Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

14.12.2012/747

Lag om investeringstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA INVESTERINGSTJÄNSTER

1 kap (28.12.2017/1069)

Allmänna bestämmelser

1 § (28.12.2017/1069)
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på affärsverksamhet genom vilken investeringstjänster tillhandahålls eller investeringsverksamhet bedrivs.

2 § (28.12.2017/1069)
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte, om

1) bara bokföringsskyldiga inom samma koncern tillhandahålls tjänster,

2) verksamheten bedrivs tillfälligt i samband med annan affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet som separat regleras i lag genom administrativa bestämmelser eller etiska föreskrifter för yrkeskåren,

3) handeln bedrivs för egen räkning med andra finansiella instrument än råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av utsläppsrätter, och det inte tillhandahålls andra investeringstjänster eller bedrivs annan investeringsverksamhet med de andra finansiella instrumenten, utom i det fall att verksamhetsutövaren

a) verkar som marknadsgarant,

b) är medlem eller deltagare på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag för icke-finansiella företag som på en handelsplats utför transaktioner som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med icke-finansiella företags eller deras koncerners affärsverksamhet eller likviditetsfinansiering.

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller

d) handlar för egen räkning vid utförande av kundorder,

4) verksamhetsutövaren vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet för egen räkning handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat, inklusive marknadsgaranter, med undantag för personer som handlar för egen räkning när de utför kundorder eller om en verksamhetsutövare vid annan handel än handel för egen räkning tillhandahåller investeringstjänster rörande de finansiella instrumenten till kunder eller leverantörer i sin huvudsakliga verksamhet, under förutsättning att

a) verksamhetsutövarens eller dess koncerns huvudsakliga affärsverksamhet inte är tillhandahållande av investeringstjänster, verksamhet som avses i bilaga I till kreditinstitutsdirektivet eller marknadsgarantsverksamhet för råvaruderivat, (19.11.2021/939)

b) verksamhetsutövaren inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

c) verksamhetsutövaren på begäran rapporterar till Finansinspektionen om den grund på vilken verksamheten kan betraktas som en sidoverksamhet, (19.11.2021/939)

5) verksamhetsutövaren tillhandahåller investeringsrådgivning i samband med annan professionell verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, förutsatt att investeringsrådgivningen inte är avgiftsbelagd, (19.11.2021/939)

6) det är fråga om en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937. (19.11.2021/939)

Underpunkterna a–d i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte i det fall att på verksamhetsutövaren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 4 punkten i 1 mom. eller på 3 mom. 2 eller 4 punkten. (15.3.2019/294)

Denna lag gäller inte

1) Statskontoret, Europeiska centralbanken, Finlands Bank, nationella centralbanker, andra offentliga organ som har som uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av statsskulden i unionen och inte heller internationella finansinstitut som inrättats av medlemsstater och vars mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt stöd till förmån för sina medlemmar som har eller hotas av svåra finansiella problem,

2) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och inte heller AIF-förvaltare enligt lagen om alternativa investeringsfonder (162/2014) och dessas förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och kapitalförvaltare, om inte något annat följer av 4 och 6 § i detta kapitel, (22.2.2019/218)

3) personalfonder enligt lagen om personalfonder (934/2010),

4) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008, arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), utländska försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och inte heller tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021), (19.11.2021/966)

6) sådana verksamhetsutövare som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om utsläppshandel (311/2011) och sådana luftfartsoperatörer som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) och som vid handel med utsläppsrätter inte utför kundorder och inte heller tillhandahåller andra investeringstjänster eller bedriver annan investeringsverksamhet än handel för egen räkning, förutsatt att personerna i fråga inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

7) stamnätsinnehavare som avses i elmarknadslagen (588/2013) och sådana systemansvariga för överföringssystem som avses i naturgasmarknadslagen (587/2017) då de sköter sina uppgifter i enlighet med de nämnda lagarna eller nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits i enlighet med de förordningarna, personer som agerar som tjänsteleverantörer på deras vägnar för att utföra uppgifterna enligt de bestämmelserna eller enligt nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt de förordningarna samt alla operatörer eller förvaltare av energibalanseringssystem, rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på energi, när dessa utför sådana uppgifter.

Ovan i 3 mom. 7 punkten nämnda undantag ska tillämpas på personer som bedriver verksamhet som avses i respektive punkt endast till den del som de bedriver investeringsverksamhet i anslutning till råvaruderivat eller tillhandahåller investeringstjänster i samband med dem för bedrivande av verksamheten i fråga. Undantaget tillämpas dock inte på plattformar för sekundärhandel med finansiella överföringsrättigheter.

I artikel 73 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 föreskrivs om tillämpning av denna lag på utländska värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och på utländska värdepapperscentraler som avses i 6 punkten i den paragrafen.

3 § (28.12.2017/1069)
Partiella undantag från tillämpningen av lagen

Denna lag ska inte tillämpas på personer som

1) på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten endast tar emot och förmedlar uppdrag som gäller sådana värdepapper eller andra andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten och tillhandahåller oberoende investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, under förutsättning att order endast får förmedlas till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare eller till utländska EES-värdepappersföretags, utländska EES-kreditinstituts, utländska EES-fondbolags eller utländska EES-baserade AIF-förvaltares filialer i Finland eller till filialer i Finland till värdepappersföretag eller till kreditinstitut som är auktoriserade i tredjeland och iakttar stabilitetsregler som motsvarar denna lag eller kreditinstitutslagen (610/2014), (15.3.2019/294)

2) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaror, utsläppsrätter eller derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs av lokala elföretag enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG eller av naturgasföretag enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt innehar 100 procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och undantas enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna, eller som

3) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande utsläppsrätter eller derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs av verksamhetsutövare enligt definitionen i artikel 3 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt innehar 100 procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och undantas enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna.

På personer som avses i 1 mom. tillämpas dock 2 kap. 1 §, 3, 6 a och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4 och 5 §, 7 § 4–6 mom., 9 och 16 §, 10 kap. 1–4 §, 5 § 1–3 mom., 6, 7, 11, 12, 15 och 16 §, 12 kap. 1–3 § samt 15, 16 och 16 a kap. (15.3.2019/294)

På personer som avses i 1 mom. tillämpas dessutom närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 2 mom., bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument och bestämmelserna i avdelning IV samt i artikel 42 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument samt bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av dessa bestämmelser i förordningen. (15.3.2019/294)

De personer som avses i 1 mom. får inte inneha kunders finansiella instrument eller penningmedel (kundmedel) och de får inte stå i skuld till sina kunder. Dessa personer ska ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring som Finansinspektionen bedömer vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av deras verksamhet. Försäkringsgivaren ska ha hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor:

1) försäkringen gäller för ersättning av skador som personen enligt denna lag är ansvarig för,

2) försäkringens belopp är minst 1 000 000 euro per skada och totalt 1 500 000 euro för samtliga skador per år,

3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken,

4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan stat, om detta är tillåtet i den staten. (15.3.2019/294)

En i denna paragraf avsedd person som tillhandahåller investeringstjänster ska tydligt informera kunderna om att på honom eller henne inte tillämpas alla lagbestämmelser om yrkeskompetens samt om organisation och uppförande.

4 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 b kap. 2, 5 och 6 §, 7 kap. 2 och 5 §, 6 § 1–3, 5 och 6 mom., 7–9, 12–14 och 16 §, 7 a och 9–11 kap., 13 kap. 1 och 6 §, om det är fråga om att anlita ett anknutet ombud, 15 kap. och 16 kap. 2 § i denna lag samt i 3 kap. 16 § 1 mom., 4 kap. 6 § 2 mom., 5 kap. 12 och 14 § och 6 kap. i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) samt i 5 kap. 1 § 2 mom., i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. (12.4.2019/513)

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 eller 3 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7–9, 12–14 och 16 §, 9 kap., 10 kap. 1–4, 4 a, 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 15 och 16 §, 11, 12 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 eller 3 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7–9, 12–14 och 16 §, 9, 9 a, 10, 11 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. (23.3.2023/365)

Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om skadeståndsskyldighet för värdepappersföretag och dess ägare, verkställande direktör och styrelsemedlemmar gäller på motsvarande sätt kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras ägare, verkställande direktörer och styrelsemedlemmar.

5 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut

På utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt via filialer tillhandahåller sidotjänster i Finland ska i fråga om tjänsterna och verksamheten tillämpas 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 4–6 mom., 7 kap. 2 § 6 mom. samt 7, 15 och 16 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1–4, 4 a, 5–9, 11–14 och 16 § samt 11 kap. 18, 19 och 22–25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 §. (26.3.2021/248)

På utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt via filialer tillhandahåller sidotjänster i Finland ska i fråga om tjänsterna och verksamheten tillämpas 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 4–6 mom., 7 kap. 2 § 6 mom. samt 7, 15 och 16 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1–4, 4 a, 5–9, 11–14 och 16 § samt 11 kap. 18, 19 och 22–25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 §. (26.3.2021/248)

I 4 kap. 2 § 7 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som erbjuder i Finland etablerade parter direkt möjlighet att bedriva handel på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform.

I 4 kap. 2 § föreskrivs om tillämpning av lagen på sådana utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan att etablera filial.

I artiklarna 14–26 och avdelning VII i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s förordning om marknader för finansiella instrument) föreskrivs om de krav som ställs på verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

6 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare

På sådana utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland samt på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som via en filial tillhandahåller investeringstjänster i Finland ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 7 kap. 2 § 6 mom. och 15 och 16 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1–4, 4 a, 5–9, 11–14 och 16 § samt i 11 kap. 18, 19 och 22–25 § i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och vad som i 15 kap. föreskrivs om utländska värdepappersföretag samt i 16 kap. 2 § i denna lag. (26.3.2021/248)

I 4 kap. 2 § föreskrivs om tillämpningen av lagen på sådana utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan att etablera filial.

Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om utländska värdepappersföretags och dessas filialers skadeståndsskyldighet gäller på motsvarade sätt utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras filialchefer.

7 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag

På tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland via filialer ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 5 kap., 7 kap. 2, 4, 5, 7, 9, 15 och 16 §, 7 a kap., 9 kap., 10 kap. 1–4, 4 a, 5–8 §, 9 § 1 och 2 mom., 11–13, 15 och 16 §, 11 kap. 20–25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföretag, vad som i 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföretag samt vad som i 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut. I artiklarna 3–17, 17 a och 18–26 och avdelning VII i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs dessutom om de krav som ställs på tredjelandsföretags verksamhet. (26.3.2021/248)

I artiklarna 46–49 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial.

På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas i fråga om dessa tjänster vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf, med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel. (15.3.2019/294)

7 a § (12.4.2019/513)
Överföring av information om aktieägares identitet samt medverkan till utövande av aktieägarrättigheter

Vad som i 9 a kap. föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att överföra information om aktieägares identitet och medverka till utövande av aktieägarrättigheter ska tillämpas på kreditinstitut som avses i 4 § 1 mom. samt på fondbolag och AIF-förvaltare som avses i 4 § 2 mom. i detta kapitel.

Vad som i 9 a kap. föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att överföra information om aktieägares identitet och medverka till utövande av aktieägarrättigheter ska tillämpas på utländska värdepappersföretag som avses nedan i 13 § 2 mom. och på utländska värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, på utländska EES-fondbolag som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen om placeringsfonder och på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

8 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar

På värdepappersföretag och kreditinstitut ska vid försäljning och rådgivning i Finland i samband med strukturerade insättningar i fråga om dessa funktioner tillämpas 6 b kap. 2 §, 7 kap. 2 § 2 och 6 mom., 6 § 1–3 och 5 mom., 7, 9 och 16 §, 10 kap. 1–7, 9–11, 13, 15 och 16 §, 11, 12 och 15 kap., 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen.

På utländska EES-värdepappersföretags och utländska EES-kreditinstituts i Finland etablerade filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas 7 kap. 2 § 6 mom och 16 §, 10 kap. 1–7, 9 och 16 §, 12 kap. 4 §, 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag.

På tredjelandsföretags filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas 7 kap. 2 § 2 och 6 mom., 7, 9 och 16 §, 10 kap. 1–7, 9, 11, 13, 15 och 16 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag.

På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas vad som föreskrivs i 3 mom. i denna paragraf, med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel. (15.3.2019/294)

9 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på algoritmisk handel

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska bestämmelserna i 7 a kap. om algoritmisk handel tillämpas också på sådana handelsparter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och som inte med stöd av 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 3, 5 och 7 punkten i denna lag förutsätts vara auktoriserade enligt denna lag.

10 § (28.12.2017/1069)
Bestämmelser som tillämpas på tillsyn och rapportering av positionslimiter och råvaruderivatpositioner

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska 3 kap. 26 §, 7 kap. 6 och 8 § och 10 kap. 3 och 4 § i lagen om handel med finansiella instrument tillämpas också på personer som avses ovan i 2 §.

11 § (28.12.2017/1069)
Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten

I denna lag avses med

1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,

2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

3) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

4) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

5) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, (18.6.2021/523)

6) EU:s tillsynsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, (18.6.2021/523)

7) EU:s förordning om värdepapperscentraler Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

8) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

9) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG,

10) Europeiska bankmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG,

11) kommissionens delegerade direktiv kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner, (18.6.2021/523)

12) direktivet om tillsyn av värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, (18.6.2021/523)

13) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, (18.6.2021/523)

14) resolutionsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, (18.6.2021/523)

15) revisionsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, (23.3.2023/365)

16) DLT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU. (23.3.2023/365)

12 § (18.6.2021/523)
Europeiska unionens tekniska standarder och delegerade förordningar

Förutom bestämmelserna i denna lag, de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag finns det bestämmelser om värdepappersföretag i de tekniska standarder och delegerade förordningar som utfärdats genom förordningar eller beslut som antagits av Europeiska kommissionen och som avses i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och direktivet om tillsyn av värdepappersföretag.

13 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag, filialer och holdingföretag med blandad verksamhet (18.6.2021/523)

I denna lag avses med

1) värdepappersföretag finländska aktiebolag, sådana europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och sådana näringsidkare som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. i denna lag och som enligt denna lag har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet, (15.3.2019/294)

2) utländska värdepappersföretag utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut och tredjelandsföretag,

3) EES-stater stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4) tredjeländer andra stater än EES-stater,

5) utländska EES-tillsynsmyndigheter behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra EES-stater än Finland,

6) tredjeländers tillsynsmyndigheter tredjeländers behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen,

7) utländska EES-värdepappersföretag utländska värdepappersföretag som av utländska EES-tillsynsmyndigheter har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet,

8) utländska EES-kreditinstitut utländska kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att tillhandahålla sidotjänster,

9) tredjelandsföretag utländska företag som skulle vara kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om de hade sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

10) holdingföretag med blandad verksamhet ett moderföretag som inte utgör ett finansiellt holdingföretag enligt artikel 4.1.16 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag enligt artikel 4.1.23 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett värdepappersföretag, (18.6.2021/523)

11) filialer ett värdepappersföretags eller ett utländskt värdepappersföretags driftsställen som är etablerade utanför hemstaten och i rättsligt hänseende utgör en del av värdepappersföretaget eller det utländska värdepappersföretaget och utifrån vilket investeringstjänster tillhandahålls eller investeringsverksamhet bedrivs samt kan tillhandahållas också sidotjänster. Alla driftsställen som har etablerats i samma medlemsstat av ett värdepappersföretag med huvudkontor i en annan medlemsstat ska betraktas som en enda filial.

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tillämpas på utländska EES-värdepappersföretags anknutna ombud som är etablerade i Finland.

14 § (28.12.2017/1069)
Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna lag, inklusive sådana instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare: (23.3.2023/365)

1) värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012),

2) sådana andelar i fondföretag och sådana penningmarknadsinstrument som inte är värdepapper som avses 1 punkten,

3) optioner, terminer och andra derivatinstrument som har värdepapper, valutor, räntor, avkastningar, utsläppsrätter, något annat derivatinstrument, finansiella index eller andra finansiella mått som underliggande tillgång och som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

4) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som måste eller kan avvecklas kontant om en part så önskar av någon annan orsak än insolvens eller då ett avtal löper ut av någon annan orsak,

5) optioner och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om de omsätts på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform, med undantag för grossistenergiprodukter som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform och ska avvecklas fysiskt,

6) andra än i 5 punkten avsedda optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om derivatinstrumentet inte är avsett för kommersiella ändamål och är av samma typ som andra derivatinstrument,

7) derivatinstrument för överföring av kreditrisk,

8) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser,

9) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av klimatvariationer, fraktavgifter, inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik och som kan eller måste avvecklas kontant, om en part så önskar av någon annan orsak än insolvens eller om ett avtal löper ut av någon annan orsak, samt andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av andra tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och finansiella mått än sådana som nämns ovan i denna paragraf och är av samma typ som andra derivatinstrument, då det åtminstone beaktas om det är föremål för handel på en sådan reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument,

10) utsläppsrätter som har erkänts i överensstämmelse med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelssystemet) både ömsesidigt mellan gemenskapens system och andra system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

15 § (28.12.2017/1069)
Investeringstjänster eller investeringsverksamhet

Med investeringstjänster eller investeringsverksamhet avses i denna lag

1) mottagande och förmedling av order som avser finansiella instrument (förmedling av order),

2) utförande av order som avser finansiella instrument för kunders räkning (utförande av order),

3) sådan handel med eget kapital som resulterar i transaktioner gällande ett eller flera finansiella instrument (handel för egen räkning),

4) förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att egendomsförvaltaren helt eller delvis har getts rätt att besluta om placering av instrumenten (kapitalförvaltning),

5) personliga rekommendationer till kunder i fråga om transaktioner som avser vissa finansiella instrument (investeringsrådgivning),

6) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande (garantiverksamhet för finansiella instrument),

7) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument utan fast åtagande (placering av finansiella instrument),

8) ordnande av handel med finansiella instrument på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument (ordnande av multilateral handel),

9) ordnande av handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat på en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument (ordnande av organiserad handel).

16 § (28.12.2017/1069)
Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen.

Med finansiella institut avses i denna lag finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinstitutslagen.

17 § (28.12.2017/1069)
Ledning och verkställande ledning

Med ledning avses i denna lag ett värdepappersföretags styrelse och, om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet.

Med verkställande ledning avses i denna lag värdepappersföretagets verkställande direktör och alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet.

18 § (28.12.2017/1069)
Koncern, moderföretag och dotterföretag

Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncerner, moderföretag och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) samt utländska koncerner, moderföretag och dotterföretag som är jämförbara med dem.

19 § (18.6.2021/523)
Tjänsteföretag

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett sådant anknutet företag som avses i artikel 4.1.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller som för ett eller flera värdepappersföretag producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som hör till värdepappersföretagets huvudsakliga verksamhet.

20 § (28.12.2017/1069)
Holdingföretag

Med holdingföretag avses i denna lag

1) sådana värdepappersinriktade holdingföretag som avses i artikel 4.1.23 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, och

2) sådana blandade finansiella holdingföretag som avses i artikel 4.1.21 i EU:s tillsynsförordning och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag.

(18.6.2021/523)

Finansinspektionen ska, efter att ha fått kännedom om att ett annat företag än ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett värdepappersföretag, utan dröjsmål besluta om huruvida företaget ska betraktas som ett holdingföretag enligt 1 mom.

21 § (18.6.2021/523)
Finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen

I denna lag avses med en finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen en finansiell företagsgrupp som avses i 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen.

21 a § (18.6.2021/523)
Finansiell värdepappersföretagsgrupp

I denna lag avses med finansiell värdepappersföretagsgrupp företag som avses i artikel 4.1.11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Bestämmelser om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över finansiella värdepappersföretagsgrupper finns i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

22 § (28.12.2017/1069)
Utkontraktering

Med utkontraktering avses i denna lag åtgärder som vidtas i samband med ett värdepappersföretags verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller värdepappersföretaget sådana funktioner eller tjänster som det annars skulle sköta själv.

23 § (28.12.2017/1069)
Kunder, professionella och icke-professionella kunder

I denna lag avses med professionella kunder

1) aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade aktörer och med dem jämförbara under myndighetstillsyn stående utländska

a) värdepappersföretag,

b) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen,

c) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

d) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument,

e) värdepapperscentraler, utländska clearingorganisationer samt centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

f) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen,

g) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor samt tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, (19.11.2021/966)

h) lokala företag som avses i artikel 4.1.4 i EU:s tillsynsförordning,

i) företag som för egen räkning köper och säljer råvaror och råvaruderivat,

j) andra institutionella investerare än de som avses i underpunkt a–i,

2) storföretag som enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande krav:

a) balansomslutningen är minst 20 000 000 euro,

b) omsättningen är minst 40 000 000 euro,

c) kapitalbasen är minst 2 000 000 euro,

3) finska staten, Statskontoret, landskapet Åland, utländska stater och delstater samt utländska organ som sköter statsskulden,

4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank och med den jämförbara utländska centralbanker samt Internationella valutafonden, Världsbanken, Europeiska investeringsbanken och andra med dem jämförbara internationella institutioner och organisationer,

5) institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument,

6) andra kunder som värdepappersföretag behandlar som professionella kunder på grundval av 2 mom.

Ett värdepappersföretag får behandla andra kunder än sådan som avses i 1 mom. 1–5 punkten som professionella kunder på deras egen begäran, om det bedömer att kunden har färdigheter att fatta självständiga investeringsbeslut och förmåga att förstå de risker som är förknippade med besluten och om kunden dessutom uppfyller minst två av följande krav:

1) kunden har genomfört betydande transaktioner på marknaden i fråga i snitt tio gånger per kvartal under de fyra senaste kvartalen,

2) värdet av kundens investeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

3) kunden arbetar eller har minst ett år arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn med uppgifter som förutsätter kännedom om planerade transaktioner och tjänster.

Med icke-professionella kunder avses i denna lag kunder som inte är professionella enligt 1 mom.

Med kunder avses i denna lag fysiska eller juridiska personer som ett värdepappersföretag tillhandahåller investerings- och sidotjänster.

24 § (28.12.2017/1069)
Godtagbara motparter

I denna lag avses med godtagbara motparter

1) kunder enligt 23 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten,

2) sådana företag enligt 23 § 1 mom. 2 punkten som har samtyckt till att bli behandlade som godtagbara motparter.

25 § (28.12.2017/1069)
Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde

Med algoritmisk handel avses i denna lag handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar.

Med teknik för algoritmisk högfrekvenshandel avses i denna lag varje teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

1) att infrastrukturen är avsedd att minimera nätens latens och andra typer av latens, inbegripet åtminstone ett av följande system för algoritmisk registrering av order: samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2) att systemet beslutar om när en order ska initieras, genereras, routas eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och

3) en stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar.

Med direkt elektroniskt tillträde avses ett handelsplatsarrangamang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennes handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. (15.3.2019/294)

26 § (28.12.2017/1069)
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) strukturerad insättning en sådan insättning enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem, som kan betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska betalas eller riskeras enligt en formel som omfattar faktorer som t.ex.

a) ett index eller en kombination av index, med undantag för insättningar med rörlig ränta vilkas avkastning är direkt knuten till ett ränteindex som Euribor eller Libor,

b) ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

c) en råvara eller en kombination av råvaror eller andra fysiska eller icke-fysiska icke-fungibla tillgångar, eller

d) en valutakurs eller en kombination av valutakurser.

2) depåbevis värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden och som innebär äganderätt till en icke-etablerad emittents värdepapper samtidigt som de kan tas upp till handel på en reglerad marknad och handlas oberoende av den icke-etablerade emittentens värdepapper,

3) börshandlad fond en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att handels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess substansvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära substansvärde,

4) certifikat certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,

5) strukturerade finansiella produkter strukturerade finansiella produkter enligt definitionen i artikel 2.1.28 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,

6) derivat derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,

7) råvaruderivat råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument,

8) grossistenergiprodukter grossistenergiprodukter enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi,

9) korsförsäljning att erbjuda en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket,

10) marknadsgarant en person som på finansiella marknader på fortlöpande basis har åtagit sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av den personens eget kapital till priser som fastställts av den personen,

11) utförande av order för kunds räkning att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instrument för kunders räkning och inbegripet ingående av avtal för att sälja finansiella instrument som utfärdats av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut vid tidpunkten för utfärdandet av dessa,

12) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

13) systematisk internhandlare en systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 16 punkten i lagen om handel med finansiella instrument,

14) kvalificerat innehav en direkt eller indirekt ägarandel i ett värdepappersföretag som motsvarar 10 procent eller mer av kapitalet eller av rösträtterna enligt artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, med beaktande av villkoren för sammanslagning av dessa enligt artikel 12.4 och 12.5 i det direktivet, eller som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av det värdepappersföretag som ägarandelen avser,

15) betydande bindning en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom

a) ägarintresse, i form av innehav, direkt eller genom kontroll, av 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag,

b) kontroll, som innebär förbindelse mellan ett moderföretag och ett dotterföretag i alla de fall som omfattas av artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, eller en likartad förbindelse mellan någon fysisk eller juridisk person och ett företag, varvid varje dotterföretag till ett dotterföretag också ska anses vara ett dotterföretag till det moderföretag som står över dessa företag,

c) en varaktig förbindelse för båda eller alla till samma person genom ett kontrollförhållande, (12.4.2019/513)

16) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, (18.6.2021/523)

17) råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare sådana råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare som avses i artikel 4.1 led 150 i EU:s tillsynsförordning, (19.11.2021/939)

18) klausul som möjliggör förtida återbetalning en sådan klausul i en obligation som skyddar investeraren vid förtida inlösen av obligationen genom att emittenten då förpliktas att betala investeraren ett belopp som motsvarar summan av nettonuvärdet av förväntade kupongbetalningar under den återstående löptiden och lånekapitalet för den obligation som ska lösas in, (23.3.2023/365)

19) DLT-baserad multilateral handelsplattform en multilateral handelsplattform som endast tillåter handel med finansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT), (23.3.2023/365)

20) DLT-baserat handels- och avvecklingssystem en sådan DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som tillhandahålls av både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avvecklingssystem. (23.3.2023/365)

27 § (28.12.2017/1069)
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, enligt vad som föreskrivs i denna lag och i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med konsumentombudsmannen i fråga om tillsynen över kundskyddet finns i 5 kap. i lagen om Finansinspektionen.

2 kap

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet (28.12.2017/1069)

1 § (28.12.2017/1069)
Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet

Investeringstjänster får tillhandahållas eller investeringsverksamhet bedrivas endast av företag som har beviljats tillstånd enligt denna lag och av utländska företag som har auktorisation eller rätt att enligt 4 eller 5 kap. tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en näringsidkare med verksamhetstillstånd enligt denna lag ta emot och förmedla order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhandahålla till det anknytande investeringsrådgivning på oberoende grund. En enskild näringsidkare eller en sådan juridisk person som leds av en fysisk person ska ha proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1 a, 2, 2 a, 2 b och 3 § följs när tjänsten i fråga tillhandahålls. (18.6.2021/523)

1 a § (23.3.2023/365)
Specifikt tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

De specifika tillstånd som avses i artikel 8.1–8.3 och artikel 10.1–10.3 i DLT-förordningen beviljas av Finansinspektionen. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ett ärende som gäller ett specifikt tillstånd enligt artikel 10 be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

2 §
Tillhandahållande av investeringstjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet enligt annat tillstånd (28.12.2017/1069)

Trots bestämmelserna i 1 § 1 mom. får investeringstjänster tillhandahållas och investeringsverksamhet bedrivas av finländska och utländska kreditinstitut så som föreskrivs i kreditinstitutslagen, av finländska fondbolag och utländska EES-fondbolag så som föreskrivs i lagen om placeringsfonder samt av finländska och utländska AIF-förvaltare så som föreskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (28.12.2017/1069)

Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral eller organiserad handel ordnas av börser som avses i lagen om handel med finansiella instrument. (28.12.2017/1069)

I 3 kap. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs det om rätten att vara verksam som kontoförvaltare enligt den lagen. (16.6.2017/354)

Bestämmelser om den verksamhet som förvarare av värdepapper som bedrivs av värdepapperscentraler samt av innehavare av förvaltningskonton enligt lagen om värdeandelskonton (827/1991) utfärdas särskilt.

5 mom. har upphävts genom L 28.12.2017/1069. (28.12.2017/1069)

3 § (28.12.2017/1069)
Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster och investeringsverksamhet

1) bevilja kunder kredit och annan finansiering i samband med investeringstjänster,

2) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra frågor som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv och andra omstruktureringar,

3) tillhandahålla valutatjänster i samband med investeringstjänster,

4) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra motsvarande former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument,

5) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument,

6) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta moment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella instrument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument,

7) tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, med undantag för tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om värdepapperscentraler,

8) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verksamhet som avses i detta moment.

(15.3.2019/294)

Bestämmelser om rätt för ett värdepappersföretag som ordnar multilateral eller organiserad handel att tillhandahålla datarapporteringstjänster finns i artikel 27b.2 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. (29.6.2021/602)

3 a § (1.4.2022/204)
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med verksamhetstillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument.

4 §
Firma

Andra företag än värdepappersföretag får i sin firma eller annars i sin verksamhet använda benämningen bankir eller bankirfirma endast om det är uppenbart att användningen inte på ett vilseledande sätt hänvisar till ett värdepappersföretags verksamhet.

5 § (25.8.2016/735)
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om vilka investeringsobjekt som ska betraktas som i 3 a § avsedda andra investeringsobjekt får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

6 § (15.3.2019/294)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de proportionerliga förvaltnings- och styrningssystem enligt 1 § 2 mom. som säkerställer att de bestämmelser som avses i 6 b kap. 1–3 § följs.

3 kap

Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet

1 § (28.12.2017/1069)
Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen kan på ansökan bevilja tillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster och bedrivande av investeringsverksamhet. Om ett värdepappersföretag i enlighet med 11 kap. 1 § måste höra till ersättningsfonden för investerarskydd, nedan ersättningsfonden, ska Finansinspektionen innan den avgör ärendet be ersättningsfonden yttra sig om ansökan.

Till ansökan ska fogas värdepappersföretagets verksamhetsplan varav åtminstone framgår vilka verksamhetsslag som planeras och organisationsstrukturen för dessa samt all information som krävs för att Finansinspektionen ska kunna förvissa sig om att värdepappersföretaget vid tiden för auktorisationen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som föreskrivs i denna lag samt i förordningar och beslut som kommissionen antagit i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument.

Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och om vilka utredningar som ska fogas till den, om inte något annat följer av de bestämmelser som avses i 2 mom.

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett värdepappersföretag, kreditinstitut, en marknadsoperatör eller ett försäkringsbolag som auktoriserats i en annan EES-stat eller dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska en begäran om yttrande riktas till den utländska EES-tillsynsmyndigheten. På samma sätt ska förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande både i det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och i värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller försäkringsbolaget. I begäran om yttrande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet och de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som har betydelse för verksamhetstillståndet eller för tillsynen över värdepappersföretaget.

1 a § (18.6.2021/523)
Särskild bestämmelse om verksamhetstillstånd för vissa värdepappersföretag

Ett värdepappersföretag som beviljats verksamhetstillstånd för handel för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument som avses i 1 kap. 15 § 1 mom. 3 eller 6 punkten ska ansöka om koncession för kreditinstitut enligt 4 kap. i kreditinstitutslagen, om dess genomsnittliga samlade månatliga tillgångar, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, åtminstone uppfyller förutsättningarna i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning.

Ett sådant värdepappersföretag som avses ovan i 1 mom. får fortsätta att bedriva sådan investeringsverksamhet som avses i det momentet tills det beviljas koncession enligt kreditinstitutslagen.

Finansinspektionen ska meddela värdepappersföretaget eller den som ansökt om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, om Finansinspektionen anser att tröskelvärdena i 1 mom. uppfylls.

2 §
Beslut om verksamhetstillstånd

En ansökan om verksamhetstillstånd ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet ska dock fattas inom tolv månader från det att ansökan mottagits. Om ett beslut inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (17.1.2020/25)

I verksamhetstillståndet ska nämnas de investeringstjänster och den investeringsverksamhet samt de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla och bedriva. Efter det att verksamhetstillståndet beviljats kan Finansinspektionen på ansökan av värdepappersföretaget ändra tillståndet i fråga om de tjänster som värdepappersföretaget får tillhandahålla. (28.12.2017/1069)

Finansinspektionen har rätt att efter att ha hört sökanden förena verksamhetstillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om värdepappersföretagets affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

3 § (28.12.2017/1069)
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd ska beviljas om det utifrån de upplysningar som inkommit kan säkerställas att värdepappersföretagets ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § och att värdepappersföretaget uppfyller de krav som föreskrivs i 6 och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4–9, 11–14 och 16 §, 9 kap. 1–5 §, 10 och 11 § och 10 kap. samt i 12 kap. 3 § 2 mom. Värdepappersföretag som har för avsikt att driva en multilateral eller organiserad handelsplattform ska dessutom uppfylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 5 kap. 1–8, 10, 15, 16 och 20–30 § i lagen om handel med finansiella instrument. Värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel eller tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska dessutom uppfylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 7 a kap.

Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett nytt värdepappersföretag innan det registreras.

4 §
Betydande ägares tillförlitlighet

Den som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska vara tillförlitlig. Innehavet ska beräknas i enlighet med 6 a kap. 1 § 3 mom. (28.12.2017/1069)

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen dömts till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i ett värdepappersföretag, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i ett värdepappersföretag.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i värdepappersföretaget, om detta ska anses uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

5 §
Verksamhetstillstånd för europabolag

Verksamhetstillstånd ska även beviljas europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har fått motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att i enlighet med artikel 8 i förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska begära ett yttrande om ansökan av den mot Finansinspektionen svarande myndighet som övervakar värdepappersmarknaden i europabolagets hemstat. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

6 §
Registrering av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen ska anmäla verksamhetstillstånd till handelsregistret för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till ersättningsfonden.

Verksamhetstillstånd som beviljats ett nytt värdepappersföretag och ett europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget.

7 §
Register över värdepappersföretag

Finansinspektionen för ett offentligt register över värdepappersföretag. Registret innehåller uppgifter om de tjänster som värdepappersföretagen enligt sitt verksamhetstillstånd har rätt att tillhandahålla.

8 §
Inledande av verksamhet och rapportering av ändringar (28.12.2017/1069)

Ett värdepappersföretag kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att ha fått verksamhetstillstånd och, om tillstånd har beviljats ett nytt värdepappersföretag, efter det att företaget har registrerats.

Värdepappersföretag ska till Finansinspektionen rapportera alla väsentliga förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd. (28.12.2017/1069)

9 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Bestämmelser om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten finns i 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen. Finansinspektionen ska anmäla återkallanden för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till ersättningsfonden.

4 kap

Utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland samt utländska EES-kreditinstituts tillhandahållande av tjänster i Finland (28.12.2017/1069)

1 § (28.12.2017/1069)
Filialetablering eller användning av anknutna ombud

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut får tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland genom att etablera filialer i Finland eller använda anknutna ombud som är etablerade i Finland, om det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska EES-kreditinstitutet inte har etablerat filial i Finland och förutsatt att de tjänster som det utländska EES-värdepappersföretaget tillhandahåller och den verksamhet som det bedriver omfattas av auktorisationen i företagets hemmedlemsstat. Sidotjänster får tillhandahållas endast i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamhet.

Utländska EES-värdepappersföretag får etablera filialer i Finland eller börja anlita anknutna ombud enligt 1 mom. efter det att Finansinspektionen har fått ett meddelande om saken från EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Av anmälan ska framgå följande uppgifter och utredningar:

1) filialetableringen i Finland samt den nya filialens adress och kontaktuppgifter, eller den EES-stat inom vars territorium det utländska EES-värdepappersföretaget inte har etablerat en filial men där det anknutna ombud är etablerat som företaget har för avsikt att använda i Finland,

2) de investeringstjänster som ska tillhandahållas och den investeringsverksamhet som ska bedrivas i enlighet med bilaga I i direktivet om marknader för finansiella instrument samt om de sidotjänster som ska tillhandahållas,

3) filialens organisationsstruktur och användningen av anknutna ombud samt namnen på de anknutna ombud som företaget har för avsikt att använda,

4) om företaget har för avsikt att använda ett eller flera sådana anknutna ombud som avses i 1 punkten, en beskrivning av den planerade användningen tillsammans med en organisationsstruktur, inklusive rapporteringsrutiner, som anger hur ombudet passar in i värdepappersföretagets struktur,

5) den adress i Finland där handlingar kan erhållas,

6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet,

7) det system som är avsett att skydda filialens investerare, eller avsaknaden av ett sådant system.

En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet vid den tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 2 mom. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas när ett anknutet ombud inleder sin verksamhet.

Det som i 1 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster via en filial eller genom användning av ett anknutet ombud som är etablerat i Finland och det som i 2 mom. föreskrivs om anmälan om användning av ett anknutet ombud, ska på motsvarande sätt tillämpas på utländska EES-kreditinstitut.

Ett utländskt EES-kreditinstitut som har för avsikt att använda ett anknutet ombud enligt 4 mom. får börja använda ombudet efter det att Finansinspektionen av EES-tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemmedlemsstat har fått en anmälan med de uppgifter som avses i 2 mom. Användningen av ett anknutet ombud får inledas vid en tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 2 mom.

Om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 2 och 4 mom. kan ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut beakta detta efter att Finansinspektionen har fått en anmälan om förändringen av EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets eller kreditinstitutets hemmedlemsstat.

2 § (28.12.2017/1069)
Tillhandahållande av investeringstjänster utan filialetablering

Utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut har rätt att tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland utan att etablera dotterföretag eller filial, förutsatt att tjänsterna och investeringsverksamheten omfattas av deras auktorisation.

Företag som avses i 1 mom. har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster eller investeringsverksamhet, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett utländskt EES-värdepappersföretag får börja tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet i Finland när Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått en anmälan med åtminstone följande uppgifter:

1) avsikten att bedriva verksamhet i Finland,

2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas samt huruvida företaget avser att göra detta genom att använda anknutna ombud som är etablerade i hemmedlemsstaten samt med namnen på eventuella anknutna ombud.

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag avser att använda sig av anknutna ombud som är etablerade i dess hemmedlemsstat när det tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland kan företaget börja tillhandahålla tjänster eller bedriva verksamhet efter det att Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått namnen på de anknutna ombud som företaget avser att använda i Finland. Finansinspektionen ska offentliggöra sådan information.

Det som föreskrivs i 4 mom. ska tillämpas på utländska EES-kreditinstitut som planerar att i Finland bedriva verksamhet som avses i 1 mom. genom förmedling av ett anknutet ombud som är etablerat i dess hemmedlemsstat.

Om det sker förändringar i uppgifter som anmälts i enlighet med 3 och 4 mom. kan ett utländskt EES-värdepappersföretag beakta detta efter att Finansinspektionen har fått ett meddelande om förändringarna från EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas på ett EES-kreditinstitut om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 5 mom.

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut kan erbjuda i Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer direkt möjlighet att bedriva handel på en multilateral eller organiserad handelsplattform när Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har informerats om att verksamheten inleds och var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer som det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska EES-kreditinstitutet har auktoriserat som handelsparter.

3 §
Begränsning av och förbud mot filialverksamhet och gränsöverskridande investeringstjänster

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag trots den utländska EES-tillsynsmyndighetens åtgärder fortsätter att i Finland bedriva sin verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att förhindra fortsatt verksamhet som äventyrar investerarskyddet eller marknadens tillförlitliga funktion. Vid behov kan Finansinspektionen förhindra att nya transaktioner inleds.

På Finansinspektionens rätt att helt eller delvis förbjuda filialverksamhet och tillhandahållande av investeringstjänster ska dessutom tilllämpas 61 § i lagen om Finansinspektionen.

5 kap (28.12.2017/1069)

Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland

1 § (28.12.2017/1069)
Förutsättningar för filialetablering

Ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 23 § 2 och 3 mom. ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för etableringen. (15.3.2019/294)

För att verksamhetstillstånd för en filial ska beviljas förutsätts det att

1) tillhandahållandet av tjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet som tredjelandsföretagets tillståndsansökan avser omfattas av auktorisation och tillsyn i det tredjeland där företaget är etablerat,

2) tredjelandsföretaget i tredjelandet har auktorisation för tillhandahållande av tjänster och för bedrivande av verksamhet som avses i 1 punkten, varigenom den behöriga myndigheten beaktar de rekommendationer gällande finansiering av terrorism som antagits av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF),

3) det har inrättats samarbetsarrangemang som inbegriper bestämmelser som reglerar informationsutbytet i syfte att bevara marknadens integritet och skydda investerare, mellan Finansinspektionen och behöriga tillsynsmyndigheter i det tredjeland där företaget är etablerat,

4) det tredjeland där tredjelandsföretaget är etablerat har undertecknat en överenskommelse med Finland, som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal,

5) filialen fritt förfogar över ett tillräckligt startkapital,

6) det utses en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen av filialen och som alla uppfyller de i 6 b kap. 1 § nämnda kraven gällande ledningens tillförlitlighet och kompetens som föreskrivs i 7 kap. i kreditinstitutslagen och i 6 b kap. 4 § i denna lag,

7) tredjelandsföretaget är medlem i ett system som motsvarar det ersättningssystem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare eller den filial som ansökan om verksamhetstillstånd avser hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap.

2 § (28.12.2017/1069)
Uppgifter som ska lämnas i en tillståndsansökan för en filial

I en tillståndsansökan för en filial ska lämnas följande uppgifter och utredningar:

1) alla relevanta uppgifter om företaget, såsom namn, rättslig form, säte, adress, medlemmar i ledningsorganen, relevanta aktieägare och utredning om beviljad auktorisation,

2) namnet på den myndighet som har ansvaret för tillsyn över företaget i det berörda tredjelandet och, om myndigheterna är flera, uppgifter om respektive kompetensområden,

3) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas, uppgifter om filialens organisationsstruktur inklusive en beskrivning av eventuell utkontraktering av avgörande funktioner till tredjepart,

4) namnen på de personer som ansvarar för ledningen av filialen och uppgifter om att dessa personer uppfyller de krav som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten,

5) information om det startkapital som filialen fritt förfogar över,

6) utredning om det skydd som tredjelandets ersättningssystem erbjuder investerare eller om att tredjelandsföretaget på filialens vägnar har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden för investerare.

Ersättningsfonden för investerare ska ombes att ge ett yttrande om tillståndsansökan.

Genom förordning av finansministeriet kan det utfärdas närmare bestämmelser om vilka kontaktuppgifter som ska framgå av tillståndsansökan samt om de utredningar som ska fogas till ansökan.

3 § (28.12.2017/1069)
Beviljande av filialtillstånd

Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag filialtillstånd om de förutsättningar som föreskrivs i 1 kap. 7 § 1 mom. och 13 § 1 mom. 2, 9 och 10 punkten samt i 1 § i detta kapitel är uppfyllda.

När ett tredjelandsföretag beviljas filialtillstånd ska det bedömas om ersättningssystemet för investerare i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar filialtillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden.

På tillståndsbeslut tillämpas vad som i 3 kap. 2 § föreskrivs om beslut som gäller verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av tillståndsansökan underrätta sökanden om den tidsfrist som nämns i 3 kap. 2 § 1 mom. och om möjligheten att överklaga beslutet.

Filialtillståndet berättigar värdepappersföretaget att bedriva verksamhet på ett eller flera driftställen.

4 § (15.3.2019/294)
Undantag från kravet på filialtillstånd

Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investeringsverksamhet i Finland med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i 1 § 1 mom. och det krav på verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen som föreskrivs i 7 § 2 mom. inte tillämpas på tjänsten eller verksamheten för kunden i fråga, inbegripet en relation som har samband med tillhandahållandet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Tredjelandsföretaget får inte marknadsföra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än genom filialen eller med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen.

5 § (28.12.2017/1069)
Återkallande av filialtillstånd och begränsning av verksamheten

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallande av tredjelandsföretags filialtillstånd och om begränsning av tillståndsenlig verksamhet. Finansinspektionen ska dessutom utan dröjsmål återkalla ett filialtillstånd om en myndighet i tredjelandsföretagets hemstat har återkallat företagets auktorisation.

6 § (28.12.2017/1069)
Avslutande av en filials verksamhet

När Finansinspektionen återkallar ett tredjelandsföretags filialtillstånd ska filialens verksamhet avslutas omedelbart. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tillsyn över filialer ska tillämpas på tillsynen över en filial efter det att den avslutat sin verksamhet, till dess att ett meddelande enligt 2 mom. har lämnats och värdepappersföretagets åtaganden mot filialens kunder är fullgjorda.

Ett tredjelandsföretag ska utan dröjsmål efter det att dess filialverksamhet har avslutats meddela kunderna hur filialen fullgör sina åtaganden mot dem. Vid behov utfärdar Finansinspektionen närmare föreskrifter om det förfarande som avses i detta moment.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynen över filialer och i 2 mom. om tredjelandsföretags informationsskyldighet samt vad som i 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens befogenhet att utfärda närmare föreskrifter ska tillämpas då en filials verksamhet begränsas på det sätt som avses i 5 § i detta kapitel eller i 27 § i lagen om Finansinspektionen.

7 § (15.3.2019/294)
Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering

I artikel 46 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument som är etablerade i hela unionen, om företaget är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med artikel 48, samt om kommissionens beslut om likvärdighet som är en förutsättning för registrering och om övriga förutsättningar för registrering.

Om kommissionen inte har antagit ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47.1 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller om ett beslut som den antagit inte längre är i kraft, får ett tredjelandsföretag med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i Finland.

Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag som avses i 2 mom. verksamhetstillstånd, om villkoren i 1 kap. 7 § 3 mom. samt i 1 § 2 mom. 1–4 punkten och 2 § 1 mom. 1–3 punkten i detta kapitel för beviljande av verksamhetstillstånd är uppfyllda i fråga om verksamhetsplanen. Tredjelandsföretagets verksamhet får inte väsentligt skilja sig från verksamhet som enligt denna lag är tillåten för värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och regleringen av den samt tillsynen över den ska till väsentliga delar motsvara den reglering och tillsyn som baserar sig på bestämmelserna i denna lag. På beslut om verksamhetstillstånd tillämpas 3 kap. 2 §. På återkallande av tillstånd, begränsning av verksamheten enligt tillståndet samt avslutande av verksamheten tillämpas 5 och 6 § i detta kapitel.

Ett utländskt EES-värdepappersföretag eller ett EES-kreditinstitut som i Finland tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster på det sätt som avses i 4 kap. 2 mom. och vars hemstat i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen har anmält att den utträder ur Europeiska unionen, ska för att fortsätta med verksamheten i fråga ansöka om verksamhetstillstånd enligt 2 mom. senast den dag då medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft. Ett företag som har ansökt om verksamhetstillstånd inom föreskriven tid kan fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster och att bedriva investeringsverksamhet till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i den omfattning som avses i anmälan enligt 4 kap. 2 § tills Finansinspektionen har behandlat ansökan om verksamhetstillstånd. Den tidsfrist för behandlingen av ansökan om verksamhetstillstånd som avses i 3 kap. 2 § börjar när medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft.

I artikel 47.3 i den förordning som nämns i 1 mom. föreskrivs att ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktivet om marknader för finansiella instrument, ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som omfattas av auktorisationen till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som avses i 1 mom. i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer.

II AVDELNINGEN

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRVALTNING OCH STYRNING SAMT ORGANISERING AV VERKSAMHETEN (28.12.2017/1069)

6 kap

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 § (18.6.2021/523)
Startkapital

Ett sådant värdepappersföretag som bedriver handel för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument eller som ordnar organiserad handel och bedriver handel för egen räkning eller har tillstånd att göra detta ska ha ett startkapital på minst 750 000 euro.

Ett sådant värdepappersföretag som inte har tillstånd att inneha kundmedel och som förmedlar och utför order, tillhandahåller kapitalförvaltning, ger investeringsrådgivning eller tillhandahåller placering av finansiella instrument ska ha ett startkapital på minst 75 000 euro.

Ett annat värdepappersföretag än ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 och 2 mom. ska ha ett startkapital på minst 150 000 euro.

Ett värdepappersföretags startkapital ska bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Det aktiekapital som räknas till det i 1–3 mom. avsedda startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. (23.3.2023/365)

2 § (18.6.2021/523)

2 § har upphävts genom L 18.6.2021/523.

2 a § (18.6.2021/523)
Bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt och bedömning av likviditeten

Närmare bestämmelser om minimikapitalkrav för värdepappersföretag ingår EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag ska ha välmotiverade, effektiva och heltäckande arrangemang, strategier och förfaranden för att bedöma, följa upp och upprätthålla behövligt internt kapital och likvida tillgångar som till belopp, slag och fördelning är tillräckliga för att täcka arten och nivån på de risker som värdepappersföretaget kan innebära för andra och som värdepappersföretaget självt är eller kan bli exponerat för.

Värdepappersföretaget ska regelbundet utvärdera de arrangemang, strategier och förfaranden som avses i 1 mom. så att de är heltäckande och står i proportion till affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet i värdepappersföretaget.

Finansinspektionen får kräva att kraven i denna paragraf också tillämpas på ett sådant litet värdepappersföretag som avses i 1 mom. i den utsträckning Finansinspektionen anser det lämpligt.

Om värdepappersföretagets moderföretag är ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det inkluderas i tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i koncernkapitaltestet.

2 b § (18.6.2021/523)
Tillämpning av kraven i EU:s tillsynsförordning på vissa värdepappersföretag

Om ett värdepappersföretag uppfyller villkoren i artikel 1.2 eller 1.5 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, tillämpas i stället för kraven i 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c och 7–13 § samt 6 c kap. i denna lag kraven i EU:s tillsynsförordning och kreditinstitutslagen, såsom föreskrivs i 4 mom.

Finansinspektionen får besluta att kraven i EU:s tillsynsförordning tillämpas på ett sådant värdepappersföretag som bedriver verksamhet som avses i 1 kap. 15 § 3 eller 6 punkten och vars konsoliderade tillgångar uppgår till ett sammanlagt värde av minst 5 miljarder euro beräknat som ett genomsnitt över en sammanhängande tolvmånadersperiod, om

1) värdepappersföretaget bedriver ovannämnda verksamheter i en sådan omfattning, att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget blev insolvent eller fick ekonomiska svårigheter,

2) värdepappersföretaget är en sådan clearingmedlem som avses i 7 a kap. 4 §, eller

3) Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av verksamhetens storlek, art, omfattning och komplexitet i det berörda värdepappersföretaget, och med beaktande av

a) värdepappersföretagets betydelse för Europeiska unionens eller Finlands ekonomi,

b) betydelsen av värdepappersföretagets gränsöverskridande verksamheter, samt

c) värdepappersföretagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare, företag för kollektiva investeringar enligt fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet eller försäkringsföretag som bedriver verksamhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution.

På ett värdepappersföretag som avses i 1 och 2 mom. tillämpas det som föreskrivs om ett kreditinstituts kapitaltäckning och tillsyn i 1 kap., 5 kap. 14 och 15 § samt i 7, 8, 9, 10, 11 och 20–22 kap. i kreditinstitutslagen samt i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska omedelbart meddela ett värdepappersföretag om den beslutar att upphäva ett beslut som fattats med stöd av 2 mom. Ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av 2 mom. upphör också, om värdepappersföretaget inte längre uppfyller det tröskelvärde som avses i det momentet beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod.

Finansinspektionen ska omedelbart meddela Europeiska bankmyndigheten om beslut som fattats i enlighet med 2 och 5 mom.

2 c § (18.6.2021/523)
Tillämpning av kapitlen om återhämtningsplaner och finansiellt stöd på vissa värdepappersföretag

På ett värdepappersföretag som bedriver sådan investeringsverksamhet som definieras i 1 kap. 15 § 3 eller 6 punkten tillämpas dessutom 8 a och 9 a kap. i kreditinstitutslagen.

3 § (11.3.2022/155)
Undantag från tillämpningen av aktiebolagslagen i fråga om värdepappersföretag

Kapital som motsvarar aktier och andelar och som tagits upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital enligt 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen (624/2006), och som räknats som värdepappersföretagets kärnprimärkapital får inte återbetalas eller användas till vinstutdelning utan att Finansinspektionen gett tillstånd till det på förhand.

Bestämmelserna om minoritetens rätt att kräva vinstutdelning i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen och om inlösen av aktier i 16 kap. 13 § och 17 kap. 13 § i den lagen tillämpas inte på värdepappersföretag.

4 § (18.6.2021/523)

4 § har upphävts genom L 18.6.2021/523.

6 a kap (28.12.2017/1069)

Förvärv och avyttring av kvalificerade innehav

1 § (28.12.2017/1069)
Informationskrav gällande förvärv och avyttring av kvalificerat innehav

Den som avser att direkt eller indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska på förhand anmäla detta till Finansinspektionen.

Om avsikten är att öka ett innehav enligt 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av värdepappersföretagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att värdepappersföretaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv på förhand anmälas till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § samt 9 kap. 6, 7, 8 och 8 a § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Vid tillämpning av detta moment ska inte beaktas aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och med vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i ett företag eller i övrigt påverka verksamheten i företagets ledning.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det antal aktier som ingår i innehavet sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om värdepappersföretaget upphör att vara ett dotterföretag till det anmälningsskyldiga företaget.

Värdepappersföretaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året göra anmälan till Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

2 § (28.12.2017/1069)
Begränsning av förvärv av kvalificerat innehav

I 32 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 1 § och i 32 b § i den lagen föreskrivs det om förfarandet i samband med förbudsbeslut.

Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i lagen om Finansinspektionen får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 1 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke.

6 b kap (28.12.2017/1069)

Förvaltnings- och styrningssystem, insyn, riskhantering och ersättning (18.6.2021/523)

1 § (18.6.2021/523)

1 § har upphävts genom L 18.6.2021/523.

1 a § (18.6.2021/523)
Värdepappersföretagets interna förvaltnings- och styrningssystem

Ett värdepappersföretag ska ha ändamålsenliga och tillförlitliga förvaltnings- och styrningssystem som står i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i värdepappersföretagets affärsmodell och verksamhet. Dessa omfattar

1) en tydlig organisationsstruktur med väldefinierade, genomlysta och konsekventa ansvarsområden,

2) effektiva rapporteringsprocesser inom riskhanteringen,

3) tillfredsställande processer för intern kontroll, administration och redovisning,

4) ett ersättningssystem och en ersättningspraxis som är förenliga med och främjar en god och effektiv riskhantering.

Ersättningssystemet och ersättningspraxisen ska vara könsneutrala.

1 b § (18.6.2021/523)
Tillämpning av förvaltnings- och styrningssystem på små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag

Det som föreskrivs i 1 a och 2 a §, 2 b § 1 mom. 2 punkten, 2 b § 2–8 mom. och 7–11 § samt i 6 c kap. 1 § tillämpas inte på sådana små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Om ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, senare uppfyller villkoren i fråga, upphör tillämpningen av de paragrafer som nämns i 1 mom. på värdepappersföretaget sex månader från den dag då villkoren i fråga uppfylldes. En förutsättning för detta är att värdepappersföretaget har meddelat Finansinspektionen om läget och att villkoren har uppfyllts under hela perioden på sex månader.

Ett värdepappersföretag ska på motsvarande sätt meddela Finansinspektionen om det konstaterar att det inte längre uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, och företaget ska följa paragraferna i 1 mom. inom 12 månader efter att det har gjort denna upptäckt.

Ett värdepappersföretag ska dock tillämpa bestämmelserna i 9 § på ersättning för tillhandahållna tjänster eller för arbetsprestation under den räkenskapsperiod som följer efter den räkenskapsperiod då det konstaterades att villkoren inte längre uppfylls på det sätt som avses i 3 mom.

Om artikel 8 om gruppkapitaltest eller artikel 7 om konsolidering under tillsyn i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag tillämpas på värdepappersföretaget, ska värdepappersföretaget emellertid uppfylla kraven i de paragrafer som räknas upp i 1 mom. självständigt och i fråga om tillämpningen av artikel 7 även på gruppnivå.

2 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretagets styrelse och dess uppgifter

Värdepappersföretagets styrelse ska definiera de förvaltnings- och styrningssystem varmed det säkerställs att värdepappersföretaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar kundernas intressen samt förtroendet för marknaden samt övervaka verkställigheten.

Utöver vad som i 1 a § föreskrivs om förvaltnings- och styrningssystem ska värdepappersföretagets styrelse definiera och godkänna (18.6.2021/523)

1) den organisation som behövs för tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster samt för bedrivande av investeringsverksamhet, inklusive de krav som ställs på personalens kompetens och erfarenhet, de resurser och förfaranden som behövs för tillhandahållande av tjänster och bedrivande av investeringsverksamhet med beaktande av verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt de författningar och bestämmelser som ska iakttas,

2) de verksamhetsprinciper som är tillämpliga på de tjänster och produkter som tillhandahålls och den verksamhet som bedrivs med beaktande av värdepappersföretagets risktäckningskapacitet, kundernas art och behov samt sådana stresstest av kunderna som utförs i behövlig omfattning,

3) de ersättningssystem som tillämpas på personer som deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster så att systemet uppmuntrar till ansvarsfull affärsverksamhet, jämlikt bemötande av kunderna och undvikande av intressekonflikter i kundrelationer.

Styrelsen ska regelbundet bedöma om de strategiska målen för tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster och för bedrivande av investeringsverksamhet är tillräckliga och hur de uppnåtts, utvärdera förvaltnings- och styrningssystemens effektivitet och principerna för tillhandahållande av tjänster till kunderna samt vidta åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Styrelsemedlemmarna ska ges tillgång till den information och de dokument som de behöver för att utföra sitt uppdrag.

2 a § (18.6.2021/523)
Styrelsens roll i riskhanteringen

Värdepappersföretagets styrelse ska godkänna och regelbundet se över strategier och principer för värdepappersföretagets riskaptit i syfte att hantera, övervaka och reducera de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för, med beaktande av det makroekonomiska läget och värdepappersföretagets affärscykel.

Styrelsemedlemmarna ska ägna tillräcklig tid åt att säkerställa att de aspekter som avses i 1 mom. beaktas och att styrelsen avsätter tillräckliga resurser för hanteringen av alla de väsentliga risker som värdepappersföretaget exponeras för.

Ett värdepappersföretag ska upprätta rapporteringsvägar för att rapportera om alla väsentliga risker och alla riktlinjer för riskhantering samt ändringar av dessa till styrelsen.

Ett värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i 10 § 8 mom. 1 punkten ska inrätta en riskkommitté under styrelsen. Riskkommittén består av sådana medlemmar av ledningen som inte utövar någon verkställande funktion i det berörda värdepappersföretaget.

Medlemmarna i riskkommittén ska ha lämpliga kunskaper och färdigheter samt lämplig sakkunskap för att till fullo förstå, hantera och övervaka värdepappersföretagets riskstrategi och riskaptit. De ska säkerställa att riskkommittén fungerar som rådgivare för styrelsen när det gäller värdepappersföretagets nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och att riskkommittén bistår styrelsen i dess övervakning av hur personer i ledande ställning genomför strategin. Styrelsen behåller det övergripande ansvaret för värdepappersföretagets riskstrategier och riktlinjer.

Värdepappersföretagets styrelse och eventuella riskkommitté ska se till att de får tillgång till information om de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för.

2 b § (18.6.2021/523)
Riskhantering

Ett värdepappersföretag ska införa effektiva strategier, riktlinjer, processer och system för att identifiera, mäta, hantera och övervaka följande riskfaktorer och deras effekter:

1) väsentliga källor till och effekter av kundrisk och väsentlig inverkan på kapitalbasen,

2) väsentliga källor till marknadsrisk och inverkan på kapitalbasen,

3) väsentliga källor till och effekter av risker för värdepappersföretaget, framför allt de som kan förbruka den tillgängliga kapitalbasen,

4) likviditetsrisk över lämpliga tidsspann, inbegripet intradag, för att säkerställa att värdepappersföretaget har tillräckligt med likvida medel för att bland annat ingripa i väsentliga källor till risker enligt 1–3 punkten.

Dessa strategier, riktlinjer, processer och system ska vara proportionella i förhållande till värdepappersföretagets komplexitet, riskprofil, verksamhetens omfattning och den risktolerans som fastställts av ledningen och de ska återspegla värdepappersföretagets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet.

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten och 2 mom. ska hänsyn tas till bestämmelserna i 9 kap. om att kundmedlen ska hållas åtskilda.

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska värdepappersföretaget ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring som ett effektivt riskhanteringsverktyg.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten ska väsentliga källor till risker för själva värdepappersföretaget i relevanta fall omfatta väsentliga förändringar i det bokförda värdet av tillgångar, inbegripet eventuella fordringar på anknutna ombud, kunders eller motparters insolvens, positioner i finansiella instrument, utländska valutor och råvaror samt förpliktelser gentemot förmånsbestämda pensionssystem.

Ett värdepappersföretag ska ta vederbörlig hänsyn till varje väsentlig inverkan på kapitalbasen, om sådana risker inte beaktas på lämpligt sätt genom de kapitalbaskrav som beräknats enligt artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Ett värdepappersföretag ska ta vederbörlig hänsyn till de resurser som behövs när verksamheten upphör, med beaktande av kraven i dess affärsmodeller och strategier. De reserverade resurserna ska vara tillräckliga i fråga om både tidsramar och bevarande av kapitalbaser och likviditet, under hela den tid då värdepappersföretaget kontrollerat upphör att tillhandahålla en tjänst.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av de risker som avses i 1 mom.

2 c § (18.6.2021/523)
Övervakning av interna transaktioner i värdepappersföretag och holdingföretag med blandad verksamhet

Ett värdepappersföretag ska ha tillräckliga processer för riskhantering och rutiner för intern kontroll för att identifiera, mäta och övervaka transaktioner mellan värdepappersföretaget och ett holdingföretag med blandad verksamhet som är dess moderföretag samt mellan värdepappersföretaget och moderföretagets dotterföretag.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om anmälan av de transaktioner som avses i 1 mom. till Finansinspektionen.

3 § (18.6.2021/523)
Minimiantal personer som i praktiken leder värdepappersföretagets verksamhet

Värdepappersföretagets verksamhet ska i praktiken ledas av minst två personer som uppfyller de krav som föreskrivs i 1 a, 1 b och 4 §.

4 § (28.12.2017/1069)
Tillförlitlighets- och kompetenskrav för värdepappersföretagets ledning

De som hör till värdepappersföretagets ledning ska vara tillförlitliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Den anses inte vara tillförlitlig och ha ett gott anseende som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretagets ledning, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter.

De som hör till värdepappersföretagets ledning ska ha sådana kunskaper om och erfarenheter av värdepappersföretagets affärsverksamhet och de viktigaste risker som är förenade med den samt sådana kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs med hänsyn till uppdraget samt med beaktande av företagsverksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar inom ledningen som avses i 1 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på holdingföretag.

5 § (12.4.2019/513)
Principerna för kapitalförvaltares ägarstyrning

En tillhandahållare av investeringstjänster som tillhandahåller kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten (kapitalförvaltare) genom att investera kundmedel enligt 9 kap. 1 § i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad, ska utarbeta principer för ägarstyrningen.

Av ägarstyrningsprinciperna ska framgå sambandet mellan ägarstyrningen och kapitalförvaltarens investeringsstrategi. Av principerna ska framgå förfarandena för uppföljning av sådana bolags verksamhet som avses i 1 mom. i ärenden som är relevanta för kapitalförvaltarens investeringsstrategi samt för utövande av rösträtten och andra rättigheter som har samband med aktierna. Dessutom ska av principerna framgå hur kapitalförvaltaren för en dialog med bolag som avses i 1 mom. samt med dess övriga aktieägare och referensgrupper.

Kapitalförvaltaren ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra principerna och en årlig rapport om hur de har förverkligats. Kapitalförvaltaren ska offentliggöra en utredning om sitt röstningsbeteende och åtminstone om de viktigaste omröstningarna samt om eventuellt anlitande av röstningsrådgivare enligt värdepappersmarknadslagen.

Om kapitalförvaltaren helt eller delvis underlåter att utarbeta principer som avses i 1 och 2 mom. eller att offentliggöra principerna eller en utredning om dem på det sätt som avses i 3 mom., ska kapitalförvaltaren motivera avvikelsen.

Vad som i 7 kap. 9 § föreskrivs om hantering av intressekonflikter i värdepappersföretag ska tillämpas på kapitalförvaltare som utövar rösträtt i bolag som avses i 1 mom.

6 § (12.4.2019/513)
Kapitalförvaltares rapporteringsskyldighet

Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver livförsäkring enligt försäkringsbolagslagen, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som av en kapitalförvaltare tillhandahålls tjänster enligt 5 § 1 mom. (19.11.2021/966)

En kapitalförvaltare som tillhandahåller en institutionell investerare kapitalförvaltningstjänster ska årligen informera investeraren om hur kapitalförvaltaren följer kapitalförvaltningsavtalet som ingåtts med den institutionella investeraren och främjar uppnåendet av den institutionella investerarens avkastningsmål. Någon rapport behöver inte ges om kapitalförvaltaren offentliggör informationen på sin webbplats.

Information som avses i 2 mom. ska lämnas om

1) relevanta risker som är förenade med gjorda investeringar,

2) investeringsportföljens struktur, investeringarnas omsättningshastighet samt kostnaderna i anslutning till omsättningshastigheten,

3) anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolag som är investeringsobjekt, värdepappersutlåning i anslutning till engagemang samt användning av värdepappersutlåning för engagemang på bolagsstämman,

4) grunderna för investeringsbeslut och beslutsförfaranden, samt om

5) eventuella intressekonflikter och hantering av sådana.

Kapitalförvaltaren kan rapportera information i enlighet med 2 och 3 mom. i samband med sådan information som avses i 10 kap. 7 §.

7 § (18.6.2021/523)
Ersättningssystem och principer som ska följas

Ett värdepappersföretag ska, när det fastställer och tillämpar ersättningssystem för personalen, iaktta de principer som anges i denna paragraf. Värdepappersföretagets styrelse ska godkänna och regelbundet se över ersättningssystemet och ansvara för övervakning av att det verkställs. Värdepappersföretagets oberoende kontrollfunktion ska minst en gång per år centraliserat, oavhängigt och internt kontrollera verkställandet av ersättningssystemet.

De personalkategorier som avses i denna paragraf är personer i ledande ställning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla sådana anställda vars totala ersättning åtminstone är i nivå med den lägsta ersättningen för personer i ledande ställning eller för risktagare och vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på riskprofilen för värdepappersföretaget eller för de tillgångar som det förvaltar. Ersättningssystemet ska vara

1) tydligt dokumenterat och stå i proportion till värdepappersföretaget, i fråga om såväl dess storlek, karaktär och interna organisation som verksamhetens omfattning och komplexitet,

2) könsneutralt,

3) förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering,

4) överensstämmande med värdepappersföretagets affärsstrategi och mål, och även beakta långsiktiga effekter av fattade investeringsbeslut.

Ersättningssystemet ska innehålla åtgärder för att undvika intressekonflikter, uppmuntra till ansvarsfull affärsverksamhet och främja riskmedvetenhet och försiktigt risktagande. Personal som arbetar med intern kontroll ska vara oberoende i förhållande till de affärsenheter de övervakar, ha lämplig behörighet och få ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till dessa funktioner, oberoende av resultatet inom de affärsområden de kontrollerar.

Ersättningen till högre befattningshavare som ansvarar för riskhanteringen och den interna kontrollen övervakas direkt av en ersättningskommitté under värdepappersföretagets styrelse eller, om en sådan kommitté inte har inrättats, av styrelsen. I ersättningssystemet ska, med beaktande av nationella regler för lönebildning, göras tydlig åtskillnad mellan följande kriterier:

1) fast grundlön, som i första hand återspeglar relevant arbetserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet,

2) rörlig ersättning, som återspeglar en hållbar och riskjusterad prestation samt eventuell prestation utöver vad som krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning.

Den fasta delen ska representera en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra en fullt flexibel policy med rörliga ersättningsdelar, inbegripet möjligheten att inga rörliga ersättningsdelar betalas ut. Värdepappersföretaget ska i sitt ersättningssystem fastställa lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen, med beaktande av värdepappersföretagets affärsverksamhet och därmed förenade risker, samt den inverkan som de olika personalkategorier som avses i 2 mom. har på värdepappersföretagets riskprofil.

Värdepappersföretaget ska när det fastställer ersättningssystemet säkerställa att de principer som avses i denna paragraf tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till dess storlek och interna organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

8 § (18.6.2021/523)
Ersättning i värdepappersföretag som mottar extraordinärt offentligt finansiellt stöd

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i 1 kap. 3 § 1 mom. 24 punkten i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), får det inte betala ut någon rörlig ersättning till medlemmar av ledningen. Om utbetalningen av rörlig ersättning till en annan person än en medlem av ledningen är oförenlig med att värdepappersföretaget upprätthåller en sund och stark kapitalbas och med en snabb återbetalning av det extraordinära offentliga finansiella stödet, får värdepappersföretaget i rörliga ersättningar till hela personalen betala högst ett belopp som motsvarar en viss andel av värdepappersföretagets nettointäkter. Beslut om maximiandelen fattas av finansministeriet på förslag av värdepappersföretagets styrelse för en räkenskapsperiod i sänder, på basis av värdepappersföretagets fastställda bokslut.

9 § (18.6.2021/523)
Rörlig ersättning

När ett värdepappersföretag betalar rörlig ersättning till en person som avses i 7 § 2 mom., ska det uppfylla följande krav på samma villkor som dem som anges i 7 § 6 mom.:

1) om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska det totala beloppet rörlig ersättning grunda sig på en kombination av en bedömning av personens prestation, den berörda affärsenhetens prestation och värdepappersföretagets övergripande resultat,

2) när den berörda personens prestation bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas,

3) den prestationsbedömning som avses i 1 punkten ska grunda sig på en period som sträcker sig över flera år och ta hänsyn till värdepappersföretagets affärscykel och affärsrisker,

4) den rörliga ersättningen får inte påverka värdepappersföretagets förmåga att säkerställa en sund kapitalbas,

5) garanterad rörlig ersättning får endast förekomma i samband med nyanställning, endast under de nyanställdas första anställningsår och endast om värdepappersföretaget har en stark kapitalbas,

6) betalningar vid förtida uppsägning av ett anställningsavtal ska stå i relation till personens prestationer under hela tidsperioden och får inte premiera misslyckanden eller försummelser,

7) ersättningspaket relaterade till ersättning eller inlösen av tidigare anställningskontrakt ska stämma överens med värdepappersföretagets långsiktiga intressen,

8) i den metod för resultatbedömning som används för att beräkna beloppet av den rörliga ersättningen ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker samt till kostnaden för det kapital och den likviditet som krävs i enlighet med EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

9) vid fördelningen av de rörliga ersättningsdelarna inom värdepappersföretaget ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker,

10) de diskretionära pensionsförmånerna ska överensstämma med värdepappersföretagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

10 § (18.6.2021/523)
Betalning av rörlig ersättning i annan form än pengar och uppskjuten utbetalning

Minst hälften av en bestämd rörlig ersättning ska betalas på annat sätt än kontant. Betalningen kan bestå av något av följande instrument:

1) aktier eller motsvarande innehav, beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur,

2) aktierelaterade instrument, eller beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, andra likvärdiga icke-kontanta instrument,

3) primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument eller andra instrument som fullt ut kan omvandlas till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned och som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditvärdighet på löpande basis,

4) andra icke-kontanta instrument som återspeglar sammansättningen i instrumenten i de portföljer som förvaltas.

Om ett värdepappersföretag inte emitterar något av de finansiella instrument som anges i 1 mom., får Finansinspektionen godkänna användning av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

Minst 40 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en period på tre till fem år, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, affärsverksamhetens art, dess risker och den berörda personens arbetsuppgifter, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp. Uppskjuten rörlig ersättning ska inte erhållas snabbare än enligt en proportionell beräkning (pro rata).

Den rörliga ersättningen kan sänkas delvis eller helt och hållet, om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malusförfaranden. Utbetald rörlig ersättning kan återkrävas, i synnerhet om följande kriterier som värdepappersföretaget fastställt uppfylls:

1) personen i fråga har deltagit i eller varit ansvarig för ett handlande som har lett till betydande förluster för värdepappersföretaget,

2) personen i fråga anses inte längre vara lämplig och pålitlig.

Vid tillämpning av kraven i 9 § ska värdepappersföretaget säkerställa att

1) de personer som avses i 7 § 2 mom. inte använder personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade till ersättning och ansvar för att urholka de principer som avses i 9 §,

2) rörlig ersättning inte betalas genom finansiella arrangemang eller metoder som gör det enklare att kringgå lagen eller EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Vid tillämpning av 1 mom. ska de instrument som avses i det momentet omfattas av en lämplig policy för uppskjuten utbetalning som är utformad så att den knyter individuella incitament till värdepappersföretagets, dess borgenärers och kunders långsiktiga intressen. Finansinspektionen får vid behov sätta begränsningar för typen och utformningen av dessa instrument eller förbjuda användningen av vissa instrument för rörlig ersättning.

Vid tillämpning av 9 § 10 punkten ska, om den anställde lämnar värdepappersföretaget före pensionsåldern, de diskretionära pensionsförmånerna finnas kvar hos värdepappersföretaget under en period på fem år i form av de finansiella instrument som avses i 1 mom. När en anställd uppnår pensionsåldern och går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna betalas ut i form av sådana finansiella instrument som avses i 1 mom., förutsatt att den anställde har förvarat dem i värdepappersföretaget i minst fem år.

Bestämmelserna i 1, 3 och 7 mom. ska emellertid inte tillämpas på

1) ett värdepappersföretag som har tillgångar inom och utanför balansräkningen till ett värde av i genomsnitt högst 100 miljoner euro under den fyraårsperiod som föregår den aktuella räkenskapsperioden,

2) en person vars rörliga ersättning inte överstiger 50 000 euro och inte utgör mer än en fjärdedel av vederbörandes totala årliga ersättning.

11 § (18.6.2021/523)
Ersättningskommitté

Ett värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i 10 § 8 mom. 1 punkten ska inrätta en ersättningskommitté under styrelsen. Ersättningskommittén ska vara könsbalanserad och göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningssystem och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. Om värdepappersföretaget hör till en finansiell företagsgrupp, ska bara moderföretaget ha en ersättningskommitté.

Ersättningskommittén ansvarar för beredningen av beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda företagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningen. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara sådana medlemmar av ledningen som inte utövar någon verkställande funktion i det berörda värdepappersföretaget. Om det bland styrelsemedlemmarna finns sådana personalrepresentanter som avses i 5 kap. i samarbetslagen (1333/2021), ska minst en av dem utses till ledamot av ersättningskommittén. (30.12.2021/1364)

När de beslut som avses i 2 mom. bereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till allmänintresset och de långsiktiga intressena för värdepappersföretagets aktieägare, investerare och övriga intressenter.

12 § (18.6.2021/523)
Rapportering per land

Ett värdepappersföretag ska årligen offentliggöra följande information om en filial eller ett dotterföretag i en annan stat än dess hemmedlemsstat, om filialen eller dotterföretaget är ett finansiellt institut enligt definitionen i artikel 4.1.26 i EU:s tillsynsförordning:

1) namn på alla dotterföretag och filialer, vilken typ av verksamhet de bedriver och deras geografiska plats,

2) omsättning,

3) antal anställda i heltidsekvivalenter,

4) resultat före skatt,

5) skatt på resultatet,

6) erhållet statsunderstöd.

Uppgifter som reviderats i enlighet med revisionsdirektivet och som avses i 1 mom. ska om möjligt bifogas till värdepappersföretagets årsredovisning eller till koncernredovisningen.

13 § (18.6.2021/523)
Rapportering om överträdelser

Ett värdepappersföretag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. När det gäller skydd för rapporterande personer tillämpas även lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022). Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet av rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (20.12.2022/1176)

Värdepappersföretaget ska bevara behövlig information som gäller en rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. vilkas utlämnande skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos värdepappersföretag.

6 c kap (18.6.2021/523)

Tillsyn över finansiell ställning samt översyns- och utvärderingsprocessen

1 § (18.6.2021/523)
Tillsyn över ersättningssystem

Finansinspektionen ska samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 första stycket c och d i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag liksom den information som lämnats av värdepappersföretagen om det könsmässiga lönegapet, och använda informationen för jämförelse av ersättningstrender och ersättningspraxis. Finansinspektionen ska lämna den insamlade informationen till Europeiska bankmyndigheten.

Ett värdepappersföretag ska till Finansinspektionen lämna information om antalet fysiska personer vid värdepappersföretaget som får en ersättning på 1 miljon euro eller mer per räkenskapsperiod, inklusive information om deras arbetsuppgifter och vilket affärsområde det rör sig om samt om ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavgifter. Informationen ska lämnas uppdelad på ersättningsintervaller om 1 miljon euro vardera.

Ett värdepappersföretag ska på Finansinspektionens begäran lämna uppgifter om lönen och den totala ersättningen för varje medlem av ledningen eller för personer i ledande ställning.

Finansinspektionen ska överlämna den information som avses i 1 och 2 mom. till Europeiska bankmyndigheten, som offentliggör den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. Europeiska bankmyndigheten får i samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utfärda riktlinjer för att underlätta tillämpningen och säkerställa enhetligheten i den information som samlas in.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna enligt denna paragraf ska lämnas till Finansinspektionen.

2 § (18.6.2021/523)
Översyn och utvärdering

Finansinspektionen ska, med beaktande av värdepappersföretagets storlek, riskprofil och affärsmodell, se över de styrformer, strategier, processer och rutiner som ett värdepappersföretag har infört och vid behov utvärdera följande omständigheter för att säkerställa en god hantering och täckning av värdepappersföretagets risker:

1) de risker som avses i 6 b kap. 2 a §,

2) geografiskt område för värdepappersföretagets exponeringar,

3) värdepappersföretagets affärsmodell,

4) bedömningen av systemrisker, med beaktande av identifieringen och mätningen av systemrisker enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG och med beaktande av Europeiska systemrisknämndens rekommendationer,

5) de risker som säkerheten i värdepappersföretagets nätverks- och informationssystem utsätts för, i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för sina processer, uppgifter och tillgångar,

6) värdepappersföretagets exponering för ränterisker i samband med verksamhet utanför handelslagret,

7) värdepappersföretagets förvaltnings- och styrningssystem samt förmågan hos medlemmarna av ledningen att utföra sitt uppdrag.

Finansinspektionen ska vid den översyn och utvärdering som avses i 1 mom. ta hänsyn till huruvida värdepappersföretaget har en yrkesmässig ansvarsförsäkring. Finansinspektionen ska fastställa hur ofta och hur ingående den översyn och utvärdering som avses i 1 mom. ska genomföras med hänsyn till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretaget samt, om så är relevant, dess systemviktighet, och med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Finansinspektionen ska från fall till fall besluta huruvida översynen och utvärderingen ska genomföras för ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, om Finansinspektionen anser detta vara behövligt på grund av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretaget.

Vid översynen och utvärderingen av omständigheterna i 2 mom. ska Finansinspektionen ta hänsyn till vad som i 9 kap. i denna lag föreskrivs om att kundmedlen ska hållas åtskilda.

När Finansinspektionen utför den översyn och utvärdering som avses i 1 mom. 7 punkten ska den ha tillgång till föredragningslistor, protokoll och bifogade dokument från möten för värdepappersföretagets ledning och dess kommittéer samt resultaten från interna eller externa utvärderingar av ledningens funktion.

3 § (18.6.2021/523)
Löpande tillsyn över interna modeller

Finansinspektionen ska med jämna mellanrum och minst vart tredje år granska att värdepappersföretag uppfyller förutsättningarna i tillståndet att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Finansinspektionen ska lägga särskild vikt vid ändringar av ett värdepappersföretags affärsverksamhet och tillämpningen av de interna modellerna på nya produkter samt granska och utvärdera om värdepappersföretaget använder väl utvecklade och uppdaterade tekniker och förfaranden i samband med de interna modellerna.

Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett värdepappersföretags interna modeller ska Finansinspektionen säkerställa att dessa åtgärdas eller vidta åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att införa högre multiplikationsfaktorer eller kapitaltillägg.

Om det för interna marknadsriskmodeller förekommer upprepade överskridanden enligt vad som avses i artikel 366 i EU:s tillsynsförordning vilka indikerar att de interna modellerna inte, eller inte längre, är tillräckligt exakta, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet att använda dessa interna modeller eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de interna modellerna förbättras snarast inom en bestämd tidsram.

Om ett värdepappersföretag som har fått tillstånd att använda interna modeller inte längre uppfyller kraven för användningen av dessa interna modeller, ska Finansinspektionen kräva att värdepappersföretaget antingen visar att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga eller lägger fram en plan och en tidsfrist för efterlevnad av dessa krav. Finansinspektionen ska kräva förbättringar av den presenterade planen om det är osannolikt att den leder till full efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig.

Om det är osannolikt att värdepappersföretaget kommer att efterleva kraven inom den angivna tidsfristen eller om värdepappersföretaget inte på ett tillfredsställande sätt har visat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet att använda interna modeller eller begränsa det till sådana delområden där efterlevnad kan uppnås inom en lämplig tidsfrist.

4 § (18.6.2021/523)
Tillsynsåtgärder

Finansinspektionen ska kräva att ett värdepappersföretag i ett tidigt skede vidtar åtgärder i följande situationer:

1) ett värdepappersföretag uppfyller inte kraven i 6 kap. 1, 2 a eller 2 b § eller 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7–11 § eller kraven i detta kapitel eller i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

2) Finansinspektionen har bevis för att ett värdepappersföretag sannolikt kommer att överträda bestämmelserna i 6 kap. 1, 2 a eller 2 b § eller 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7–11 § eller detta kapitel eller bestämmelserna i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag inom de närmaste tolv månaderna.

5 § (18.6.2021/523)
Tillsynsbefogenheter

Finansinspektionen kan vid tillämpningen av 2 §, 3 § 4 och 5 mom. samt 4 §

1) kräva att ett värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som överstiger de krav som anges i artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, enligt de villkor som fastställs i 6 § i detta kapitel, eller anpassar den kapitalbas och de likvida tillgångar som krävs vid väsentliga förändringar i värdepappersföretagets verksamhet,

2) kräva en förstärkning av de arrangemang, processer, rutiner och strategier som genomförs i enlighet med 6 kap. 2 a § och 6 b kap. 1 a §,

3) kräva att värdepappersföretaget inom ett år lägger fram en plan för att återställa efterlevnaden av tillsynskraven i 6 kap., 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a–2 c och 7–11 § och detta kapitel och i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag samt fastställa en tidsfrist för genomförandet av planen och kräva förbättringar av planens omfattning och tidsfrist,

4) kräva att värdepappersföretaget i samband med kapitalbaskraven tillämpar en särskild avsättningspolitik eller behandlar tillgångar på särskilt sätt,

5) begränsa eller minska värdepappersföretagets verksamhet, transaktioner eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som innebär överdrivna risker för värdepappersföretagets ekonomiska stabilitet,

6) kräva reduktion av den inneboende risken i värdepappersföretagets verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet,

7) kräva att värdepappersföretaget begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när den rörliga ersättningen är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

8) kräva att värdepappersföretaget använder nettovinster för att stärka kapitalbasen,

9) begränsa utdelningar eller räntebetalningar från värdepappersföretaget till aktieägare, medlemmar eller innehavare av primärkapitaltillskott, eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar förutsatt att förbudet inte innebär en betalningsförsummelse från värdepappersföretagets sida,

10) kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering än vad som anges i denna lag eller i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, inklusive rapporter om kapital- och likviditetspositioner,

11) införa särskilda likviditetskrav i enlighet med 8 §,

12) kräva att värdepappersföretaget lämnar ytterligare redovisning,

13) kräva att värdepappersföretaget minskar de risker som säkerheten i dess nätverks- och informationssystem utsätts för, i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för företagets processer, uppgifter och tillgångar.

Vid tillämpning av 1 mom. 10 punkten får Finansinspektionen kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering för värdepappersföretag endast om de uppgifter som ska rapporteras inte är överlappande och något av följande villkor är uppfyllt:

1) någon av de situationer som avses i 4 § 1 eller 2 punkten föreligger,

2) Finansinspektionen anser det vara behövligt att samla in de bevis som avses i 4 § 2 punkten,

3) de ytterligare uppgifterna krävs för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i 2 §.

Uppgifter ska anses vara överlappande om Finansinspektionen redan har samma eller i huvudsak samma uppgifter och Finansinspektionen kan ta fram eller få tillgång till uppgifterna på annat sätt än genom att ålägga värdepappersföretaget att rapportera dem. Finansinspektionen får inte kräva ytterligare uppgifter, om uppgifterna är tillgängliga för Finansinspektionen i ett annat format eller på en annan detaljnivå än de ytterligare uppgifter som ska rapporteras, förutsatt att skillnaden i format eller detaljnivå inte hindrar Finansinspektionen från att ta fram i huvudsak samma uppgifter.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att öka kapitalbasen enligt 1 mom. 1 punkten och om skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för övervakningen av detta till Finansinspektionen samt om kraven på innehållet i den plan som avses i 1 mom. 3 punkten.

6 § (18.6.2021/523)
Krav på ytterligare kapitalbas

Finansinspektionen ska ålägga det krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om den på grundval av de översyner som gjorts i enlighet med 2 och 3 § konstaterar att någon av följande situationer gäller värdepappersföretaget:

1) värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskfaktorer eller innebär risker för andra som är väsentliga och som inte täcks av eller inte i tillräcklig omfattning täcks av de kapitalbaskrav, och i synnerhet K-faktorkraven, som anges i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

2) värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i 6 kap. 2 a § eller 6 b kap. 1 a § och det är osannolikt att andra tillsynsåtgärder ger tillräcklig förbättring av arrangemang, processer, rutiner och strategier inom rimlig tid,

3) justeringarna avseende den försiktiga värderingen av handelslagret är otillräckliga för att värdepappersföretaget under normala marknadsförhållanden ska kunna avyttra eller säkra sina positioner inom kort tid utan att drabbas av betydande förluster,

4) den översyn som genomförts i enlighet med 3 § visar att kraven på tillämpningen av de tillåtna interna modellerna inte uppfylls och att detta sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer,

5) värdepappersföretaget underlåter vid upprepade tillfällen att upprätta eller bibehålla tillräckligt med ytterligare kapitalbas enligt 7 §.

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska risker eller riskfaktorer anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av de kapitalbaskrav som anges i delarna tre och fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag endast om beloppen, slagen och fördelningen av det kapital som Finansinspektionen ansett tillräckligt efter översynen av den bedömning som utförts av värdepappersföretaget i enlighet med 6 kap. 2 a § 1 mom. är större än det kapitalbaskrav för värdepappersföretaget som avses i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Vid tillämpningen av 2 mom. får det kapital som anses vara tillräckligt innefatta risker eller riskfaktorer som uttryckligen undantas från det kapitalbaskrav som anges i del tre eller fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska fastställa nivån på den ytterligare kapitalbas som krävs enligt 5 § 1 mom. 1 punkten som skillnaden mellan det kapital som anses vara tillräckligt enligt 2 mom. i denna paragraf och det kapitalbaskrav som anges i del tre och fyra i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska kräva att ett värdepappersföretag uppfyller det krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten med en kapitalbas som uppfyller följande villkor:

1) minst tre fjärdedelar av kravet på ytterligare kapitalbas ska uppfyllas med primärkapital,

2) minst tre fjärdedelar av primärkapitalet ska bestå av kärnprimärkapital,

3) denna kapitalbas ska inte användas för att uppfylla något av de kapitalbaskrav som anges i artikel 11.1 a, b och c i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Utöver det som någon annanstans i lag föreskrivs om motivering av beslut ska det av ett sådant beslut som avses i denna paragraf framgå de omständigheter utifrån vilka Finansinspektionen anser att förutsättningarna för att ålägga buffertkrav uppfylls samt en utredning av allokeringen av buffertkraven. I det fall som anges i 1 mom. 4 punkten ska beslutet innefatta en särskild motivering av varför den kapitalnivå som fastställts i enlighet med 7 § 1 mom. inte längre anses vara tillräcklig.

Finansinspektionen får införa ett krav på ytterligare kapitalbas i enlighet med denna paragraf för ett sådant litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som avses i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag på grundval av en bedömning från fall till fall och om Finansinspektionen anser det motiverat.

7 § (18.6.2021/523)
Riktlinje för ytterligare kapitalbas

Finansinspektionen får kräva att även ett sådant värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag har kapitalbasnivåer som på grundval av 6 kap. 2 a § i rätt proportion och med tillräcklig marginal överstiger kraven i del tre i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och i 6 kap. samt 6 b kap. 1 a, 1 b, 2 a–2 c och 7–11 § i denna lag, inbegripet de krav på ytterligare kapitalbas som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i detta kapitel, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av dessa krav eller hotar värdepappersföretagets förmåga att avveckla och lägga ned verksamheten på ett ordnat sätt.

Finansinspektionen ska vid behov se över den kapitalbasnivå som fastställts i enlighet med 1 mom. för varje värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och i relevanta fall meddela det berörda värdepappersföretaget sina slutsatser, bland annat om den förväntar sig att den kapitalbasnivå som har fastställts i enlighet med 1 mom. ska justeras. Ett sådant meddelande ska ange den sista dag då Finansinspektionen kräver att justeringen ska ha slutförts.

8 § (18.6.2021/523)
Särskilda likviditetskrav

Finansinspektionen ska införa de särskilda likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten endast om den på grundval av de översyner som genomförts i enlighet med 2 och 3 § konstaterar att ett värdepappersföretag som inte uppfyller de villkor för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som anges i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, eller som uppfyller de villkor som anges i artikel 12.1 i den förordningen men inte är undantagna från likviditetskrav i enlighet med artikel 43.1 i den förordningen, befinner sig i någon av följande situationer:

1) värdepappersföretaget är exponerat för likviditetsrisker eller likviditetsriskfaktorer som är väsentliga och som inte är täckta, eller som inte är täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

2) värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i 6 kap. 2 a § och 6 b kap. 1 a § och det är inte sannolikt att andra administrativa åtgärder ger tillräcklig förbättring av arrangemang, processer, rutiner och strategier inom rimlig tid.

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten ska likviditetsrisker eller likviditetsriskfaktorer anses inte vara täckta, eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag endast om den likviditet som i fråga om belopp och slag har bedömts vara tillräcklig av Finansinspektionen efter översynen av värdepappersföretagets bedömning i enlighet med 6 kap. 2 a § 1 mom. är större än det likviditetskrav för värdepappersföretaget som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska fastställa nivån på den särskilda likviditet som krävs enligt 5 § 1 mom. 11 punkten som skillnaden mellan den likviditet som anses vara tillräcklig enligt 2 mom. i denna paragraf och det likviditetskrav som anges i del fem i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska kräva att värdepappersföretag uppfyller de särskilda likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten med likvida tillgångar enligt artikel 43 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Finansinspektionen ska skriftligen motivera sitt beslut att införa ett sådant särskilt likviditetskrav som avses i 5 § 1 mom. 11 punkten genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de omständigheter som avses i 1–3 mom. i denna paragraf.

9 § (18.6.2021/523)
Samarbete med resolutionsmyndigheter

Finansinspektionen ska underrätta Verket för finansiell stabilitet om krav på ytterligare kapitalbas som införs enligt 5 § 1 mom. 1 punkten för ett värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för resolutionsdirektivet och om eventuella förväntningar på justeringar i enlighet med 7 § 2 mom.

10 § (18.6.2021/523)
Krav på offentliggörande

Finansinspektionen får kräva att ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag samt värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i den förordningen offentliggör den information som avses i artikel 46 i den förordningen mer än en gång per år och fastställer tidsfrister för detta offentliggörande.

Finansinspektionen får kräva att ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 mom. använder specifika medier och platser, i synnerhet värdepappersföretagets webbplats, för offentliggörande av annan information än årsredovisningen.

Finansinspektionen får kräva att ett moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en beskrivning av sin rättsliga struktur, förvaltnings- och styrningsstruktur och organisationsstruktur för värdepapperskoncernen i enlighet med 3 kap. 3 och 4 §, 6 a kap. 1 § och 6 b kap. 1 a §.

11 § (18.6.2021/523)
Information till Europeiska bankmyndigheten

Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten om

1) sin översyns- och utvärderingsprocess enligt 2 §,

2) den metod som används som grund för beslut enligt 5, 6 och 7 §,

3) nivån på de administrativa påföljder som avses i 15 kap.

12 § (18.6.2021/523)
Fastställande av tillsynsmyndighet

Finansinspektionen ansvarar för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, om Finansinspektionen är behörig myndighet för ett värdepappersföretags moderföretag inom Europeiska unionen.

Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom Europeiska unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen, ansvarar den behöriga myndigheten för värdepappersföretaget i fråga för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater i Europeiska unionen har samma värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom unionen, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som är auktoriserat i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Om moderföretagen till två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater i Europeiska unionen omfattar mer än ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i olika medlemsstater och om det finns ett värdepappersföretag i var och en av dessa medlemsstater, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i Europeiska unionen har samma värdepappersinriktade holdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella holdingföretag inom unionen som moderföretag och inget av dessa värdepappersföretag har auktoriserats i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget inom unionen eller det blandade finansiella holdingföretaget inom unionen etablerades, ansvarar den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Behöriga myndigheter får i samförstånd bortse från de kriterier som avses i 3–5 mom. om tillämpningen av dem skulle vara olämplig för en effektiv gruppbaserad tillsyn eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta medlemsstaterna, och i stället utse en annan behörig myndighet att utöva tillsyn på gruppnivå eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett sådant beslut, ge det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom Europeiska unionen eller det blandade finansiella moderholdingföretaget inom unionen eller det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, tillfälle att yttra sig om det planerade beslutet. De behöriga myndigheterna ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om alla sådana beslut.

13 § (18.6.2021/523)
Särskilda uppgifter i anknytning till tillsynen

Om Finansinspektionen i enlighet med 12 § svarar för tillsynen och ett tillsynskollegium som avses i 65 b § i lagen om Finansinspektionen har inrättats för tillsynen, ska tillsynskollegiet, utöver vad som i 65 c § i lagen om Finansinspektionen anges om tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet, dessutom utföra följande uppgifter:

1) kontroll av information som behövs vid tillsynen och samordning av förfrågningar om uppgifter, om detta behövs för att underlätta den gruppbaserade tillsynen, i enlighet med artikel 7 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag; till relevanta upplysningar för värdepappersföretagskoncerner hör angivande av koncernens rättsliga struktur samt förvaltnings- och styrningsstruktur och identifiering av de behöriga myndigheterna för de reglerade företagen i koncernen; utredningen av organisationen ska omfatta alla reglerade företag, oreglerade företag, oreglerade dotterföretag och moderföretagen,

2) förmedling av information om negativ utveckling i ett värdepappersföretag, eller i andra företag som hör till en värdepappersföretagskoncern, och som kan få följder för värdepappersföretaget,

3) förmedling av information till ett värdepappersföretag om betydande påföljder och extraordinära åtgärder som genomförs för att följa kapitaltäckningsbestämmelserna samt om införande av ett kapitalbaskrav enligt 5 § 1 mom. 1 punkten.

Om den information som avses i 1 mom. inte har lämnats utan obefogat dröjsmål eller om en begäran om samarbete har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid, särskilt när det gäller utbyte av relevant information, får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.

14 § (18.6.2021/523)
Informationsutbyte i krissituationer

Om Finansinspektionen i enlighet med 12 § ansvarar för tillsynen ska den varna för en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG eller en situation med negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater i Europeiska unionen där företag i värdepappersföretagskoncernen har auktoriserats. Finansinspektionen ska, med beaktande av vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen angående myndighetens tystnadsplikt och samarbete med myndigheter i tredjeländer samt revisorernas anmälningsskyldighet, snarast möjligt underrätta Europeiska bankmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och alla berörda behöriga myndigheter och lämna all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

15 § (18.6.2021/523)
Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om tillsyn av värdepappersföretag

Finansinspektionen ska ha ett nära samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen för att fullgöra sina åligganden inom kapitaltäckningstillsynen enligt denna lag, i synnerhet genom att utan dröjsmål utbyta bland annat följande information om värdepappersföretag:

1) information om värdepappersföretagets lednings- och ägarstruktur,

2) information om värdepappersföretagets uppfyllande av kapitalbaskraven,

3) information om värdepappersföretagets uppfyllande av koncentrationsriskkraven och likviditetskraven,

4) andra relevanta faktorer som kan påverka de risker som värdepappersföretaget utgör.

Finansinspektionen ska i egenskap av behörig myndighet i hemmedlemsstaten omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör de potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som har konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

Finansinspektionen ska på basis av information som lämnas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter vidta alla åtgärder som krävs för att undvika eller avhjälpa de potentiella problem och risker som avses i 2 mom. Finansinspektionen ska på begäran detaljerat förklara för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter hur den har beaktat den information och de resultat som lämnats av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Vid bedömningen av villkoret i artikel 23.1 första stycket c i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag får Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för det berörda värdepappersföretaget.

16 § (18.6.2021/523)
Finansinspektionens rätt att granska och få information

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att utföra granskningar på plats i Finland och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av ett EES-värdepappersföretags filial i Finland samt kräva information om filialens verksamhet, om Finansinspektionen anser det behövligt för att trygga stabiliteten i det finansiella systemet i Finland.

Innan Finansinspektionen utför sådana granskningar och inspektioner som avses i 1 mom. ska den samråda med myndigheterna i EES-värdepappersföretagets hemmedlemsstat.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål efter sådana granskningar och inspektioner som avses i 1 mom. underrätta myndigheterna i EES-värdepappersföretagets hemmedlemsstat om den information som erhållits och de resultat som är relevanta för riskbedömningen.

Angående Finansinspektionens rätt att granska och få information gäller dessutom vad som föreskrivs någon annanstans i lag.

17 § (18.6.2021/523)
Bedömning av tredjeländers tillsyn och andra tillsynsmetoder

Om två eller flera värdepappersföretag vars gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor i ett tredjeland inte är föremål för en effektiv tillsyn på gruppnivå, ska Finansinspektionen bedöma om nivån på tredjelandets tillsyn är likvärdig.

Om Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet och konstaterar att tillsynen inte är likvärdig, ska den fatta beslut om sådana tillsynsåtgärder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, efter samråd med övriga involverade behöriga myndigheter. Varje tillsynsåtgärd som vidtas enligt denna paragraf ska meddelas övriga involverade myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska kommissionen.

Om Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet och moderföretaget är etablerat i Europeiska unionen, får Finansinspektionen kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i unionen samt tillämpa artikel 7 och 8 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag på detta värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag.

18 § (18.6.2021/523)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om genomförandet av 6, 7 och 10 § och om de finansiella förutsättningar som avses i detta kapitel samt om skyldigheten att regelbundet informera om dessa och som krävs för tillsynen, då sådana föreskrifter förutsätts för genomförande av direktivet om tillsyn av värdepappersföretag och EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

7 kap (28.12.2017/1069)

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

1 § (28.12.2017/1069)
Driftställen och huvudkontor

Ett värdepappersföretag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra driftställen.

Ett värdepappersföretag ska ha sitt huvudkontor i Finland.

2 § (28.12.2017/1069)
Tillförlitlig organisering av verksamheten

Ett värdepappersföretags verksamhet ska organiseras på ett sätt som med beaktade av dess art och omfattning kan anses tillförlitligt.

Värdepappersföretaget ska fastställa verksamhetsprinciper och förfaranden i den omfattning som krävs för att säkerställa att företaget, inklusive dess verkställande ledning, anställda och anknutna ombud respekterar sina förpliktelser enligt denna lag samt lämpliga bestämmelser för dessa personers privata transaktioner.

Värdepappersföretaget ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa kontinuitet och regelbundenhet i tillhandahållandet av investeringstjänster och bedrivandet av investeringsverksamhet. Värdepappersföretaget ska i det syftet använda ändamålsenliga och proportionella system, resurser och förfaranden.

Värdepappersföretaget ska tillämpa sunda förfaranden för förvaltning och redovisning samt ha mekanismer för intern kontroll, effektiva riskbedömningsmetoder samt effektiva kontroll- och skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem.

Värdepappersföretaget ska, utan att begränsa Finansinspektionens tillgång till information, ha inrättat sunda skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst samt förhindra informationsläckor så att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt.

Värdepappersföretaget ska ha förfaranden varmed det säkerställer att de fysiska personer som på värdepappersföretagets vägnar tillhandahåller investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster till kunderna har den kunskap och kompetens som krävs för detta samt med beaktande av uppgifternas art och omfattning.

3 § (28.12.2017/1069)
Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Värdepappersföretag och företag inom samma finansiella värdepappersföretagsgrupp får bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av tillgångar som tillhör värdepappersföretaget eller ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ställs för återbetalning av lån som avses ovan. (18.6.2021/523)

Om inte något annat följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen och i 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om (11.3.2022/155)

1) de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument,

2) beviljande av lånet eller emottagande av panten ingår i den normala affärsverksamheten för värdepappersföretaget eller för företaget inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp, och om

3) lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet.

(18.6.2021/523)

Ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp får som säkerhet för lån som beviljas för att finansiera teckning av egna och moderföretagets aktier och andelar, som pant ta emot sådana aktier och andelar högst till ett antal som till sitt nominella värde motsvarar en tiondel av det långivande företagets eller, om aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital. (18.6.2021/523)

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om egna och moderföretagets aktier och andelar ska på motsvarande sätt tillämpas på egna och moderföretagets kapitalbevis, kapitallån, debenturer och övriga åtaganden som är efterställda emittentens övriga skulder.

4 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretags bindningar

En betydande bindning mellan ett värdepappersföretag och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som utfärdats eller meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

När det efter att ett verksamhetstillstånd beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

5 § (28.12.2017/1069)
Utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner

Ett värdepappersföretag kan utkontraktera en operativ funktion som är avgörande och viktig för tillhandahållandet av investeringstjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet om företaget vidtar rimliga åtgärder för undvikande av onödiga ytterligare operativa risker. Utkontrakteringen får inte genomföras på ett sätt som väsentligt försämrar kvaliteten på företagets interna kontroll eller medför olägenhet för myndighetstillsynen över värdepappersföretagets verksamhet.

I 9 kap. 2 § föreskrivs om förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare.

6 § (28.12.2017/1069)
Anknutet ombud

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster enligt 2 mom. genom ett anknutet ombud. Ombudet handlar på företagets vägnar och under dess ansvar. Ett anknutet ombud kan handla för endast ett värdepappersföretags räkning. Ombudet ska på ett tydligt sätt för kunden uppge sin ställning och namnet på det värdepappersföretag som han eller hon representerar.

Ett anknutet ombud kan

1) ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sidotjänster eller finansiella instrument,

2) förmedla finansiella instrument till kunder,

3) ge kunder rådgivning om värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster och finansiella instrument,

4) marknadsföra värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster samt finansiella instrument till kunder.

Värdepappersföretaget svarar för att ett anknutet ombud som det utsett har ett gott anseende och sådana allmänna, ekonomiska och professionella kunskaper och den kompetens som behövs för att tillhandahålla kunderna investerings- och sidotjänster och ge all väsentlig information om en föreslagen tjänst samt för att det anknutna ombudet är infört i det register över anknutna ombud som avses nedan i 4 mom. Värdepappersföretaget ska se till att det anknutna ombudets övriga verksamhet inte medför olägenhet för värdepappersföretagets verksamhet.

Ett anknutet ombud kan inneha kundmedel för värdepappersföretagets räkning och under dess ansvar. Om det anknutna ombudet handlar på värdepappersföretagets vägnar i någon annan EES-stat förutsätts det att staten i fråga tillåter att ett ombud som motsvarar ett anknutet ombud förvaltar kundmedel.

Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och boningsort samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen där verksamheten bedrivs. Förutom de uppgifter som förs in i registret ska Finansinspektionen meddelas en fysisk persons personbeteckning. De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att grunden för registreringen har upphört. Registret ska regelbundet uppdateras och registeruppgifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, boningsort och verksamhetsställens adress på det sätt som föreskrivs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. (9.8.2019/922)

7 § (28.12.2017/1069)
Skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument

Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument ska ha uppdaterade processer för produktgodkännande varmed företaget säkerställer att utvecklingen av finansiella instrument är förenlig med de krav som ställs på en ändamålsenlig hantering av intressekonflikter och med kundernas intressen. Förfarandet innebär att varje finansiellt instrument och betydande förändringar i det måste godkännas innan det finansiella instrumentet marknadsförs eller distribueras till kunderna. Förfarandet innebär vidare att kundmålgruppen för ett visst finansiellt instrument måste preciseras i fråga om varje kundkategori, att det måste säkerställas att alla för en kundmålgrupp relevanta risker och kostnadsstrukturer analyseras och att den tilltänkta distributionsstrategin är överensstämmande med kundmålgruppen i fråga. Förfarandet innebär också att den kundmålgrupp måste preciseras som det finansiella instrumentet inte är avsett för.

Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument måste tillhandahålla distributörerna all relevant information om det finansiella instrumentet och om processerna för godkännande av produkterna samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Värdepappersföretaget ska sträva efter att säkerställa att ett finansiellt instrument erbjuds en viss kundmålgrupp.

Värdepappersföretaget ska regelbundet granska de finansiella instrument som det erbjuder eller marknadsför och de risker som eventuellt är förenade med instrumenten och åtminstone bedöma om ett finansiellt instrument fortfarande är förenligt med kundmålgruppens behov och om den planerade distributionsstrategin fortfarande är ändamålsenlig.

För att kunna erbjuda eller rekommendera finansiella instrument som värdepappersföretaget inte själv utvecklar ska det ha tillgång till sådana ändamålsenliga processer för produktgodkännande med vilka företaget kan få den information som avses i 2 mom. om ett finansiellt instrument, om förfarandet för godkännande av produkter samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Distributören ska med hjälp av information från konstruktören och information om sina egna kunder precisera den kundmålgrupp för vilken de finansiella instrumenten och tjänsterna är lämpliga eller inte. Distributören ska informera det finansiella instrumentets utvecklare om sina praktiska erfarenheter när det gäller granskningen av instrumentets lämplighet för en viss kundmålgrupp.

Utvecklaren och distributören av ett finansiellt instrument ska ha förfaranden för att säkerställa att de fysiska personer som deltar i utvecklingen och distributionen av ett finansiellt instrument har den sakkunskap som behövs för att förstå de finansiella instrumentens, produkternas och tjänsternas egenskaper och risker samt de behov, egenskaper och målsättningar som gäller en viss målmarknad.

Distributören av ett finansiellt instrument ska säkerställa att instrumentet erbjuds eller rekommenderas till en kund endast då detta är förenligt med kundens intresse.

De skyldigheter som nämns i 1–3 och 6 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag vars investeringstjänst gäller sådana obligationer i vilka en sådan klausul som avses i 1 kap. 26 § 18 punkten ingår som enda derivat, eller på värdepappersföretag som tillhandahåller eller marknadsför finansiella instrument enbart till en godtagbar motpart. (19.11.2021/939)

8 § (28.12.2017/1069)
Skyldighet att vidta förberedelser

Värdepappersföretag vilka som sidotjänster tillhandahåller förvaring av finansiella instrument ska genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och genom förberedelser för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från verksamhet som ska anses vara sedvanlig för värdepappersföretag och om dessa åtgärder medför väsentliga merkostnader, kan kostnaderna ersättas ur försörjningsberedskapsfonden enligt lagen om tryggande om försörjningsberedskapen (1390/1992).

9 § (28.12.2017/1069)
Hantering av intressekonflikter

Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed.

Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska värdepappersföretaget tydligt i varaktig form ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens art och orsaker samt om vilka åtgärder som vidtagits för minimering av kundens risker, innan transaktionen utförs för kundens räkning. (15.3.2019/294)

Ett värdepappersföretag ska ha principer för förfarandena vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

10 § (18.6.2021/523)
Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska på förhand anmäla till Finansinspektionen att företaget kommer att förvärva bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland.

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda förvärv av bestämmande inflytande, om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess finansiella värdepappersföretagsgrupp.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till en anmälan enligt 1 mom. och om andra motsvarande omständigheter som ska beaktas vid anmälningsförfarandet.

11 § (28.12.2017/1069)
Tillhörighet till en utländsk finansiell värdepappersföretagsgrupp, till en utländsk finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen eller till ett utländskt finans- och försäkringskonglomerat (18.6.2021/523)

Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp vars yttersta moderföretag har sitt säte i ett tredjeland, är en förutsättning för att företaget ska beviljas verksamhetstillstånd att

1) en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella värdepappersföretagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag, eller att

2) den konsoliderade kapitaltäckningen, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansiella värdepappersföretagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett holdingföretag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag.

(18.6.2021/523)

Finansinspektionen ska besluta om huruvida ett värdepappersföretag uppfyller kraven enligt 1 mom. i de fall då värdepappersföretagets moderföretag inte har säte i någon annan EES-stat och värdepappersföretagets balansomslutning är större än balansomslutningen i moderföretagets samtliga utländska dotterkreditinstitut eller i samtliga utländska dotterföretag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag och dessa dotterkreditinstitut och dotterföretag har sitt säte i någon annan EES-stat.

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 2 mom. begära ett yttrande i saken av Europeiska bankmyndigheten, av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstitut samt de utländska företag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag vilka hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp enligt 1 mom. och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska, efter att ha fattat ett beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myndigheter och Europeiska kommissionen om beslutet. (18.6.2021/523)

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag som står under gruppbaserad tillsyn av en utländsk EES-tillsynsmyndighet, om denna myndighet har ansett att den finansiella värdepappersföretagsgruppen uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom. (18.6.2021/523)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om finansiella värdepappersföretagsgrupper ska på motsvarande sätt tillämpas på finansiella företagsgrupper enligt kreditinstitutslagen och på finans- och försäkringskonglomerat. (18.6.2021/523)

12 § (28.12.2017/1069)
Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i ett värdepappersföretag ska i enlighet med 13 § till värdepappersföretagets insiderregister som avses i 14 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med insider i ett värdepappersföretag avses

1) medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse och förvaltningsråd, värdepappersföretagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt värdepappersföretagets revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av värdepappersföretaget,

2) de anställda hos värdepappersföretaget som har som uppgift att göra investeringsanalyser av aktier och finansiella instrument som avses i 1 mom., vars huvudsakliga uppgift består i att medverka vid tillhandahållande av investeringstjänster eller som på annat sätt regelbundet får tillgång till i artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning avsedd insiderinformation om sådana aktier och finansiella instrument.

I ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning göra insideranmälan endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får i artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning avsedd insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom.

13 § (28.12.2017/1069)
Insideranmälan

En insider i ett värdepappersföretag ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 12 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta värdepappersföretaget om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan värdepappersföretaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

14 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretags insiderregister

Ett värdepappersföretag som ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 13 § (värdepappersföretagets insiderregister), varav för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 13 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om anmälningar görs i enlighet med 13 § 6 mom. kan värdepappersföretagets insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av värdepappersföretagets insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.

15 § (28.12.2017/1069)
Utländska EES-värdepappersföretags skyldighet att vidta förberedelser

Vad som i 8 § föreskrivs om beredskap och kostnadsersättning gäller på motsvarande sätt utländska EES-värdepappersföretags filialer. Den skyldighet som föreskrivs i 8 § 1 mom. gäller dock inte ett utländskt värdepappersföretags filial om denna i enlighet med lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat har säkerställt skötseln av sina uppgifter under undantagsförhållanden på ett sätt som motsvarar det som föreskrivs i 8 § 1 mom. och har lagt fram tillräcklig utredning om saken för Finansinspektionen.

16 § (28.12.2017/1069)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som genomförandet av kommissionens delegerade direktiv förutsätter i fråga om de skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument som avses i 7 §.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bedömningen av den kunskap och kompetens som krävs enligt 2 § 6 mom. och 7 § 5 mom., om innehållet i insideranmälningar som avses i 13 § och hur anmälningarna ska göras samt om innehållet i sådana värdepappersföretags insiderregister som avses i 14 § och om hur uppgifterna ska registreras.

7 a kap (28.12.2017/1069)

Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

1 § (28.12.2017/1069)
Algoritmisk handel

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva system och riskkontroller som är anpassade för den verksamhet som drivs för att

1) säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet samt att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelslimiter,

2) förhindra att felaktiga order skickas eller att systemen på annat sätt fungerar så att de kan skapa eller bidra till en oordnad marknad,

3) säkerställa att handelssystemen inte kan användas för ändamål som strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning eller mot reglerna för en handelsplats till vilken det är anslutet.

Ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. ska ha inrättat effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att hantera avbrott av driften i sina handelssystem. Värdepappersföretaget ska säkerställa att systemen är fullständigt testade och vederbörligen övervakade för att säkerställa att de uppfyller kraven som föreskrivs i 1 och 2 mom.

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i Finland eller i en EES-stat ska anmäla detta till Finansinspektionen samt till de behöriga myndigheterna för den handelsplats där värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i egenskap av medlem av eller deltagare på handelsplatsen.

Ett värdepappersföretag ska bevara och på begäran av Finansinspektionen tillhandahålla en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för systemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att säkerställa att villkoren som föreskrivs i 1 mom. är uppfyllda samt närmare uppgifter om kontrollen av sina system.

Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndighet för en handelsplats där värdepappersföretaget i egenskap av medlem eller deltagare på handelsplatsen bedriver algoritmisk handel och utan onödigt dröjsmål vidarebefordra den information som avses i 4 mom.

Ett värdepappersföretag som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel ska i en godkänd form bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda order och bud på handelsplatser och ska på begäran överlämna dem till Finansinspektionen.

2 § (28.12.2017/1069)
Algoritmisk handel och marknadsgaranti

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstrategi ska med beaktande av likviditeten, omfattningen och arten på den specifika marknaden och särdragen hos de instrument med vilka handel bedrivs

1) utföra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en bestämd andel av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett regelbundet och förutsägbart sätt,

2) ingå ett bindande skriftligt avtal med den handelsplats som åtminstone specificerar värdepappersföretagets skyldigheter enligt 1 punkten, och

3) ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att företaget alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i 2 punkten.

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel anses bedriva en marknadsgarantstrategi om det som medlem av eller deltagare på en eller flera handelsplatser, när det handlar för egen räkning, har en strategi som omfattar att skicka ut fasta, simultana köp- och säljbud av jämförbar storlek till konkurrenskraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument på en enda handelsplats eller olika handelsplatser, så att likviditet regelbundet och löpande tillhandahålls den totala marknaden.

3 § (28.12.2017/1069)
Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ha inrättat effektiva system och kontroller som säkerställer att

1) lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt,

2) kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredittrösklar,

3) handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas vederbörligen och att lämplig riskkontroll förhindrar handel som kan skapa risker för värdepappersföretaget självt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller stå i strid med EU:s marknadsmissbruksförordning eller de regler som gäller för handelsplatsen.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ansvara för att se till att kunder som använder tjänsten iakttar bestämmelserna i denna lag och i lagen om handel med finansiella instrument och följer handelsplatsens regler. Värdepappersföretaget ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av de reglerna, otillbörliga marknadsförhållanden eller otillbörligt uppförande som kan innebära marknadsmissbruk och som ska rapporteras till den behöriga myndigheten. Värdepappersföretaget ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan värdepappersföretaget och kunden rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten och att värdepappersföretaget enligt avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska anmäla detta till Finansinspektionen och till de behöriga myndigheterna för den handelsplats där värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde.

Värdepappersföretaget ska på begäran tillhandahålla Finansinspektionen en beskrivning av de system och kontroller som avses i 1 mom. och belägg för att de har tillämpats.

Finansinspektionen ska på begäran av en behörig myndighet för den handelsplats i förhållande till vilken värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde, utan onödigt dröjsmål vidarebefordra information som avses i 4 mom.

Värdepappersföretaget ska se till att dokumentation om uppgifter som avses i denna paragraf sparas och att den dokumentationen är tillräcklig för att den behöriga myndigheten ska kunna övervaka efterlevnaden av bestämmelserna.

4 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretag som agerar som clearingmedlem för motparter

Ett värdepappersföretag som i enlighet med artikel 2.14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister agerar som en allmän clearingmedlem för kunder som avses i artikel 2.15 i förordningen ska ha inrättat effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklingstjänster tillämpas enbart på kunder som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav föreskrivs för de kunderna för att minska riskerna för värdepappersföretaget och för marknaden.

Värdepappersföretaget och dess kunder ska upprätta skriftliga avtal rörande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänster som avses i 1 mom.

5 § (28.12.2017/1069)
Utländska EES-värdepappersföretags anmälningsskyldighet

Ett utländskt EES-värdepappersföretag som i enlighet med 1 § bedriver algoritmisk handel i Finland ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Ett EES-värdepappersföretag som i enlighet med 3 § tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska anmäla detta till Finansinspektionen.

6 § (28.12.2017/1069)
Tillämpning av bestämmelserna på handelsparter på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar

Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på sådana handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument som enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 2, 4 och 6 punkten i denna lag inte förutsätts ha verksamhetstillstånd.

8 kap

Bokslut och revision

1 § (23.3.2023/365)
Bokslut och verksamhetsberättelse

På ett värdepappersföretags bokslut och verksamhetsberättelse samt på anvisningar, yttranden och dispens som gäller dem tillämpas det som i 12 kap. 1–6 och 8–11 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 kap. 5 § i kreditinstitutslagen ska den kapitaltäckningsanalys som ska ingå i ett värdepappersföretags verksamhetsberättelse dock följa det som i artiklarna 9 och 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag föreskrivs om kapitalbas och kapitalbaskrav. På beräkningen av den totala exponeringen tillämpas kravet i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

2 § (28.12.2017/1069)
Revision samt särskild granskning och granskare

På värdepappersföretag ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. (15.3.2019/294)

I 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om rapporteringsskyldigheten när det gäller ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer.

3 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om hur finansiella instrument och förvaltningsfastigheter samt förändringar i deras värden ska tas upp i värdepappersföretags bokslut, om balans- och resultaträkningens uppställningsformer och om finansieringsanalys, om upplysningar som ska ges i noterna till balans- och resultaträkningen och finansieringsanalysen samt i verksamhetsberättelsen, om koncernbalans- och koncernresultaträkningens uppställningsformer och koncernens finansieringsanalys, om upplysningar som ska ges i noterna till koncernbalans- och koncernresultaträkningen samt till koncernens finansieringsanalys samt om specifikationer till balansräkningen och noterna.

4 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur bokslut för värdepappersföretag ska upprättas. Finansinspektionen kan genom sina föreskrifter begränsa rätten att som räkenskapsperiodens intäkter bokföra ränte- och hyresinkomster som grundar sig på sådana fordringar eller finansiella leasingavtal vars till betalning förfallna räntor, amorteringar eller hyror vid bokslutstidpunkten har varit obetalda en längre tid än den som avses i Finansinspektionens föreskrifter eller som till följd av gäldenärens konstaterade insolvens sannolikt inte kommer att betalas. Finansinspektionen ska innan den meddelar dessa föreskrifter begära yttrande av finansministeriet och bokföringsnämnden.

9 kap

Förvaring och annan hantering av kundmedel

1 § (28.12.2017/1069)
Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hanteringen av kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) som har anförtrotts företaget.

Värdepappersföretag som förvarar och hanterar kundmedel ska framför allt se till att dess tillgångar hålls klart åtskilda från kundmedlen och, med undantag för kreditinstitut, förhindra att penningmedel används för värdepappersföretagets egen räkning.

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt redovisa kundmedel så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra kunders medel.

2 § (28.12.2017/1069)
Förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare

Värdepappersföretag som förvarar sina kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare ska välja förvarare med tillräcklig omsorg. Värdepappersföretaget ska regelbundet kontrollera att kraven för förvaring av kunders finansiella instrument uppfylls. Med utomstående förvarare avses ett företag som enligt avtal med ett värdepappersföretag för dettas räkning förvarar finansiella instrument som tillhör värdepappersföretagets kunder.

Ett värdepappersföretag ska förvara kundernas finansiella instrument hos en utomstående förvarare som står under Finansinspektionens, en utländsk EES-tillsynsmyndighets eller ett tredjelands tillsynsmyndighets tillsyn. Undantag från detta krav kan göras endast i det fall att det finansiella instrumentets eller en till instrumentet anknytande sidotjänsts karaktär förutsätter att det förvaras i ett sådant tredjeland där förvaring av finansiella instrument inte regleras i lag eller i det fall att en professionell kund skriftligen ber om det.

Ett värdepappersföretag ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att kunders finansiella instrument som förvaras hos utomstående förvarare hålls åtskilda från värdepappersföretagets och förvararens finansiella instrument.

3 § (28.12.2017/1069)
Förvaring av kunders penningmedel

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål placera kundmedel på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar. Med kundens uttryckliga samtycke får kundmedel placeras också i fondandelar i en sådan penningmarknadsfond som är registrerad i en EES-stat och uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet eller annars är föremål för tillsyn samt de krav som anges i artikel 2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar.

Om kundmedel placeras på något annat sätt än på konto i en centralbank ska värdepappersföretaget noga överväga behovet att diversifiera kundmedlen och med tillräcklig skicklighet, omsorg och aktsamhet välja den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska förvara kundmedlen och regelbundet bedöma om kraven på förvaring av kundmedlen är uppfyllda.

Om värdepappersföretaget förvarar penningmedel hos ett företag som hör till samma koncern, får beloppet av de förvarade medlen uppgå till högst 20 procent av alla sådana penningmedel. Undantag från detta krav kan göras om det är motiverat med beaktande av säkerheten för en sådan tredje part som avses i 1 mom. och av arten, kvantiteten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet och i synnerhet av den ringa volym kunders penningmedel värdepappersföretaget förvaltar. Värdepappersföretaget ska regelbundet bedöma om förutsättningarna för avvikelse från diversifieringskravet är uppfyllda och för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en inlåningsbank som tillhandahåller investeringstjänster dock placera kundmedel på konto i samma inlåningsbank.

4 § (28.12.2017/1069)
Förfogande över rättigheter som avser kunders finansiella instrument eller kundmedel

Ett värdepappersföretag får inte utan en kunds på förhand givna uttryckliga samtycke för egen och inte heller för en annan kunds eller en tredjeparts räkning pantsätta, avyttra eller annars i rättsligt hänseende förfoga över kundens finansiella instrument. Samtycket ska förenas med villkor för pantsättning, avyttring eller annat rättsligt förfogande över finansiella instrument. Samtycket ska ges skriftligen eller på något annat motsvarande sätt enligt 10 kap. 3 §.

Om en kunds finansiella instrument förvaras på värdepapperskonto enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om värdepapperskonton eller på ett förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton, får värdepappersföretaget vidta åtgärder enligt 1 mom. endast om

1) varje kund vars finansiella instrument förvaras på samma konto har gett sitt samtycke enligt 1 mom., eller

2) värdepappersföretaget har tillgång till effektiva system och tillsynsförfaranden för att säkerställa att åtgärden endast avser sådana kunders finansiella instrument som har gett sitt samtycke enligt 1 mom.

Sådana säkerhetsintressen, panträttigheter och kvittningsrättigheter som avser kundmedel och som ger en tredje part möjlighet att förfoga över kundmedel och som inte avser kunden eller tillhandahållande av tjänster till kunden är tillåtna endast då detta krävs enligt lagstiftningen i ett sådant tredjeland där kundmedlen förvaras.

Ett värdepappersföretag får trots 1 och 2 mom. pantsätta en kunds finansiella instrument hos en värdepapperscentral eller clearingmedlem som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, som säkerhet för en kunds förpliktelser i samband med köp av finansiella instrument.

Bestämmelser om värdepappersföretags rätt att pantsätta, avyttra eller annars i rättsligt hänseende förfoga över en kunds finansiella instrument finns i lagen om finansiella säkerheter (11/2004).

4 a § (28.12.2017/1069)
Avtal om finansiell äganderättsöverföring

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att avtal om finansiell äganderättsöverföring ingås endast då det är motiverat eller då ingen annan säkerhet som kunden erbjuder är lämplig för att säkerställa att kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot värdepappersföretaget. Beloppet av de kundmedel som överförs får inte vara obegränsat eller avsevärt mycket större än kundens skyldigheter gentemot värdepappersföretaget.

Värdepappersföretaget ska upplysa professionella kunder och godtagbara motparter om de risker som är förenade med arrangemangen samt om effekten på kundskyddet.

Ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring endast med professionella kunder och godtagbara motparter. (15.3.2019/294)

5 § (28.12.2017/1069)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om förfaranden som ska iakttas vid förvaring och annan hantering av kundmedel enligt 1–4, 4 a, 10 och 11 § som behövs för att genomföra kommissionens delegerade direktiv. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i kundmedel som avses i 1 §.

6 § (28.12.2017/1069)
Revisorsutlåtande

Ett värdepappersföretags revisor ska minst en gång per år ge Finansinspektionen ett revisorsutlåtande varav det framgår om värdepappersföretagets arrangemang för förvaring och hantering av kundmedel stämmer överens med bestämmelserna i detta kapitel och med de föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

7 §
Tillämpning av vissa andra lagar

På värdepappersföretag som är kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet tillämpas dessutom vad som föreskrivs i den lagen och i lagen om värdeandelskonton. På värdepappersföretag som verkar som förvarare enligt lagen om värdepapperskonton tillämpas dessutom vad som föreskrivs i den lagen.

8 §
Tillsättning av ombud

När ett värdepappersföretag som förvarar kundmedel har försatts i likvidation eller konkurs ska Finansinspektionen utan dröjsmål tillsätta ett ombud enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen för att övervaka att medlen snabbt återbetalas till företagets kunder, om det inte med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet är uppenbart onödigt att tillsätta ett ombud. Finansinspektionen ska dessutom tillsätta ett ombud om värdepappersföretaget annars har blivit insolvent och om insolvensen enligt Finansinspektionens bedömning inte ska anses vara tillfällig, såvida det inte med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet är uppenbart onödigt att tillsätta ett ombud.

Likvidatorn för ett värdepappersföretag som är försatt i likvidation och boförvaltaren för ett värdepappersföretag som är försatt i konkurs har rätt att på yrkande eller med samtycke av ombudet ingå och säga upp avtal samt att ta kredit för att främja en snabb återbetalning av kundmedel.

9 § (28.12.2017/1069)

9 § har upphävts genom L 28.12.2017/1069.

10 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretags informationsskyldighet om förvaring och annan hantering av kundmedel

Värdepappersföretag ska på begäran av Finansinspektionen eller andra behöriga myndigheter, konkursförvaltare, utredare vid saneringsförfarande, utsökningsmyndigheter och Verket för finansiell stabilitet lämna uppgifter om

1) kundmedel som förvaras för en kunds räkning,

2) utomstående förvarare av kundmedel, om konton som används för förvaring och om förvaringsavtal,

3) var finansiella instrument förvaras, om konton som öppnats för och om avtal som ingåtts med utomstående förvarare,

4) utkontrakterade tjänster och om leverantörer av sådana tjänster,

5) personer som ansvarar för förvaring och annan hantering av kundmedel, samt om

6) avtal som är relevanta för att fastställa äganderätten till kundmedel eller andra jämförbara rättigheter.

11 § (28.12.2017/1069)
Styrnings- och förvaltningsarrangemang för förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska utse en person som har tillräcklig kompetens och befogenhet att ansvara för att förpliktelser i anslutning till förvaring av kundmedel uppfylls.

9 a kap (12.4.2019/513)

Överföring av information om aktieägares identitet samt medverkan till utövande av aktieägarrättigheter

1 § (12.4.2019/513)
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på värdepappersföretag vilka tillhandahåller förvaring som sidotjänster, om

1) emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland eller inom EES-området, och om

2) emittentens aktier är föremål för handel på en reglerad marknad.

2 § (12.4.2019/513)
Information om aktieägares identitet

Ett värdepappersföretag som förvarar aktier för aktieägares räkning ska på begäran av den emittent som avses i 1 §, nedan bolaget, utan dröjsmål och trots eventuella sekretessbestämmelser meddela information om aktieägarnas identitet. Denna information ska på begäran också lämnas till tredje part som bolaget anger.

Sådan information om aktieägares identitet som avses i 1 mom. är aktieägarens namn, personbeteckning eller någon annan identifikationskod, kontaktuppgifter och antal aktier, på begäran specificerade enligt aktieslag. Om värdepappersföretaget har kännedom om datum då aktierna förvärvades, ska också detta på begäran uppges. En aktieägare som är en juridisk person har rätt att kräva rättelse av bristfällig eller felaktig information.

Om värdepappersföretaget förvarar aktier för ett annat värdepappersföretags eller någon annan förvarares räkning, ska det utan dröjsmål sända bolagets begäran om information till den för vars räkning värdepappersföretaget förvarar aktierna. Värdepappersföretaget ska dessutom utan dröjsmål meddela bolaget som framfört begäran uppgifter om det andra värdepappersföretaget eller den andra sammanslutningen.

Värdepappersföretaget får inte använda information som samlats in eller överlämnats på detta sätt för något annat ändamål än för överföring av information om aktieägares identitet. Värdepappersföretaget får i högst 12 månader förvara information om aktieägares identitet.

3 § (12.4.2019/513)
Medverkan till utövande av aktieägarrättigheter

Ett värdepappersföretag ska omsorgsfullt vidta arrangemang som gör det möjligt för aktieägare att utöva sina rättigheter i bolaget.

Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål till en aktieägare eller till en tredje part som denne utsett överlämna standardiserad information som behövs för utövande av aktieägarrättigheterna, om bolaget inte överlämnar informationen direkt till aktieägaren eller till en tredje part som denne utsett. Om informationen finns på bolagets webbplats ska det på motsvarande sätt meddelas var den finns tillgänglig.

Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål och enligt aktieägarens anvisningar, till bolaget överlämna information som värdepappersföretaget fått från aktieägare och som behövs för utövande av aktieägarrättigheterna.

Om information som avses i 2 eller 3 mom. inte kan överlämnas direkt till bolaget eller till en aktieägare eller till en tredje part som denne utsett, ska informationen förmedlas till följande värdepappersföretag i förvaringskedjan eller till ett annat företag som förvarar aktier.

På en sådan bekräftelse som avses i 5 kap. 23 a § i aktiebolagslagen och översänts till värdepappersföretaget ska tillämpas vad som föreskrivs i 2 och 4 mom.

4 § (12.4.2019/513)
Kostnader

Ett värdepappersföretag ska på sin webbplats offentliggöra sin för varje tjänst specificerade prislista om sådan insamling av information om aktieägares identitet som avses i 2 § samt medverkan till utövande av aktieägarrättigheter enligt 3 §.

De avgifter som värdepappersföretaget tar ut ska vara icke-diskriminerande, rimliga samt proportionerliga i förhållande till de faktiska kostnaderna för insamlingen av information.

III AVDELNINGEN

FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGSFONDEN

10 kap (28.12.2017/1069)

Förfaranden i kundförhållanden

1 § (28.12.2017/1069)
Klassificering av kunder och avtal om kunders ställning

Värdepappersföretag ska ha interna instruktioner om klassificering av kunder och om förfarandet i detta avseende.

Ett värdepappersföretag kan antingen på eget initiativ eller på begäran av en professionell kund som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1–5 punkten behandla denne som en icke-professionell kund. Behandlingen av en kund som icke-professionell ska föregås av ett skriftligt avtal. Om avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera typer av finansiella instrument eller transaktioner, ska detta framgå av avtalet.

Ett värdepappersföretag ska innan det tillhandahåller investeringstjänster meddela en kund som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 2 punkten att denne utifrån tillgängliga uppgifter behandlas som professionell, om inte något annat avtalas.

En kund som generellt eller i samband med en viss investeringstjänst eller transaktion eller i fråga om en viss typ av transaktioner eller finansiella instrument vill bli behandlad som professionell kund enligt 1 kap. 23 § 1 mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepappersföretaget om detta. Om kunden uppfyller kraven enligt 2 mom. i den paragrafen ska värdepappersföretaget skriftligen meddela kunden att denne som professionell kund inte omfattas av skyddet enligt alla de procedurbestämmelser som avses i denna lag och inte heller av ersättningsfondens investerarskydd. Kunden ska på motsvarande sätt skriftligen meddela värdepappersföretaget att den är medveten om att det skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfonden ger upphör att gälla.

Emittenten och andra som erbjuder värdepapper har med kundens samtycke rätt att av värdepappersföretaget få besked om hur kunden klassificeras med avseende på värdepapperet i fråga.

2 § (28.12.2017/1069)
Allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och sidotjänster

Tillhandahållare av investeringstjänster och sidotjänster ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.

Investeringstjänster och sidotjänster får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. All information, inklusive marknadsföringsmaterial, ska vara opartisk och tydlig. Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som har en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. Av marknadsföringen ska framgå dess kommersiella syfte.

Bestämmelser om marknadsföring som gäller ersättningsfondens investerarskydd finns i 11 kap. 25 §.

3 § (28.12.2017/1069)
Avtal om investeringstjänster

Ett skriftligt avtal ska upprättas med kunden om värdepappersföretagets tillhandahållande av investeringstjänster, varav framgår parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga avtalsvillkor. Detta krav gäller emellertid inte investeringsrådgivning av engångskaraktär, om inte kunden erbjuds regelbunden bedömning av lämplighet.

I avtalet får inte tas in villkor som strider mot god sed eller är oskäliga för kunden.

4 § (28.12.2017/1069)
Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

Innan ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning ska det inhämta nödvändiga upplysningar om kundens kunskaper om och erfarenheter av produkten eller tjänsten och om kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investeringsmål, inbegripet risktoleransen, så att värdepappersföretaget kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne, och i synnerhet är förenliga med kundens risktolerans och förmåga att bära förluster. När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning med rekommendation om ett paket av kombinerade tjänster eller produkter, ska det bedöma att hela det kombinerade produkt- eller tjänstepaketet är lämpligt för kunden.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller sådan investeringsrådgivning eller portföljförvaltning som omfattar försäljning av ett finansiellt instrument och köp av ett annat, eller utövning av sådan rättighet genom vilken ett befintligt finansiellt instrument ändras, ska skaffa tillräcklig information om kundens investering och analysera kostnaderna och nyttan av att byta ett finansiellt instrument. Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning ska upplysa kunden om huruvida nyttan med att byta ett finansiellt instrument är större än de kostnader som hänför sig till bytet. (19.11.2021/939)

Om ett värdepappersföretag tillhandahåller andra investeringstjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning, ska det innan tjänsterna tillhandahålls fråga kunden om dennes erfarenheter av och kunskaper om det finansiella instrumentet eller investeringstjänsten i fråga för att kunna bedöma om de planerade instrumenten eller tjänsterna är ändamålsenliga för kunden. Om en kombination av tjänster eller produkter planeras ska kombinationens ändamålsenlighet bedömas i dess helhet. Om värdepappersföretaget utifrån vad kunden uppgett anser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är ändamålsenlig sig för kunden ska värdepappersföretaget varna kunden. Om kunden inte ger tillräckliga uppgifter eller vägrar lämna begärd information, ska värdepappersföretaget varna kunden för att det inte kan bedöma det finansiella instrumentets eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Varningen kan ges i standardform.

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller inte utförande eller mottagande och förmedling av kundorder med eller utan sidotjänster, med undantag för sådant beviljande av krediter eller lån i enlighet med 2 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, som inte omfattar befintliga kreditlimiter för kundernas lån, transaktionskonton och kontokrediter, om kunden klart och tydligt har informerats om att värdepappersföretaget när det tillhandahåller den tjänsten inte behöver bedöma det tillhandahållna eller erbjudna finansiella instrumentets eller den tillhandahållna eller erbjudna tjänstens ändamålsenlighet och att denne därför inte åtnjuter det skydd som avses i de relevanta reglerna, och tjänsterna avser (19.11.2021/939)

1) aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland eller på en multilateral handelsplattform, med undantag för AIFM-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och aktier som omfattar derivat,

2) obligationer eller andra former av skuldförbindelser i värdepappersform, vilka upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland eller på en multilateral handelsplattform, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken,

3) penningmarknadsinstrument, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken,

4) aktier eller andelar i fondföretag med undantag av de strukturerade fondföretag som avses i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens förordning nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats,

5) strukturerade insättningar, utom sådana som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risk avseende avkastning eller kostnaden för att avsluta en produkt i förtid,

6) andra icke-komplexa finansiella instrument.

Ett värdepappersföretag ska också i situationer som avses i 4 mom. uppfylla sina förpliktelser i fråga om sådana intressekonflikter som avses i 7 kap. 9 §. (19.11.2021/939)

4 a § (26.3.2021/248)
Erbjudande av kvalificerade skulder enligt EU:s tillsynsförordning till icke-professionella kunder

Om sådana kvalificerade skulder som avses i artikel 72a i EU:s tillsynsförordning och som uppfyller kraven i den artikeln, med undantag av artikel 72a.1 b, och artikel 72b.3–72b.5 i den förordningen, erbjuds till icke-professionella kunder, ska det nominella värdet av sådana skulder vara minst 50 000 euro.

5 § (28.12.2017/1069)
Värdepappersföretags informationsskyldighet

Värdepappersföretagen ska i god tid innan tjänster erbjuds ge kunderna tillräcklig information om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och föreslagna investeringsstrategier, handelsplatser för utförande och alla kostnader och tillhörande avgifter. Informationen ska gå ut på att

1) värdepappersföretaget i god tid innan det tillhandahåller investeringsrådgivningen upplyser kunden om huruvida

a) rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte,

b) råden är grundade på en allmän eller en mer begränsad analys av olika typer av finansiella instrument, och i synnerhet om urvalet är begränsat till finansiella instrument som emitteras eller tillhandahålls av enheter med nära anknytning till värdepappersföretaget eller med rättsliga eller ekonomiska förbindelser, till exempel ett kontraktsförhållande, som är så nära att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund,

c) värdepappersföretaget kommer att ge kunden en regelbunden bedömning av lämpligheten hos de finansiella instrument som det rekommenderar den kunden,

2) uppgifterna om finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier innefattar lämplig vägledning om, och varningar för, de risker som är förknippade med investeringar i de instrumenten eller särskilda placeringsstrategier och huruvida de finansiella instrumenten är avsedda för professionella eller icke-professionella kunder, med beaktande av den fastställda kundmålgruppen, och

3) uppgifterna om samtliga kostnader och tillhörande avgifter måste innehålla information avseende både investeringen och sidotjänsterna, inbegripet eventuell kostnad för rådgivning, kostnaden för det finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs till kunden och hur kunden får betala för det, inklusive eventuella tredjepartsbetalningar.

Om en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar att uppgifter om kostnader och avgifter tillhandahålls i förväg, får värdepappersföretaget lämna uppgifterna antingen i elektronisk form, eller på begäran av en icke-professionell kund på papper, utan obefogat dröjsmål efter det att ordern har utförts, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1) kunden har gett sitt samtycke till att erhålla uppgifterna utan obefogat dröjsmål efter det att ordern har utförts, och

2) värdepappersföretaget har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga utförandet av ordern tills kunden har fått uppgifterna.

(19.11.2021/939)

Värdepappersföretaget ska ge kunden möjlighet att få uppgifter om kostnader och avgifter per telefon innan ordern utförs. (19.11.2021/939)

Informationen om alla kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter som har samband med investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte orsakas av förekomsten av underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den totala kostnaden liksom den kumulativa effekten på investeringens avkastning, och när kunden så begär, ska en uppdelning per post ges. Sådan information ska ges kunden regelbundet, och åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.

Informationen ska tillhandahållas på ett sådant sätt att kunder har rimlig möjlighet att förstå arten av och den risk som är förknippad med den investeringstjänst och den specifika typ av finansiellt instrument som erbjuds och att de därigenom är välinformerade inför investeringsbesluten.

När en investeringstjänst erbjuds som en del av en finansiell produkt för vilken det redan finns andra regler gällande kreditinstitut och konsumentkrediter avseende informationsskyldigheter, ska den tjänsten inte därutöver omfattas av förpliktelserna enligt denna paragraf.

Om en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket, ska värdepappersföretaget informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa tjänsterna och produkterna separat, och ska tillhandahålla separat uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje tjänst eller produkt. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en icke-professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall att komponenterna väljs separat, ska värdepappersföretaget tillhandahålla en adekvat beskrivning av tjänsterna och produkterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar riskerna.

5 a § (7.5.2021/382)
Hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas

Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar tillämpas också på värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning och som har färre än tre anställda.

5 b § (19.11.2021/939)
Hur informationen ska översändas till kunden

Ett värdepappersföretag ska översända all den information som kunden ska få enligt denna lag i elektronisk form.

Värdepappersföretag ska upplysa icke-professionella kunder om att uppgifterna kan lämnas i elektronisk form eller på papper. På begäran av en icke-professionell kund ska värdepappersföretaget översända informationen avgiftsfritt på papper.

6 § (28.12.2017/1069)
Incitament

Ett värdepappersföretag får inte betala till någon annan part än en kund eller till en person som agerar för en kunds räkning, eller av sådan part ta emot förmedlingsavgift eller provision, eller erbjuda eller erbjudas icke-monetära förmåner i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller en sidotjänst, till eller av någon annan part än kunden eller en person på kundens vägnar, förutom då betalningen eller förmånen är utformad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden, och inte försämrar värdepappersföretagets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse.

En avgift, provision eller en icke-monetär förmån som avses i 1 mom. ska anses vara utformad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden om den är motiverad genom tillhandahållandet av en extra tjänst eller en tjänst på en högre nivå till den berörda kunden, som står i proportion till storleken på det mottagna incitamentet, och om den inte direkt gynnar det mottagande företaget, dess aktieägare eller anställda utan att detta ger en materiell fördel för den berörda kunden samt om den är motiverad genom tillhandahållandet av en löpande förmån till den berörda kunden i samband med ett löpande incitament.

Förekomsten, arten och beloppet av den betalning eller förmån som avses i 1 mom., eller när beloppet inte kan bestämmas, metoden för att beräkna detta belopp, måste redovisas klart och tydligt för kunden, på ett sätt som är heltäckande, korrekt och begripligt, innan den ifrågavarande investeringstjänsten eller sidotjänsten tillhandahålls. Om för kunden på förhand endast har redovisats metoden för att beräkna beloppet eller förmånen, ska värdepappersföretaget i efterhand lämna en redovisning till kunden av det exakta beloppet av den betalning eller förmån som mottagits eller betalats. Dessutom ska värdepappersföretaget minst en gång om året underrätta sina kunder om de faktiska belopp av betalningar eller förmåner som mottagits eller betalats. Värdepappersföretaget ska också informera kunden om mekanismerna för att till kunden överföra avgiften, provisionen, den monetära eller icke-monetära förmånen som erhållits i samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänsten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på betalningar eller förmåner som möjliggör eller krävs för tillhandahållandet av investeringstjänster, såsom depåkostnader, avvecklingskostnader och börsavgifter, rättsliga avgifter eller rättsliga arvoden, och som är så beskaffade att de inte kan stå i strid med värdepappersföretagets skyldighet att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse.

När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund, ska det bedöma ett tillräckligt stort urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och emittenter eller produktleverantörer för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Bedömningen får inte vara begränsad till finansiella instrument som utfärdats eller tillhandahållits av värdepappersföretaget självt eller av enheter som har nära anknytning till värdepappersföretaget, eller andra enheter med vilka värdepappersföretaget har så nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund.

När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning på oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner, eller monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon tredjepart eller av en person som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Avgifter, provisioner och ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden utan obefogat dröjsmål. Värdepappersföretaget ska underrätta kunden om hur en mottagen avgift, provision eller monetär förmån överförs till kunden. Kunden ska underrättas om en överförd återbetalning. (15.3.2019/294)

Trots vad som föreskrivs i 6 mom. ska mindre icke-monetära förmåner som kan förbättra kvaliteten hos den kapitalförvaltnings- eller oberoende investeringsrådgivningstjänst som tillhandahålls en kund och är av sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra värdepappersföretaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i kundens bästa intresse, redovisas tydligt innan tjänsten tillhandahålls och ska inte betraktas som incitament som avses här.

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att det inte ersätter sina anställda eller bedömer deras prestationer på ett sätt som står i strid med företagets skyldighet att agera i kundernas bästa intresse. Värdepappersföretaget ska inte ha arrangemang som genom ersättningar, försäljningsmål eller andra sätt som skulle kunna ge personalen incitament att rekommendera ett visst finansiellt instrument till en icke-professionell kund, när värdepappersföretaget skulle kunna erbjuda ett annat finansiellt instrument som bättre skulle tillgodose den kundens behov.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller andra investeringstjänster eller sidotjänster och tar emot analyser utförda av en tredje part anses uppfylla kraven i 1 mom. om

1) värdepappersföretaget före tillhandahållandet av utförande- eller analystjänster har ingått ett avtal med tillhandahållaren av analyserna, i vilket det anges vilken del av de kombinerade avgifterna eller de gemensamma betalningarna för utförandetjänster och analys som kan hänföras till analys,

2) värdepappersföretaget har informerat kunden om de gemensamma betalningarna för utförandetjänster och analys som gjorts till tredjepartsleverantörer av analys, och

3) analysen för vilka de kombinerade avgifterna eller den gemensamma betalningen görs gäller en emittent vars börsvärde inte översteg 1 miljard euro under de 36 månader som föregick tillhandahållandet av analysen, uttryckt i årens slutkurser eller som eget kapital för de räkenskapsperioder då de inte var börsnoterade.

(19.11.2021/939)

Som analys enligt 9 mom. räknas analysmaterial eller en analystjänst som avser ett eller flera finansiella instrument eller andra tillgångar, eller emittenter eller potentiella emittenter av finansiella instrument, eller analysmaterial eller analystjänster med nära anknytning till en viss näringsgren eller marknad där resultatet bidrar till bedömningen av finansiella instrument, tillgångar eller emittenter inom näringsgrenen eller marknaden i fråga. Som analys räknas också sådant material eller sådana tjänster som uttryckligen eller implicit rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och tillhandahåller en väl grundad bedömning av det aktuella eller framtida värdet eller priset på finansiella instrument eller tillgångar, eller på annat sätt innehåller analyser och nya resonemang och slutsatser på grundval av ny eller befintlig information som skulle kunna användas som underlag för en investeringsstrategi, som är relevanta och kan tillföra mervärde till värdepappersföretagets beslut på de kunders vägnar som betalar den investeringsanalysen. (19.11.2021/939)

7 § (28.12.2017/1069)
Rapportering till kunder

Ett värdepappersföretag ska på ett varaktigt medium lämna tillfredsställande rapporter till kunder om de tjänster som företaget tillhandahållit. Rapporterna ska inkludera regelbundna meddelanden till kunder, med beaktande av typen av och komplexiteten hos de aktuella finansiella instrumenten och arten av den tjänst som tillhandahålls kunden. Rapporterna ska i förekommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som utförts för kundens räkning.

När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning, ska det innan transaktionen görs lämna en bedömning av lämpligheten till kunden på ett varaktigt medium som specificerar vilken rådgivning som getts och hur denna rådgivning motsvarar den icke-professionella kundens behov, mål och andra egenskaper.

Om avtalet att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar att en lämplighetsförklaring tillhandahålls i förväg, får värdepappersföretaget lämna en skriftlig lämplighetförklaring på ett varaktigt medium omedelbart efter det att kunden har bundits av ett avtal, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1) kunden har gett sitt samtycke till att erhålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, och

2) värdepappersföretaget har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen så att lämplighetsförklaringen först kan erhållas.

Om värdepappersföretaget erbjuder kapitalförvaltning eller har informerat kunden om att det kommer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning, ska den regelbundna rapporten innehålla en uppdaterad förklaring om hur investeringen motsvarar den icke-professionella kundens behov, mål och andra egenskaper.

I 11 kap. 12 och 23 § föreskrivs om rapporteringsskyldigheten i fråga om investerarskyddet.

8 § (28.12.2017/1069)
Omsorgsfullt utförande av order

Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster består i att utföra order ska vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder, med beaktande av de omständigheter som är väsentliga för utförandet av ordern, exempelvis med beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art. Om kunden har gett specifika instruktioner ska dock värdepappersföretaget vara skyldigt att utföra ordern i enlighet med dessa. Bästa möjliga resultat ska i fråga om en icke-professionell kund fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som utgör priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som ska inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande, däribland handelspartens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredjeparter som deltagit i utförandet av ordern. Värdepappersföretaget ska för att uppnå det från kundens synpunkt bästa resultatet jämföra handelsplatser där ordern kan utföras. Vid bedömningen ska beaktas värdepappersföretagets egna provisioner och kostnader.

Ett värdepappersföretag får inte ta emot någon sådan ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order till en viss handelsplats eller utförandeplats som skulle vara en överträdelse av de krav avseende intressekonflikter och incitament som avses i denna lag.

Värdepappersföretag ska upprätta och genomföra riktlinjer för utförande av order som i enlighet med 1 mom. gör det möjligt för dem att uppnå bästa möjliga resultat för sina kundorder. I riktlinjerna för utförande av order ska för varje klass av finansiella instrument anges uppgifter om de olika handelsplatser där värdepappersföretaget utför sina kundorder och de faktorer som påverkar valet av handelsplats för utförande. Riktlinjerna ska minst omfatta de handelsplatser som gör det möjligt förvärdepappersföretaget att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder.

Värdepappersföretaget ska innan investeringstjänsterna tillhandahålls ge sina kunder tillräckligt detaljerad information och på ett tydligt och på ett sätt som är lätt att förstå för kunden förklara hur kundorder kommer att utföras. Värdepappersföretaget ska underrätta sina kunder om väsentliga förändringar i sina riktlinjer. Värdepappersföretaget ska på förhand inhämta sina kunders samtycke i fråga om riktlinjerna för utförande av kundorder.

Om en order enligt verksamhetsprinciperna kan utföras utanför en handelsplats, ska värdepappersföretaget informera sina kunder om denna möjlighet. Värdepappersföretaget ska inhämta kundens uttryckliga samtycke antingen i form av ett generellt samtycke eller separat för varje transaktion.

Värdepappersföretag som utför kundorder ska för varje klass av finansiella instrument varje år göra en sammanfattning av och offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym där de utförde kundorder under föregående år och information om den uppnådda kvaliteten på utförandet.

Värdepappersföretag som utför kundorder ska övervaka hur deras system och riktlinjer för utförandet av order fungerar i praktiken, så att de vid behov kan identifiera och korrigera eventuella brister. Företagen ska regelbundet bedöma om de val av handelsplatser för utförandet som anges i riktlinjerna för utförande av order erbjuder det för kunden bästa möjliga resultatet med beaktande av den information som offentliggörs enligt 3 och 6 mom. Värdepappersföretagen ska underrätta de kunder med vilka de har en fortlöpande kundrelation om varje väsentlig förändring av sitt system eller sina riktlinjer för utförande av order.

Värdepappersföretag ska på begäran för sina kunder och för den behöriga myndigheten kunna visa att de har verkställt deras order i enlighet med riktlinjerna för utförandet av kundorder.

9 § (28.12.2017/1069)
Orderhantering

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller utförande av order som investeringstjänster ska utföra kundernas order utan obefogat dröjsmål. Företaget får inte låta en annan kunds eller sitt eget intresse inverka på utförandet av kundorder.

Ett värdepappersföretag ska utföra sinsemellan likartade kundorder i den ordning som de tagits emot, effektivt, rättvist och snabbt.

I 7 kap. 4 § i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att offentliggöra limiterade kundorder.

10 § (28.12.2017/1069)
Kundorder från andra värdepappersföretag

Ett värdepappersföretag som av ett annat värdepappersföretag tar emot kundorder som avser investeringstjänster eller sidotjänster ska kunna förlita sig på de uppgifter om kunden som överlämnats av det värdepappersföretag som förmedlade instruktionerna. Det värdepappersföretag som förmedlat ordern förblir ansvarigt för att den information som det lämnat är fullständig och riktig.

Ett värdepappersföretag ska likaså kunna förlita sig på sådana rekommendationer rörande en tjänst eller transaktion som ett annat värdepappersföretag har gett kunden. Det värdepappersföretag som har förmedlat en order förblir ansvarigt för att dess rekommendationer och råd till kunden är lämpliga.

Ett värdepappersföretag som får order eller kundanvisningar av ett annat värdepappersföretag ansvarar i enlighet med detta kapitel för att ordern utförs.

11 § (28.12.2017/1069)
Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster

Ett värdepappersföretag ska i fem år bevara uppgifter om kundorder som avser finansiella instrument, uppgifter om transaktioner som avser finansiella instrument och utförs för egen eller en kunds räkning samt om andra tjänster som företaget tillhandahållit under fem år och på begäran av Finansinspektionen i högst sju år.

12 § (28.12.2017/1069)
Inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation

Värdepappersföretag ska bevara inspelningar av telefonsamtal som gäller sådana transaktioner och elektronisk kommunikation om tillhandahållande av tjänster som har samband med transaktioner för egen räkning samt tillhandahållande av tjänster som gäller mottagande, förmedling eller utförande av kundorder. Förpliktelsen att spela in och bevara kommunikation gäller också sådana telefonsamtal och elektroniska meddelanden som är avsedda att leda till sådana transaktioner som nämns ovan.

Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att spela in telefonsamtal som avses i 1 mom. och bevara relevant elektronisk kommunikation som görs, sänds eller tas emot med utrustning som värdepappersföretaget tillhandahåller en anställd eller ett anknutet ombud eller som värdepappersföretaget accepterar eller tillåter att en anställd eller ett anknutet ombud använder. Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att en anställd eller underleverantör gör, sänder eller tar emot relevanta telefonsamtal eller relevant elektronisk kommunikation med privatägd utrustning som värdepappersföretaget inte kan dokumentera eller kopiera.

Ett värdepappersföretag ska informera sina nya och befintliga kunder om att sådan telekommunikation eller sådana telefonsamtal mellan värdepappersföretaget och dess kunder som leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in. Sådan information får tillhandahållas en gång, innan nya och befintliga kunder tillhandahålls investeringstjänster. Ett värdepappersföretag får inte per telefon tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet till kunder som inte i förväg har informerats om att deras telefonkommunikation eller telefonsamtal spelas in, eller om sådana investeringstjänster eller sådan investeringsverksamhet som rör mottagande, förmedling och utförande av kundorder.

Kunder får lägga order via andra kanaler än sådana som avses i 1 mom., men detta måste göras skriftligen eller på något annat varaktigt medium. Innehållet i relevanta samtal vid personliga möten med en kund ska tillräckligt noggrant och heltäckande dokumenteras eller bevaras på annat sätt. Sådana order ska anses vara likvärdiga med dem som tas emot via telefon.

Inspelningar av telefonsamtal och dokumenterad kommunikation ska på begäran tillhandahållas en kund. Dokumentationen ska bevaras i fem år efter dokumenteringen och, på begäran av Finansinspektionen, i högst sju år.

12 a § (19.11.2021/939)
Transaktioner med professionella kunder

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller andra tjänster än investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning till en professionell kund behöver inte iaktta de skyldigheter som föreskrivs i 5 § 1 mom. 3 punkten när det utför transaktioner med den professionella kunden.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster till en professionell kund behöver inte iaktta de skyldigheter som föreskrivs i 4 § 2 mom. eller i 7 § när det utför transaktioner med den professionella kunden, om inte kunden i elektronisk form eller på papper meddelar värdepappersföretaget att kunden vill att de iakttas.

Värdepappersföretaget ska föra bok över de meddelanden från kunden som avses i 2 mom.

13 § (28.12.2017/1069)
Transaktioner med godtagbara motparter

Ett värdepappersföretag som i form av investeringstjänster tar emot, förmedlar eller utför kundorder eller handlar för egen räkning behöver inte iaktta de skyldigheter som föreskrivs i 1–4, 4 a, 5, 5 a och 6–9 § när det utför transaktioner med godtagbara motparter eller tillhandahåller någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner. Värdepappersföretaget ska i sina förbindelser med godtagbara motparter agera hederligt, rättvist och professionellt. Kommunikationen ska ske på ett sätt som är rättvisande och tydligt och den får inte vara vilseledande med beaktande av karaktären hos den godtagbara motparten och dennes verksamhet. (19.11.2021/939)

En kund som är en sådan godtagbar motpart som avses i 1 kap. 24 § 1 punkten har rätt att be motparten tillämpa de bestämmelser som nämns i 1 mom. i fråga om transaktioner med denne, antingen generellt eller i fråga om enskilda transaktioner. Värdepappersföretaget ska be en sådan tilltänkt motpart som avses i 1 kap. 24 § 2 punkten om en uttrycklig bekräftelse av att denne godkänner ställningen som godtagbar motpart.

14 § (28.12.2017/1069)
Transaktioner på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform

På transaktioner mellan handelsparter på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ska 1–9 § inte tillämpas när transaktionen genomförs på en reglerad marknad. Den reglerade marknadens handelsparter ska dock iaktta de skyldigheter som avses ovan mot sina kunder när de på kundernas vägnar utför order på en reglerad marknad.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på transaktioner mellan handelsparter på en sådan multilateral handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instrument och på transaktioner mellan marknadsplatsoperatören och handelsparterna när transaktionen genomförs på en multilateral handelsplattform.

15 § (28.12.2017/1069)
Behandling av kundklagomål

Värdepappersföretag ska se till att deras icke-professionella kunder kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter och tillämpningen av denna lag till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter.

Ett värdepappersföretag ska meddela Finansinspektionen ett i 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter. På Finansinspektionens begäran ska värdepappersföretaget tillställa Finansinspektionen organets stadgar och andra utredningar som behövs för tillsynen över efterlevnaden av 1 mom., enligt vad Finansinspektionen bestämmer.

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ett i 1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter.

16 § (28.12.2017/1069)
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som krävs för genomförandet av kommissionens delegerade direktiv om

1) förutsättningarna enligt 6 § 1 och 2 mom. för att en avgift eller förmån som avses i bestämmelsen är avsedd att förbättra kvaliteten hos den tjänst som tillhandahålls en kund och att den är förenlig med kundens intressen,

2) förutsättningarna enligt 6 § 3 och 6 mom. när det gäller information till kunden om erhållna eller betalda avgifter eller förmåner samt om återbetalning av dem till kunden,

3) sådana mindre icke-monetära förmåner som avses i 6 § 7 mom.,

4) sådana incitament enligt 6 § som har samband med investeringsanalyser.

11 kap

Ersättningsfonden för investerarskydd

1 §
Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas penningmedel och finansiella instrument, nedan tillgodohavanden, ska värdepappersföretagen höra till ersättningsfonden. Kravet på medlemskap gäller inte värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består av förmedling av order, investeringsrådgivning eller ordnande av multilateral handel och som inte innehar eller förvaltar kundmedel.

Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. är fullgjord i fråga om strukturerade insättningar, om dessa utfärdas av kreditinstitut som är medlemmar i ett system för garanti av insättningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem. (28.12.2017/1069)

Ett värdepappersföretag blir medlem i ersättningsfonden den dag då det beviljas tillstånd att bedriva verksamhet som värdepappersföretag.

2 §
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden ska ha stadgar som tryggar fondens verksamhet och skötseln av dess lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens stadgar och ändringar i dem fastställs av finansministeriet, som före fastställelsen ska begära ett yttrande om ansökan av Finansinspektionen och Finlands Bank.

Stadgarna ska innehålla bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i denna lag och någon annanstans i lag åtminstone i fråga om

1) hurdant förfarandet är när ett värdepappersföretag godkänns som medlem i ersättningsfonden och hur medlemmar utesluts eller utträder ur fonden,

2) hur och på vilka grunder ersättningsfondens garantiavgifter bestäms och hur avgifterna och förvaltningskostnaderna fördelas mellan fondmedlemmarna, hur före detta fondmedlemmar svarar för kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde och hur ersättningsfondens minimikapital ska avsättas under övergångsperioden och efter ersättningsfall,

3) när och hur garantiavgifterna och förvaltningskostnaderna ska betalas,

4) när, på vilka villkor och hur ersättningsfonden kan uppta kredit för sin verksamhet, hur garantiavgifterna i en sådan situation ska höjas och hur ansvaret för kreditens återbetalning ska fördelas mellan ersättningsfondens medlemmar,

5) huruvida ersättningsfondens kapital får täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöften av kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella värdepappersföretagsgrupp eller finansiella företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen som en fondmedlem och hur stor del av kapitalet som i så fall får täckas på det sättet, (18.6.2021/523)

6) hur många styrelsemedlemmar som ska väljas, hur de väljs, styrelsens mandatperiod, hur styrelsen fattar beslut, när den är beslutför, vilka dess uppgifter är och hur den ska sammankallas,

7) hur ersättningsfondens delegation väljs, hur delegationen fattar beslut, när den är beslutför, vilka uppgifter den har samt när och hur den ska sammankallas,

8) huruvida ersättningsfondens styrelse kan delegera beslutanderätt till verksamhetsledaren eller ombudsmannen, hur beslutanderätten delegeras i så fall och hur behörigheten är fördelad mellan styrelsen och verksamhetsledaren eller ombudsmannen,

9) ersättningsfondens räkenskapsperiod, när bokslut ska upprättas och när och hur ersättningsfondens konton och förvaltning ska undergå revision,

10) hur många godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som ska väljas för ersättningsfonden, hur de väljs och revisorernas mandatperiod,

11) alternativa sätt att placera ersättningsfondens tillgångar,

12) hur stadgarna ändras.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska det i stadgarna anges hur i Finland etablerade filialer till utländska värdepappersföretag och fondbolag, i Finland etablerade filialer till EES-baserade AIF-förvaltare och i Finland etablerade filialer till utländska kreditinstitut kan bli medlemmar i ersättningsfonden och uteslutas eller utträda ur den samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet. (7.3.2014/166)

3 §
Ersättningsfondens förvaltning

Ersättningsfonden förvaltas av en delegation som de värdepappersföretag som hör till fonden utser och av en styrelse som delegationen utser. Ersättningsfondens styrelse ska

1) ge Finansinspektionen yttranden om värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd,

2) besluta om att tilldela värdepappersföretag varningar och utesluta värdepappersföretag ur ersättningsfonden,

3) bestämma storleken på och ordna debiteringen av värdepappersföretagens garantiavgifter,

4) besluta om betalning av ersättning till investerare då ett värdepappersföretag har konstaterats vara insolvent,

5) förvalta ersättningsfondens tillgångar samt placera dem enligt vad som föreskrivs i denna lag och i ersättningsfondens stadgar,

6) övervaka att värdepappersföretagen fullgör de skyldigheter som fondmedlemskapet innebär,

7) av värdepappersföretagen ta ut ersättning för kostnaderna för förvaltningen av ersättningsfonden,

8) ha hand om ersättningsfondens informationsverksamhet,

9) underrätta Finansinspektionen om beslut som avser garantiavgifternas storlek,

10) omedelbart underrätta Finansinspektionen om förfaranden som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om ersättningsfondens verksamhet,

11) fatta alla andra nödvändiga beslut om förvaltning av ersättningsfonden, om det inte har bestämts eller med stöd av denna lag föreskrivits att besluten ska fattas på något annat sätt.

På ersättningsfondens bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen.

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel ska föreningslagen (503/1989) tillämpas på ersättningsfonden.

4 §
Garantiavgifter till ersättningsfonden

Minimibeloppet av de sammanlagda garantiavgifter som årligen ska betalas till ersättningsfonden fastställs på fondens framställning av finansministeriet, som innan beslut fattas ska begära ett yttrande av Finansinspektionen och Finlands Bank. Ersättningsfonden ska årligen meddela finansministeriet hur många av respektive fondmedlems investerare som omfattas av investerarskyddet.

Värdepappersföretagen ska årligen betala en garantiavgift som bestäms av ersättningsfondens styrelse och som ska räcka till för att trygga investerarnas tillgodohavanden. Garantiavgiften ska ha sin grund i karaktären av de investeringstjänster som värdepappersföretagen tillhandahåller och fondens investerarskydd gäller, i antalet kunder som omfattas av investerarskyddet och i värdepappersföretagets konsoliderade kapitalbas. Garantiavgiften för värdepappersföretag som tillhandahåller samma typ av investeringstjänster ska bestämmas på enahanda grunder i enlighet med ersättningsfondens stadgar. Värdepappersföretagen ska på begäran ge ersättningsfonden sådan detaljerad information som den behöver för att bestämma garantiavgiften.

Kreditinstitut som hör till en sammanslutning av inlåningsbanker ska betraktas som ett enda kreditinstitut när garantiavgiften beräknas. Sammanslutningens garantiavgift till ersättningsfonden ska betalas av sammanslutningens centralinstitut. Den garantiavgift som inbetalats av centralinstitutet ska fördelas mellan medlemskreditinstituten i enlighet med 2 mom. Med Finansinspektionens tillstånd kan garantiavgiften fördelas också på något annat sätt.

Finansinspektionen ska underrättas om de garantiavgifter som bestämts enligt 2 och 3 mom. senast en månad innan de enligt ersättningsfondens stadgar ska betalas till fonden. Finansinspektionen kan ålägga ersättningsfonden att höja ett värdepappersföretags garantiavgift, om den anser att den garantiavgift som ersättningsfondens styrelse har bestämt inte räcker för att trygga investerarnas tillgodohavanden.

Ett värdepappersföretag har inte rätt att kräva att dess andel i ersättningsfonden ska avskiljas för företaget eller att överlåta andelen till någon annan, och andelen får inte heller räknas in i värdepappersföretagets tillgångar.

5 §
Investerarskyddets omfattning

Investerarskyddet omfattar de investerare som värdepappersföretag har tillhandahållit investeringstjänster.

Trots 1 mom. omfattar investerarskyddet inte professionella kunders tillgodohavanden och inte heller sådana investerares tillgodohavanden som har orsakat, dragit nytta av eller förvärrat ett värdepappersföretags ekonomiska svårigheter.

6 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster inte i enlighet med lag eller avtal har betalat en investerares klara och ostridiga tillgodohavanden som omfattas av investerarskyddet och som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, ska investeraren för att få ersättning anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom 21 dagar efter en anmälan enligt 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha fått vetskap om en situation som avses i 1 mom. besluta om ersättningsfonden ska betala investerarens tillgodohavanden. En förutsättning för att ålägga ersättningsfonden betalningsskyldighet är att orsaken till den uteblivna betalningen av ett tillgodohavande enligt 1 mom. är att värdepappersföretaget har försatts i konkurs, att en företagssanering enligt lagen om företagssanering (47/1993) som gäller värdepappersföretaget har inletts eller att företaget annars är insolvent på ett sådant sätt att Finansinspektionen bedömer att insolvensen inte är tillfällig och att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen ska underrätta ersättningsfonden och värdepappersföretaget om sitt beslut enligt 2 mom. och, om värdepappersföretaget har en filial utanför Finland, också respektive utländska EES-tillsynsmyndighet eller tredjelands tillsynsmyndighet samt det skyddssystem som motsvarar ersättningsfonden i den stat där filialen är etablerad.

För att Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. ska kunna genomföras och för att beslut om ersättningar till enskilda investerare ska kunna fattas ska värdepappersföretaget ge ersättningsfonden och Finansinspektionen information om alla sina kunder enligt denna lag och om deras tillgodohavanden enligt 1 mom.

7 §
Tillgodohavanden som ersätts

Investerares tillgodohavanden som ett värdepappersföretag har hand om eller förvaltar i samband med att företaget tillhandahåller investeringstjänster ska ersättas av ersättningsfondens medel, om de tillhör investerare som omfattas av investerarskyddet. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondelar av investerarens tillgodohavande hos ett och samma värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro.

Ersättningen till en investerare ska räknas ut enligt marknadsvärdet den dag då Finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 6 § 2 mom. eller den dag då värdepappersföretaget försattes i konkurs eller ett saneringsförfarande inleddes, beroende på vilken dag som infaller tidigare. För att ersättning ska betalas en investerare förutsätts det att investeraren har ostridig rätt till de tillgodohavanden som värdepappersföretaget har hand om. Om flera har samfälld rätt till ett tillgodohavande som ska ersättas, ska varje samägares andel beaktas när maximibeloppet av ersättningen till investeraren räknas ut.

Tillgångar som har förvärvats genom brott enligt 32 kap. 6–10 § i strafflagen (39/1889) ska inte ersättas ur ersättningsfonden.

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd återkallas i sin helhet, ska investerarnas tillgodohavanden som värdepappersföretaget har hand om och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd har återkallats är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av investerares tillgodohavanden som det har hand om, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna tillgodohavandena har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och kreditinstitut i EES-stater får ersättning för sina tillgodohavanden ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom. (7.3.2014/166)

Vid tillämpning av denna paragraf betraktas kreditinstitut som hör till en sammanslutning av inlåningsbanker som ett enda kreditinstitut.

8 §
Ersättning ur andra fonder

Medel som avses i 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) och som är insatta på en investerares konto eller är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har registrerats på kontot ska ersättas ur insättningsgarantifonden med iakttagande av bestämmelserna i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. (19.12.2014/1201)

2 mom. har upphävts genom L 15.3.2019/294. (15.3.2019/294)

Bestämmelser om kontoförvaltares ansvar och om skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet göra inbetalningar till registreringsfonden utfärdas särskilt. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, ur clearingfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och ur registreringsfonden, ska ersättningen i första hand betalas ur ersättningsfonden enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

9 §
Betalning av investerares tillgodohavanden

Investerares tillgodohavanden ska betalas ur ersättningsfonden i euro. Om ersättningsfondens tillgångar inte räcker till betalning av investerarnas tillgodohavanden, kan fonden i enlighet med sina stadgar ta kredit för sin verksamhet. Krediten återbetalas med förhöjda garantiavgifter som tas ut hos de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden. En tidigare fondmedlem måste, trots att medlemskapet upphört, betala garantiavgift och förvaltningsavgift, som tas ut för att täcka fondens kostnader för ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde.

Ersättningsfonden ska betala investerarnas tillgodohavanden utan obefogat dröjsmål, dock senast tre månader efter Finansinspektionens beslut enligt 6 § 2 mom. eller 16 §. Om värdepappersföretaget före det i 6 § 2 mom. avsedda beslutet har försatts i konkurs eller ett företagssaneringsförfarande som gäller företaget har inletts räknas den föreskrivna tiden från detta beslut. På ersättningsskulden ska betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från den dag då Finansinspektionen fattade beslut enligt 6 § 2 mom. eller 16 § i detta kapitel.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden ska ersätta investerarnas tillgodohavanden. Trots en eventuell förlängning ska ersättningsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål, om det skulle vara oskäligt för ersättningstagaren att ersättningen fördröjs.

Om ersättningsfonden inte har ersatt en investerares tillgodohavande inom den tid som anges i 2 och 3 mom., har investeraren fått en indrivningsbar fordran på ersättningsfonden.

Om en investerare eller dennes företrädare är åtalad för penningtvättsbrott eller penningtvättsförseelse enligt 32 kap. 6–10 § i strafflagen, kan ersättningsfonden trots 2 och 3 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet med ett beslut som vunnit laga kraft.

10 §
Ersättningsfondens regressrätt

Ersättningsfonden får regressrätt mot ett värdepappersföretag för tillgodohavanden som den har ersatt i enlighet med 7 § 1 mom. På tillgodohavandena ska betalas ränta i enlighet med ersättningsfondens stadgar. Ersättningsbelopp som ersättningsfonden med stöd av sin regressrätt tar ut hos ersättningsansvariga värdepappersföretag ska överföras till fondens kapital.

11 §
Information om betalningsskyldighetens inträde

Ersättningsfonden ska skriftligen informera alla kunder hos det aktuella värdepappersföretaget om Finansinspektionens beslut enligt 6 § 2 mom. Dessutom ska ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna ska vidta för att trygga sina tillgodohavanden. Kungörelsen ska också publiceras på de officiella språken i de största dagstidningarna inom värdepappersföretagets verksamhetsområde.

Ersättningsfonden kan bestämma en tidsfrist på minst sex månader inom vilken investerarna ska vidta åtgärder för att trygga sina tillgodohavanden. Om tidsfristen överskrids betalas ingen ersättning. Ersättning ska dock betalas till en investerare som av något tvingande skäl inte har kunnat vidta åtgärder enligt 1 mom.

12 §
Värdepappersföretagens skyldighet att lämna information

Värdepappersföretagen ska ge investerarna lättfattlig och tydlig information på finska och svenska om investerarskyddet för tillgodohavanden och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. De kreditinstitut som hör till ersättningsfonden ska dessutom upplysa investerarna om huruvida deras tillgångar skyddas av ersättningsfonden eller av insättningsgarantifonden.

Utöver vad som i 11 § föreskrivs om ersättningsfondens informationsskyldighet ska värdepappersföretagen på begäran upplysa investerarna om villkoren för betalning av ersättning och om vilka åtgärder investerarna ska vidta för att trygga sina tillgodohavanden.

Värdepappersföretag som har etablerat filial i en EES-stat eller som har ett anknutet ombud som är etablerat i en EES-stat ska lämna den information som avses i denna paragraf på de officiella språken i den stat där filialen finns eller där det anknutna ombudet är verksamt.

13 §
Fondmedlemmarnas solidariska ansvar

Ersättningsfondens medlemmar är solidariskt ansvariga för fondens skyldigheter och åtaganden.

14 §
Ersättningsfondens kapital

Ersättningsfondens kapital ska uppgå till minst 12 miljoner euro, varav minst 4,2 miljoner euro ska ha inbetalats i pengar. Den del av ersättningsfondens kapital som har inbetalats i pengar ska ökas genom regelbundna inbetalningar. Om ersättningsfondens kapital minskar så att det underskrider ovan nämnda belopp till följd av att fonden har betalat ut ersättningar för tillgodohavanden till investerare, ska kapitalet åter täckas enligt vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, inom den tid som anges i fondens stadgar.

Skillnaden mellan ersättningsfondens kapital och den kapitalandel som ska betalas i pengar kan täckas genom försäkring eller genom bindande kreditlöften av kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller finansiella företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen som en fondmedlem. Finansinspektionen ska varje år kontrollera att den del av ersättningsfondens kapital som är inbetald i pengar har ökats genom regelbundna inbetalningar. Försäkring ska tecknas eller bindande kreditlöfte utverkas i ersättningsfondens namn och de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden ska gemensamt täcka kostnaderna för försäkringen eller kreditlöftet. (18.6.2021/523)

15 §
Ersättningsfondens investeringar och likviditet

Ersättningsfondens medel ska investeras på ett säkert och effektivt sätt som tryggar fondens likviditet samt med beaktande av riskspridningsprincipen. Avkastningen på investeringarna ska läggas till ersättningsfondens kapital.

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden eller i företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som detta eller i aktier eller andelar i fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i aktier eller andelar i AIF-förvaltare och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden eller av företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som detta eller i värdepapper som har emitterats av en säkerhetsfond som avses i 13 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller av ett fondbolag eller en AIF-förvaltare. (18.6.2021/523)

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag och AIF-förvaltare gäller också utländska värdepappersföretag som är medlemmar i ersättningsfonden samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som dessa och utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare. Ersättningsfondens medel får dock investeras i tillgångarna hos en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller hos ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om krav som motsvarar kraven enligt 9 kap. 1 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder på att ett fondföretags tillgångar ska hållas åtskilda från fondbolagets tillgångar gäller fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat. (18.6.2021/523)

Ersättningsfondens likviditet ska vara tillräckligt tryggad med hänsyn till dess verksamhet.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om värdepappersföretag och ett företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp ska på motsvarande sätt tillämpas på en finansiell företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen och ett kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp. (18.6.2021/523)

16 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt investerarnas tillgodohavanden

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd kan den bestämma att investerarnas tillgodohavanden ska betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd i enlighet med detta kapitel.

17 §
Uteslutning ur ersättningsfonden

Om ett värdepappersföretag inte har iakttagit vad som i lag föreskrivs om ersättningsfonden, bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag eller fondens stadgar, ska ersättningsfonden i enlighet med 3 § göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Efter att ha fått anmälan ska Finansinspektionen tillsammans med ersättningsfonden vidta de åtgärder som den anser att behövs för att rätta till saken.

Om det inte genom åtgärder som avses i 1 mom. kan säkerställas att ett värdepappersföretag fullgör sina skyldigheter och om åsidosättandet av skyldigheterna måste anses vara en väsentlig förseelse, kan ersättningsfonden tilldela värdepappersföretaget en skriftlig varning om sin avsikt att utesluta företaget ur ersättningsfonden. Om värdepappersföretaget inte rättar till sitt förfarande kan det uteslutas ur ersättningsfonden tidigast tolv månader efter att ha tilldelats en varning. Ersättningsfonden ska höra värdepappersföretaget före varningen och före uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska utverka Finansinspektionens samtycke till varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska offentliggöra uteslutningsbeslutet i enlighet med 11 § 1 mom.

Investerares tillgodohavanden som ett värdepappersföretag som uteslutits ur ersättningsfonden har hand om och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av investerares tillgodohavanden som det har hand om och förvaltar, till dess att de tillgodohavanden som investeringstjänsterna avser har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

18 §
Tilläggsskydd för utländska EES-värdepappersföretags filialer och komplettering av skyddet

Utländska EES-värdepappersföretags filialer kan i Finland ansöka om medlemskap i ersättningsfonden för att komplettera sin hemstats investerarskydd, om detta inte är lika täckande som investerarskyddet enligt denna lag.

Ansökan ska innehålla tillräckliga uppgifter om det utländska EES-värdepappersföretaget och om investerarskyddet i dess hemstat. Ersättningsfonden ska begära Finansinspektionens och Finlands Banks yttranden om ansökan. Ersättningsfonden kan avslå en ansökan, om villkoret enligt 1 mom. inte uppfylls och om Finansinspektionen ger sitt samtycke.

Ersättningsfonden ska i sitt beslut bestämma vilka tillgodohavanden som ersätts av ersättningsfonden i Finland och till vilket belopp samt vilken garantiavgift värdepappersföretaget ska betala. Investerarskyddet i ett utländskt EES-värdepappersföretags hemstat kan emellertid tillsammans med det skydd som ersättningsfonden ger uppgå till högst det belopp som anges i 7 § 1 mom.

Ersättningsfondens skyldighet att betala investerares tillgodohavanden enligt 3 mom. inträder emellertid vid den tidpunkt då ersättningsfonden av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått ett meddelande om att skyddssystemet i hemstaten har ålagts att ersätta investerares tillgodohavanden på det utländska värdepappersföretaget.

Ersättningsfonden ska underrätta de investerare som är kunder hos filialen om ersättnings-skyldighetens inträde. Dessutom ska ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna ska vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen ska dessutom på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna på filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden ska kunna uppfylla sina förpliktelser ska det utländska EES-värdepappersföretaget tillställa fonden uppgifter om investerarna och deras tillgodohavanden enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

19 §
Uteslutning av ett utländskt EES-värdepappersföretags filial ur ersättningsfonden

Om en filial till ett utländskt EES-värdepappersföretag i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden tilldela filialen en skriftlig varning om sin avsikt att utesluta filialen. Om filialen inte rättar till sitt förfarande kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast tolv månader efter det att varningen tilldelats. Före varningen och uteslutningsbeslutet ska ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och Finansinspektionen. Ersättningsfonden ska dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka Finansinspektionens och den utländska EES-tillsynsmyndighetens samtycke.

Investerares tillgodohavanden som är baserade på investeringstjänster som tillhandahållits före ett beslut om att utesluta en filial och innehas av den filial som uteslutits ur ersättningsfonden omfattas av investerarskyddet tills de förfaller till betalning. En filial som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av de tillgodohavanden som avses i detta moment, till dess att de har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden ska underrätta Finansinspektionen och den utländska EES-tillsynsmyndigheten om uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska informera om uteslutningsbeslutet också genom en offentlig kungörelse som publiceras på finska och svenska i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

20 §
Ersättningsfondens ersättningsskyldighet då ett tredjelands värdepappersföretag har försatts i likvidation eller konkurs

Ersättningsfondens medel kan användas för betalning av investerares tillgodohavanden som för utförande av investeringstjänster innehas av en filial till ett sådant värdepappersföretag i tredjeland som har försatts i likvidation eller konkurs, om filialen är etablerad i Finland och hör till ersättningsfonden och om värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker för betalning av tillgodohavandena. Den ersättning som betalas kan för varje enskild investerare uppgå till högst 20 000 euro. Tillgodohavandena kan betalas redan under likvidationen eller konkursen.

Ersättningsfondens betalningsskyldighet inträder när fonden

1) av tredjelandets tillsynsmyndighet har informerats om att värdepappersföretaget har försatts i likvidation eller konkurs i företagets hemstat och att värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker till för betalning av investerarnas tillgodohavanden, eller

2) av Finansinspektionen informerats om att en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland har försatts i konkurs i Finland.

Efter att ha informerats om likvidationen eller konkursen ska ersättningsfonden meddela de investerare om saken som är kunder hos filialen. Ersättningsfonden ska också genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna ska vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen ska dessutom på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 2 mom. ska filialen tillställa fonden uppgifter om investerarna och deras tillgodohavanden enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

21 §
Uteslutning av ett värdepappersföretag i tredjeland ur ersättningsfonden

Om en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag, mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast tolv månader efter det att fonden tilldelat filialen en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet ska ersättningsfonden höra filialen och Finansinspektionen. Ersättningsfonden ska dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke från Finansinspektionen och tredjelandets tillsynsmyndighet.

Investerares tillgodohavanden som är baserade på investeringstjänster före uteslutningsbeslutet och innehas av en filial som uteslutits ur ersättningsfonden omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett sådant värdepappersföretag i tredjeland vars filial har uteslutits ur ersättningsfonden är fortfarande solidariskt ansvarigt för betalningen av de tillgodohavanden som avses ovan i detta moment, till dess att fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden ska underrätta Finansinspektionen och tredjelandets tillsynsmyndighet om uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden ska informera om uteslutningsbeslutet också genom en offentlig kungörelse som publiceras på finska och svenska i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

22 §
Garantiavgifter som ska betalas av utländska värdepappersföretags filialer

På garantiavgifter som ska betalas av de utländska EES-värdepappersföretag och av värdepappersföretag i tredjeländer som är medlemmar i ersättningsfonden tillämpas vad som i 4 § föreskrivs om bestämmande av garantiavgifter för värdepappersföretag.

23 §
Utländska värdepappersföretags filialers skyldighet att informera om investerarskyddet

Utländska värdepappersföretags filialer ska på finska och svenska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information om investerarskyddet för investerarnas tillgodohavanden och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa avseenden. Dessutom ska filialerna på begäran informera investerarna om ersättningsvillkoren och om de åtgärder som de ska vidta för att trygga sina tillgodohavanden.

24 § (17.1.2020/25)
Begäran om omprövning och överklagande

Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag får hos Finansinspektionen begära omprövning av ett beslut som ersättningsfonden fattat i enlighet med denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

25 §
Marknadsföringsbegränsning

Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag får inte i sin marknadsföring lämna osanna eller vilseledande uppgifter om investerarskyddet. Företagen får i sin marknadsföring endast använda uppgifter som gäller det egna investerarskyddet.

Information som kan vara av väsentlig betydelse för investerare och visar sig vara vilseledande eller osann efter det att den lagts fram ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

IV AVDELNINGEN

SEKRETESS, SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SAMT PÅFÖLJDER

12 kap

Sekretess och kundkontroll

1 § (10.8.2018/645)
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos ett värdepappersföretag eller ett företag som hör till samma finansiella värdepappersföretagsgrupp som värdepappersföretaget, hos en sammanslutning av värdepappersföretag eller värdepappersföretagets ombudsman eller hos något annat företag som handlar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma finansiella värdepappersföretagsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller som har samband med någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman. (18.6.2021/523)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tystnadsplikt gäller också den som vid utförandet av uppgifter som avses i 11 kap. har fått kännedom om omständigheter som inte är offentliggjorda och som har samband med ett värdepappersföretags eller dess kunders ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden eller om en företagshemlighet.

2 §
Utlämnande av sekretessbelagd information

Värdepappersföretag och dess holdingföretag, finansiella institut som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp samt sammanslutningar av värdepappersföretag är skyldiga att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådan information. (18.6.2021/523)

Om inte något annat följer av den allmänna dataskyddsförordningen har värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till företag som hör till samma koncern, samma finansiella värdepappersföretagsgrupp eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella värdepappersföretagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om lämnande av information gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i den allmänna dataskyddsförordningen och inte heller uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet. (18.6.2021/523)

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp lämna ut sådan information ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i den allmänna dataskyddsförordningen. (18.6.2021/523)

Värdepappersföretag har rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel, om informationen är nödvändig för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem eller skyldigheten att bevara information. Värdepappersföretag har samma rätt att lämna information till företag som kan jämställas med börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel och är verksamma i en EES-stat. (28.12.2017/1069)

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. har värdepappersföretag och företag som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp rätt att till andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut och betalningsinstitut lämna ut nödvändiga uppgifter enligt 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om brott som riktar sig mot dessa för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden. (18.6.2021/523)

3 §
Kundkontroll

Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till en finansiell värdepappersföretagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut som hör till dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska identifiera kundernas verkliga förmånstagare och dem som handlar för kundernas räkning samt dessutom vid behov kontrollera deras identitet. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan system som avses i 2 mom. nyttiggöras. (18.6.2021/523)

Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till dess finansiella värdepappersföretagsgrupp ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet. (18.6.2021/523)

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/449)

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de förfaranden som ska iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och om riskhantering i enlighet med 2 mom.

3 a § (29.3.2019/397)
Behandling av personuppgifter

Bestämmelserna i 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om behandling av personuppgifter som hänför sig till missbruk tillämpas också på värdepappersföretag.

4 §
Tillämpning av bestämmelserna om tystnadsplikt och kundkontroll på utländska värdepappersföretags filialer

I fråga om tystnadsplikt för anställda vid filialer till utländska värdepappersföretag och deras rätt att lämna information, i fråga om brott mot tystnadsplikten och i fråga om kundkontroll gäller 1–3 §.

Trots 1 mom. har en filial rätt att till myndigheter eller den tillsynsansvariga organisationen i hemstaten till det värdepappersföretag som filialen representerar samt till värdepappersföretagets revisorer lämna information enligt vad som föreskrivits eller i behörig ordning bestämts.

13 kap

Filialetablering och tillhandahållande av tjänster till utlandet

1 § (28.12.2017/1069)
Filialetablering i andra EES-stater eller användning av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera filial i en annan EES-stat än Finland eller har för avsikt att använda ett anknutet ombud som är etablerat i en sådan annan EES-stat inom vars territorium företaget inte har etablerat en filial, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast i anslutning till investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Av anmälan ska framgå

1) i vilken EES-stat värdepappersföretaget har för avsikt att etablera filial eller i vilken de anknutna ombud är etablerade som företaget har för avsikt att använda,

2) en verksamhetsplan i vilken åtminstone anges vilka investeringstjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas och vilka sidotjänster som ska tillhandahållas i enlighet med bilaga I till direktivet om marknaden för finansiella instrument,

3) filialens organisationsstruktur samt om filialen avser att använda ett anknutet ombud och ombudets namn,

4) det anknutna ombudets organisationsstruktur och den planerade användningen av det ombudet, då värdepappersföretaget inte etablerar någon filial,

5) uppgifter om filialens eller det anknutna ombudets adress där handlingar kan fås,

6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet.

Finansinspektionen ska inom tre månader efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. underrätta den utländska EES-myndighet och värdepappersföretaget om uppgifterna samt till anmälan foga uppgifter om filialens system för investerarskydd eller ett omnämnande om att ett sådant saknas. Finansinspektionen ska dock besluta att inte göra en sådan anmälan om den har skäl att misstänkta att värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte uppfyller villkoren för den planerade verksamheten. Verksamheten får inte inledas om Finansinspektionen inom den ovan nämnda tidsfristen har vägrat göra anmälan.

Ett värdepappersföretag får etablera filial i en EES-stat och inleda affärsverksamhet efter det att en anmälan om saken har inkommit från den behöriga utländska EES-tillsynsmyndigheten eller, om någon anmälan inte inkommit, när två månader har förflutit från det att Finansinspektionen gjort anmälan enligt 2 mom.

Värdepappersföretaget ska till Finansinspektionen meddela ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektionen ska efter att ha fått meddelandet vidta de åtgärder som avses i 2 mom.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att anlita ett anknutet ombud som är etablerat i en annan EES-stat, ska på ombudet i tillämpliga delar tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om filialer.

2 §
Ansökan om filialetablering i tredjeland

Värdepappersföretag som har för avsikt att etablera filial i ett tredjeland ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Till ansökan ska fogas behövliga utredningar om

1) etableringsbeslutet,

2) det tillstånd som eventuellt krävs för filialetablering i etableringsstaten,

3) filialens ledning,

4) organiseringen av filialens förvaltning och verksamhet,

5) filialens interna kontroll och riskhantering,

6) anlitande av anslutet ombud,

7) lagstiftningen i etableringsstaten,

8) tillsynen över filialen i etableringsstaten.

Bestämmelser om vilka kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan och närmare bestämmelser om de utredningar som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

3 §
Beviljande av tillstånd till filialetablering i tredjeland

Finansinspektionen ska bevilja ett värdepappersföretag tillstånd till filialetablering i ett tredjeland om

1) tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas, och

2) etableringen inte med hänsyn till värdepappersföretagets förvaltning och ekonomiska situation är ägnad att äventyra värdepappersföretagets verksamhet.

Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med begränsningar och villkor som gäller filialens verksamhet och är nödvändiga för tillsynen.

4 §
Tryggande av filialkunders tillgodohavanden

Värdepappersföretag ska meddela Finansinspektionen på vilket sätt tillgodohavandena är tryggade för de investerare som är kunder hos företagets utländska filialer.

5 §
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

Bestämmelser om begränsning och förbjudande av filialers verksamhet finns i 27 och 57 § i lagen om Finansinspektionen.

6 § (28.12.2017/1069)
Tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater

Ett värdepappersföretag som utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster, ska i god tid på förhand göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast i anslutning till investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Av anmälan ska framgå

1) i vilken EES-stat företaget avser att bedriva verksamhet,

2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas samt, om avsikten är att använda ett eller flera i Finland etablerade anknutna ombud i EES-staten i fråga, namnen på dessa ombud.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att den mottagit en sådan anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den mottagande EES-statens tillsynsmyndighet. Om ett värdepappersföretag har för avsikt att i en annan EES-stat använda anknutna ombud som är etablerade i Finland ska Finansinspektionen inom en månad efter att ha tagit emot anmälan enligt 1 mom. till tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-staten meddela namnen på de anknutna ombud som värdepappersföretaget avser att använda i samband med tjänsterna och verksamheten i EES-staten i fråga. Värdepappersföretaget kan därefter börja tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster eller bedriva investeringsverksamhet i den mottagande EES-staten.

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansinspektionen ska efter att ha fått anmälan vidta åtgärder som avses i 2 mom.

Ett värdepappersföretag som avser att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt delta i multilateral eller organiserad handel, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjlighet att bedriva handel kommer att erbjudas. Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan förmedla informationen till den utländska EES-tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndigheten meddela vilka i den andra EES-staten etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer som värdepappersföretaget har godkänt som handelsparter på en multilateral handelsplattform.

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 4 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansinspektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten om ändringarna.

6 a § (28.12.2017/1069)
Tillhandahållande av tjänster till tredjeländer

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att utan filialetablering i enlighet med bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland ska i god tid på förhand meddela Finansinspektionen vilka tjänster företaget avser att tillhandahålla eller vilken verksamhet det avser att bedriva samt i vilken stat och hur tjänsterna ska tillhandahållas. En anmälan ska göras också om det sker förändringar i dessa uppgifter.

7 §
Flyttning av säte till en annan EES-stat

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen eller 17 a kap. 1 § i aktiebolagslagen, ska företaget sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3. i europabolagsförordningen eller en flyttningsplan enligt 17 a kap. 4 § i aktiebolagslagen och en styrelsens redogörelse enligt 6 § i den nämnda lagen utan dröjsmål efter att värdepappersföretaget har anmält planen för registrering. Av en revisor enligt 17 a kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts sådan behörighet som anges i 8 kap. 2 § i denna lag eller av en annan oberoende sakkunnig motsvarande godkänd behörighet i destinationsstaten. (29.12.2022/1341)

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att efter flyttningen av sätet fortsätta tillhandahålla investeringstjänster i Finland, ska på företaget tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap 21 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd enligt 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller 17 a kap. 21 § 2 mom. i aktiebolagslagen beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av sätet eller om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 a kap. 11 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet. (29.12.2022/1341)

8 § (29.12.2022/1341)
Fusion och delning som berör en annan EES-stat

Om ett värdepappersföretag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller intyg över delningen enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om fortsättande eller avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av sätet som har samband med att ett europabolag bildas. Av en revisor enligt 16 kap. 4 § 1 mom. eller 17 kap. 4 § 1 mom. i aktiebolagslagen förutsätts behörighet enligt 8 kap. 2 § i denna lag.

Om ett övertagande bolag som registreras i någon annan stat har för avsikt att efter fusionen eller delningen fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, ska på bolaget tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

9 §
Utredning om ersättningsfonden

Om ett värdepappersföretags säte flyttas till en annan EES-stat eller om det övertagande bolaget vid en fusion eller delning är registrerat eller registreras i en annan EES-stat, ska värdepappersföretaget sammanställa en utredning över ersättningssystemet för investerare, med en redogörelse för arrangemangen i anslutning till ersättningssystemet före respektive efter åtgärden samt för eventuella skillnader i fråga om skyddets täckningsgrad. Värdepappersföretaget ska av Finansinspektionen begära ett yttrande om utredningen om ersättningsfonden. Till begäran ska fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.

Om investerare som omfattas av det skydd som avses i 11 kap. 5 § efter flyttning av sätet, fusion eller delning enligt 1 mom. helt eller delvis faller utanför det skydd som ersättningssystemet ger, ska värdepappersföretaget informera investerarna om detta senast tre månader före den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen vilken registermyndigheten har satt ut för borgenärerna. Till meddelandet ska fogas den utredning som avses i 1 mom. i denna paragraf och en kopia av Finansinspektionens yttrande. I meddelandet ska nämnas att investeraren har uppsägningsrätt enligt vad som föreskrivs i 3 mom. i denna paragraf. (29.12.2022/1341)

Investerare som avses i 2 mom. har rätt att inom tre månader efter att ha mottagit meddelandet, trots de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp avtal om investeringstjänster som de ingått med värdepappersföretaget.

I fråga om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med åtgärder enligt 1 mom. gäller i övrigt vad som föreskrivs i 11 kap. 12 och 23 §.

10 §
Skyldighet att underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska kommissionen

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska kommissionen om svårigheter av allmän natur som värdepappersföretag har mött vid etablering eller tillhandahållande av tjänster i tredjeland.

13 a kap (19.12.2014/1201)

Likvidation och konkurs

1 § (19.12.2014/1201)
Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för 6 kap. 1 § 1 mom.

2 § (19.12.2014/1201)
Tillämpning av bestämmelserna i affärsbankslagen och kreditinstitutslagen (9.11.2018/867)

I fråga om värdepappersföretags likvidation och konkurs tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), nedan affärsbankslagen, föreskrivs om kreditinstitut, med undantag för 20 § 2 mom., 20 b § 1 mom. 1 punkten, 22 § 2 mom., 22 a § 1 mom. 1 punkten samt 23 och 24 § i den lagen.

Likvidatorerna ska i enlighet med 20 kap. 10 § i aktiebolagslagen göra en anmälan också till ersättningsfonden för investerarskydd, om värdepappersföretaget är medlem i fonden samt till Finansinspektionen om anmälan är baserad på något annat beslut än ett sådant som avses i 19 § i affärsbankslagen.

En borgenär vars fordran uteslutande är baserad på ett tillgodohavande som till fullt belopp ska ersättas ur ersättningsfonden för investerarskydd, kan inte ansöka om att värdepappersföretaget ska försättas i konkurs på grund av denna fordran.

På värdepappersföretag på vilka tillämpas lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag tillämpas också vad som föreskrivs i 1 kap. 4 a § 1 mom. 3–5 punkten och 3 mom. i kreditinstitutslagen. (9.11.2018/867)

14 kap

Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag

1 § (23.3.2023/595)
Anteckningar i handelsregistret

Utländska värdepappersföretags filialer ska anmälas till handelsregistret. Bestämmelser om anmälan finns i handelsregisterlagen (564/2023).

2 §
Delgivning

Stämning eller annan delgivning anses ha överlämnats till ett utländskt värdepappersföretag när den har delgetts en person som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan företräda värdepappersföretaget.

Om ingen av de företrädare för det utländska värdepappersföretaget som avses i 1 mom. är antecknad i handelsregistret, kan delgivningen ske genom att handlingarna överlämnas till någon av företagets anställda eller, om en sådan person inte påträffas, till polismyndigheten på den ort där värdepappersföretagets filial är etablerad, med iakttagande dessutom av 11 kap. 7 § 2–4 mom. i rättegångsbalken.

3 §
Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och deras filialchefer

Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretag gäller också utländska värdepappersföretags skyldighet att ersätta skada som orsakats filialkunder och andra personer. Vad som i detta moment föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland har utkontrakterat en funktion som avses i 7 kap. 5 §. (28.12.2017/1069)

Chefen för ett utländskt värdepappersföretags filial är skyldig att ersätta skada som han eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser som utfärdats med stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat filialkunder eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2–4 §, 10 kap. 1 § 2–4 mom., 2–5 §, 8 § 1, 2, 4–8 mom. eller 9 § 2 mom. och 11–13 §. (28.12.2017/1069)

Bestämmelser om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

4 § (19.12.2014/1201)
Likvidationsförfarande och omstruktureringsåtgärder i fråga om utländska EES-värdepappersföretag

Angående likvidationsförfarande och omstruktureringsåtgärder i fråga om utländska EES-värdepappersföretag på vilka tillämpas Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, nedan resolutionsdirektivet, tillämpas vad som i 19 kap. 1–4 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om utländska EES-kreditinstitut.

15 kap (28.12.2017/1069)

Administrativa påföljder

1 § (28.12.2017/1069)
Ordningsavgift

Bestämmelserna i 7 kap. 12–14 § i denna lag om insideranmälan och insiderregister är sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift.

2 § (28.12.2017/1069)
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelsen i 2 kap. 4 § i denna lag som gäller användning av ordet ”bankir” eller ”bankirfirma” i sin firma eller annars i sin verksamhet,

2) bestämmelserna i 7 kap. 3 § i denna lag som gäller finansiering av förvärv av finansiella instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas och mottagande av sådana instrument som pant samt Finansinspektionens beslut enligt 30 § i lagen om Finansinspektionen som gäller begränsning av utdelning,

3) bestämmelserna om aktieägares identitet i 9 a kap. 2 § 1–4 mom. i denna lag, samt

4) bestämmelserna i 12 kap. i kreditinstitutslagen om upprättande och offentliggörande av bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut.

(12.4.2019/513)

Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1 mom.

1) bestämmelserna i denna lag i 6 b kap. 1 a och 2 § om förvaltnings- och styrningssystem, bestämmelserna i 2 a och 2 b § om riskhantering, bestämmelserna i 7–11 § om ersättningssystem, samt bestämmelserna i aktiebolagslagen om utdelningsrestriktioner, (18.6.2021/523)

2) bestämmelserna om kundkontroll i 12 kap. 3 § i denna lag,

3) bestämmelserna i 8 a kap. 1–3, 8 och 9 § i kreditinstitutslagen om skyldigheten för kreditinstitut och finansiella företagsgrupper enligt kreditinstitutslagen samt finansiella värdepappersföretagsgrupper att upprätta och granska återhämtningsplaner enligt 3 § och 4 § 1 mom. samt om godkännande av återhämtningsplaner i den lagen, bestämmelsen i 9 a kap. 7 § 3 mom. i den lagen om meddelande till myndigheterna av planer om tillhandahållande av finansiellt stöd och bestämmelserna i 11 kap. 5 a § 3 mom. i den lagen om rapportering till myndigheterna, (18.6.2021/523)

4) bestämmelserna i denna lag i 6 b kap. 2 c § om övervakning av transaktioner i värdepappersföretag och holdingföretag med blandad verksamhet samt mellan ett värdepappersföretag och dotterföretag i ett holdingföretag med blandad verksamhet och om riskhantering. (18.6.2021/523)

Påföljdsavgift kan inte påföras ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag som uppfyller villkoren i artikel 12.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och som avses i 6 b kap. 1 a § 2 mom. med stöd av de bestämmelser i 6 b kap. 1 a, 2 a, 2 b eller 7–11 § som nämns i 2 mom. 1 punkten. (18.6.2021/523)

Påföljdsavgift kan inte med stöd av 2 mom. 1 punkten påföras andra än värdepappersföretag och företag som hör till samma värdepapperskoncern som värdepappersföretaget eller holdingföretag med blandad verksamhet samt personer som hör till ledningen för den juridiska personen i fråga och mot vars förpliktelser en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf strider. (18.6.2021/523)

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 och 2 mom., överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag:

1) ett värdepappersföretag underlåter att rapportera uppgifter till Finansinspektionen om, eller tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, genom överträdelse av artikel 54.1 b i den förordningen,

2) ett värdepappersföretag underlåter att rapportera uppgifter om, eller tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, koncentrationsrisk till Finansinspektionen, genom överträdelse av artikel 54.1 e i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

3) ett värdepappersföretag ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 37 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag,

4) ett värdepappersföretag genom överträdelse av artikel 43 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag vid upprepade tillfällen eller systematiskt underlåter att inneha likvida tillgångar,

5) ett värdepappersföretag genom överträdelse av bestämmelserna i del sex i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag underlåter att offentliggöra information, eller tillhandahåller ofullständig eller felaktig information,

6) ett värdepappersföretag gör betalningar till innehavare av finansiella instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas i fall där artiklarna 28, 52 eller 63 i EU:s tillsynsförordning förbjuder sådana betalningar till innehavare av finansiella instrument som ingår i kapitalbasen,

7) ett värdepappersföretag tillåter en eller flera personer som inte uppfyller kraven i artikel 91 i kreditinstitutsdirektivet att bli eller kvarstå som styrelsemedlem.

(18.6.2021/523)

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom

1) 2 kap. 1 och 2 § om tillståndsplikt för investeringstjänster, 26 § 1 mom. 1 punkten i lagen om Finansinspektionen om förutsättningarna för beviljande av verksamhetstillstånd och 2 mom. 4 punkten i samma paragraf om upplysningar som lämnats i ansökan om verksamhetstillstånd samt 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen om beslut att återkalla verksamhetstillstånd eller begränsa verksamheten,

2) 4 kap. om utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland, 5 kap. om tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland samt 13 kap. om filialetablering och tillhandahållande av tjänster utomlands,

3) 6 a kap. och 7 kap. 10 § om anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier samt med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen fattade beslut om förbud mot förvärv av ägarandelar och beslut enligt 32 c § i den lagen om begränsning av rättigheter som är baserade på aktier,

4) bestämmelserna om förvaltnings- och styrningssystem i 6 b kap. 2 a, 2 b, 3 och 4 §, (18.6.2021/523)

5) 7 kap. 2, 5–7 och 9 § om organisering av verksamheten,

6) bestämmelsen om rapportering av överträdelser i 6 b kap. 12 § 1 mom., (18.6.2021/523)

7) 9 kap. 1–4 och 4 a § om förvaring och annan hantering av kundmedel,

8) 10 kap. 2–13 § om förfaranden i kundförhållanden,

9) 7 kap. 6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen om rapportering av överträdelser,

10) 18 § 1 mom., 19 § 1 och 3 mom., 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och granska, (23.3.2023/365)

11) 7 a kap. 1–6 § om algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. (23.3.2023/365)

Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2, 5 och 6 mom. sådana som avser överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument:

1) artiklarna 3.1 och 3.3, artikel 4.3 första underpunkten, artikel 6, artikel 7.1 tredje stycket första meningen, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt artikel 11.1 tredje stycket första meningen och artikel 11.3 tredje stycket om transparens när det gäller finansiella instrument,

2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande,

3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att tillgängliggöra uppgifter före och efter handel på rimliga affärsvillkor,

4) artiklarna 14.1, 14.2 första meningen, 14.3 andra, tredje och fjärde meningen, 15.1 första stycket, första och tredje meningen i andra stycket, 15.2 och 15.4 andra meningen, 17.1 andra meningen, 18.1, 18.2, artikel 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 18.8 och 18.9, 20.1 andra stycket första meningen, 21.1, 21.2, 21.3 och artikel 22.2 samt artiklarna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel,

5) artiklarna 25.1 och 25.2, artikel 26.1 första stycket, artiklarna 26.2–26.5, artikel 26.6 första stycket, 26.7 styckena 1–5 och 8 samt artikel 27.1 om skyldighet att rapportera transaktioner,

6) artiklarna 28.1 och 28.2 första stycket, 29.1 och 29.2, 30.1 samt artiklarna 31.2 och 31.3 om derivat,

7) artiklarna 35.1–35.3, 36.1–36.3 samt 37.1 och 37.3 om icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument,

8) artiklarna 40–42 om produktövervakning och produktingripande.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1, 2 och 5–7 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirektivet, kreditinstitutsdirektivet, direktivet om marknader för finansiella instrument, direktivet om aktieägarrättigheter samt EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och som avses i nämnda moment. (18.6.2021/523)

Påföljdsavgift får inte med stöd av 6 mom. 10 punkten påföras andra än Finansinspektionens tillsynsobjekt och andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

3 § (28.12.2017/1069)
Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om bestämmande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder.

16 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 § (28.12.2017/1069)
Skadeståndsskyldighet

Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom förfaranden som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller under de förutsättningar som anges i 6 kap. 2 b § i denna lag mot EU:s tillsynsförordning samt mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, kreditinstitutsdirektivet eller direktivet om aktieägarrättigheter eller mot ersättningsfondens stadgar. (18.6.2021/523)

Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller under de förutsättningar som anges i 6 kap. 2 b § i denna lag EU:s tillsynsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, direktivet om marknader för finansiella instrument, kreditinstitutsdirektivet, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller direktivet om aktieägarrättigheter. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2–4 §, 10 kap. 1–7 §, 8 § 1, 2, 4–8 mom. eller 9–14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. (18.6.2021/523)

Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s förordning av marknader för finansiella instrument, av EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, av EU:s tillsynsförordning eller av förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag eller kreditinstitutsdirektivet, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2–4 §, 10 kap. 1–7 §, 8 § 1, 2 eller 4–8 mom. eller 9–14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. (18.6.2021/523)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken värdepappersföretaget har utkontrakterat en funktion som avses i 7 kap. 5 §. I 7 kap. 6 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretags ansvar för anknutna ombuds verksamhet. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorer finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015).

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

2 §
Investeringstjänstbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller investeringstjänster i strid med 2 kap. 1 eller 2 § eller i strid med ett beslut om återkallande av verksamhetstillstånd enligt 26 § i lagen om Finansinspektionen eller begränsning av tillståndsenlig verksamhet enligt 27 § i den lagen eller som i strid med 2 kap. 4 § i denna lag i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använder ordet bankir eller bankirfirma, ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för investeringstjänstbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 § (28.12.2017/1069)
Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 kap. 1, 2 och 4 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag.

4 § (8.8.2014/623)
Brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel

Den som uppsåtligen

1) delar ut ett värdepappersföretags medel i strid med 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen, i strid med aktiebolagslagen eller beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av lag, eller

2) bryter mot bestämmelserna i 7 kap. 3 § om beviljande av lån eller ställande av säkerhet eller som pant tar emot egna eller moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, debenturer eller därmed jämförbara åtaganden,

ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

5 § (8.8.2014/623)

5 § har upphävts genom L 8.8.2014/623.

6 § (8.8.2014/623)

6 § har upphävts genom L 8.8.2014/623.

16 a kap (8.8.2014/623)

Tillsynsbefogenheter

1 § (8.8.2014/623)
Förbuds- och rättelsebeslut

Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden.

2 § (8.8.2014/623)
Vite

Finansinspektionen kan förena förbud eller beslut som avses i 1 § med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

17 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om värdepappersföretag (922/2007) och lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), nedan de lagar som upphävs.

De förordningar som statsrådet och finansministeriet har utfärdat samt de föreskrifter som Finansinspektionen har meddelat med stöd av de lagar som upphävs förblir i kraft.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en lag som upphävs eller om det annars avses en bestämmelse i en lag som upphävs, ska i stället för den tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag.

2 §
Övergångsbestämmelser

De värdepappersföretag och de värdepappersföretag i tredjeländer som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd med stöd av de lagar som upphävs, har fortfarande rätt att i enlighet med tillståndet tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster.

Ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. ska inom sex månader efter det att lagen träder i kraft klassificera sina kunder på ett sätt som motsvarar de krav som föreskrivs i 1 kap. 18 §. Vad som i detta moment föreskrivs om värdepappersföretag gäller på motsvarande sätt andra som tillhandahåller investeringstjänster.

Om ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. när denna lag träder i kraft har rätt att enligt sitt verksamhetstillstånd som sidotjänster tillhandahålla kunderna förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument, anses denna rätt ingå i företagets verksamhetstillstånd som en investeringstjänst enligt 1 kap. 11 § 9 punkten. Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar inom sex månader efter det att lagen träder i kraft göra en anteckning om denna rätt i det register över värdepappersföretag som avses i 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att bli hört innan den gör anteckningen.

Ett värdepappersföretag som avses i 3 mom. och som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument ska inom sex månader efter det att denna lag träder i kraft se till att aktiekapitalet stämmer överens med kraven i 6 kap. 1 § 1 mom.

En insider i ett värdepappersföretag enligt 7 kap. 17 § ska se till att insideranmälan enligt 18 § i det kapitlet motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster ska se till att värdepappersföretagets insiderregister enligt 7 kap. 19 § motsvarar lagens krav inom två månader efter lagens ikraftträdande.

Värdepappersföretag och andra tillhandahållare av investeringstjänster ska inom tre månader efter det att denna lag träder i kraft meddela Finansinspektionen ett sådant organs namn och kontaktuppgifter som avses i 10 kap. 13 § 2 mom.

Tillståndsansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med de krav som lagen ställer.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12, RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

Ikraftträdelsestadganden:

7.3.2014/166:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Ersättningsfonden för investerarskydd ska uppdatera sina i lagens 11 kap. 2 § avsedda stadgar inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/623:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

19.12.2014/1201:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

26.6.2015/811:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 1/2015, EkUB 1/2015, RSv 3/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

18.9.2015/1212:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.6.2016/525:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

12.8.2016/640:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

25.8.2016/735:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

16.6.2017/352:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (32014R0909); EUT L 257, 23.7.2014, s. 1

28.6.2017/449:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

14.12.2017/895:

Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

RP 143/2017, EkUB 20/2017, RSv 133/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT L 176, 27.6.2013, s. 338

28.12.2017/1069:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

De värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd när denna lag träder i kraft ger dem rätt att tillhandahålla investeringstjänster inklusive förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i den lag som ändras, ska fortfarande ha rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument som sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten. Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft göra en anteckning om detta i registret över investeringstjänster enligt 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att yttra sig innan anteckningen görs.

En näringsidkare som när denna lag träder i kraft tillhandahåller sådana investeringstjänster eller bedriver sådan placeringsverksamhet som förutsätter verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § ska inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft ansöka om verksamhetstillstånd eller upphöra med verksamheten.

Finansinspektionen kan för sådana råvaruderivat som avses i avsnitt C punkt 6 i bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument bevilja undantag från den skyldighet som avses i artiklarna 4 och 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det är fråga om ett värdepappersföretag som den 4 januari 2018 eller därefter får verksamhetstillstånd enligt denna lag. Undantaget kan gälla högst till den 3 januari 2021. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantag som den beviljat enligt denna paragraf.

En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 11 § 4 mom. och 19 § 4 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (32014R0600); EUT L 173, 12.6.2014, s. 84, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 (320170593); EUT L 87, 31.3.2017, s. 500

20.4.2018/243:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

10.8.2018/645:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

9.11.2018/867:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018, EkUB 14/2018, RSv 93/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101

22.2.2019/218:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

15.3.2019/294:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

Finansinspektionen kan börja behandla en ansökan som avses i 5 kap. 7 § 4 mom. redan innan lagen träder i kraft. En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när lagen träder i kraft ska kompletteras i överensstämmelse med lagens krav.

Finansinspektionen ska på tjänstens vägnar dra in den rätt som ett värdepappersföretag enligt verksamhetstillståndet har att som sidotjänst tillhandahålla placering av finansiella instrument och anteckna detta i det register över värdepappersföretag som avses i 3 kap. 7 § inom sex månader från det att denna lag har trätt i kraft. Finansinspektionen ska ge värdepappersföretaget tillfälle att bli hört innan anteckning görs.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

29.3.2019/397:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Lagens 6 kap. 1 § börjar dock tillämpas först ett år efter ikraftträdandet.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

12.4.2019/513:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

Denna lags 1 kap. 7 a §, 9 a kap. 1–3 § och 15 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten träder i kraft den 24 september 2020.

Värdepappersföretag ska anpassa verksamhet enligt 6 b kap. 5 och 6 § till lagens krav inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 305/2018, EkUB 34/2018, RSv 276/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

9.8.2019/922:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

17.1.2020/25:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

26.3.2021/248:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

Bestämmelserna i 10 kap. 4 a § i denna lag tillämpas på kvalificerade skulder som emitteras efter ikraftträdandet.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 (32019L0879), EUT 150, 7.6.2019, s. 296

7.5.2021/382:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

RP 255/2020, EkUB 8/2021, RSv 40/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

18.6.2021/523:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

29.6.2021/602:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 29/2021, EkUB 13/2021, RSv 57/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177, (32019L2177), EUT L 334, 27.12.2019, s.155

19.11.2021/939:

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten träder dock i kraft redan den 1 januari 2022. (22.12.2021/1226)

Värdepappersföretag ska meddela sådana nuvarande icke-professionella kunder som får uppgifter i pappersform att alla uppgifter som avses i denna lag i fortsättningen sänds automatiskt i elektronisk form i enlighet med 10 kap. 5 b §, om inte kunden inom åtta veckor ber att uppgifterna också i fortsättningen ska översändas på papper.

Värdepappersföretaget ska sända ovannämnda information till sina nuvarande icke-professionella kunder minst åtta veckor innan den tidpunkt när uppgifter enligt avtal med kunden eller enligt bestämmelserna ska sändas följande gång, och dock tidigast dagen efter att denna lag trätt i kraft.

Med en nuvarande icke-professionell kund avses en kund vars kundförhållande med värdepappersföretaget har börjat före denna lag träder i kraft.

RP 126/2021, EkUB 29/2021, RSv 153/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338 (32021L0338); EUT L 68, 26.2.2021, s. 14, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1504 (32020L1504); EUT L 347, 20.10.2020, s. 50

19.11.2021/966:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

22.12.2021/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 222/2021, EkUB 39/2021, RSv 224/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1504 (32020L1504); EUT L 347, 20.10.2020, s. 50

30.12.2021/1364:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

11.3.2022/155:

Denna lag träder i kraft den 14 mars 2022.

RP 203/2021, EkUB 1/2022, RSv 1/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (32019R2033), EUT 314, 5.12.2019, s. 1

1.4.2022/204:

Denna lag träder i kraft den 2 april 2022.

RP 228/2021, EkUB 7/2022, RSv 17/2022

20.12.2022/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 147/2022, AjUB 17/2022, RSv 195/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (32019L1937); EUT L 305, 26.11.2019, s. 1

29.12.2022/1341:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

23.3.2023/365:

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2023.

RP 278/2022, EkUB 44/2022, RSv 302/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/858 (32022R0858); EUT L 151, 2.6.2022, s. 1

23.3.2023/595:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.