Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

30.11.2012/698

Lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och den stiftelse som ska bildas

Undervisnings- och kulturministeriet bemyndigas att till den stiftelse som ska bildas för att fortsätta den verksamhet som Institutet för Ryssland och Östeuropa bedrivit överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som institutet, som hör till ministeriets förvaltningsområde, har i sin besittning samt att till Esbo stad överlåta den centrala delen av institutets bibliotekssamling.

Undervisnings- och kulturministeriet får på statens vägnar underteckna stiftelseurkunden och stadgarna för den stiftelse som ska bildas.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer villkoren för överlåtelsen av den lösa egendom som Institutet för Ryssland och Östeuropa har till den stiftelse som ska bildas och för överlåtelsen av bibliotekssamlingen till Esbo stad.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar även om övriga arrangemang som gäller staten och har samband med bildandet av stiftelsen.

3 §
Ansvar för förbindelser

Stiftelsen svarar för de låne-, hyres-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra motsvarande förbindelser som Institutet för Ryssland och Östeuropa har ingått under sin verksamhetstid. Esbo stad svarar på motsvarande sätt för de förbindelser som gäller bibliotekstjänsterna i enlighet med vad som avtalas mellan undervisnings- och kulturministeriet och Esbo stad.

Statens sekundära ansvar för de förbindelser som enligt 1 mom. överförs till den stiftelse som ska bildas kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret överförs på stiftelsen. Stiftelsen är skyldig att ersätta staten för det som staten betalar på grund av sitt ansvar enligt detta moment.

4 §
Statsunderstöd

Stiftelsen får statsunderstöd för sin verksamhet i första hand från penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001). Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001). (21.12.2016/1298)

Undervisnings- och kulturministeriet och stiftelsen ska årligen föra resultatsamtal om målsättningarna för och finansieringen av stiftelsens verksamhet under det följande kalenderåret.

5 §
Ändring av de anställdas anställningsförhållanden

Tjänsterna vid Institutet för Ryssland och Östeuropa dras in och tjänsteförhållanden som baserar sig på dem samt tjänsteförhållanden för viss tid upphör utan uppsägning den 31 december 2012. Personalen övergår i arbetsavtalsförhållande hos den stiftelse som ska bildas och i anställningsförhållande hos Esbo stad den 1 januari 2013. Bestämmelser om indragning av tjänster och avslutande av tjänsteförhållanden finns i övrigt i 5 e, 5 f och 29 a § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Institutets personal i arbetsavtalsförhållande övergår i arbetsavtalsförhållande hos stiftelsen den 1 januari 2013. På avslutande av arbetsavtalsförhållanden tillämpas i övrigt 1 kap. 10 § och 7 kap. 5 § i arbetsavtalslagen (55/2001).

6 §
De anställdas pensionsskydd

På dem som övergår i anställning hos den stiftelse som ska bildas och som har inlett sin anställning hos staten före den 1 januari 1993 och fortsatt anställningen utan avbrott till denna lags ikraftträdande tillämpas lagen om statens pensioner (1295/2006) på dem medan de är anställda hos stiftelsen. På övriga anställda hos stiftelsen tillämpas lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om Institutet för Ryssland och Östeuropa (857/1992).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Undervisnings- och kulturministeriet får innan lagen träder i kraft vidta de åtgärder enligt 1 och 2 § som gäller överlåtelsen av institutets egendom. Undervisnings- och kulturministeriet får innan lagen träder i kraft även vidta åtgärder som gäller indragning av tjänster enligt 5 § 1 mom. och avslutande av tjänsteförhållanden som baserar sig på dessa tjänster och av tjänsteförhållanden för viss tid.

På revisionen av och bokslutet för den sista verksamhetsperioden för Institutet för Ryssland och Östeuropa tillämpas vad som bestäms i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den. Den stiftelse som ska bildas sköter till denna del de uppgifter som Institutet för Ryssland och Östeuropa haft.

RP 100/2012, KuUB 4/2012, RSv 101/2012

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1298:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.