Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

30.11.2012/661

Lag om Konkurrens- och konsumentverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverket

1 § (29.12.2016/1401)
Ansvarsområde

För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden fungerar, verkställa konkurrenslagen (948/2011), genomföra Europeiska unionens konkurrensregler, övervaka att lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), nedan upphandlingslagen, och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016), nedan försörjningslagen, iakttas samt för att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning finns Konkurrens- och konsumentverket. Vid Konkurrens- och konsumentverket finns det en konsumentombudsman.

2 §
Uppgifter

Konkurrens- och konsumentverket

1) lägger fram förslag och tar initiativ till samt yttrar sig om främjande av konkurrensen, avveckling av konkurrensbegränsande bestämmelser och föreskrifter, främjande av öppna och icke-diskriminerande offentliga upphandlingar samt utvecklande av konsumentpolitiken och konsumentskyddet, (29.12.2016/1401)

2) sköter de uppgifter som verket har enligt konkurrenslagen och utövar tillsyn över att de beslut som fattats med stöd av konkurrenslagen iakttas,

3) sköter de uppgifter som verket har enligt upphandlingslagen och försörjningslagen, (29.12.2016/1401)

4) främjar och genomför konsumentupplysning och konsumentfostran,

5) utför undersökningar, utredningar och jämförelser som hänför sig till verkets ansvarsområde,

6) sörjer för ordnandet av konsumentrådgivning, (5.12.2018/1080)

7) sköter andra uppgifter som det föreskrivs att verket ska sköta eller som ålagts verket. (5.12.2018/1080)

I fråga om de uppgifter inom tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen som ska skötas av konsumentombudsmannen gäller vad som särskilt föreskrivs om dem. Konsumentombudsmannen får framlägga förslag och ta initiativ till ändring av lagstiftningen i syfte att avhjälpa brister som denne upptäckt vid tillsynen.

Närmare bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Konkurrens- och konsumentverket får väcka sådan grupptalan som avses i lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande (1101/2022). (20.12.2022/1105)

4 mom. har tillfogats genom L 1105/2022, som träder i kraft 25.6.2023.

3 §
Ledning och beslutanderätt

Konkurrens- och konsumentverket leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören ansvarar för utveckling av verksamheten och för att verksamheten ger resultat och att målen nås.

Vid Konkurrens- och konsumentverket finns det dessutom två överdirektörer som utnämns av statsrådet. Den ena av överdirektörerna är chef för ansvarsområdet för konkurrensfrågor och den andra överdirektören är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor. Den överdirektör som är chef för ansvarsområdet för konsumentfrågor är konsumentombudsman.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras av Konkurrens- och konsumentverket, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att någon annan tjänsteman ska avgöra dem.

Generaldirektören fastställer Konkurrens- och konsumentverkets arbetsordning.

Generaldirektören får i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars på basis av arbetsordningen ska avgöras av en underlydande tjänsteman. Generaldirektören får inte förbehålla sig rätten att avgöra tillsynsärenden som enligt vad som föreskrivs hör till konsumentombudsmannens uppgifter.

Närmare bestämmelser om ledning och beslutanderätt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Övervakarnas oberoende

Konsument- och konkurrensverkets tillsynsfunktioner i konkurrensärenden och konsumentärenden ska ordnas så att verkets och konsumentombudsmannens oberoende och opartiskhet vid skötseln av de tillsynsuppgifter som ankommer på dem tryggas.

5 §
Delegation

Vid Konkurrens- och konsumentverket kan det finnas en delegation. Delegationen tillsätts av arbets- och näringsministeriet.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 § (9.7.2020/567)
Skyldighet att lämna uppgifter

En näringsidkare är skyldig att lämna Konkurrens- och konsumentverket uppgifter om detaljförsäljningspriser på konsumtionsnyttigheter och konsumenttjänster för de undersökningar, utredningar och jämförelser som avses i 2 § 1 mom. Konkurrens- och konsumentverket får bestämma att uppgifter ska lämnas även till regionförvaltningsverken.

Konkurrens- och konsumentverket kan förena skyldigheten att lämna uppgifter med vite. Bestämmelser om föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter för de tillsynsuppgifter som avses i 2 § 2 mom. finns i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020).

7 §
Uppgifternas prioritetsordning

Konkurrens- och konsumentverket i fråga om konsumentärenden och konsumentombudsmannen ska vara verksamma i synnerhet inom de områden som har avsevärd betydelse för konsumenterna eller inom vilka det kan antas att problem som gäller konsumenternas ställning förekommer mest allmänt.

7 a § (14.12.2018/1125)
Begränsning av den registrerades rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in om honom eller henne

Utöver vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. i dataskyddslagen (1050/2018) har den registrerade inte i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd rätt till tillgång till sådana uppgifter i Konkurrens- och konsumentverkets register som samlats in om honom eller henne och som verket behandlar vid skötseln av tillsynsuppgifter enligt konkurrenslagen, upphandlingslagen eller försörjningslagen, om det med stöd av 24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), för att säkerställa tillsynen eller uppnåendet av syftet med tillsynen, är nödvändigt att uppgifterna inte lämnas ut.

När den registrerades rätt begränsas enligt 1 mom. ska 34 § 2–4 mom. i dataskyddslagen iakttas.

2 kap

Särskilda bestämmelser om konsumentombudsmannen

8 § (9.7.2020/567)

8 § har upphävts genom L 9.7.2020/567.

9 §
Konsumentombudsmannens förhandlingsplikt

När konsumentombudsmannen observerar att en näringsidkare vidtagit en lagstridig åtgärd ska konsumentombudsmannen försöka förmå näringsidkaren att frivilligt avstå från den. Vid behov ska konsumentombudsmannen vidta de tvångsåtgärder som ärendet kräver eller föra ärendet till domstol.

10 §
Förbud som meddelas av konsumentombudsmannen

Om konsumentombudsmannen har rätt att förbjuda ett lagstridigt förfarande med stöd av någon annan lag, ska ett förbud eller ett interimistiskt förbud meddelas på det sätt som anges i denna paragraf.

Konsumentombudsmannen får meddela förbud i ärenden som inte är betydande med hänsyn till tillämpning av lag. Av konsumentombudsmannens beslut ska framgå den tidpunkt från och med vilken förbudet ska iakttas. Konsumentombudsmannens beslut får inte överklagas genom besvär. Den som förbudet gäller får genom ansökan föra beslutet till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I annat fall står beslutet fast. Beslutet ska iakttas om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat. (9.7.2020/567)

Konsumentombudsmannen får meddela ett interimistiskt förbud, om det på grund av ärendets omfattning eller förfarandets snabba verkan eller av något annat särskilt skäl är behövligt att skyndsamt hindra ett förfarande som avses i 1 mom. Konsumentombudsmannen ska föra ett beslut om interimistiskt förbud till marknadsdomstolen inom tre dagar från det att beslutet meddelades vid äventyr att förbudet annars förfaller.

Konsumentombudsmannen får förena ett förbud med vite. Beslut om utdömande av vite fattas av marknadsdomstolen.

11 § (9.7.2020/567)
Begäran om utlåtande

Innan konsumentombudsmannen meddelar ett i 10 § avsett förbud eller interimistiskt förbud eller för ett ärende till marknadsdomstolen ska konsumentombudsmannen begära utlåtande av Finansinspektionen, om ärendet gäller

1) Finansinspektionens tillsynsobjekt, förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, försäkringsdistributörer, tillhandahållare av virtuella valutor, utländska tillsynsobjekt eller deras filialer, utländska förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller utländska försäkringsdistributörer enligt 45 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

2) marknadsföring av sådana finansiella instrument som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012).

12 §
Beslutanderätt

Konsumentombudsmannen får i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätt på en underlydande tjänsteman samt förordna en underlydande tjänsteman att på konsumentombudsmannens vägnar föra talan eller bistå en konsument vid domstol.

13 §
Bistående av konsumenter

Konsumentombudsmannen får bistå eller förordna en underlydande tjänsteman att bistå en konsument i skötseln av ett enskilt ärende, om detta är viktigt med tanke på tillämpningen av lagen och konsumenternas allmänna intresse eller om en näringsidkare inte iakttar konsumenttvistenämndens beslut eller ett avgörande eller en rekommendation till avgörande som har lagts fram av något annat sådant organ som har anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning). (9.7.2020/567)

I sådana fall som avses i 1 mom. får konsumentombudsmannen besluta att de rättegångskostnader som uppkommer för konsumenten själv, eller motpartens rättegångskostnader som konsumenten åläggs att betala, helt eller delvis ska betalas med medel som reserverats för Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader.

Om en näringsidkare som är konsumentens motpart i ett fall som avses i 1 mom. förlorar målet vid en rättegång, är näringsidkaren skyldig att i enlighet med de grunder som gäller för ersättning av rättegångskostnader parter emellan betala staten ersättning för skäliga kostnader för bistående av konsumenten.

14 §
Gruppklagomål

Konsumentombudsmannen får på eget initiativ som gruppklagomål till konsumenttvistenämnden föra tvistemål som hör till nämndens behörighet och som kan behandlas som gruppklagomål i enlighet med lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

15 § (20.12.2022/1105)
Grupptalan

Konsumentombudsmannen får väcka sådan grupptalan och gränsöverskridande grupptalan som avses i lagen om grupptalan (444/2007) samt sådan grupptalan som avses i lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande.

15 § har ändrats genom L 1105/2022, som träder i kraft 25.6.2023. Den tidigare formen lyder:

15 §
Grupptalan

Konsumentombudsmannen får väcka grupptalan i enlighet med vad som närmare föreskrivs i lagen om grupptalan (444/2007).

16 § (7.8.2015/1018)
Ändringssökande

Beslut av konsumentombudsmannen i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet eller som gäller bistående av konsumenter enligt 13 §, anförande av gruppklagomål enligt 14 § eller väckande av grupptalan enligt 15 § får inte överklagas genom besvär.

Andra beslut som har fattats med stöd av denna lag får, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 3 kap. och 111 §.

2 a kap (5.12.2018/1080)

Konsumentrådgivning

16 a § (5.12.2018/1080)
Konsumentrådgivningens innehåll

Till konsumentrådgivningen hör att

1) ge konsumenter och näringsidkare upplysningar och råd i frågor som är av betydelse för konsumenterna och i frågor som gäller konsumenternas rättsliga ställning,

2) i en enskild konflikt mellan en näringsidkare och en konsument bistå konsumenten genom att reda ut ärendet och eftersträva förlikning i det samt vid behov hänvisa konsumenten till behörigt rättsskyddsorgan,

3) delta i övervakningen av konsumtionsnyttigheters pris och kvalitet och i övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor som gäller konsumtionsnyttigheter.

16 b § (5.12.2018/1080)
Berättigade till konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning tillhandahålls i första hand personer i konsumentställning som har hemkommun i Finland eller som har hemvist eller är bosatta i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Konsumentrådgivningen är avgiftsfri.

16 c § (5.12.2018/1080)
Köp av konsumentrådgivningstjänster

Konkurrens- och konsumentverket får också köpa konsumentrådgivningstjänster av serviceproducenter som har förmåga att sköta i denna lag nämnda konsumentrådgivningsuppgifter. En serviceproducent som tillhandahåller konsumentrådgivningstjänster och serviceproducentens personal ska i sin uppgift iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På personer som tillhandahåller konsumentrådgivning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Konkurrens- och konsumentverket ska vid köp av konsumentrådgivningstjänster ingå avtal om produktionen av konsumentrådgivningstjänster med en serviceproducent som avses i 1 mom. Avtal kan ingås för viss tid eller tills vidare. En kortare uppsägningstid för avtalet än två år får inte avtalas.

Avtalstvister behandlas i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 20 §.

3 kap

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om konkurrensverket (711/1988) och lagen om Konsumentverket (1056/1998).

18 §
Övergångsbestämmelser

Konkurrens- och konsumentverket fortsätter Konkurrensverkets och Konsumentverkets verksamhet. De ärenden som är anhängiga hos Konkurrensverket och Konsumentverket vid ikraftträdandet av denna lag och ämbetsverkens gällande åtaganden och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs till Konkurrens- och konsumentverket.

Hänvisningar i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den till lagen om konkurrensverket eller lagen om Konsumentverket, som upphävs genom denna lag, ska när denna lag har trätt i kraft avse denna lag. Hänvisningar i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den till Konkurrensverket eller Konsumentverket, ska när denna lag har trätt i kraft avse Konkurrens- och konsumentverket.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2015/1018:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.12.2016/1401:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

20.4.2018/245:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

5.12.2018/1080:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Bestämmelser om personalens ställning finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

De ärenden som är anhängiga hos magistraternas konsumentrådgivning överförs vid ikraftträdandet av denna lag till Konkurrens- och konsumentverket.

RP 130/2018, EkUB 18/2018, RsV 106/2018

14.12.2018/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

9.7.2020/567:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019, RP 10/2020, EkUB 13/2020, RSv 81/2020

20.12.2022/1105:

Denna lag träder i kraft den 25 juni 2023.

RP 111/2022, LaUB 20/2022, RSv 204/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 (32020L1828); EUT L 409, 4.12.2020, s.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.