Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

28.12.2012/993

Lag om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I Finland allmänt skattskyldiga fysiska personer är skatteåren 2013–2015 på det sätt som föreskrivs i denna lag berättigade till ett extra avdrag på basis av nytt aktiekapital som de investerat i aktiebolag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) investerare en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person som investerar aktiekapital i ett målbolag som avses i denna lag och som i ersättning erhåller nya aktier som emitteras av bolaget,

2) målbolag ett aktiebolag eller ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet registrerat bolag med begränsat ansvar som till sin juridiska form motsvarar ett aktiebolag och som ska betala inkomstskatt och inte är ett i 33 a § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsett offentligt noterat bolag och har fast driftställe i Finland,

3) litet företag ett företag som har färre än 50 anställda och vars omsättning är högst tio miljoner euro eller balansomslutning högst tio miljoner euro och som uppfyller de kriterier som enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag beskriver fristående företag och de övriga kriterier för små företag som anges i rekommendationen.

3 §
Hur avdraget görs

En investerare får från sin kapitalinkomst för skatteåret dra av ett belopp som motsvarar 50 procent av det belopp av nytt aktiekapital som han eller hon investerat i ett målbolag under skatteåret. Investeringen anses ha gjorts vid den tidpunkt då de nya aktier som tecknats vid emission har registrerats i handelsregistret i enlighet med 9 kap. 14 § i aktiebolagslagen (624/2006).

Det belopp som får dras av på basis av investering i ett enda målbolag uppgår till högst 75 000 euro för skatteåret. Avdrag beviljas inte om det belopp som ska dras av understiger 5 000 euro. En investerare får dra av högst 150 000 euro för skatteåret på basis av investeringar i flera olika målbolag.

Om investeraren inte kan dra av det belopp som avses i 1 mom. för det skatteår då investeringen har gjorts, får den del som inte dras av för det skatteåret dras av från investerarens kapitalinkomst för de tre följande skatteåren allteftersom kapitalinkomst uppstår.

Avdraget beaktas inte när den i 60 § i inkomstskattelagen avsedda underskottsgottgörelsen eller förlusten som hänför sig till kapitalinkomstslaget räknas ut.

4 §
Beloppet av kapitalinvestering

Det investeringsbelopp som berättigar till avdrag ska motsvara mindre än 50 procent av målbolagets aktiekapital efter investeringen. Aktieteckning ska i enlighet med 2 kap. 4 § i aktiebolagslagen tas upp i målbolagets aktiekapital och betalas i pengar i enlighet med 5 § i det kapitlet. De aktier som tecknas får inte medföra i 3 kap. 1 § 2 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen avsedda ekonomiska rättigheter som avviker från bolagets övriga aktier. En investering får inte ensam eller tillsammans med tidigare innehav av aktier medföra sådant direkt eller indirekt bestämmande inflytande i målbolaget som avses i 31 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Ett målbolag får ta emot investeringar som avses i denna lag till ett belopp av högst 2 500 000 euro per kalenderår. Om det görs mer investeringar, beviljas skatteavdrag inte till den del investeringsbeloppet överskrider detta belopp.

5 §
Oberoende investerare

Investeringarna ska riktas till målbolag i vilka investeraren eller någon av hans eller hennes närstående eller ett bolag som helt eller delvis ägs av en sådan person inte innehar eller inte under skatteåret eller de tre närmast föregående kalenderåren före skatteåret direkt eller indirekt har innehaft aktier. Begränsningen gäller inte investerare enligt denna lag i fråga om investeringarna efter den första investeringen.

6 §
Målbolagets egenskaper

Målbolaget ska vara ett litet företag som bedriver i huvudsak annan i 1 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsedd näringsverksamhet än kreditinstituts- eller försäkringsverksamhet, fastighetsaffärsverksamhet, investeringsverksamhet eller värdepappershandel. Målbolaget får inte bedriva skeppsbyggnad eller kol- eller stålaffärsverksamhet.

Bolaget ska ha införts i handelsregistret eller i ett motsvarande utländskt register högst sex år före tidpunkten för investeringen.

Målbolaget får inte vara ett företag i svårigheter enligt definitionen i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (2004/C 244/02).

Målbolaget ska vara ett bolag som inte kan anses ha bildats vid fusion, fission eller verksamhetsöverlåtelse enligt 52–52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller på något annat sätt för att fortsätta verksamheten för ett existerande bolag.

Målbolaget ska upprätta en verksamhetsplan enligt punkt 4.3.5 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (2006/C 194/02) och målbolaget och investeraren ska tillsammans utforma en exitstrategi enligt den punkten.

7 §
Begränsningar som gäller avdraget

Avdrag beviljas inte på basis av investeringar i ett bolag vars verksamhet inte är samhälleligt godtagbar på det sätt som avses i statsunderstödslagen (688/2001).

Som kapitalinvestering som berättigar till avdrag betraktas inte en investering i ett bolag vars aktiekapital under de tre skatteåren före skatteåret har minskats genom ogiltigförklaring eller inlösen av aktier eller vars medel genom andra betalningar än utifrån vinstutdelning har utdelats till andra aktieägare än tidigare delägare som motsvarar investerare enligt denna lag.

8 §
När avdraget räknas som inkomst

När vinsten vid överlåtelse av aktier som berättigar till skatteavdrag räknas ut ska det belopp som dragits av vid investerarens beskattning dras av från anskaffningsutgiften för aktierna. Med överlåtelse jämställs överlåtelse av aktier mot utdelning i samband med upplösning av målbolaget. Vid överlåtelser utan vederlag räknas det belopp som dragits av vid investerarens beskattning som kapitalinkomst för det skatteår under vilket

1) aktier som utgör grund för avdraget överlåts,

2) den skattskyldiges innehav av aktier upphör på något annat sätt,

3) investeraren får i 4 § avsett bestämmande inflytande i bolaget, eller

4) målbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet som avses i 6 §.

Om bolagets medel utdelas så som avses i 7 § 2 mom. under de tre följande skatteåren efter investeringen, ska det belopp som dragits av vid beskattningen räknas som inkomst för investeraren för det år då medel har utdelats.

Om en investerare enligt finsk lagstiftning eller ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning anses ha bosatt sig i någon annan stat än Finland innan han eller hon har överlåtit aktierna eller det belopp som dragits av från kapitalinkomsten har räknats som inkomst för investeraren, ska det belopp som dragits av från kapitalinkomsten räknas som inkomst för det skatteår då investeraren senast varit bosatt i Finland. (3.5.2013/322)

Om en investerare anses ha bosatt sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beviljar Skatteförvaltningen på ansökan för ett år åt gången uppskov med betalningen av skatt som debiterats. Betalningstid beviljas högst till den tidpunkt då avdraget räknas som inkomst för investeraren med stöd av 1 eller 2 mom. eller då han eller hon anses ha bosatt sig i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På indrivning av skatt och på betalningsarrangemang för betalning av skatt tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, dock så att betalningstid ska beviljas utan att säkerhet krävs och utan att ränta tas ut. Med avvikelse från vad som bestäms i 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) preskriberas en skatt som debiterats med stöd av 3 mom. i denna paragraf fem år efter ingången av året efter det år då den sista betalningstid som beviljats för betalning av skatten utgår. (3.5.2013/322)

9 §
Målbolagets deklarationsskyldighet

Målbolaget ska lämna in en separat deklaration till Skatteförvaltningen om giltigheten med avseende på villkoren för skattelättnad när investeringen görs, med iakttagande av det som någon annanstans i skattelagstiftningen bestäms om skyldigheten att deklarera för skattepliktig inkomst. Bolaget ska samtidigt lämna en utredning om att de villkor som i 5–7 § föreskrivs för skattelättnad har varit uppfyllda.

Skatteförvaltningen föreskriver närmare om deklarationssättet och deklarationstiden samt om vilka uppgifter som behövs för övervakningen.

10 §
Verkställande av beskattning och ändringssökande

På verkställande och ändring av beskattning enligt denna lag samt på sökande av ändring tillämpas lagen om beskattningsförfarande. Skatteavdrag enligt lagen ska begäras före beskattningen slutförs för det skatteår då den investering som berättigar till avdrag har gjorts.

Vid verkställandet av beskattningen ska Skatteförvaltningen upplysa de målbolag som tar emot investeringar om att när målbolagen ansöker om andra statliga stöd ska de lämna stödmyndigheterna uppgifter om mottagandet av investeringar enligt denna lag.

11 §
Uppföljning av skattelättnad

För uppföljning av skattelättnad enligt denna lag ska Skatteförvaltningen föra en förteckning över beloppen av de olika investeringar som gjorts och över de företag som mottagit investeringar. Förteckningen offentliggörs på Skatteförvaltningens webbplats.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på investeringar som gjorts den dag då denna lag träder i kraft eller därefter, dock senast den 31 december 2015.

RP 177/2012, FiUB 37/2012, RSv 170/2012

Ikraftträdelsestadganden:

3.5.2013/322:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 (993/2012).

L 322/2013 trädde i kraft 15.5.2013 enligt F 341/2013.

RP 22/2013, FiUB 7/2013, RSv 47/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.