Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

2.10.2012/540

Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Justitieministeriet har med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om advokater (496/1958), sådant det lyder i lag 697/2004,

fastställt följande stadgar för allmänna advokatföreningen:

Allmänna bestämmelser
1 §

Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajajaliitto, är i lagen av den 12 december 1958 om advokater (496/1958) avsedd allmän advokatförening i landet.

Förbundet är den behöriga myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisation erhölls.

Förbundets hemort är Helsingfors.

2 §

Förbundets syfte är

1) att vidmakthålla och öka sina medlemmars ansvarskänsla och yrkesskicklighet samt att även på annat sätt främja advokatverksamheten i landet så att förbundets medlemmar bildar en advokatkår som tjänar en god rättsvård och åtnjuter allmänt förtroende och aktning,

2) att främja advokaternas fackliga samhörighet och deras gemensamma yrkesintressen och

3) att övervaka advokaternas verksamhet.

Förbundet följer rättsutvecklingen i landet samt att genom utlåtanden och initiativ ställer sin erfarenhet till samhällets förfogande.

Förbundet kan också grunda fonder som behövs för att främja uppnåendet av förbundets syfte.

3 §

Medlemmarnas beslutanderätt utövas av en delegation vars medlemmar väljs vid avdelningarnas möten.

Förbundets angelägenheter sköts av en förbundsstyrelse som väljs av delegationen.

Förbundet är indelat i avdelningar, var och en med sin egen styrelse.

Medlemmarnas rätt att delta i skötseln av sin avdelnings angelägenheter utövas av de vid avdelningsmötet närvarande medlemmarna.

Medlemmar
4 §

Medlemmar i förbundet är de som i den ordning som bestäms i lagen om advokater och i dessa stadgar har antagits som medlemmar i förbundet.

En medlem som har införts i det advokatregister som förs av förbundsstyrelsen är advokat och berättigad att använda yrkesbeteckningen advokat.

Nedan följer bestämmelser om registrering i EU-registret enligt 5 b § i lagen om advokater (1249/1999) som förs av förbundet av en advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-advokat), som inte är medlem i förbundet.

Förutom advokatmedlemmarna kan förbundet ha medlemmar som före den 31 december 2012 har antagits som passiva medlemmar.

När det i dessa stadgar talas om medlem, avses därmed inte passiv medlem.

5 §

Som medlem kan antas en person som uppfyller de i lagen och i dessa stadgar fastställda behörighetsvillkoren.

Den som ansöker om medlemskap ska utföra eller börja utföra advokatuppdrag yrkesmässigt och vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte styrelsen beviljar dispens från kravet på bosättningsort. Personen ska ha förvärvat för utövande av advokatverksamhet behövlig skicklighet samt praktisk erfarenhet genom att, efter avlagd juristexamen och före antagandet som medlem, under minst fyra år ha varit verksam på rättsvårdens område eller i därmed jämförbara befattningar eller uppdrag som förutsätter juridisk utbildning, i varje fall under minst två år som biträdande jurist, som offentligt rättsbiträde eller som självständig handhavare av advokatuppdrag eller i någon annan sådan syssla där han eller hon i motsvarande mån har utfört advokatuppdrag.

En EU-advokat kan upptas som medlem tre år efter registreringen i EU-registret, även om han eller hon inte har avlagt för behörighet till domarämbete i Finland föreskrivna kunskapsprov, inte har förvärvat den praktiska erfarenhet och skicklighet som avses i 2 mom. eller inte har avlagt advokatexamen. EU-advokaten ska visa att han eller hon regelbundet har utövat advokatverksamhet i Finland under minst denna tid och lägga fram en sådan redogörelse för sina uppdrag och sin verksamhet som styrelsen kräver.

De bestämmelser om medlemskap för personer i statlig tjänst som ingår i 3 § 4 mom. i lagen om advokater gäller inte offentliga rättsbiträden.

En advokat får inte heller utan tillstånd av förbundsstyrelsen utöva advokatverksamhet utomlands i någon stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §

Medlemskap ska sökas genom en till förbundets styrelse inlämnad skriftlig ansökan, i vilken sökanden försäkrar att han eller hon godtar dessa stadgar. Till ansökan ska fogas en utredning om att sökanden uppfyller de villkor som nämns i 3 § i lagen om advokater och 5 § i dessa stadgar. Då en person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller i annan på tjänsteförhållande grundad anställning som inte är ett offentligt rättsbiträde ansöker om medlemskap, ska han eller hon lämna in en utredning också om att advokatverksamheten inte strider mot hans eller hennes tjänsteplikt, samt den egna förmannens utlåtande om detta.

Förbundets styrelse ska lämna ansökan till vederbörande avdelning inom förbundet, vars styrelse ska utan dröjsmål avge ett skriftligt utlåtande om huruvida sökanden uppfyller de i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater och i 5 § 2 mom. andra meningen i dessa stadgar angivna kraven på medlemmar.

7 §

En advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen, som stadigvarande utövar advokatverksamhet i Finland under hemlandets yrkestitel, får registrera sig i EU-registret. Ansökan om upptagning i registret ska göras skriftligt. Sökanden ska uppvisa intyg över att han eller hon har rätt att utöva advokatverksamhet i någon EU-medlemsstat under den yrkestitel som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls. Intyget får inte vara mer än tre månader gammalt vid uppvisandet. Finlands Advokatförbund ska underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om registreringen.

Vad som i dessa stadgar föreskrivs om förbundets medlemmar gäller i tillämpliga delar EU-advokater.

En EU-advokat ska, när han eller hon utövar advokatverksamhet i Finland, uppge den yrkestitel som används i den medlemsstat som han eller hon kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han eller hon tillhör.

8 §

En medlem som inleder en sådan anställning som avses i 3 § 4 mom. 1 meningen i lagen om advokater eller övertar ett uppdrag av nämnda slag är, om han eller hon det oaktat fortfarande önskar vara verksam som advokat, skyldig att utan dröjsmål hos förbundsstyrelsen anhålla om i samma moment nämnt samtycke. Beträffande en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar vad som i 6 § föreskrivs angående ansökan om medlemskap.

9 §

Förbundsstyrelsen ska vid behandlingen av ansökningar som avses i 6, 7 och 8 § inhämta de tilläggsutredningar som den anser nödvändiga.

Sökanden ska omedelbart ges besked om att han eller hon har antagits som medlem. Dessutom ska justitiekanslern omedelbart underrättas om detta.

10 §

En advokat som går i pension förblir medlem i advokatföreningen, om föreningens styrelse godkänner advokatens ansökan om detta. Ansökan ska lämnas in till vederbörande avdelning inom förbundet, och dennas styrelse ska avge ett utlåtande om huruvida de i 9 § 6 mom. i lagen om advokater angivna kraven uppfylls.

I advokatregistret görs tilläggsanteckningen "pensionerad" beträffande en advokat som fått ett här avsett tillstånd. När advokaten använder yrkesbeteckningen ska han eller hon förfara så att det inte på grund av sammanhanget eller av någon annan orsak felaktigt kan antas att han eller hon fortfarande utövar advokatverksamhet.

En pensionerad advokat är befriad från drivande av en byrå, tecknande av ansvarsförsäkring och andra till en advokat hörande förpliktelser som hänför sig till yrkesutövningen och upprätthållandet av yrkesskickligheten. Han eller hon omfattas dock fortfarande av den tillsyn om vilken föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om advokater.

Styrelsen
11 §

Förbundsstyrelsen, i vilken landets alla delar och båda språkgrupper bör vara företrädda, består av förbundets ordförande och vice ordförande samt åtta andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda ska ha en personlig suppleant. Samtliga ska vara advokater och de väljs vid delegationens ordinarie vårmöte, varvid deras mandattid börjar. (23.8.2018/768)

Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden varar två år och mandattiden för styrelsemedlemmarna och deras suppleanter varar tre år. Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det andra året efter valet och mandattiden för medlemmarna och deras suppleanter slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det tredje året efter valet.

Förbundsordföranden och vice ordföranden kan omväljas till sitt uppdrag en gång för en mandattid på ett eller två år. Om ordföranden omväljs till att fortsätta i sitt uppdrag, ska vice ordföranden omväljas för samma mandattid som ordföranden.

Den som har varit medlem av styrelsen sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som varit styrelsemedlem sex år i följd väljs till förbundsordförande eller vice ordförande.

Förbundets ordförande och vice ordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter får inte höra till förbundsdelegationen eller tillsynsnämnden.

I styrelsen ska förutom ordföranden och vice ordföranden ingå

1) tre medlemmar från Helsingfors avdelning, av vilka en varje år är i tur att avgå,

2) en medlem från Åbo eller Tavastlands avdelning,

3) en medlem från Satakunta, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning,

4) en medlem från Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning,

5) en medlem från Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning, samt

6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna.

(18.11.2020/823)
12 §

Avlider förbundets ordförande eller vice ordförande, någon annan styrelsemedlem eller en suppleant för denne eller upphör han eller hon att vara medlem i förbundet, ska, då styrelsen finner det nödvändigt, förrättas fyllnadsval, varvid i stället för den som avgått utses en annan person för den återstående mandattiden.

13 §

Styrelsen ska företräda förbundet samt enligt lag och förbundets stadgar och delegationens anvisningar omsorgsfullt ha hand om förbundets angelägenheter.

Styrelsen ska utöver vad som föreskrivs i andra avsnitt av dessa stadgar

1) föra det advokatregister som avses i 4 § 2 mom. och det EU-register som avses i 7 § och årligen inom januari tillställa justitieministeriet utdrag ur dem,

2) se till att medlemmarna när de uppträder inför domstol eller någon annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet uppfyller sina förpliktelser som advokater och iakttar god advokatsed,

3) företräda förbundet i tillsynsärenden,

4) ha hand om förbundets ekonomiska angelägenheter och dess bokföring,

5) avge utlåtanden som myndigheterna inbegärt av förbundet samt göra framställningar om lagstiftningsåtgärder som behövs för utvecklingen av advokatväsendet eller som annars är nödvändiga på grund av rättsutvecklingen, samt

6) utse förbundets generalsekreterare, den jurist som svarar för tillsynsenhetens verksamhet och annan personal.

14 §

Förbundets namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans eller av en styrelsemedlem tillsammans med generalsekreteraren.

15 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av styrelsen eller den som sammankallat mötet. Styrelsen ska sammankallas om minst två styrelsemedlemmar kräver det.

Kallelse till styrelsemöte ska senast sju dagar före mötet sändas till styrelsemedlemmarna bevisligen.

16 §

Styrelsen är beslutför när minst fem medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör den åsikt som ordföranden omfattar. I fråga om uteslutning av medlem gäller emellertid den åsikt som är för uteslutning endast om den omfattas av minst fem av mötesdeltagarna. I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett ärende som avser medlemskap i förbundet gäller vad som föreskrivits om domarjäv.

Styrelsen kan bemyndiga generalsekreteraren eller ett av styrelsen tillsatt arbetsutskott att sköta föreningens löpande ärenden, vilka styrelsen definierar.

Delegationen
17 § (23.8.2018/768)

Till delegationsmedlemmar inväljer varje avdelning en medlem för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen (avdelningskvot) samt delegationens ordförande och vice ordförande, som delegationen valt inom sig, som inte räknas med i avdelningskvoten.

Suppleanterna i delegationen är inte personliga suppleanter för de ordinarie medlemmarna.

Delegationsmedlemmarna ska vara advokater. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna som avdelningarna invalt börjar den 1 mars det år de invalts och fortgår tre år. Om en ordinarie medlem avgår under sin mandattid, ersätter den suppleant som är först på suppleantlistan den ordinarie medlemmen som delegationsmedlem för den ordinarie medlemmens återstående mandatperiod. Den som har varit medlem i delegationen i sex år i följd kan omväljas till samma uppgift först för den mandattid som börjar tre år efter utgången av hans eller hennes föregående mandattid. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som har varit delegationsmedlem sex år i följd väljs till delegationsordförande eller vice ordförande.

Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden börjar vid utgången av det delegationsmöte som valt dem och utgår vid utgången av det tredje vintermötet efter valet. Ordföranden och vice ordföranden kan omväljas till sitt uppdrag en gång.

18 §

Ordinarie delegationsmöte ska hållas varje år senast i januari (vintermöte) och juni (vårmöte).

Vid vintermötet

1) väljs ordförande och vice ordförande för delegationen i stället för dem som står i tur att avgå,

2) avges utlåtande till justitieministeriet om de för inval i tillsynsnämnden föreslagna personer som inte hör till advokatkåren,

3) presenteras en verksamhetsplan och budget med beaktande av bestämmelserna i 13 § 1 mom.,

4) fastställs medlemsavgift och andra avgifter som medlemmarna och EU-advokaterna ska betala för förbundets utgifter samt tillsynsavgiften och de passiva medlemmarnas medlemsavgift,

5) fastställs de grunder enligt vilka ersättning för resekostnader ska betalas till deltagarna i styrelsens, tillsynsnämndens och delegationens möten,

6) fastställs de anvisningar som medlemmarna ska följa i sin advokatverksamhet,

7) behandlas ärenden som styrelsen har förelagt mötet, och

8) behandlas av medlemmar gjorda framställningar, vilka har inlämnats skriftligt till styrelsen senast den 15 november närmast före mötet.

Vid vårmötet

1) behandlas styrelsens berättelse över förbundets verksamhet och ekonomi under det föregående året, revisionsberättelsen och frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,

2) väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå,

3) väljs advokatmedlemmarna i tillsynsnämnden i stället för dem som är i tur att avgå, samt avges utlåtande till justitieministeriet om de för inval i tillsynsnämnden föreslagna personer som inte hör till advokatkåren,

4) väljs en revisor och en suppleant för honom eller henne, som båda ska vara CGR-revisorer, för att granska förbundets räkenskaper och ekonomi. Till revisor kan även väljas en CGR-sammanslutning, i vilket fall ingen suppleant ska väljas,

5) fastställs de anvisningar som medlemmarna ska följa i sin advokatverksamhet,

6) behandlas ärenden som styrelsen eller, i det fall som nämns i 21 § 4 mom. 4 punkten, procedurutskottet har förelagt mötet, samt

7) behandlas av medlemmar gjorda framställningar, vilka har inlämnats skriftligt till styrelsen senast den 15 april närmast före mötet.

19 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av delegationen eller den som sammankallat mötet.

Extraordinarie delegationsmöte hålls när förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av delegationsmedlemmarna kräver det av den som har rätt att sammankalla möte.

Kallelse till delegationsmöte ska skickas till delegationsmedlemmarna bevisligen senast två veckor före mötet. Kallelsen ska också skickas till avdelningarna.

För deltagande i ett delegationsmöte och ett procedurutskottsmöte som ordnas i samband med ett delegationsmöte ska till varje deltagare från annan ort betalas resekostnadsersättning och dagtraktamente av förbundets medel. (2.4.2019/439)

20 §

Delegationen är beslutför, när minst hälften av dess medlemmar är närvarande vid mötet.

Varje medlem av delegationen har en röst. Besluten fattas med enkel majoritet förutom i de fall som nämns i 22 § 2 mom. och 46 §. Vid lika röstetal vinner den åsikt som ordföranden omfattar utom vid val, då lotten avgör.

21 §

Delegationen har ett procedurutskott, till vilket hör delegationens ordförande och en medlem från var och en av förbundets avdelningar. Bland dem som utsetts till representanter i delegationen väljer avdelningen årligen en medlem och en suppleant till procedurutskottet. Ordförande för utskottet är den medlem som valts från Helsingfors avdelning och vice ordförande är hans eller hennes suppleant.

Procedurutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammankallandet och i fråga om beslutförheten iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller delegationen, dock så att föredragningslistan inte sänds till avdelningarna för kännedom. I samband med ett delegationsmöte kan utskottet vid behov sammanträda direkt utan särskild möteskallelse.

I procedurutskottets möten kan utan rösträtt delta även avdelningarnas ordförande samt suppleanten för den medlem i procedurutskottet som valts från Helsingfors avdelning, även om den ordinarie medlemmen är närvarande vid mötet.

Procedurutskottet ska

1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för förbundet samt övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dem,

2) för delegationen framlägga förslag till ordförande för tillsynsnämnden samt övriga advokatmedlemmar och suppleanter i nämnden samt till ett för justitieministeriet avsett utlåtande om de nämndemedlemskandidater som inte hör till advokatkåren och suppleanter för dem,

3) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande för delegationen,

4) avge utlåtande till delegationen om skötseln av förbundets ekonomi, ifall revisorn anser att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, och, då procedurutskottet omfattar utlåtandet om att styrelsen bör vägras ansvarsfrihet, för delegationsmötet framlägga förslag till åtgärder som skötseln av ekonomin föranleder, och

5) behandla ärenden som delegationen eller styrelsen tillställer det.

22 §

Kandidater vid val av ordförande och vice ordförande för delegationen är de som procedurutskottet har föreslagit. Vid mötet har delegationsmedlemmarna rätt att uppställa motkandidater. Den som har fått flest röster blir vald.

Kandidater vid val av ordförande och vice ordförande för förbundet, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för dem samt ordförande för tillsynsnämnden, advokatmedlemmar i den och suppleanter för dem är de som procedurutskottet har föreslagit ska väljas till dessa förtroendeuppdrag. Vid mötet har delegationsmedlemmarna dock rätt att utse motkandidater. Den som procedurutskottet har ställt upp som kandidat anses ha blivit vald, om inte en motkandidat har fått minst två tredjedelar av rösterna som avgivits vid delegationsmötet.

Förbundets byrå
23 §

Förbundet har i Helsingfors en byrå som förestås av en generalsekreterare och, vid förhinder för denne, av en suppleant för generalsekreteraren som styrelsen utsett.

Till generalsekreterare kan utses endast en advokat eller en jurist som uppfyller behörighetsvillkoren för advokater eller, om styrelsen så anser, en person som med avseende på utbildning, erfarenhet, skicklighet och personliga egenskaper annars är lämplig för uppgiften.

Förbundets räkenskaper och granskningen av dem
24 §

Räkenskaperna avslutas kalenderårsvis och ska senast inom följande mars månad överlämnas till revisorn.

Revisorn ska inlämna sin revisionsberättelse före utgången av april. I revisionsberättelsen ska ett utlåtande om beviljande av ansvarsfrihet avges. Finner revisorn att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, ska generalsekreteraren utan dröjsmål underrätta procedurutskottets ordförande om detta. Utskottet ska omedelbart sammankallas för att fatta beslut om de framställningar som revisionsberättelsen föranleder.

Förbundets avdelningar
25 §

Förbundet har följande avdelningar:

1) Helsingfors avdelning, som omfattar landskapet Nyland med undantag av de kommuner som hör till området för Päijänne-Tavastlands avdelning,

2) Åbo avdelning, som omfattar landskapet Åland och landskapet Egentliga Finland samt Jockis, Tammela och Ypäjä kommuner i landskapet Egentliga Tavastland,

3) Satakunta avdelning, som omfattar landskapet Satakunta,

4) Tavastlands avdelning, som omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Birkaland, med undantag av Jockis, Tammela och Ypäjä kommuner,

5) Päijänne-Tavastlands avdelning, som omfattar landskapet Päijänne-Tavastland och Askola, Mörskoms, Mäntsälä och Pukkila kommuner i landskapet Nyland,

6) Kymmene avdelning, som omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen,

7) S:t Michels avdelning, som omfattar landskapet Södra Savolax,

8) Östra Finlands avdelning, som omfattar landskapen Norra Savolax och Norra Karelen,

9) Mellersta Finlands avdelning, som omfattar landskapet Mellersta Finland,

10) Vasa avdelning, som omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten,

11) Uleåborgs avdelning, som omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland, samt

12) Lapplands avdelning, som omfattar landskapet Lappland.

26 §

En medlem och en EU-advokat hör till den avdelning, på vars område han eller hon huvudsakligen är verksam som advokat.

Uppstår meningsskiljaktighet om vilken avdelning en medlem ska höra till, avgörs frågan av förbundsstyrelsen.

27 §

Varje avdelning ska ha av förbundsstyrelsen fastställda stadgar.

Ett avdelningsmöte har rätt att påföra sina medlemmar avgifter för bekostande av avdelningens utgifter.

En kopia av protokoll som förts vid en avdelnings och dess styrelses möte ska inom två veckor insändas till förbundsstyrelsen.

28 §

Förbundsstyrelsen ska utan dröjsmål upphäva ett beslut som fattats av en avdelning eller dess styrelse, om beslutet strider mot förbundets eller avdelningens stadgar eller förbundets intressen eller syfte eller om det pålägger avdelningens medlemmar oskäligt stora ekonomiska bördor.

29 § (23.8.2018/768)

Avdelningarna ska, med iakttagande av bestämmelserna i 17 §, årligen före den 15 februari på basis av medlemsantalet den 31 december föregående år utse sina representanter i delegationen i stället för dem som står i tur att avgå (avdelningskvot). I medlemsantalet inbegrips EU-advokaterna, som också har rösträtt vid avdelningsmötena.

Avdelningarna ska välja ett antal suppleanter som är minst hälften av antalet ordinarie medlemmar.

Avdelningarna ska upprätthålla en lista över suppleanterna för delegationsmedlemmarna. Suppleanternas ordningsföljd på listan bestäms enligt antalet röster i valet vid årsmötet, och om rösterna faller lika avgörs ordningsföljden genom lottdragning. Om två tredjedelar av deltagarna i årsmötet så beslutar, kan det även fattas beslut om en annan ordningsföljd.

Förbundets generalsekreterare ska före den 10 januari till varje avdelnings styrelse sända en förteckning över de medlemmar och EU-advokater som den 31 december föregående år hörde till avdelningen i fråga.

Avgifter till förbundet
30 §

Medlemmar och passiva medlemmar är skyldiga att till förbundet erlägga medlemsavgift, som delegationen fastställer. Avgiften kan vara av olika storlek för advokater som utövar självständig advokatverksamhet och för advokater i annans tjänst samt för passiva medlemmar och pensionerade medlemmar, men den ska vara lika stor för alla som hör till samma grupp. De advokater som utövar självständig advokatverksamhet och de som står i anställningsförhållande får indelas i undergrupper enligt grunder som godkänts av delegationen. För dem som hör till samma undergrupp ska avgiften vara lika stor.

EU-advokater är skyldiga att betala förbundet en årlig registreringsavgift, vars storlek fastställs av delegationen. Registreringsavgiften får inte vara större än medlemsavgiften.

Medlemmar och EU-advokater är dessutom skyldiga att betala förbundet en årlig tillsynsavgift.

31 §

Om förbundet har grundat i 2 § 3 mom. nämnda fonder, kan delegationen på framställning av styrelsen förplikta medlemmarna att till fonden betala avgifter, vilkas storlek fastställs av delegationen. Härvid ska tillämpas vad som i 30 § sägs om fastställande av medlemsavgift.

32 §

Förbundsstyrelsen kan, om särskild anledning finns, helt eller delvis befria en advokat eller en passiv medlem från betalning av medlemsavgift och i 31 § avsedd avgift.

Medlemmarnas skyldigheter
33 §

En medlem ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne samt i all sin verksamhet iaktta god advokatsed och de anvisningar som fastställts medlemmarna till efterrättelse.

34 §

En medlem ska meddela styrelsen sin postadress, sin hemort och andra uppgifter som styrelsen begär för anteckning i advokatregistret.

35 §

En medlem är skyldig att lämna förbundsstyrelsen alla de uppgifter som behövs för utövande av tillsyn enligt 13 § 2 mom. 2 punkten. En medlem är också skyldig att tillåta en av styrelsen eller tillsynsnämnden förordnad person att, när styrelsen anser det för tillsynen nödvändigt eller då nämnden anser det nödvändigt i samband med tillsynsförfarande, göra inspektioner i hans eller hennes byrå, samt att härvid visa de handlingar vilkas granskning inspektionen förutsätter.

Utträde ur förbundet
36 §

Önskar en medlem eller passiv medlem utträda ur förbundet, ska han eller hon underrätta styrelsen skriftligt om detta. Avgifterna till förbundet ska betalas för den tid medlemskapet varat, tillsynsavgiften dock för hela året.

En medlems utträde ur förbundet träder i kraft två månader efter att meddelande om utträde inkommit till byrån, om inte styrelsen på ansökan samtycker till att utträdet träder i kraft tidigare.

37 §

Försummar en medlem eller en passiv medlem att betala förbundet eller sin avdelning tillkommande avgifter och betalar han eller hon inte avgiften inom fyra veckor sedan han eller hon uppmanats till det, har styrelsen rätt att avföra medlemmen ur advokatregistret eller fastslå att den passiva medlemmen har utträtt ur förbundet.

38 §

En medlem som varaktigt bosätter sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet upphör att vara medlem av förbundet och ska avföras ur advokatregistret, om inte styrelsen beviljar dispens från kravet på bosättningsort.

Om en passiv medlem inte längre uppfyller behörighetsvillkoren i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater eller har begått en gärning som är ägnad att skada advokatkårens anseende, ska förbundsstyrelsen utesluta personen ur förbundet.

Tillsynsnämnden och tillsynsenheten
39 §

Tillsynsärenden och arvodestvister behandlas och bereds i den oberoende tillsynsnämnden och den oberoende tillsynsenheten, som sköter de disciplinära myndighetsuppgifter som föreskrivs i lagen om advokater, lagen om rättegångsbiträden med tillstånd och lagen om statliga rättegångsbyråer.

Valet av tillsynsnämndens advokatmedlemmar
40 §

Tillsynsnämndens ordförande och advokatmedlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dem väljs vid delegationens vårmöte. Deras mandattid börjar vid ingången av augusti och varar tre år.

Vid valet av tillsynsnämndens advokatmedlemmar ska det strävas efter att den geografiska representativiteten av tillsynsnämndens medlemmar motsvarar vad som ovan i 11 § bestäms om den geografiska representativiteten av styrelsemedlemmarna. (21.8.2013/634)

Medlemmarna av tillsynsnämnden får inte höra till förbundets delegation eller styrelse.

Till de medlemmar av tillsynsnämnden som inte hör till advokatkåren och som inte företräder sådana rättegångsbiträden som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd betalas av förbundets medel ett arvode vars storlek fastställs av styrelsen.

Förfarande i tillsynsärenden och vid arvodestvister
41 §

Avgift för behandling av tillsynsärenden eller arvodestvister tas inte ut hos klaganden, de övervakade eller parterna. En part som deltar i behandlingen kan inte åläggas att till en annan betala kostnader som förfarandet föranlett.

42 §

Den omständigheten att advokaten har upphört att vara medlem i förbundet efter det att arvodestvisten har blivit anhängig hindrar inte att ärendet behandlas och en rekommendation ges.

Särskilda bestämmelser
43 § (23.8.2018/768)

Ett beslut genom vilket en medlem har uteslutits ur förbundet eller någon som varit registrerad i EU-registret har avförts ur registret som en disciplinär påföljd ska utan dröjsmål delges förbundets medlemmar efter det att beslutet har trätt i kraft.

Ett beslut genom vilket en medlem genom förbundsstyrelsens beslut har uteslutits ur förbundet eller avförts ur advokatregistret, ska utan dröjsmål delges förbundets medlemmar efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

44 §

Meddelanden till medlemmarna ska skickas per post under de adresser som är införda i advokatregistret. Meddelanden kan även skickas per telefax eller med hjälp av annan elektronisk dataöverföring, om medlemmen har anmält att han eller hon har nödvändig utrustning för att kunna ta emot meddelandena. Meddelanden i ärenden enligt 37 och 38 § ska tillställas bevisligen.

45 §

Vid delegationens, styrelsens, styrelsens arbetsutskotts samt förbundsavdelningarnas och deras styrelsers möten ska föras protokoll som justeras och undertecknas av en medlem som utsetts därtill vid mötet.

46 §

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas vid delegationsmöte med en majoritet som utgör minst fyra femtedelar av de röster som avgivits vid omröstningen. Beslutet ska fastställas av justitieministeriet.

En stadgeändring ska, om inte justitieministeriet förordnar något annat, träda i kraft så snart ministeriets beslut har publicerats i Finlands författningssamling.

47 §

Om förbundets verksamhet upphör, beslutar delegationen på vilket sätt dess tillgångar ska användas för att främja de syften som anges i 2 §.

Ikraftträdande
48 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (934/2004).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av detta beslut får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.2013/634:

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2013.

23.8.2018/768:

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2018.

2.4.2019/439:

Detta beslut träder i kraft den 15 april 2019.

18.11.2020/823:

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.