intyget som motsvarar det importerade partiet.

12 §
Särskilda krav vid import av vissa hampfrön

I EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter finns bestämmelser om hampfrön avsedda för andra ändamål än utsäde (hampfrön), vars import kräver både ett intyg som avses i 11 § och att importören har godkänts för ändamålet (godkänd importör av hampfrön). Landsbygdsverket beslutar på ansökan om godkännande. Godkännandet förutsätter att importören förbinder sig att iaktta de krav på import av hampfrön som anges i EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter och i denna lag. Godkännandet gäller tills vidare.

I EU:s lagstiftning om import av hampaprodukter finns bestämmelser om

1) godtagbara användningssätt för importerade hampfrön,

2) den tid inom vilken hampfröna ska användas,

3) skyldigheten för godkända importörer av hampfrön att till myndigheten ge en förbindelse om uppvisande av dokument som gäller användningen av hampfrön.

Godkända importörer av hampfrön ska inom sex månader från utgången av den tidsfrist för användning av hampfrön som avses i 2 mom. 2 punkten lämna Landsbygdsverket dokument som visar hur hampfröna har använts. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka dokument som ska visas upp.

3 a kap (30.12.2013/1194)

Producentorganisationer och branschorganisationer (9.12.2016/1074)

12 a § (30.12.2013/1194)
Gemensamma bestämmelser om godkännande av producent- och branschorganisationer (9.12.2016/1074)

Landsbygdsverket beslutar på ansökan om godkännande av producentorganisationer och branschorganisationer som avses i detta kapitel. (9.12.2016/1074)

Sökanden ska i sin ansökan visa att förutsättningarna för godkännande uppfylls. Dessutom ska sökanden redogöra för de produkter eller produktgrupper som verksamheten gäller. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om de blanketter som ska användas.

Godkännandet gäller tills vidare, om det inte föreskrivs något annat i EU:s lagstiftning.

12 b § (9.12.2016/1074)
Allmänna förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

Som producentorganisation kan godkännas en sådan registrerad sammanslutning inom en produktsektor enligt artikel 1.2 i marknadsordningsförordningen som uppfyller de krav på en producentorganisations medlemmar, beslutsfattande, skyldighet att lämna information, bokföring, verksamhet och övriga förutsättningar för godkännande som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning och i detta kapitel och

1) vars delägare eller medlemmar som producerar produkter inom den verksamhet som godkännandet gäller (producentmedlem) är tillräckligt många för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt, eller

2) som saluför produktion till ett värde eller en volym som är tillräcklig med tanke på produkterna inom den verksamhet som godkännandet gäller och med tanke på antalet producentmedlemmar samt för att de mål som har satts för verksamheten ska kunna uppfyllas effektivt.

Genom förordning av statsrådet får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare bestämmelser utfärdas om kraven i fråga om antalet producentmedlemmar, värdet på och volymen av den saluförda produktionen samt övriga förutsättningar för godkännande.

En producentorganisation får lägga ut funktioner på entreprenad under de förutsättningar som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om utläggning på entreprenad.

12 c § (30.12.2013/1194)
Särskilda förutsättningar för godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Utöver vad som föreskrivs i 12 b § är en förutsättning för godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker att organisationen förfogar över den personal, infrastruktur och utrustning som krävs för insamling, sortering, lagring, förpackning och marknadsföring av producentmedlemmarnas produktion samt för centraliserad ekonomisk förvaltning och bokföring och ett centraliserat faktureringssystem liksom även för tillhandahållande av tekniskt stöd och tekniska hjälpmedel för producentmedlemmarna. Närmare bestämmelser om kraven i fråga om dessa omständigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker som ansöker om stöd till producentorganisationer ska med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 b § 1 mom. uppfylla kraven enligt 1 och 2 punkten i det momentet. (9.12.2016/1074)

12 d § (6.4.2018/207)
Medlemskap i en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Utöver producentmedlemmarna får en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker även ha ett mindre antal andra aktörer som delägare eller medlemmar, om de förbinder sig att iaktta producentorganisationens stadgar. En sådan annan aktör får dock inte vara en fysisk eller juridisk person som är verksam inom parti- eller detaljhandeln eller distributionssektorn. Närmare bestämmelser om det största antalet sådana andra aktörer får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan i sina stadgar fastställa en uppsägningstid för producentmedlemmar som är längre än den som avses i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker, dock högst sex månader.

Delägarnas och medlemmarnas rösträtt ska anges på ett sådant sätt i stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att producentmedlemmarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet inom organisationen garanteras fullt ut. Närmare bestämmelser om kraven i fråga om rösträtten får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

12 e § (6.4.2018/207)
Direktförsäljning inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentmedlem inom sektorn för frukt och grönsaker får av sina produkter sälja en andel på högst 25 procent direkt till konsumenter på det sätt som avses i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

12 f § (30.12.2013/1194)
Krav på verksamheten vid producentorganisationer inom mjölksektorn

Godkända producentorganisationer inom mjölksektorn ska varje år före utgången av januari månad lämna Landsbygdsverket uppgifter om antalet medlemmar och mängden obehandlad mjölk som saluförts.

12 g § (29.4.2016/329)
Producentorganisationer inom nöt- och kalvköttssektorn och sektorn för jordbruksgrödor

Också en producentorganisation inom nöt- och kalvköttssektorn enligt marknadsordningsförordningen samt en producentorganisation inom sektorn för vissa jordbruksgrödor enligt artikel 171 i den förordningen kan godkännas som producentorganisation. På förutsättningarna för godkännande tillämpas bestämmelserna i 12 b §.

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom nöt- och kalvköttsektorn och sektorn för jordbruksgrödor att lämna information om de produktionsvolymer som omfattas av avtalsförhandlingar finns i EU:s marknadsordningslagstiftning. Informationen ska lämnas till Landsbygdsverket.

12 h § (9.12.2016/1074)
Allmänna förutsättningar för godkännande av en branschorganisation

Som branschorganisation godkänns en registrerad sammanslutning som uppfyller de krav avseende förutsättningarna för godkännande som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning och i detta kapitel.

I marknadsordningsförordningen finns bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som gäller inrättande av en branschorganisation, dess mål och verksamhet samt om de aktörer som ska vara representerade i branschorganisationen. Genom förordning av statsrådet får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare bestämmelser utfärdas om kraven i fråga om dessa omständigheter.

4 kap

Stödsystem

Exportbidrag
13 § (30.12.2013/1194)
Förhandsanmälan om ansökan om exportbidrag samt hur exportbidragsprodukter ska läggas fram

I förordningen om exportbidrag finns bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om exportbidrag att lämna Tullen en förhandsanmälan om lastning av och ansökan om exportbidrag för produkter som är föremål för exportbidrag (exportbidragsprodukt) och om tid för förhandsanmälan. Tullen får meddela de föreskrifter som tillåts enligt förordningen om exportbidrag om senareläggning av den tid som anges i förordningen.

Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter om exportbidragsprodukterna, lastningsplatsen, lastningstiden och transportmedlet. Tullen meddelar inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i förhandsanmälan.

Den som ansöker om exportbidrag ska lägga fram exportbidragsprodukterna på ett sätt som skiljer dem från övriga produkter, så att det är möjligt att identifiera produkterna och transporten samt kontrollera produkterna omedelbart före den tidpunkt för påbörjande av lastning som anges i förhandsanmälan. Tullen får inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning meddela närmare föreskrifter om sättet att lägga fram produkter.

14 §
Exportdeklaration och ansökan om exportbidrag i fråga om exportbidragsprodukter

Bestämmelser om skyldigheten för dem som ansöker om exportbidrag att till den behöriga tullmyndigheten lämna en exportdeklaration som gäller exportbidragsprodukter finns i förordningen om exportbidrag. Den som ansöker om exportbidrag ska i exportdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för beräkning av bidraget. Landsbygdsverket meddelar inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning närmare föreskrifter om de uppgifter för beräkning av bidraget som ska lämnas i exportdeklarationen. Bestämmelser om de övriga uppgifter som ska ingå i exportdeklarationen finns i artikel 2 i den delegerade förordningen till tullkodexen. (29.4.2016/313)

En exportdeklaration där exportören meddelar att exportbidrag söks och där de uppgifter som avses i 1 mom. ingår anses vara en ansökan om exportbidrag.

En ansökan om exportbidrag ska lämnas till Tullen så att denna före den lastningstidpunkt som anges i förhandsanmälan har tillräckligt med tid att behandla ansökan och bedöma behovet av att kontrollera produkterna. Tullen får meddela närmare föreskrifter om tiden för ansökan. (30.12.2013/1194)

En ansökan om exportbidrag får inte återtas, om den tid som återstår till den anmälda lastningstiden är kortare än två timmar. Tullkontoret kan emellertid godkänna ett återtagande som görs senare, om återtagandet beror på att det fordon som reserverats för transport av produkterna har gått sönder på vägen till lastningsplatsen eller försenats vid gränsövergången eller om det finns någon annan exceptionell orsak.

15 §
Godkännande av övervakningsorgan samt övervakningsorganens verksamhet

I förordningen om exportbidrag finns bestämmelser om rätten för den som ansöker om exportbidrag att för granskning av de uppgifter om uppfyllande av tullformaliteter för exportbidragsprodukter, de uppgifter om iakttagande av kraven på transporten och de uppgifter om lossning av produkterna som utgör villkor för beviljande av exportbidrag anlita ett företag som specialiserat sig på kontroll och övervakning och som godkänts för ändamålet (godkänt övervakningsorgan). Bestämmelser om förutsättningarna och tiden för godkännande och om förutsättningarna för tillfällig upphävning och för återkallelse av godkännandet finns i förordningen om exportbidrag. Landsbygdsverket beslutar om godkännande av övervakningsorgan på ansökan.

Bestämmelser om kraven på godkända övervakningsorgans verksamhet finns i förordningen om exportbidrag och i förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag. Ett godkänt övervakningsorgan ska på Landsbygdsverkets begäran lägga fram de uppgifter som ligger till grund för uppgifterna om uppfyllande av tullformaliteterna, transport och lossning.

16 §
Godkännande av proviantlager samt proviantlagrens verksamhet

Bestämmelser om rätten för dem som ansöker om exportbidrag att vid exportförfarandet för exportbidragsprodukter använda ett proviantlager som godkänts för ändamålet (godkänt proviantlager) finns i förordningen om exportbidrag. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande och om kraven på den verksamhet godkännandet avser finns i förordningen om exportbidrag och i de bestämmelser i artikel 240 i tullkodexen som gäller tullager. Landsbygdsverket beslutar om godkännande av proviantlager på ansökan. (29.4.2016/313)

Godkännandet gäller i tre år. Landsbygdsverket beslutar på ansökan om nytt godkännande. Ansökan ska innehålla en redogörelse för uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande.

Stöd till producentorganisationer
17 §
Nationell strategi för sektorn för frukt och grönsaker

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar den nationella strategi för åtgärder på frukt- och grönsaksmarknaden som avses i marknadsordningsförordningen.

18 §
Allmänna villkor för stödet till producentorganisationer

Beviljandet av stöd till producentorganisationer förutsätter att

1) Landsbygdsverket godkänner verksamhetsprogrammet för den producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker som ansöker om stödet,

2) de åtgärder som producentorganisationen inom sektorn för frukt och grönsaker har vidtagit och kostnaderna för dem är stödberättigande på det sätt som avses i detta kapitel,

3) producentorganisationen inom sektorn för frukt och grönsaker har en driftsfond som uppfyller kraven i detta kapitel.

19 § (6.4.2018/207)
Verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Landsbygdsverket godkänner på ansökan ett verksamhetsprogram utarbetat av en sådan producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker som ansöker om stöd, om verksamhetsprogrammet uppfyller de krav angående följande omständigheter som anges i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker och detta kapitel:

1) en beskrivning av utgångsläget, verksamhetsprogrammets mål och kriterier för utvärdering av måluppfyllelsen,

2) verksamhetsprogrammets varaktighet,

3) de planerade åtgärderna, kostnaderna och finansieringen,

4) en redogörelse för inrättandet av driftsfonden och de åtaganden som förutsätts av producentorganisationerna.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska i ansökan om godkännande av verksamhetsprogrammet lämna uppgifter om förutsättningarna för godkännande. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas.

Bestämmelser om tiden för ansökan om godkännande av verksamhetsprogram finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Sådana bestämmelser om senareläggning av tiden som tillåts enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker får utfärdas genom förordning av statsrådet, om det behövs för att säkerställa att producentorganisationen har tillräckligt med tid att sammanställa de uppgifter som ska anmälas.

20 § (6.4.2018/207)
Stödberättigande åtgärder av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Stöd till producentorganisationer kan beviljas för att ersätta kostnader för följande åtgärder enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker som ingår i ett godkänt verksamhetsprogram:

1) produktionsplanering,

2) förbättring eller bevarande av produktkvaliteten,

3) säljfrämjande,

4) forskning eller experimentell produktion,

5) utbildning eller främjande av tillgången till rådgivningstjänster,

6) skördeförsäkring som hänför sig till krisförebyggande och krishantering i fråga om marknaden,

7) miljöinsatser.

Närmare bestämmelser om de stödberättigande åtgärder som anges i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Stöd till producentorganisationer kan inte beviljas för åtgärder för vilka annan offentlig finansiering har fåtts. Bestämmelser om övriga begränsningar som rör de stödberättigande åtgärderna finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

21 § (6.4.2018/207)
Stödberättigande miljöinsatser av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Stöd till producentorganisationer kan beviljas producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker för att ersätta extra kostnader eller kompensera inkomstbortfall som genomförandet av miljöinsatser som ingår i ett verksamhetsprogram föranleder, om åtgärden gäller

1) minskad klimatförändring,

2) naturskydd och biologisk mångfald,

3) främjande av miljö, hälsa eller livskvalitet,

4) skydd av naturresurser,

5) behandling av avfall, eller

6) utbildning eller rådgivning med anknytning till miljöinsatser.

Närmare bestämmelser om de stödberättigande miljöinsatser som anges i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska genomföra åtminstone två miljöinsatser som avses i 1 mom. eller använda åtminstone tio procent av utgifterna inom verksamhetsprogrammet till dem. Bestämmelser om krav på miljöinsatserna finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

22 § (6.4.2018/207)
Stödberättigande för kostnader inom stödet till producentorganisationer och stödets maximibelopp

Stödet till producentorganisationer kan ersätta sådana behövliga skäliga kostnader för genomförande av åtgärder och insatser enligt 20 och 21 § som har uppkommit efter det att ett godkänt verksamhetsprogram börjat genomföras. Bestämmelser om stödberättigande kostnader och om begränsningar som rör dem finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Närmare bestämmelser om de stödberättigande kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Bestämmelser om maximibeloppet av stöd till producentorganisationer finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker.

Bestämmelser om förutsättningarna för att höja maximibeloppet av stöd till producentorganisationer finns i artikel 34 i marknadsordningsförordningen. Närmare bestämmelser om uppnåendet av en marknadsandel på mindre än 20 procent som enligt artikel 34 i den förordningen är en förutsättning för att höja stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 § (6.4.2018/207)
Driftsfond för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att årligen anmäla en uppskattning av driftsfondens storlek under det följande året för genomförande av verksamhetsprogrammet finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Anmälan görs till Landsbygdsverket. Den ska innehålla uppgifter på basis av vilka det är möjligt att uppskatta driftsfondens storlek och värdet av den saluförda produktionen. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska anges i anmälan.

Bestämmelser om tiden för inlämnande av anmälan finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Sådana bestämmelser om senareläggning av tiden som tillåts enligt EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker får utfärdas genom förordning av statsrådet, om det behövs för att säkerställa att producentorganisationen har tillräckligt med tid att sammanställa de uppgifter som ska anmälas.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ordna driftsfondens bokföring på ett sådant sätt att revisorerna årligen kan identifiera, kontrollera och certifiera fondens utgifter. Närmare bestämmelser om kraven på driftsfondens bokföring får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

24 § (6.4.2018/207)
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd till producentorganisationer

I samband med ansökan om stöd till producentorganisationer ska det redogöras för de genomförda åtgärderna och insatserna samt för kostnaderna för dem. Bestämmelser om ansökan om och utbetalning av stödet finns dessutom i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas.

25 § (6.4.2018/207)
Ändringar av producentorganisationens verksamhetsprogram

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att i förväg ansöka om godkännande av ändringar av ett godkänt verksamhetsprogram samt bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av ändringar finns i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Landsbygdsverket beslutar om godkännande av ändringar på ansökan. Bestämmelser om tiden för ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. får en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ändra sitt verksamhetsprogram under genomförandeåret utan godkännande, om det är fråga om en obetydlig ändring som inte inverkar på genomförandet av åtgärderna och om organisationen underrättar Landsbygdsverket om ändringen utan dröjsmål efter det att ändringsbehovet har framkommit.

Stöd för biodling
26 §
Biodlingsprogram och åtgärder som berättigar till stöd för biodling

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar det biodlingsprogram som enligt marknadsordningsförordningen är en förutsättning för beviljande av stöd för biodling.

Bestämmelser om de åtgärder för vilka stöd för biodling kan fås finns i artikel 55 i marknadsordningsförordningen. Närmare bestämmelser om de stödberättigande åtgärderna och om kraven på dem utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. (30.12.2013/1194)

27 §
Aktörer som har rätt till stöd för biodling

Stöd för biodling kan beviljas registrerade föreningar och andelslag som företräder biodlingssektorn och förbinder sig att vidta alla stödberättigande åtgärder. Stöd kan sökas av flera stödberättigade aktörer gemensamt.

En stödberättigad aktör kan anlita en annan offentligrättslig eller privaträttslig registrerad sammanslutning vid genomförandet av enskilda åtgärder. Då tillämpas det som i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) bestäms om skyldigheten att med den som genomför projektet ingå avtal om understödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa.

28 §
Godtagbara kostnader i samband med stöd för biodling samt stödets maximibelopp

Till stöd för biodling berättigar de behövliga och skäliga kostnaderna för genomförande av stödberättigande åtgärder som avses i 26 § 2 mom. Närmare bestämmelser om de godtagbara kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Landsbygdsverket beslutar om maximibeloppet av stöd för biodling som kan beviljas var och en sökande.

29 §
Ansökan om samt beviljande och utbetalning av stöd för biodling

Landsbygdsverket beslutar på ansökan om beviljande av stöd för biodling. Ansökan om stöd ska ges in under den tid som nämns i ansökningsannonsen. Till ansökan ska det fogas en plan över genomförandet av de åtgärder stödet avser och kostnaderna för dem. En förutsättning för beviljande av stöd är att åtgärderna och kostnaderna är godtagbara.

Stödtagaren ska föra bok över de genomförda åtgärderna och kostnaderna för dem.

Landsbygdsverket beslutar på ansökan om utbetalning av stöd för biodling. Till ansökan ska det fogas en redogörelse för de genomförda åtgärderna och kostnaderna för dem. En förutsättning för utbetalning av stöd är att de genomförda åtgärderna och kostnaderna är godtagbara.

Närmare bestämmelser om de uppgifter ansökningarna ska innehålla och de uppgifter som ska dokumenteras enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Stöd för privat lagring
30 §
Krav på privat lagring

1 mom. har upphävts genom L 14.11.2014/937. (14.11.2014/937)

En förutsättning för beviljande av stöd för privat lagring är att sökanden lagrar produkterna under sådana förhållanden och på ett sådant sätt att det säkerställs att produktkvantiteten och produkternas egenskaper upprätthålls och att produkterna lätt kan identifieras och är lätt åtkomliga. Dessutom krävs det att sökanden säkerställer att produkterna är försedda med behövlig identitetsbeteckning och att lagrade produkter inte byts ut mot andra produkter. Närmare bestämmelser om kraven på lagringsförhållanden, lagringssätt och märkning får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Den som ansöker om stöd för privat lagring ska inlagra och utlagra produkterna på ett sådant sätt att produkternas kvalitet, kvantitet och märkningar kan kontrolleras. Sökanden ska ordna utlagringen vid lagringstidens slut på ett sådant sätt att kvantiteten av ett enskilt produktparti som utlagras inte är obetydlig. Närmare bestämmelser om kraven på in- och utlagringssätt och på minimikvantiteten produkter som ska utlagras på en gång får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Den som ansöker om stöd för privat lagring får flytta de produkter stödet avser till ett annat lager bara med tillstånd av Landsbygdsverket. Beviljande av tillstånd förutsätter att omlokaliseringen behövs för att trygga lämpliga förvaringsförhållanden för produkterna eller av någon annan exceptionell och oförutsebar anledning. Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd för privat lagring att in- och utlagra produkterna inom utsatt tid och om övriga skyldigheter för dem i samband med lagring finns i EU:s interventionslagstiftning. (9.12.2016/1074)

31 § (9.12.2016/1074)
Anmälan och dokumentering av uppgifter om privat lagring

De som får stöd för privat lagring ska dokumentera och anmäla till Landsbygdsverket de uppgifter som behövs för att säkerställa att lagringskraven uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på dokumentering och anmälan av uppgifter om lagring av produkter får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd att anmäla uppgifter om inlagring av produkter, lager som används, lagringsförfaranden och utlagring finns dessutom i EU:s interventionslagstiftning.

Bestämmelser om tiderna för anmälningar som förutsätts i fråga om mottagare av stöd för privat lagring finns i EU:s interventionslagstiftning. Sådana bestämmelser om tiderna för anmälningar som tillåts enligt EU:s interventionslagstiftning får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att säkerställa planeringen och genomförandet av produktkontroller.

32 § (9.12.2016/1074)
Avtal om privat lagring

Bestämmelser om skyldigheten att fastställa ett avtal om privat lagring mellan den myndighet som beviljar stödet och den som ansöker om stöd finns i EU:s interventionslagstiftning. Avtalet upprättas av Landsbygdsverket. Landsbygdsverket ska säkerställa att avtalet innehåller de krav på privat lagring som anges i EU:s interventionslagstiftning och i denna lag.

Stöd till utdelning i skolan (16.6.2017/375)
32 a § (16.6.2017/375)
Nationell strategi för stöd till utdelning i skolan

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om den nationella strategi för stöd till utdelning i skolan som avses i marknadsordningsförordningen och om det förslag till anslag i anslutning till strategin som ska lämnas in till Europeiska kommissionen samt om ändringar som gäller dessa.

33 § (16.6.2017/375)
Produkter som berättigar till stöd till utdelning i skolan

Utöver det som i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan föreskrivs om kraven på produkter som berättigar till stöd till utdelning i skolan ska produkterna motsvara näringsrekommendationerna. När de stödberättigande produkterna väljs ut kan hänsyn tas till ekologiskt produktionssätt, när produkterna har säsong, tillgängligheten för produkterna samt tillgängligt stödbelopp, korta leveranskedjor och miljöfördelar. Närmare bestämmelser om beaktande av näringsrekommendationer och om stödberättigande produkter utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 a § (16.6.2017/375)
Målgruppen för stöd till utdelning i skolan

Stöd till utdelning i skolan kan beviljas för anskaffning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker som delas ut till daghemsbarn eller elever vid läroanstalter. Stödet kan riktas till en viss åldersgrupp, om detta är motiverat med tanke på effektiviteten i att främja hälsosamma matvanor, det tillgängliga stödbeloppet och en effektiv utdelning. Närmare bestämmelser om fördelningen av stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 b § (16.6.2017/375)
Beloppet av stöd till utdelning i skolan samt stödperioden

Bestämmelser om maximibeloppet av stödet till utdelning i skolan under läsåret i hela landet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Stöd till utdelning i skolan får beviljas inom ramen för maximibeloppet enligt EU:s lagstiftning om utdelning i skolan och för anslaget i statsbudgeten.

I fråga om beloppet av det stöd som beviljas för en enskild stödberättigande produkttyp och stödperiodens längd kan utöver stödets maximibelopp även det uppskattade antalet barn och elever samt produkternas pris, kvantitet och produktionsmetoder beaktas. Stödnivån bestäms enligt leveranstidpunkten för produkten. Närmare bestämmelser om beloppet av stöd till utdelning i skolan och om stödperiodens längd utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

Om det stödbelopp som beräknas utifrån de godkända ansökningarna överstiger det maximibelopp av stödet som är tillgängligt för anskaffning av produkterna, ändras stödbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överstigits. Närmare bestämmelser om hur stödbeloppet ändras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 c § (16.6.2017/375)
Kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder för stöd till utdelning i skolan

De kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder som avses i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan genomförs inom ramen för offentlig upphandling. Landsbygdsverket ska i samband med upphandlingen säkerställa att

1) den aktör som ansöker om att genomföra åtgärderna ingår en sådan förbindelse som avses i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan,

2) den aktör som utses att genomföra åtgärderna och de åtgärder denne genomför uppfyller kraven i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan,

3) det med den aktör som utses att genomföra åtgärderna ingås ett avtal där de skyldigheter och det ansvar enligt EU:s lagstiftning om utdelning i skolan som hänför sig till genomförandet av de kompletterande åtgärderna fastställs,

4) den aktör som utses att genomföra åtgärderna förbinder sig att dokumentera och till Landsbygdsverket anmäla de uppgifter som gäller genomförandet av åtgärderna.

Bestämmelser om den andel av maximibeloppet av stödet till utdelning i skolan som högst får användas för kompletterande åtgärder och utvärderings- och informationsåtgärder finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Närmare bestämmelser om det belopp som används för åtgärderna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 § (16.6.2017/375)
Godkännande av sökande av stöd till utdelning i skolan

Bestämmelser om skyldigheten för de som ansöker om stöd till utdelning i skolan att ansöka om godkännande för ändamålet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan. Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan. Godkännandet förutsätter förutom det som föreskrivs i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan att sökanden är ett offentligt eller ett privat av myndigheterna erkänt daghem, en offentlig eller en privat av myndigheterna erkänd förskola eller läroanstalt på grundskolestadiet eller på andra stadiet eller en myndighet som svarar för deras verksamhet (godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan).

Stöd till utdelning i skolan kan sökas på en godkänd sökandes vägnar av en för ändamålet godkänd aktör som till den godkända sökanden levererar sådana produkter som stödet till utdelning i skolan avser (godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan). Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan. En förutsättning för godkännande är, utöver det som föreskrivs i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan, att leverantören visar upp en fullmakt av en godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan enligt vilken leverantören får ansöka om stödet på dennes vägnar.

En aktör som ansöker om ett godkännande som avses i denna paragraf ska i sin ansökan om godkännande lämna de uppgifter om förutsättningarna för godkännande som anges i denna paragraf. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökningarna.

Ett beviljat godkännande gäller tills vidare. Bestämmelser om förutsättningarna för att återkalla godkännandet och för att ett återkallat godkännande ska kunna återfås finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

35 § (16.6.2017/375)
Krav på godkända sökande av stöd till utdelning i skolan

Godkända sökande av stöd till utdelning i skolan ska

1) säkerställa att de produkter stödet avser delas ut endast till barn eller elever som hör till målgruppen för stödet,

2) föra bok över de utdelade stödberättigande produkterna, och

3) till Landsbygdsverket anmäla uppgifter om antalet barn och elever enligt 1 punkten och om de produkter som delats ut till dem.

Bestämmelser om övriga förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd till utdelning i skolan finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter enligt 1 mom. som ska dokumenteras och anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser dessutom utfärdas om den period som en enskild stödansökan för en godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan ska omfatta.

36 § (16.6.2017/375)
Krav på godkända leverantörer av produkter för utdelning i skolan

Om stöd till utdelning i skolan söks av en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan, förutsätter beviljandet av stöd att denne

1) sänker priset på de produkter stödansökan avser med åtminstone beloppet av utbetalt stöd så att det sammanlagda beloppet av nedsatt pris och stöd inte överstiger det pris som andra motsvarande kunder betalar till leverantören,

2) dokumenterar uppgifterna om sänkning av produktpriserna i ett informationssystem där det kan kontrolleras att kravet enligt 1 punkten uppfylls,

3) till Landsbygdsverket på verkets begäran utan obefogat dröjsmål anmäler uppgifter utifrån vilka prissänkningen kan kontrolleras i fråga om varje godkänd sökande av stöd till utdelning i skolan.

Landsbygdsverket har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten oberoende av sekretessbestämmelserna.

Bestämmelser om de uppgifter om levererade produkter som godkända leverantörer av produkter för utdelning i skolan ska dokumentera och anmäla och om övriga förutsättningar för beviljande av stödet finns i EU:s lagstiftning om utdelning i skolan.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda uppgifter som ska dokumenteras och om det informationssystem som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser dessutom utfärdas om den period som en enskild stödansökan för en godkänd leverantör av produkter för utdelning i skolan ska omfatta.

Störningar på marknaden (30.12.2014/1363)
36 a § (30.12.2014/1363)
Stöd vid störningar på marknaden

Vid störningar på marknaden kan det genom förordning av statsrådet, inom de ramar som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, föreskrivas närmare om ibruktagande av stöd som beviljas med stöd av artiklarna 219–221 i marknadsordningsförordningen liksom om stödmottagaren, förutsättningarna för beviljande av stöd, stödets belopp, stödberättigande kostnader, ansökan om stöd, beviljande av stöd, behövliga redogörelser och tidsfrister.

Allmänna krav på stödsystemen
37 §
Tekniska krav som hänför sig till stödsystemen

I EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs det om teknisk utrustning som de som ansöker om stöd och stödtagarna förutsätts ha och om andra tekniska krav. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får det utfärdas de närmare bestämmelser som tillåts eller förutsätts enligt EU:s marknadsordningslagstiftning när det gäller dels smärre kompletteringar som krävs för adekvat genomförande av de tekniska kraven, dels smärre undantag som inte äventyrar en adekvat verkställighet av EU:s marknadsordningslagstiftning.

5 kap

Klassificering av slaktkroppar

38 § (6.4.2018/207)
Skalor för klassificering av slaktkroppar

Bestämmelser om slakteriernas skyldighet att klassificera slaktkroppar av nötkreatur och svin och om den skala för klassificering av slaktkroppar som ska användas vid klassificeringen finns i marknadsordningsförordningen. Bestämmelser om rätten för en medlemsstat att tillåta undantag i fråga om skyldigheten att klassificera slaktkroppar finns i EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar.

Om ett slakteri klassificerar slaktkroppar av får, ska klassificeringen ske enligt skalan för klassificering av slaktkroppar.

Närmare bestämmelser om undantag i fråga om skyldigheten att klassificera slaktkroppar får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning, om detta inte äventyrar insamlingen av uppgifter om representativa priser eller tillförlitligheten hos de uppgifter som producenterna får om slaktdjuren. Sådana kompletterande bestämmelser om skalor för komplettering av skalan för klassificering av slaktkroppar som tillåts enligt marknadsordningsförordningen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att fastställa slaktkroppars värde mera exakt.

39 §
Genomförande av klassificeringen

Bestämmelser om kraven på slakteriernas klassificering och tekniska genomförande av den därmed sammanhörande vägningen samt bestämmelser om metoderna för märkning av slaktkroppar och om presentationen av slaktkroppar finns i EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar.

Sådana närmare bestämmelser om smärre kompletteringar av det tekniska genomförandet av klassificeringen och av metoderna för märkning av slaktkroppar som tillåts enligt EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att säkerställa att klassificeringen och vägningen genomförs exakt och att slaktkropparna identifieras.

Sådana närmare bestämmelser om smärre kompletteringar av presentationen av slaktkroppar som tillåts enligt EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar får dessutom utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, om det behövs för att säkerställa tillämpad kommersiell praxis, slakttekniken eller hygienen.

40 §
Godkännande av slaktkroppsklassificerare

Sådan klassificering av slaktkroppar som avses i EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar får utföras bara av personer som Landsbygdsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Godkännandet omfattar förutom klassificering också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Landsbygdsverket beslutar om godkännande på ansökan. (6.4.2018/207)

Förutsättningar för godkännandet är dels tillräckliga kvalifikationer som grundar sig på utbildning som Landsbygdsverket har godkänt och som hänför sig till verksamhet enligt 1 mom., dels ett av Landsbygdsverket godkänt arbetsprov som rör klassificering. Närmare bestämmelser om utbildningens och arbetsprovets innehåll och om sättet för genomförande av utbildningen och arbetsprovet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Landsbygdsverket kan besluta om godkännande för högst tre år i sänder. Landsbygdsverket beslutar om ett nytt godkännande, om slaktkroppsklassificeraren ansöker om ett sådant och visar att villkoren för godkännande uppfylls. Sökanden behöver dock inte avlägga ett nytt arbetsprov, om det inte finns särskilda skäl till detta.

6 kap

Prisrapporter

41 § (6.4.2018/207)
Skyldighet att meddela priser och anmäla andra uppgifter

Om verkställigheten av EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätter att medlemsstaterna meddelar uppgifter om produkternas priser, kvantitet eller kvalitet eller om produktionen och myndigheterna inte har tillgång till sådana uppgifter och uppgifterna inte kan inhämtas med hjälp av officiell statistik eller särskilda utredningar, är följande skyldiga att anmäla dem (prisrapport):

1) de som på marknaden första gången efter tillverkningen säljer eller köper mjölk eller mjölkprodukter avsedda för konsumenter,

2) slakterier för svin- och fårkött,

3) de som bedriver partihandel med fårkött,

4) slakterier för fjäderfäkött och äggpackerier,

5) de som bearbetar spannmål eller exporterar spannmål till länder utanför Finland,

6) de som importerar eller bedriver partihandel med frukt och grönsaker eller bearbetade produkter av frukt och grönsaker,

7) sockerproducenter och sockerraffinaderier,

8) slakterier för nötkött och de som sänder nötkreatur till slakteriet,

9) de som producerar och importerar etylalkohol.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anmälas och de aktörer som är skyldiga att anmäla uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

42 § (6.4.2018/207)
Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter samt anmälningsförfaranden

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitutet, som behandlar uppgifterna och sänder dem till EU:s institutioner och vid behov beslutar om utlämnande av uppgifter. I 41 § 1 mom. 9 punkten avsedda aktörer inom sektorn för etylalkohol ska dock lämna uppgifterna till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som svarar för de ovannämnda åtgärderna. (18.6.2021/565)

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna avgiftsfritt och i lätt åtkomlig form. Närmare bestämmelser om de blanketter som ska användas vid anmälan av uppgifter och om sändningsformatet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska anmäla uppgifterna före den tid för anmälan av uppgifter som föreskrivs för medlemsstaterna i EU:s marknadsordningslagstiftning, så att myndigheten har möjlighet att behandla och lämna in uppgifterna i tid. Närmare bestämmelser om tiderna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

43 § (18.6.2021/565)
Registrering, användning och utlämnande av anmälda uppgifter samt offentlighet för dem

De myndigheter som avses i 42 § är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de tar emot. Anmälda uppgifter får användas bara för fastställande av ett genomsnittligt pris inom en produktsektor på det sätt som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Om en aktör frivilligt lämnar andra uppgifter än de som omfattas av skyldigheten enligt detta kapitel, ska på registrering, användning och utlämnande av de frivilligt lämnade uppgifterna och på offentligheten för dem tillämpas det som föreskrivs om uppgifter som omfattas av anmälningsskyldighet.

44 §
Skyldighet att dokumentera uppgifter som ligger till grund för prisrapporter

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska dokumentera de uppgifter som ligger till grund för de anmälda uppgifterna. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska dokumenteras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Krav som gäller sockerproduktion

45 § (6.4.2018/207)

45 § har upphävts genom L 207/2018.

46 § (6.4.2018/207)
Krav på branschavtal för sockerbetor

Bestämmelser om kraven på branschavtal för sockerbetor och om skyldigheten för sockerproducenter att anmäla uppgifter om branschavtalen till en myndighet finns i EU:s lagstiftning om sockerproduktion. Uppgifterna ska anmälas till Landsbygdsverket.

Om verkställigheten av EU:s lagstiftning om sockerproduktion förutsätter att en oavhängig expert som en myndighet godkänt utses eller att något annat förvaltningsbeslut som hänför sig till branschavtalen fattas, är jord- och skogsbruksministeriet behörig myndighet i ärendet.

7 a kap (30.12.2013/1194)

Handelsnormer

46 a § (30.12.2013/1194)
Handelsnormer

EU:s lagstiftning om handelsnormer innefattar handelsnormer för jordbruksprodukter som kan gälla tekniska definitioner, beteckningar, klassificering, presentation, märkning, förpackning, utseende, konsistens, egenskaper, behandling, ursprung, produktionsplats, produktionsmetod, ämnen som används i produktionen, förvaring, lagring, transport, leverans, dokument och certifieringsförfarande samt begränsningar i användningen av vissa ämnen eller metoder, identifiering av aktören, registrering, dokumentering av uppgifter, anmälningsskyldighet och tidsfrister.

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas sådana närmare bestämmelser om normerna enligt 1 mom. som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter eller kräver, dels om smärre kompletteringar som behövs för att säkerställa att handelsnormerna iakttas eller säkerställa konsumenternas och myndigheternas tillgång till tillräcklig information, dels om smärre undantag som inte äventyrar en tillräckligt hög kvalitet på produkterna, iakttagandet av andra handelsnormer eller konsumenternas och myndigheternas tillgång till tillräcklig information.

46 b § (30.12.2013/1194)
Behörig myndighet i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna

Om en aktör som omfattas av handelsnormerna med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer eller denna lag ska göra en ansökan eller anmälan i anslutning till import från länder utanför EU eller till den första lossningen i Finland av produkter som förs in från andra EU-medlemsstater, ska ansökan eller anmälan lämnas till Tullen när det gäller

1) produkter inom olivsektorn,

2) frukt eller grönsaker,

3) produkter inom humlesektorn, eller

4) produkter inom vinsektorn.

Ansökan och anmälan ska lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården när det gäller produkter inom vinsektorn, om det inte är fråga om import eller införsel som avses i 1 mom. (6.4.2018/207)

En ansökan eller anmälan som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer och som gäller tillstånd för packerier för produkter inom äggsektorn eller verksamheten vid ett packeri ska lämnas till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

I andra fall än de som avses i 1–3 mom. ska ansökan och anmälan lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket, om inte något annat bestäms i denna lag.

En myndighet som avses i denna paragraf ska behandla och vid behov avgöra det ärende som ansökan eller anmälan avser.

46 c § (30.12.2013/1194)
Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som hänför sig till handelsnormerna

Bestämmelser om godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som beviljas aktörer som svarar för att handelsnormerna iakttas och om förutsättningarna för beviljandet finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer. Den behöriga myndighet som avses i 46 b § beviljar godkännandena, intygen, tillstånden och undantagen på ansökan till aktörer som uppfyller villkoren. Tillstånd för packerier för produkter inom äggsektorn beviljas dock utan någon separat ansökan i samband med den registrering som avses i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Livsmedelssäkerhetsverket tilldelar packerierna en kod som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer.

Bestämmelser om tillämpningen av sådana system för beviljande av godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter får utfärdas genom förordning av statsrådet, om tillämpningen av systemet inte äventyrar kvaliteten på och uppföljningen av produkterna eller konsumenternas tillgång till tillräcklig information.

Genom förordning av statsrådet får sådana närmare bestämmelser utfärdas som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter och som gäller sådana smärre kompletteringar av handelsnormerna som behövs för att säkerställa att kraven i fråga om den verksamhet som godkännandet, intyget, tillståndet eller undantaget gäller iakttas. Bestämmelserna kan gälla anordningar som hänför sig till verksamheten och som används vid hanteringen av produkter, uppgifter som ska anmälas och dokumenteras, tiderna för att göra anmälan, angivandet av de aktörer eller produkter som systemet gäller, kontroller, inspektioner och granskningar, den sakkunskap som ska krävas av en sökande och andra liknande krav.

Beviljade godkännanden, intyg, tillstånd och undantag gäller tills vidare, om det inte föreskrivs något annat i EU:s lagstiftning. På anknytande ändringar, utredningar, uppmaningar att avhjälpa brister, anmärkningar, återkallelser och beslut om att ett återkallat godkännande ska börja gälla på nytt gäller det som beträffande godkännanden föreskrivs om dessa frågor i 81–84 §.

46 d § (30.12.2013/1194)
Anmälan av uppgifter om frukt och grönsaker

I EU:s lagstiftning om handelsnormer finns bestämmelser om frukt och grönsaker som omfattas av handelsnormerna samt bestämmelser om skyldigheten att i förväg underrätta om saluföring av dem. Skyldigheten tillämpas på aktörer som saluför produkter i Finland, oavsett etableringsstat. Uppgifterna ska anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket.

Genom förordning av statsrådet får bestämmelser som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter utfärdas om aktörer som ska beviljas undantag från skyldigheten att göra anmälan, om saluföringen begränsar sig till transport eller detaljhandelsförsäljning av produkterna och om iakttagandet av handelsnormerna inte äventyras på grund av undantaget.

De uppgifter som ska anmälas är de uppgifter som behövs för att identifiera aktören samt de saluförda produkternas art och platsen för och omfattningen av saluföringen av dem. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i EU:s lagstiftning.

46 e § (30.12.2013/1194)
Anmälan av uppgifter om produkter inom vinsektorn

Bestämmelser om anmälningsskyldighet för aktörer som lagrar produkter inom vinsektorn, om de uppgifter som ska anmälas och om tiderna för anmälningarna finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer. Uppgifterna ska anmälas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska anmälas och om de undantag från anmälningsskyldigheten som EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter och som inte äventyrar tillsynen över produkterna eller medlemsstaternas anmälningsskyldighet.

46 f § (6.4.2018/207)

46 f § har upphävts genom L 207/2018.

46 g § (30.12.2013/1194)
Registrering, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till saluföring

Den myndighet enligt 46 b och 46 d–46 f § som är behörig i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna svarar för registrering, användning och utlämnande av de uppgifter som med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer och med stöd av denna lag har lämnats till myndigheten om aktörer som handelsnormerna avser. I fråga om de uppgifter som har lämnats till en kommunal myndighet är det dock Livsmedelsverket som svarar för detta och som den kommunala myndigheten ska lämna uppgifterna i fråga till. (18.6.2021/565)

På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tullen tillämpas vad som för Tullens del föreskrivs om behandlingen av personuppgifter. På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillämpas 64 och 66 § i alkohollagen (1102/2017) trots det som i 66 § 1 mom. i den lagen föreskrivs om förande av ett register för handläggning och övervakning av tillståndsärenden samt för alkoholstatistiken. (18.6.2021/565)

Den myndighet som svarar för registreringen enligt 1 mom. svarar för att uppgifter sänds till EU:s institutioner på det sätt som förutsätts i EU:s lagstiftning om handelsnormer, om det inte föreskrivs något annat i denna lag.

Bestämmelser om registrering av anläggningar och kläckerier för kycklingar av fjäderfä som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer finns i lagen om ett system för identifiering av djur.

8 kap

Säkerheter

47 § (14.11.2014/937)
Säkerhetens form, godkännande av borgensman och ställande av säkerhet

Om det med stöd av EU:s marknadsordningslagstiftning krävs att säkerhet ställs för en ansökan, ett erbjudande eller ett anbud, kan kontant inbetalning eller borgensåtagande enligt artikel 51.1 i förordningen om utbetalande organ användas som säkerhet. Borgensmannen ska vara en för ändamålet godkänd borgensman.

Landsbygdsverket beslutar på ansökan av borgensmannen om beviljande av godkännande. En förutsättning för godkännande är att borgensmannen är ett kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), ett utländskt kreditinstitut enligt 2 mom. i den paragrafen eller ett utländskt EES-kreditinstitut enligt 3 mom. i den paragrafen, eller ett skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008). Godkännandet gäller tills vidare.

En sökande som använder kontant inbetalning som säkerhet ska deponera den på ett konto som Landsbygdsverket har anvisat. Om sökanden använder borgensåtagande som säkerhet, ska en godkänd borgensman ge in en borgensförbindelse till Landsbygdsverket. Bestämmelser om övriga förfaranden som är tillämpliga vid ställande av säkerhet finns i den delegerade förordningen om utbetalande organ.

48 §
Belastning, frisläppande och förverkande av säkerhet

När en sökande gör en ansökan, ett erbjudande eller ett anbud vars behandling kräver en säkerhet beslutar Landsbygdsverket om belastning av den ställda säkerheten i överensstämmelse med det säkerhetsbelopp som förutsätts i EU:s marknadsordningslagstiftning. En säkerhet som ställts kan inte användas för något annat ändamål vad den belastade delen beträffar.

Landsbygdsverket beslutar om frisläppande eller förverkande av en belastad säkerhet i enlighet med förutsättningarna i EU:s marknadsordningslagstiftning. Säkerheten förverkas dock inte, om beloppet av säkerhet som ska förverkas understiger 100 euro eller om säkerheten inte enligt EU:s marknadsordningslagstiftning ska förverkas. (14.11.2014/937)

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätts att medlemsstaterna fastställer vilket dokument eller förfarande den aktör som ställt säkerhet ska använda för frisläppande av säkerheten, får Landsbygdsverket meddela närmare föreskrifter om det dokument eller förfarande som ska användas.

9 kap

Kontroll, inspektion och granskning

49 §
Allmän styrning av kontroller, inspektioner och granskningar, val av kontrollobjekt, allmänna kontrollförfaranden och rapportering

Landsbygdsverket svarar för den allmänna styrningen av kontroller, inspektioner och granskningar och av anknytande rapportering, med undantag för prisrapporter, klassificering av slaktkroppar och handelsnormer. När det gäller prisrapporter och klassificering av slaktkroppar är det jord- och skogsbruksministeriet som svarar för den allmänna styrningen av kontroller, inspektioner och granskningar. (30.12.2013/1194)

Den myndighet som utför kontroller, inspektioner och granskningar i enlighet med detta kapitel beslutar om antalet kontroller och väljer kontrollobjekten utifrån riskanalys eller slumpmässigt urval, om inte något annat föreskrivs i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Vid förrättande av inspektioner tillämpas 39 § i förvaltningslagen (434/2003).

De myndigheter som utför kontroller, inspektioner och granskningar ska rapportera om de genomförda åtgärderna och om sina iakttagelser till den myndighet som svarar för den allmänna styrningen av dessa. De myndigheter som utför kontroller inspektioner och granskning ska, med avseende på uppföljning av övervakningen, på begäran lämna den myndighet som svarar för den allmänna styrningen av dessa åtgärder också andra uppgifter om övervakningsåtgärderna, övervakningspersonalen och övervakningen.

50 § (30.12.2013/1194)
Granskning av ansökningar och anmälningar

Landsbygdsverket granskar de uppgifter om förutsättningar för beviljande och utbetalning av stöd som hänför sig till ansökningar och anmälningar samt de uppgifter om förutsättningar för någon annan åtgärd som avses i ansökningarna eller anmälningarna. Exportdeklarationer granskas emellertid av Tullen i samband med utförsel. Ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna granskas av den myndighet som enligt 46 b och 46 d–46 f § i denna lag svarar för behandlingen av dem.

51 §
Kontroller och inspektioner som hänför sig till lagring

Livsmedelssäkerhetsverket kontrollerar innan interventionslagringen inleds att lokaler som är avsedda för lagring av smör, mjölkpulver och spannmålsprodukter är förenliga med kraven.

Inspektioner av interventionslager, kontroll av lagringsförhållandena och lagringsförfarandena samt kontroll av att de lagrade produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven utförs under lagringen på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning av

1) Tullen när det är fråga om smör, mjölkpulver eller nötkött, (30.12.2013/1194)

2) Landsbygdsverket när det är fråga om att bena ur nötkött under interventionslagringen,

3) Livsmedelssäkerhetsverket när det är fråga om spannmålsprodukter.

Inspektioner av lokaler för privat lagring och kontroll av lagringsförhållandena och lagringsförfarandena vid dem samt kontroll av att de lagrade produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven utförs av Tullen på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning. (9.12.2016/1074)

De myndigheter som nämns i denna paragraf har rätt att för inspektionerna få tillträde till de lokaler som är avsedda för och används till lagring och att kontrollera lagrade produkter och lagringsförhållanden samt att granska lagerhållarens med produktlagringen sammanhörande dokument och bokföring i den omfattning som behövs för att säkerställa att lagren, lagringsförhållandena och lagringsförfarandena samt de lagrade produkternas kvalitet, kvantitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar är förenliga med kraven och att de uppgifter som lämnats till myndigheterna är korrekta. Inspektion får dock inte utföras i rum som används för boende av permanent natur.

52 §
Kontroll och inspektion av tillverkare av produkter för lagring

Livsmedelssäkerhetsverket kontrollerar på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning förutsättningarna för godkännande av aktörer som ansöker om godkännande som tillverkare av produkter för lagring eller är godkända tillverkare av produkter för lagring, samt produktionens överensstämmelse med kraven. Tullen kontrollerar på det sätt som förutsätts i EU:s interventionslagstiftning att den bokföring över produktionen som godkända tillverkare av produkter för lagring har är förenlig med kraven. (14.11.2014/937)

Livsmedelssäkerhetsverket kan anlita kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter vid kontrollerna, om Livsmedelssäkerhetsverket och den kommun där anläggningen i fråga finns kommer överens om detta. Närmare bestämmelser om de kontrolluppgifter där den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten bistår Livsmedelssäkerhetsverket utfärdas genom förordning av statsrådet.

De myndigheter som anges i denna paragraf har rätt att för inspektioner få tillträde till lokaler som sådana tillverkare av produkter för lagring som ansöker om godkännande eller sådana tillverkare som är godkända tillverkare av produkter för lagring använder för tillverkning av produkter som godkännandet avser, och att kontrollera produkter och anordningar samt granska dokument och bokföring i den omfattning som behövs för att säkerställa att förutsättningarna för godkännande av anläggningen uppfylls och att tillverkningen är förenlig med kraven samt att de uppgifter som lämnats till myndigheterna är korrekta. Inspektion får dock inte utföras i rum som används för boende av permanent natur.

53 § (9.12.2016/1074)
Kontroll av produkter som in- eller utlagras

Vid inlagring i interventionslager och lokaler som används för privat lagring kontrollerar Landsbygdsverket på det sätt som avses i EU:s interventionslagstiftning att nötkött som ska urbenas uppfyller kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar. Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar på motsvarande sätt spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter. Livsmedelssäkerhetsverket utför emellertid provtagning på smör och mjölkpulver avsett för inlagring i interventionslager och undersöker proverna samt undersöker prover som tagits på spannmålsprodukter avsedda för inlagring i interventionslager.

Före inlagringen kontrollerar närings-, trafik- och miljöcentralen utöver det som föreskrivs i 1 mom. organoleptiskt kvaliteten på enskilda lass av spannmålsprodukter avsedda att inlagras i interventionslager (preliminär kvalitetskontroll i fråga om spannmålsprodukter), om det behövs för att säkerställa att partier som tydligt avviker från kvalitetskraven åtskiljs.

Vid utlagring från lokaler som används för privat lagring kontrollerar Tullen på det sätt som avses i EU:s interventionslagstiftning att produkternas kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar uppfyller kraven. Vid utlagring från interventionslager kontrollerar Landsbygdsverket nötkött som ska urbenas, närings-, trafik- och miljöcentralen spannmålsprodukter och Tullen övriga produkter med avseende på kraven på kvantitet, kvalitet, förpackningssätt och förpackningsmärkningar, om det behövs för att säkerställa att produkterna är förenliga med kraven.

De myndigheter som anges i denna paragraf har rätt att vid in- och utlagring av produkter få tillträde till lokaler som används till lagring och lastning av produkter och att kontrollera produkterna samt att granska leverantörernas dokument över produkterna och lagerhållarens dokument och bokföring över produkterna i den omfattning som behövs för att säkerställa att produkterna är förenliga med kraven och att de uppgifter som lämnats är korrekta. Om spannmålsprodukter erbjuds för interventionslagring på lagringsplatsen eller om det finns skäl att misstänka att de erbjudna spannmålsprodukterna inte finns på den anmälda lagringsplatsen, har myndigheten dessutom rätt att innan produkterna inlagras i interventionslager få tillträde till de lokaler som används för lagringen och att kontrollera produkterna och granska de dokument och bokföring över produkterna som lagerhållaren och den som har lämnat ett erbjudande eller anbud innehar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

54 § (30.12.2013/1194)
Kontroller och granskningar vid import och export

Om inte något annat bestäms i denna lag kontrollerar Tullen i samband med och under hänförandet av produkter till tullförfarande att import- och exportlicenser, import- och exportdeklarationer och andra dokument som ska visas upp i samband med import och export, produkter som hänför sig till dem samt exportbidragsprodukter och dokument som hänför sig till dem är förenliga med kraven. Bestämmelser om den myndighet som utför kontroller enligt artikel 2 i förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag vilka utgör en förutsättning för beviljande av exportbidrag för nötkreatur finns dock i 27 § i lagen om transport av djur (1429/2006).

Tullen har rätt att för verkställande av inspektion få tillträde till lager, lokaler och andra platser där produkter transporteras, förvaras eller lastas och att i den omfattning som krävs för att säkerställa att produkterna och uppgifterna om dem är förenliga med kraven kontrollera produkterna samt granska dokument som rör produkterna, produktinnehavaren, andra parter och fordon. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Bestämmelser om den inspektionsrätt för gränsveterinärer som hänför sig till kontroller enligt artikel 2 i förordningen om djurtransporter i samband med exportbidrag finns i 28 § i lagen om transport av djur.

Tullen kan i samband med kontroller kräva att produkter ska framläggas för kontroll och lossas ur fordon samt sätta tullsigill på fordon som står under tullkontroll. Tullen kan hindra import av produkter till finskt territorium eller export av produkter från Finland, om importen eller exporten med stöd av EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätter import- eller exportlicens men en sådan inte finns eller om importen förutsätter betalning av importtull eller avgift men denna är obetald.

Om en sökande av exportbidrag i syfte att säkerställa att produkter som exportbidraget avser når destinationen använder det system som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2584/2000 om införande av ett system för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött som fraktas med vägtransport till Ryska federationen, tar Tullen emot samt behandlar och verifierar uppgifterna i fråga på det sätt som avses i den förordningen.

55 §
Kontroll och inspektion i fråga om sökande av stöd och stödtagare

Landsbygdsverket kontrollerar på det sätt som förutsätts i EU:s marknadsordningslagstiftning sökande av stöd och stödtagare som avses i denna lag för att klarlägga om villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är förenliga med kraven. Landsbygdsverket kontrollerar dessutom mottagare av stöd för biodling för att klarlägga om villkoren för beviljande och utbetalning av stöd är förenliga med kraven.

Landsbygdsverket har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att åtgärderna är förenliga med kraven och att villkoren för beviljande och utbetalning av stöd har uppfyllts, få tillträde till utrymmen som innehas av sökande av stöd och stödtagare och hänför sig till den verksamhet som stödet avser samt rätt att kontrollera produkter och granska dokument och bokföring. Inspektion får dock inte utföras i rum som används för boende av permanent natur.

56 § (6.4.2018/207)
Kontroll och inspektion av godkända aktörer och aktörer som ger prisrapporter

Landsbygdsverket kontrollerar

1) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om övervakningsorgan och proviantlager som ansöker om godkännande samt godkända övervakningsorgan och proviantlager, och att övervakningsorganens och proviantlagrens verksamhet är förenlig med kraven,

2) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om godkända importörer av hampfrön och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

3) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om slaktkroppsklassificerare som ansöker om godkännande och godkända slaktkroppsklassificerare och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

4) att den verksamhet som aktörer som svarar för att ge prisrapporter är skyldiga att anmäla är förenlig med kraven,

5) att förutsättningarna för godkännande uppfylls i fråga om producent- och branschorganisationer som ansöker om godkännande och godkända producent- och branschorganisationer och att deras verksamhet är förenlig med kraven,

6) att kraven i fråga om anmälningsskyldighet och branschavtal för företag inom sockersektorn uppfylls på det sätt som förutsätts i EU:s lagstiftning om sockerproduktion.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kontrollerar att den verksamhet som bedrivs av aktörer som svarar för att anmäla uppgifter i anslutning till etylalkohol är förenlig med kraven.

Landsbygdsverket har rätt att för utförande av sina kontrolluppgifter enligt denna paragraf få tillträde till lokaler där aktörer som ansöker om godkännande eller godkända aktörer bedriver den verksamhet godkännandet avser och att kontrollera produkter och anordningar samt granska dokument och bokföring i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för godkännande uppfylls och att verksamheten är förenlig med kraven. Om hampfrön som importerats av en godkänd importör av hampfrön används av någon annan än den godkända importören av hampfrön, har Landsbygdsverket dessutom rätt att få tillträde till produktanvändarens lokaler och att kontrollera eller granska de ovannämnda omständigheterna i den omfattning som krävs för övervakningen av att användningen är förenlig med kraven. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Landsbygdsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att anmälningsskyldigheten fullgörs och de anmälda uppgifterna är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som svarar för att ge prisrapporter och lämna uppgifter i anslutning till etylalkohol, och granska dokument och bokföring som hänför sig till den verksamhet anmälningsskyldigheten avser. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

57 § (30.12.2013/1194)
Kontroll av produkternas användning och destination

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning förutsätts att ett dokument eller förfarande som fastställts för ändamålet används vid övervakning av användningen av produkter som härrör från interventionslager eller är föremål för exportbidrag eller andra produkter med anknytning till marknadsordningen eller används vid övervakning av deras ankomst till destinationen, kontrollerar Tullen produkterna och granskar dokumenten. Tullen får meddela sådana närmare föreskrifter om smärre kompletteringar av dokument som tillåts enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och gäller den aktör som är ansvarig för att bevisa användningen av produkter eller produkternas ankomst till destinationen, om kompletteringarna behövs för att bevisa användningen av produkter eller produkternas ankomst till destinationen.

Tullen har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att de i EU:s marknadsordningslagstiftning ingående kraven på förfarandena i fråga iakttas, få tillträde till fordon som används för transport och till utrymmen med anknytning till produkternas användning och destination samt rätt att kontrollera produkter som är föremål för övervakning och granska dokument som rör produkterna och deras användning och transport. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 § (6.4.2018/207)
Granskning av affärshandlingar

Tullen granskar de affärshandlingar enligt den horisontella förordningen som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning.

Tullen har rätt att, i den omfattning som krävs för att säkerställa att förutsättningarna för beviljande av stöd eller annan ersättning uppfylls eller att grunderna för utbetalning är korrekta, få tillträde till lokaler som innehas av aktörer som får stöd eller annan ersättning enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och att granska de dokument och den bokföring som hänför sig till den nämnda verksamheten. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

58 a § (30.12.2013/1194)
Tullens kontroller och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Vid import från länder utanför EU, vid den första lossningen i Finland av produkter som förs in från andra av EU:s medlemsstater och vid export kontrollerar Tullen att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) produkter inom vinsektorn,

2) produkter inom olivsektorn,

3) frukt och grönsaker,

4) produkter inom humlesektorn.

Tullen kontrollerar dessutom i övrigt att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller bananer, russin och produkter inom humlesektorn.

Tullen svarar för de kontroller och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som den med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

58 b § (6.4.2018/207)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kontrollerar att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller produkter inom vinsektorn, med undantag för kontroller och granskningar som avses i 58 a §.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för de kontroller, inspektioner och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som det med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

58 c § (30.12.2013/1194)
Kommunernas kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten kontrollerar att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) kalvkött, med undantag för inspektioner på slakterier och anläggningar i anslutning till dem,

2) mjölkprodukter,

3) bredbara fetter,

4) produkter inom äggsektorn, med undantag för kraven i fråga om produktionsmetoder.

I fråga om ordnandet av kontroll-, inspektions- och granskningsuppgifter i kommunerna tillämpas vad som föreskrivs i 32 § i livsmedelslagen (23/2006).

58 d § (30.12.2013/1194)
Livsmedelssäkerhetsverkets kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

Livsmedelssäkerhetsverket kontrollerar, till den del det inte är fråga om kontroller, inspektioner och granskningar som avses i 58 a–58 c §, att verksamheten hos de aktörer som avses i EU:s lagstiftning om handelsnormer samt de produkter och dokument som de innehar är förenliga med kraven, på det sätt som avses i den nämnda lagstiftningen, när det gäller

1) frukt eller grönsaker,

2) produkter inom olivsektorn,

3) besiktning av kalvkött på slakterier och anläggningar i anslutning till dem,

4) produktionsmetoder i fråga om produkter inom äggsektorn,

5) produkter inom fjäderfäköttssektorn,

6) import från länder utanför EU, den första lossningen vid införsel från EU:s medlemsstater eller export av mjölkprodukter, bredbara fetter, kalvkött, produkter inom fjäderfäköttssektorn eller produkter inom äggsektorn.

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för de kontroller, inspektioner och granskningar som behövs för att säkerställa att förutsättningarna uppfylls för beviljande av de godkännanden, intyg, tillstånd eller undantag som det med stöd av 46 b och 46 c § ska sköta.

Livsmedelssäkerhetsverket är i EU:s lagstiftning om handelsnormer avsedd

1) samordnande myndighet inom sektorn för frukt och grönsaker, och

2) central myndighet inom kalvköttssektorn.

Livsmedelssäkerhetsverket kan dessutom utföra kontroller, inspektioner och granskningar som avses i 58 c §.

58 e § (30.12.2013/1194)
Anlitande av närings-, trafik- och miljöcentralen vid kontroller av handelsnormerna

Livsmedelssäkerhetsverket kan anlita närings-, trafik- och miljöcentralerna vid kontroller, inspektioner och granskningar som hänför sig till handelsnormerna, när det gäller

1) frukt eller grönsaker,

2) produktionsmetoder i fråga om produkter inom äggsektorn,

3) frivilliga märkningar beträffande produktionsmetoder i fråga om produkter inom fjäderfäköttssektorn.

58 f § (30.12.2013/1194)
Styrning, rapportering och avgifter samt användning av uppgifter i anslutning till kontroller av handelsnormerna (14.11.2014/937)

På planering, styrning och utvärdering av och rapportering om kontroller av handelsnormerna tillämpas 30, 31, 47, 48 och 52 § i livsmedelslagen. Trots sekretessbestämmelserna får man vid kontrollerna använda och för kontrollerna lämna ut uppgifter som har erhållits vid inspektioner, kontroller och besiktningar som avses i livsmedelslagen.

Statliga myndigheters kontroller av handelsnormerna är avgiftsbelagda, om kontrollerna ingår i en tillsynsplan som avses i 48 § i livsmedelslagen. I fråga om storleken på avgifterna för kontroller och i fråga om avgifter för statliga myndigheters övriga prestationer som hänför sig till handelsnormerna tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). (14.11.2014/937)

58 g § (30.12.2013/1194)
Inspektionsrätt vid kontroller och granskningar som hänför sig till handelsnormerna

De myndigheter som svarar för kontrollerna av att handelsnormerna iakttas och som anlitas vid dessa kontroller har rätt att få tillträde till utrymmen som en aktör som svarar för att handelsnormerna iakttas använder för tillverkning, saluföring, lagring och transport av produkterna och att kontrollera de produkter som omfattas av handelsnormerna samt att granska dokument och bokföring över produkterna i den omfattning som krävs för att säkerställa att handelsnormerna iakttas. På inspektionsrätten vid kontroller och granskningar som gäller import och export tillämpas 54 §. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

59 §
Anlitande av privata aktörer vid kontroller

Den myndighet som avses i detta kapitel och som svarar för kontrollen kan med en utomstående revisors samtycke anlita denne vid kontroller, om det behövs för att genomföra kontrollen på ett ändamålsenligt sätt. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). En revisionssammanslutning ska utse en revisor som är ansvarig för kontrollen. (18.9.2015/1233)

Landsbygdsverket kan berättiga en närings-, trafik- och miljöcentral att med samtycke av en interventionslagerhållare för spannmålsprodukter anlita denne vid kontroller av spannmålsprodukter som inlagras i interventionslager, om det behövs för att genomföra kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt. Interventionslagerhållaren ska ha de tillräckliga tekniska och administrativa resurser som uppdraget kräver och den personal som interventionslagerhållaren anlitar vid kontrollerna sådan tillräcklig och på erfarenhet eller utbildning baserad yrkesskicklighet som uppdraget kräver. Interventionslagerhållaren ska dokumentera och anmäla till Landsbygdsverket de uppgifter som hänför sig till genomförda kontroller. Närmare bestämmelser om personalens yrkesskicklighet, de resurser som krävs av interventionslagret och de uppgifter som ska dokumenteras och anmälas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Landsbygdsverket kan med samtycke av en privaträttslig sammanslutning anlita den vid kontroll av klassificering av slaktkroppar, om det behövs för att genomföra kontrollen på ett ändamålsenligt sätt. Sammanslutningen ska för uppdraget ha tillgång till ett tillräckligt antal personer med sådan på utbildning eller erfarenhet baserad yrkesskicklighet som krävs för genomförandet av kontrollerna. Närmare bestämmelser om den yrkesskicklighet som krävs får utfärdas genom förordning av statsrådet. Sammanslutningen ska utse personer som är ansvariga för kontrollerna.

I fråga om uppdrag enligt detta kapitel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på den som biträder vid kontroller. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

60 § (6.4.2018/207)
Kontroller och inspektioner som det attesterande organet utför

Det attesterande organ som avses i 39 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) får, för genomförande av undersökningar som är nödvändiga för lämnande av utlåtanden enligt artikel 9 i den horisontella förordningen och för utförande av andra kontroller som det attesterande organet ska utföra enligt vad som särskilt föreskrivs i EU:s lagstiftning, göra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppdrag som det föreskrivs att det utbetalande organet ska utföra, och göra inspektioner hos stödtagare och interventionslagerhållare.

Den som verkställer inspektion har rätt att i den omfattning uppdraget kräver inspektera stödtagares och interventionslagerhållares byggnader och lokaler samt kontrollera andra omständigheter som utgör förutsättningar för utbetalning av stöd eller ersättning eller för godkännande. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Det attesterande organet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för utförande av inspektionsuppdrag.

Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på det attesterande organet. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

61 §
Provtagning och undersökning av prov

Om genomförandet av en kontroll förutsätter provtagning, har den myndighet som svarar för kontrollen samt den myndighet eller den privaträttsliga aktör som biträder vid kontrollen rätt att utan ersättning ta en tillräcklig mängd prov som behövs för övervakningen.

Om genomförandet av en kontroll förutsätter att provernas kvalitet analyseras i ett laboratorium, utförs analysen i ett laboratorium som drivs av den myndighet verkställer kontrollen, i ett referenslaboratorium som avses i 37 § i livsmedelslagen (23/2006) eller i ett laboratorium som godkänts för undersökning av myndighetsprov.

62 §
Skyldighet att bistå vid kontroll och inspektion

En aktör som är föremål för en kontroll som avses i detta kapitel är skyldig att avgiftsfritt för den myndighet som svarar för kontrollen ställa till förfogande de dokument och uppgifter som behövs för utförande av kontrollen. När innehav av det material som överlämnats till myndigheten inte längre behövs för kontrollen ska myndigheten returnera det utan dröjsmål.

En aktör som avses i detta kapitel och som är föremål för inspektion är skyldig att ställa till förfogande för den myndighet som svarar för inspektionen de lokaler och anordningar som behövs för utförande av inspektionen och att lägga fram de produkter som ska kontrolleras så att kontrollen kan genomföras. En aktör som är föremål för kontroll ska tillåta att prov tas i den omfattning som kontrollerna kräver.

En aktör som är föremål för kontroll som avses i detta kapitel ska vid behov bistå vid genomförandet av kontrollåtgärderna och provtagningen.

63 § (30.12.2013/1194)
Jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och kontrollmyndig-heternas rätt att få information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och de myndigheter som svarar för kontroller i enlighet med detta kapitel och som anlitas vid dessa kontroller har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av statliga och kommunala myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för behandling av ärenden och gäller sökande, sökandenas ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet samt andra uppgifter om en omständighet som är relevant för behandling av stöd eller något annat ärende som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning eller för utförande av kontroll eller rapportering som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och de myndigheter som svarar för kontroller i enlighet med detta kapitel och som anlitas vid dessa kontroller har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av aktörer som bedriver verksamhet som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning få dokument och uppgifter som är nödvändiga för behandling av ärenden som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning eller för utförande av kontroll eller rapportering som avses i denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning.

64 §
Rätt för myndigheter som styr kontrollerna och för myndigheter som avses i EU:s lagstiftning att utföra inspektioner och få information

Det som i detta kapitel bestäms om inspektionsrätten för myndigheter som svarar för kontrollen gäller också jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket, vilka svarar för den allmänna styrningen av kontrollen i fråga.

För att säkerställa att EU:s medel förvaltas och används korrekt har Landsbygdsverket rätt att utföra kvalitetskontroll enligt förordningen om utbetalande organ vid myndigheter som utför uppdrag som ålagts det utbetalande organet.

Det som i detta kapitel bestäms om rätten för myndigheter som svarar för kontrollen att utföra inspektioner och få information gäller också de i den horisontella förordningen avsedda personer som utför kontrolluppgifter för Europeiska kommissionens räkning. Motsvarande rätt att utföra inspektioner och få information har också övriga i EU:s lagstiftning avsedda myndigheter vars uppgifter omfattar liknande kontrolluppgifter. (30.12.2013/1194)

65 §
Myndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket beslutar om utlämnande till EU:s institutioner av sådana uppgifter som de har fått vid verkställigheten av denna lag och som medlemsstaterna med stöd av EU:s lagstiftning är skyldiga att lämna ut. Samma rätt har också andra myndigheter som enligt denna lag ska lämna ut uppgifter. En i denna lag avsedd myndighet som svarar för kontroll eller för insamling av uppgifter kan, om den godtar det, ha hand om utlämnandet av uppgifter som anges i ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet eller Landsbygdsverket.

Uppgifter som erhållits vid utförandet av uppdrag som hänför sig till tillsynen över efterlevnaden av denna lag får trots bestämmelserna om sekretess lämnas ut till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott.

66 §
Till övervakningen anknytande krav som gäller dokumentering och anmälan av uppgifter

Bestämmelser om de skyldigheter i fråga om dokumentering och anmälan av uppgifter som gäller för interventionslagerhållare, interventionssäljare eller interventionsköpare, sökande av stöd, stödtagare, aktörer som svarar för att ge prisrapporter och aktörer som har beviljats godkännande enligt EU:s marknadsordningslagstiftning finns, utöver bestämmelserna i denna lag, i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Beträffande uppgifter som ska dokumenteras och anmälas får det genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser som tillåts eller förutsätts enligt EU:s marknadsordningslagstiftning och som innebär

1) för aktören skäliga smärre kompletteringar som behövs för att säkerställa att kraven på uppföljning av produkter eller på verksamhet som bedrivs av aktörer som avses i 1 mom. iakttas, och

2) smärre undantag som inte äventyrar vare sig tillsynen över att kraven på verksamheten iakttas eller en tillräcklig tillgång till information för myndigheterna.

67 §
Dokumenteringen av uppgifter

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning eller denna lag föreskrivs om skyldighet för en aktör att dokumentera uppgifter som anknyter till aktörens verksamhet, ska uppgifterna dokumenteras på ett tillförlitligt sätt och så att de lätt kan kontrolleras. Närmare bestämmelser om hur uppgifterna ska dokumenteras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

68 §
Bevarande av dokument

Interventionslagerhållare, sökande av stöd, stödtagare, aktörer som svarar för att ge prisrapporter och aktörer som beviljats godkännande enligt EU:s marknadsordningslagstiftning eller denna lag ska bevara de dokument som hänför sig till verksamheten i fråga i fyra år efter utgången av det år då åtgärden slutfördes, om inte bestämmelser om en längre bevaringstid finns någon annanstans i lagstiftningen.

Närmare bestämmelser om de dokument som ska bevaras får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 kap

Allmänna bestämmelser om ansökan, anmälan, beslut, utbetalning, återkrav och påföljdsavgifter

69 § (18.6.2021/565)

69 § har upphävts genom L 18.6.2021/565.

70 §
Formkrav på ansökningar och anmälningar

Ansökningar och anmälningar ska göras skriftligen och vara undertecknade. En ansökan om exportbidrag ska emellertid göras med en sådan elektronisk exportdeklaration som avses i tullkodexen, om det inte är fråga om en situation som avses i artikel 6.3 eller 6.4 i tullkodexen. (29.4.2016/313)

Utöver det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om skyldighet att använda en formbunden ansökan eller anmälan ska ansökan om stöd göras på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt för ändamålet.

Den utredning som behövs för behandling av ansökan eller anmälan ska bifogas. Landsbygdsverket får meddela föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökningarna och anmälningarna.

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs att försäljning av produkter till eller köp av produkter från interventionslager eller ansökan om stöd eller någon annan åtgärd ska genomföras på basis av erbjudande eller anbud i stället för ansökan, tillämpas på erbjudandet eller anbudet det som i denna lag bestäms om ansökan.

71 §
Beslut och delgivning av beslut

Beslut som meddelas i form av dokument som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och övriga dokument som hänför sig till ärendets behandling kan undertecknas maskinellt.

Beslut som fattas med anledning av en ansökan eller ett erbjudande eller anbud som gäller interventionslagring eller stöd för privat lagring delges på det sätt som föreskrivs i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Om sökanden eller den aktör som lämnat in erbjudandet eller anbudet inte har gett sitt samtycke till sådan delgivning, ska beslutet delges på det sätt som föreskrivs i 60 § i förvaltningslagen.

72 §
Ansökan om utbetalning

Stödtagaren ska ansöka om utbetalning av stöd genom en ansökan som är fristående från stödansökan, om det är fråga om stöd som baserar sig på ersättning för faktiska kostnader eller om detta förutsätts i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Utbetalning av kostnader som ersätts aktörer med stöd av denna lag eller EU:s marknadsordningslagstiftning ska sökas genom en separat ansökan. Ersättningsgilla kostnader med anknytning till inlagring av produkter som köpts för interventionslagring kan dock betalas på basis av erbjudande, anbud eller ansökan om försäljning av produkterna, om interventionssäljaren i erbjudandet, anbudet eller ansökan har lämnat de uppgifter som behövs för utbetalningen.

73 § (6.4.2018/207)
Utbetalning av stöd i förskott eller i flera poster

På förskottsutbetalning av exportbidrag tillämpas utöver det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om förskottsutbetalning av stöd också artikel 37 i förordningen om exportbidrag.

Utöver det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om skyldighet för medlemsstater att betala ut stöd i flera poster kan stöd till producentorganisationer på ansökan betalas ut i flera poster under de förutsättningar som anges i EU:s lagstiftning om frukt och grönsaker. Dessutom krävs det att beloppet av en enskild post inte är obetydligt. Närmare bestämmelser om utbetalningsposternas minimibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Stöd för biodling kan på ansökan betalas ut i flera poster i proportion till kostnaderna för de genomförda åtgärderna, dock inte oftare än en gång per månad.

74 §
Återkrav av stöd

Landsbygdsverket ska i enlighet med det som i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs om förutsättningar för återkrav återkräva stöd som betalats felaktigt eller utan grund. På återkrav av stöd för biodling som betalats felaktigt eller utan grund tillämpas 21 och 22 § i statsunderstödslagen.

Stödet återkrävs inte, om det belopp som ska återkrävas understiger 100 euro, utan ränta, när det gäller ett enskilt stöd som beviljats inom ramen för ett stödsystem. I fråga om exportbidrag beräknas beloppet på 100 euro dock med tillämpning av bestämmelserna i förordningen om exportbidrag.

75 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser om förutsättningarna för att påföra avgifter som sanktion eller påföljd finns i EU:s marknadsordningslagstiftning. Sådan påföljdsavgift påförs av Landsbygdsverket. Påföljdsavgift med anknytning till exportbidrag påförs dock inte, om beloppet av den per exportdeklaration är 100 euro eller mindre.

76 §
Ränta på stöd som återkrävs och på påföljdsavgift

På stöd som återkrävs ska det betalas ränta som beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker, om det inte i EU:s marknadsordningslagstiftning föreskrivs något annat om sättet att beräkna ränta eller om att avstå från att ta ut ränta. (14.11.2014/937)

Om exportbidrag som återkrävs återbetalas i sin helhet, inklusive ränta, inom den tid som utsatts i beslutet om återkrav, anses betalningen vid beräkningen av räntan bli gjord på det sätt som avses i förordningen om exportbidrag den tjugonde dagen efter beslutet om återkrav.

Ränta på påförd påföljdsavgift ska betalas i enlighet med EU:s marknadsordningslagstiftning.

På det belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982), om det inte föreskrivs något annat i EU:s marknadsordningslagstiftning. (14.11.2014/937)

77 §
Rättelse

I det fall att en sökande av stöd har fått stöd till ett mindre belopp än vad sökanden borde ha fått eller stödet utan grund har avslagits helt och hållet kan Landsbygdsverket trots att beslutet har vunnit laga kraft och utan särskild ansökan rätta det felaktiga beslutet, om medel finns att tillgå för ändamålet.

78 §
Ränta på stöd

Om en rättelse eller begäran om omprövning leder till att sökanden beviljas stöd eller det beviljade stödbeloppet höjs, kan på det stödbelopp som rättelsen eller omprövningen omfattar betalas en årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det beslut som rättas eller omprövas fattades fram till den dag då rättelse- eller omprövningsbeslutet ges. Ränta betalas dock inte, om behovet av rättelse eller omprövning har berott på sökanden.

Om sökande av ändring leder till att sökanden beviljas stöd eller stödbeloppet höjs, kan på beloppet betalas en årlig ränta på sex procent räknat från den dag då det överklagade beslutet fattades fram till den dag då besvärsmyndigheten fattar sitt beslut. Då beslutar besvärsmyndigheten om betalning av ränta.

79 § (29.4.2016/313)
Återbetalning av avgifter som betalats till myndigheter

Landsbygdsverket ska återbetala sådana avgifter och påföljdsavgifter som tagits ut och sådana belopp som återkrävts på felaktiga grunder eller till ett för stort belopp. På det återbetalda beloppet betalas ränta i enlighet med 93 § i tullagen.

80 §
Tidpunkt för beslut om återkrav, påföljdsavgift och avgift

Beslut om återkrav eller om påförande av påföljdsavgift ska fattas utan obefogat dröjsmål efter det att den myndighet som svarar för beslutet har fått kännedom om en omständighet som föranleder återkrav eller påförande av påföljdsavgift.

Beslut om återkrav av stöd eller påförande av påföljdsavgift med anknytning till stöd ska fattas senast inom tio år från det att stödet eller, om utbetalningen sker i poster, den sista stödposten betalats, om det inte bestäms något annat i EU:s marknadsordningslagstiftning. Ett beslut om påförande av påföljdsavgift som inte anknyter till stöd ska fattas senast inom tio år från den försummelse, det fel eller den åtgärd som föranledde påföljdsavgiften, om det inte bestäms något annat i EU:s marknadsordningslagstiftning.

På preskription av produktionsavgifter och överskottsavgifter som tas ut hos godkända tillverkare av socker tillämpas 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

11 kap

Gemensamma bestämmelser för godkända aktörer

81 §
Ändringar och utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande av godkända aktörer

En aktör som har beviljats godkännande med stöd av EU:s marknadsordningslagstiftning eller denna lag ska omedelbart underrätta den myndighet som beviljat godkännandet om ändringar som hänför sig till förutsättningarna för godkännandet och som aktören har fått kännedom om.

En godkänd aktör ska på begäran av den myndighet som beviljat godkännandet lämna in de uppgifter som behövs för att pröva förutsättningarna för godkännande.

82 § (16.6.2017/375)
Uppmaning att avhjälpa brister samt anmärkning som ges till en godkänd aktör

Om inte något annat följer av EU:s marknadsordningslagstiftning ska den myndighet som beviljat godkännande ge godkända aktörer som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning en skriftlig uppmaning att avhjälpa brister, om de

1) inte uppfyller de förutsättningar för godkännande som anges i denna lag eller i EU:s marknadsordningslagstiftning, eller

2) underlåter att uppfylla eller bryter mot sådana krav på sin verksamhet som anges i denna lag eller i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Den myndighet som ger uppmaningen ska bestämma en tidsfrist för aktören inom vilken de uppdagade bristerna, underlåtenheterna eller överträdelserna ska avhjälpas, om inte en tidsfrist är uppenbart onödig.

Om ett avhjälpande inte är möjligt, kan den myndighet som beviljat godkännandet ge aktören en anmärkning i stället för en uppmaning att avhjälpa bristerna.

83 §
Återkallelse av godkännande

Om det i EU:s marknadsordningslagstiftning inte föreskrivs något annat om påföljder av att förutsättningar för godkännande eller krav som gäller godkända aktörer försummas eller överträds, ska den myndighet som beviljat godkännande återkalla godkännandet, om

1) en aktör som fått en uppmaning enligt 82 § inte inom utsatt tid avhjälper en brist som gäller förutsättningarna för godkännande,

2) en aktör som fått en uppmaning enligt 82 § inte inom utsatt tid avhjälper en underlåtenhet eller överträdelse som gäller krav på aktörens verksamhet och det med avseende på helheten av krav som ställs på aktören är fråga om ett fel eller en försummelse av väsentligt och allvarligt slag,

3) aktören har getts mer än en anmärkning enligt 82 § på grund av ett fel eller en försummelse som är av väsentligt och allvarligt slag med avseende på helheten av krav som ställs på aktören.

Innan godkännandet återkallas ska myndigheten höra den aktör som återkallelsen gäller.

84 §
Beslut om att ett återkallat godkännande ska börja gälla på nytt

Om inte något annat bestäms i EU:s marknadsordningslagstiftning ska den myndighet som har återkallat ett godkännande besluta att godkännandet ska börja gälla på nytt, om aktören ansöker om det och redogör för uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande och för avhjälpandet av den brist, underlåtenhet eller överträdelse som föranlett återkallelsen. Om återkallelsen har berott på en omständighet som inte kan avhjälpas i efterhand, men aktören lägger fram en tillräcklig redogörelse för de åtgärder som aktören har vidtagit i syfte att hindra att bristen, underlåtenheten eller överträdelsen upprepas, ska den myndighet som återkallat godkännandet fatta beslut om att godkännandet ska börja gälla på nytt, om inte något annat bestäms i EU:s marknadsordningslagstiftning.

12 kap

Administrativa tvångsmedel och straffbestämmelser

85 § (18.6.2021/565)
Administrativa tvångsmedel som anknyter till prisrapporter

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna inom utsatt tid, kan den myndighet som avses i 42 § ålägga den aktör som är skyldig att lämna uppgifterna att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Myndigheten kan förena skyldigheten att lämna uppgifterna med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

85 a § (9.12.2016/1074)
Administrativa tvångsmedel som anknyter till producent- och branschorganisationer

Om en producent- eller branschorganisation inte lämnar de uppgifter som krävs i EU:s marknadsordningslagstiftning eller i denna lag inom utsatt tid, kan Landsbygdsverket förelägga organisationen att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Landsbygdsverket kan förena ett föreläggande att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen.

86 §
Verkställighet av beslut om återkrav, påföljdsavgift och avgift

En fordran som grundar sig på ett myndighetsbeslut om återkrav av stöd, påföljdsavgift eller avgift är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

86 a § (30.12.2013/1194)
Åtgärder vid överträdelse av handelsnormerna samt förbud mot saluföring

Om en aktör som svarar för att handelsnormerna iakttas bryter mot eller underlåter att uppfylla de i denna lag eller EU:s lagstiftning om handelsnormer avsedda handelsnormerna för produkterna, kan den myndighet som svarar för kontrollen av att normerna iakttas eller som anlitas vid kontrollen meddela aktören ett föreläggande att avhjälpa missförhållandet omedelbart eller inom en tid som myndigheten bestämmer, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning. De produkter som föreläggandet gäller får inte saluföras förrän den aktör som har meddelats föreläggandet har rättat till missförhållandet och lämnat den myndighet som meddelade föreläggandet en redogörelse för att normerna uppfylls.

Om en aktör som meddelats ett föreläggande inte avhjälper missförhållandet omedelbart eller inom utsatt tid eller om missförhållandet är av sådan art att det inte kan avhjälpas, ska den myndighet som avses i 1 mom. meddela den aktör som saluför produkterna förbud att fortsätta saluföringen, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning. Om det är fråga om en produkt som importeras från ett land utanför EU, ska aktören meddelas förbud att importera produkten.

Beslut om förbud ska fattas utan dröjsmål. När beslutet fattas ska man eftersträva en situation där den ekonomiska förlusten för ägaren av produkten blir så liten som möjligt. Beslutet gäller hela det kontrollerade partiet till den del det inte uppfyller de föreskrivna kraven, om inte något annat föreskrivs i EU:s lagstiftning.

Myndigheten behöver inte meddela något förbud, om produkten inte har förskämts och det med tanke på konsumenternas tillgång till information eller en fungerande marknad handlar om en obetydlig fråga.

86 b § (30.12.2013/1194)
Beslut om användning och märkning av produkter som strider mot handelsnormerna

Om EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter att produkter som strider mot handelsnormerna används för något annat ändamål som anges i den nämnda lagstiftningen, kan den myndighet som svarar för kontrollen av dessa produkter eller som anlitas vid kontrollen på ansökan av en aktör som svarar för att normerna iakttas godkänna att produkten används för ett sådant ändamål.

Om EU:s lagstiftning om handelsnormer tillåter att produkter som strider mot handelsnormerna saluförs med tilläggsmärkningar, kan den myndighet som svarar för kontrollen av dessa produkter eller som anlitas vid kontrollen på ansökan av en aktör som svarar för att normerna iakttas godkänna att produkten saluförs med tillläggsmärkningar.

Den myndighet som fattar beslut som avses i denna paragraf ska sätta ut en skälig tid inom vilken aktören ska iaktta beslutet. Beslutet ska fattas utan dröjsmål. När beslutet fattas ska man eftersträva en situation där den ekonomiska förlusten för ägaren av produkten blir så liten som möjligt.

86 c § (30.12.2013/1194)
Överträdelse av handelsnormerna samt vite

Den myndighet som meddelar ett förbud enligt 86 a § kan förena det med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen.

86 d § (30.12.2013/1194)
Kommunens beslut om användning av administrativa tvångsmedel

I en kommun ska beslut om administrativa tvångsmedel fattas av en nämnd eller något annat kollegialt organ som kommunen utser.

Kommunfullmäktige kan ge nämnden eller organet rätt att överföra sina befogenheter på en tjänsteinnehavare eller sektion som lyder under nämnden eller organet, när det gäller administrativa tvångsmedel enligt 86 a– 86 c § i denna lag.

Beslut om användning av sådana administrativa tvångsmedel enligt 86 a–86 c § som kommunen får använda sig av ska fattas av Livsmedelssäkerhetsverket, om ärendet gäller områden som är större än en kommun. Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål underrätta de berörda kommunerna om ett sådant beslut.

87 §
Brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter

Den som uppsåtligen

1) bryter mot den skyldighet att bistå vid kontroller och inspektioner som avses i 62 § 1 eller 2 mom.,

2) bedriver klassificering av slaktkroppar enligt EU:s lagstiftning om klassificering av slaktkroppar utan sådant godkännande som avses i 40 §, (6.4.2018/207)

3) bedriver i 12 § avsedd import av hampfrön utan sådant godkännande som avses i den paragrafen eller (30.12.2013/1194)

4) bryter mot handelsnormer som finns i EU:s lagstiftning om handelsnormer eller i en förordning utfärdad med stöd av 46 a, 46 d eller 46 e § och som gäller definitioner, beteckningar, klassificering, presentation, märkning, förpackning, utseende, konsistens, egenskaper, behandling, ursprung, produktionsplats, produktionsmetod, ämnen som används i produktionen, förvaring, lagring, transport, leverans, dokument, certifieringsförfarande, begränsningar i användningen av vissa ämnen eller metoder, identifiering eller registrering av aktören, dokumentering av uppgifter, anmälningsskyldighet eller tidsfrister, eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46 d §, (6.4.2018/207)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om marknadsordningen för jordbruksprodukter dömas till böter.

En person eller myndighet som verkställer kontroll behöver inte anmäla en överträdelse till förundersökningsmyndigheterna, om överträdelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

Den får inte dömas till straff som för samma gärning har påförts påföljdsavgift enligt 75 §. Domseftergift kan meddelas den som på samma grunder har blivit föremål för återkrav av stöd, den som på samma grunder har förelagts vite enligt 85, 85 a eller 86 c § och den vars godkännande har återkallats på samma grunder och vars verksamhet har upphört på grund av återkallelsen. (30.12.2013/1194)

88 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för marknadsföringsbrott finns i 30 kap. 1 § i strafflagen. (30.12.2013/1194)

13 kap

Särskilda bestämmelser

89 §
Särskilda förfaranden som anknyter till preliminär kvalitetskontroll av spannmålsprodukter samt statens ersättningsansvar

Om en preliminär kvalitetskontroll av spannmålsprodukter visar att kvaliteten inte motsvarar kraven i EU:s interventionslagstiftning, beslutar Landsbygdsverket att lasset ska avvisas, och lasset tas inte emot av interventionslagret. Den som erbjudit de avvisade produkterna kan inom utsatt tid ansöka hos Landsbygdsverket om att ett prov som tagits vid den preliminära kvalitetskontrollen av spannmålsprodukter ska analyseras i ett laboratorium. Landsbygdsverket bestämmer den utsatta tidens längd. Om analysen visar att de avvisade produkterna inte motsvarade kraven, svarar den aktör som lämnat erbjudandet eller anbudet för analyskostnaderna.

Om en analys som avses i 1 mom. visar att produkterna uppfyller de föreskrivna kraven, har den aktör som lämnat erbjudandet eller anbudet rätt till ersättning för de skäliga extra transportkostnader som avvisningen har föranlett. Om inlagring av produkter i interventionslager inte längre är möjlig inom den tid som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning och aktören inom en skälig tid efter avvisningen säljer de avvisade produkterna till ett pris som är lägre än det pris som försäljning av produkterna för interventionslagring skulle ha inbringat, har aktören dessutom rätt till ersättning för prisskillnaden mellan interventionspriset och den rådande prisnivån. Aktören ska göra en ansökan om ersättning hos Landsbygdsverket inom sex månader från delfåendet av analysresultaten.

Landsbygdsverket beslutar om ersättning för kostnaderna och prisskillnaden på ansökan. En redogörelse för kostnaderna och försäljningen ska fogas till ansökan. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan.

90 § (15.1.2021/46)
Ändringssökande

Omprövning får begäras av andra beslut som avses i denna lag än beslut som gäller administrativt tvång. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut som meddelats av kommunala tjänsteinnehavare tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen.

91 §
Finansiering från EU

Finansieringen från EU intäktsförs i statsbudgeten. Bestämmelser om förvaltning av EU-medel med anknytning till interventionslagring, interventionsköp och interventionsförsäljning finns i lagen om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994).

91 a § (14.11.2014/937)
Attesterande organ

Vid förfarandet för att utse det attesterande organet samt på organets uppgifter och befogenheter tillämpas bestämmelserna om attesterande organ i lagen om verkställighet av jordbruksstöd.

14 kap

Ikraftträdande

92 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

93 §
Övergångsbestämmelse

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2012, JsUB 9/2012, RSv 157/2012

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1194:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som har beviljats med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft, om de uppfyller kraven enligt denna lag. Godkännanden, intyg, tillstånd och undantag som inte uppfyller kraven enligt denna lag ska förnyas före utgången av 2014.

RP 145/2013, JsUB 21/2013, RSv 204/2013

31.1.2014/88:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 88/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

27.6.2014/569:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014, JsUB 11/2014, RSv 66/2014

14.11.2014/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 115/2014, JsUB 14/2014, RSv 122/2014

30.12.2014/1359:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 140/2014, JsUB 24/2014, RSv 229/2014

30.12.2014/1363:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014, JsUB 28/2014, RSv 246/2014

22.5.2015/652:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

18.9.2015/1233:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.4.2016/313:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

29.4.2016/329:

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2016.

RP 142/2015, JsUB 4/2016, RSv 32/2016

9.12.2016/1074:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 144/2016, JsUB 14/2016, RSv 145/2016

16.6.2017/375:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På produkter som levererats till läroanstalter och daghem senast den 31 juli 2017 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 21/2017, JsUB 6/2017, RSv 46/2017

28.12.2017/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

6.4.2018/207:

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2018.

På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 3/2018, JsUB 2/2018, RSv 12/2018

18.1.2019/80:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/46:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

18.6.2021/565:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Lagens 42 § 1 mom. och 85 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.