Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

31.8.2012/484

Lag om rundradioskatt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Fysiska personer och samfund ska betala en årlig rundradioskatt till staten enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fysiska personer eller samfund som har sin hemkommun i landskapet Åland.

2 § (1.12.2017/817)
Rundradioskatt för personer

Den som är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en rundradioskatt på 2,5 procent på den del som överstiger 14 000 euro av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 163 euro.

Rundradioskatten för en person som avlidit under skatteåret ska betalas av dödsboet med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. i inkomstskattelagen.

3 §
Rundradioskatt för samfund

Samfund enligt inkomstskattelagen som i Finland bedriver rörelse eller utöver yrke enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller bedriver lantbruk enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) och vars beskattningsbara inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro ska betala 140 euro i rundradioskatt plus 0,35 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 euro. Skattebeloppet ska dock vara högst 3 000 euro.

Staten och dess inrättningar, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar, kommuner, samkommuner, församlingar, religionssamfund, bostadsaktiebolag, de samfund som är befriade från inkomstskatt enligt 20 § i inkomstskattelagen och utländska dödsbon ska inte betala rundradioskatt. (29.6.2021/625)

4 §
Verkställande av beskattningen

Rundradioskatten ska bestämmas och debiteras i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

5 §
Tillämpning av annan lagstiftning

Bestämmelser om förskottsuppbörd av rundradioskatt finns i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), om uppbörd, indrivning och återbetalning av skatten i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och om redovisning av skatten i lagen om skatteredovisning (532/1998). (12.1.2018/33)

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska tillämpas på offentligheten för och utlämnandet av uppgifter om rundradioskatt. På behandlingen av personuppgifter som gäller rundradioskatt tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) eller någon annanstans i lag.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2013.

RP 28/2012, FiUB 14/2012, RSv 66/2012

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2013/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2014.

RP 106/2013, FiUB 28/2013, RSv 168/2013

30.12.2015/1702:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

RP 58/2015, FiUB 12/2015, RSv 74/2015

9.9.2016/796:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

1.12.2017/817:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2018.

RP 108/2017, FiUB 11/2017, RSv 114/2017

12.1.2018/33:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

29.6.2021/625:

Denna lag träder i kraft den1 juli 2021.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.