Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

30.11.2012/699

Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2016

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (30.12.2014/1398)
Tillämpningsområde

En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för sådana byggnader, maskiner och anläggningar som avses i 2 och 4 § och som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013–2016 i beskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 §
Avskrivning på byggnader

Med avvikelse från 34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) får de avskrivningar som en skattskyldig gör skatteåren 2013–2016 på en byggnad som den skattskyldige använder som fabrik eller verkstad och som avses i 3 § i denna lag uppgå till högst 14 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för byggnaden. Avskrivningar som överstiger avskrivningen enligt 34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får göras det skatteår byggnaden har tagits i bruk samt det därpå följande skatteåret. (30.12.2014/1398)

Om en byggnad som hör till anläggningstillgångarna endast delvis används i produktiv verksamhet, får avskrivningen göras på den del av anskaffningsutgiften för byggnaden som motsvarar den produktiva användningen.

Avskrivningar enligt 1 och 2 mom. får inte göras på anskaffningsutgiften för sådana anläggningstillgångar som det har gjorts en avskrivning på med stöd av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993).

3 §
Påbörjande av byggandet

En förutsättning för att en höjd avskrivning ska få göras är att byggandet har påbörjats den 1 januari 2013 eller därefter. Om inte annat framgår av särskilda omständigheter, ska byggandet anses påbörjat när arbetena på byggnadsgrunden har inletts. Såsom arbeten på byggnadsgrunden anses i detta fall inte eventuella gräv- eller schaktningsarbeten.

Med byggande avses i denna lag vidtagande av sådana byggåtgärder för vilka det enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) krävs bygglov som berättigar till uppförande av nybyggnad.

4 §
Avskrivning på maskiner och anläggningar

Med avvikelse från 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får de avskrivningar som skatteåren 2013–2016 görs på anskaffningsutgiften för en ny maskin eller anläggning som används i en fabrik eller verkstad uppgå till högst 50 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen. Avskrivningar som överstiger avskrivningen enligt 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får göras det skatteår maskinen eller anläggningen har tagits i bruk samt det därpå följande skatteåret. (30.12.2014/1398)

Avskrivningar enligt 1 mom. får inte göras på sådana anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar som det har gjorts en avskrivning på med stöd av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet.

5 §
Bokföring och rapportering

En förutsättning för att avskrivningarna enligt denna lag ska kunna dras av i beskattningen är att den avskrivning som görs på anskaffningsutgiften har dragits av som utgift också i den skattskyldiges bokföring. Den skattskyldige ska med tanke på verkställandet av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redogöra för den tidpunkt då byggandet påbörjades samt för den tidpunkt då byggnaden, maskinen eller anläggningen togs i bruk. Anskaffningsutgifterna för maskiner och anläggningar ska i den skattskyldiges bokföring specificeras så att de lätt kan särskiljas från övriga utgifter.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2013–2016. (30.12.2014/1398)

RP 94/2012, FiUB 20/2012, RSv 100/2012

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1242:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2013, FiUB 32/2013, RSv 221/2013

30.12.2014/1398:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2015 och 2016.

RP 269/2014, FiUB 34/2014, RSv 218/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.