Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

5.12.2012/728

Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom., 3 § 6 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012) ska Konkurrens- och konsumentverket

1) följa och bedöma konkurrensförhållandena och den utveckling som påverkar konsumenternas ställning samt beredningen av de bestämmelser och föreskrifter som hänför sig till näringslivet och ge utlåtanden i frågor som kan ha konkurrens- eller konsumentpolitiska konsekvenser,

2) vara den nationella konkurrensmyndighet som avses i artikel 35 i rådets förordning (EG)) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget samt göra anmälan enligt artiklarna 4.4 och 4.5 och artikel 9.2, sända en påminnelse enligt artikel 9.5 och framställa en begäran enligt artiklarna 22.1 och 22.2 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer,

3) delta i det internationella samarbetet och svara för de internationella uppgifter och skyldigheter som ankommer på verket,

4) lämna näringsidkare och konsumenter information om innehållet i och praxisen i fråga om tillämpning av lagstiftningen inom verkets och konsumentombudsmannens ansvarsområde samt publicera de viktigaste avgörandena på ett lämpligt sätt,

5) bedriva publicerings- och informationsverksamhet inom sitt ansvarsområde,

6) sköta sådana konsumentfrågor som inte ankommer på någon annan konsumentmyndighet.

2 §
Styrningen av regionförvaltningsverken

Konkurrens- och konsumentverket samt konsumentombudsmannen styr regionförvaltningsverken inom sina respektive ansvarsområden.

3 §
Delegationens uppgifter och sammansättning

Uppgiften för delegationen vid Konkurrens- och konsumentverket är att stöda den strategiska planeringen vid verket och att främja samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper.

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar som företräder ministerier och andra myndigheter samt verkets viktigaste intressentgrupper. För var och en av medlemmarna utses en personlig suppleant. Till delegationen hör dessutom Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör och överdirektörer samt en företrädare för personalen.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för tre år i sänder.

4 §
Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämner samtliga tjänstemän förutom överdirektören för ansvarsområdet för konkurrensfrågor och överdirektören för ansvarsområdet för konsumentfrågor samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 § (1.7.2015/834)
Behörighetsvillkor

Av överdirektören för ansvarsområdet för konkurrensfrågor krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med konkurrensfrågor och i praktiken visad ledarförmåga.

Av överdirektören för ansvarsområdet för konsumentfrågor krävs högre juridisk högskoleexamen, god förtrogenhet med konsumentfrågor och i praktiken visad ledarförmåga.

Av en annan chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdaren för generaldirektören samt ställföreträdaren för överdirektören för ansvarsområdet för konkurrensfrågor och för överdirektören för ansvarsområdet för konsumentfrågor förordnas av arbets- och näringsministeriet.

Ställföreträdarna för den övriga personalen förordnas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Ikraftträdelsestadganden:

1.7.2015/834:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.