Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

15.6.2012/395

Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att fartygspersonalens arbets- och boendemiljö är säker och hälsosam samt att fartygspersonalen erbjuds lämplig mat, rekreation och fritid ombord på fartyget.

2 § (4.12.2019/1222)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska fartyg där fartygspersonal arbetar.

Denna lag tillämpas inte på

1) statsfartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter,

2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg.

På fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter tillämpas endast 11 § 1 och 5 mom. samt 14 och 15 §.

På utländska fartyg som anländer till finskt vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

3 § (23.11.2018/975)
Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utöver denna lag tillämpas det som föreskrivs i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om fartygs sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Transport- och kommunikationsverket utfärdas särskilt.

4 § (28.11.2014/994)
Definitioner

I denna lag avses med

1) bruttodräktighet bruttodräktigheten enligt regel 3 i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

2) fartygspersonal alla som regelbundet arbetar ombord på ett fartyg,

3) redare den som äger eller hyr hela fartyget eller någon annan fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt på fartyget,

4) arbetsmiljö fartygets inre och yttre arbetsutrymmen, personalutrymmen och förbindelseleder samt de fysikaliska förhållandena och utrustningen i dessa utrymmen,

5) bostadsutrymmen sovhytter, daghytter, mässrum, sanitetsutrymmen, rekreations- och fritidsutrymmen, sjukhytter samt gångar i anslutning till dessa utrymmen,

6) sjöarbetskonventionen Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

7) befäl fartygets befälhavare, maskinchef, styrman, maskinmästare, chef för ekonomiavdelningen och andra i chefsställning.

2 kap

Planering av fartyg samt inspektioner och utlåtanden

5 §
Arbets- och bostadsutrymmenas planering och konstruktion

Redaren ska se till att arbets- och bostadsutrymmena på ett nytt fartyg som beställs för att föra finsk flagg planeras och konstrueras så att de inte medför fara eller olägenhet för fartygspersonalens hälsa eller säkerhet. Detsamma gäller de maskiner, arbetsredskap och andra anordningar som används i utrymmena. Redaren har motsvarande omsorgsplikt när det på ett fartyg utförs väsentliga ändringsarbeten.

6 §
Ibruktagningsinspektion

Redaren ska se till att en ibruktagningsinspektion utförs i fråga om ett nytt fartyg eller ett fartyg som övergår till finsk flagg. Vid ibruktagningsinspektionen säkerställer arbetarskyddsmyndigheten att fartygets arbets- och bostadsutrymmen är förenliga med gällande bestämmelser och föreskrifter. Ibruktagningsinspektion ska om möjligt genomföras innan fartyget tas i bruk, dock senast sex månader efter ibruktagandet. Samma förfarande ska iakttas när det på ett fartyg utförs väsentliga ändringsarbeten.

7 § (28.11.2014/994)
Periodisk inspektion

Arbetarskyddsmyndigheten ska efter ibruktagandet med högst tre års intervall inspektera fartyg som används i internationell fart samt fartyg i inrikes fart vars bruttodräktighet överskrider 199.

8 § (13.6.2018/448)
Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat

Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen.

Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord utföra de inspektioner inom dess behörighet som avses i sjöarbetskonventionen och som behövs för att bevilja, hålla i kraft eller förnya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt ansöka om ovannämnda inspektioner i god tid före inspektionstidpunkten. Arbetarskyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifikatet göra en tillbörlig anteckning om en mellanliggande inspektion som utförts i syfte att hålla certifikatet i kraft.

Om arbetarskyddsmyndigheten efter en förnyad inspektion som genomförts innan ett gällande sjöarbetscertifikat upphör att gälla konstaterar att ett fartyg fortfarande uppfyller de krav som föreskrivits för beviljande ett sjöarbetscertifikat, men ett nytt certifikat inte genast kan utfärdas för fartyget eller göras tillgängligt ombord innan giltighetstiden löper ut, kan arbetarskyddsmyndigheten förlänga certifikatets giltighetstid med högst fem månader.

Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för utfärdande av ett interimistiskt certifikat. Utlåtandet ska ges utan dröjsmål. En förutsättning för att utlåtande ska ges är att redaren har visat för arbetarskyddsmyndigheten att kraven i sjöarbetskonventionen iakttas och att arbetarskyddsmyndigheten har inspekterat fartyget. En inspektion ombord på fartyget behöver inte göras om den bedöms vara onödig.

Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

Närmare bestämmelser om inledande av inspektioner, när och hur de ska utföras och om anteckning om inspektioner i sjöarbetscertifikatet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Avgift och resekostnadsersättning för ibruktagningsinspektion

För ibruktagningsinspektioner som utförs av arbetarskyddsmyndigheten tas en avgift ut hos sökanden med iakttagandeav lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För ibruktagningsinspektion och periodisk inspektion som utförs utomlands tas ersättning för resekostnaderna ut hosredaren.

3 kap

Arbetsmiljö

10 §
Arbetsmiljö

Redaren ska se till att arbetsmiljön ombord på fartyget är säker och att den inte orsakar fara för fartygspersonalens hälsa.

Närmare bestämmelser om arbetsmiljön på fartyg, arbetsutrymmenas placering och deras fysikaliska egenskaper, förbindelseleder, utrustning och underhåll samt om övriga faktorer som inverkar på hälsa och säkerhet i arbetsutrymmena får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Bostadsutrymmen och rekreationsmöjligheter

11 §
Bostadsutrymmen

Redaren ska se till att fartygspersonalens bostadsutrymmen är ändamålsenliga och säkra. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS11/1981) och bestämmelserna om fartyg med speciellt användningsområde i IMO:s generalförsamlings resolution A.534(13) av den 17 november 1983 samt i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC.266(84) av den 13 maj 2008 beaktas.

Om det bor personal ombord på fartyget, ska det finnas en särskild sovhytt för var och en som hör till personalen. Detta gäller dock inte i 2 § 19 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg avsedda fartyg (passagerarfartyg). Arbetarskyddsmyndigheten kan på ansökan och efter att ha hört de behöriga sjöfartsorganisationerna, av särskilda skäl bevilja undantag från minimiantalet sovhytter i fråga om sådana mekaniska självgående fartyg som utöver besättningsmedlemmarna medför fler än tolv personer med specialuppdrag ombord och som används för vetenskaplig forskning, sjöpersonalutbildning, kabelläggning, sjöräddning av fartyg och annan egendom eller för något annat motsvarande specialändamål samt i fråga om fartyg med en bruttodräktighet som underskrider 1 000.

I beslut om undantag får ändring sökas i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (4.12.2019/1222)

När sovhytternas antal uppskattas ska också sådana praktikanter som regelbundet befinner sig ombord på fartyget beaktas.

Närmare bestämmelser om bostadsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, utrustning, fysikaliska egenskaper och underhåll och om övriga faktorer som inverkar på bostadsutrymmenas ändamålsenlighet och säkerhet samt om förfarandet i samband med beviljandet av undantag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Inspektion av bostadsutrymmen

Fartygets befälhavare har rätt att inspektera de bostadsutrymmen som fartygspersonalen förfogar över, om det finns anledning att misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyller kraven på säkerhet och hälsa eller om inspektionen är nödvändig för att säkerställa att bostadsutrymmena är dugliga att bo i. Åtminstone en företrädare för fartygspersonalen ska vara närvarande vid inspektionen. En anteckning om inspektionen ska göras i skeppsdagboken.

13 §
Rekreationsutrymmen

Redaren ska se till att fartyget har ändamålsenliga utrymmen och redskap för fartygspersonalens rekreation och fritid.

Närmare bestämmelser om rekreationsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, antal, utrustning, fysikaliska egenskaper och underhåll och om övriga faktorer som inverkar på rekreationsutrymmenas och rekreationens ändamålsenlighet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Mat och mathållning

14 §
Mat

Redaren ska se till att fartygspersonalen under arbetsperioderna erbjuds kostnadsfria måltider samt att det finns tillräckligt med lämplig mat och dricksvatten ombord på fartyget med beaktande av personalens skiftande kulturella och religiösa bakgrund samt olika hälsofaktorer.

Närmare bestämmelser om maten och dricksvattnet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Mathållning

Redaren ska se till att fartyget har tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för tillredning, servering och förvaring av mat, samt att mat och dryck hanteras så att de inte orsakar fara för fartygspersonalens hälsa.

Den personal som svarar för tillredningen av maten ska ha sådan yrkeskunskap som krävs för uppgifterna.

Närmare bestämmelser om mathållningen ombord på fartyg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Matdagbok

Fartygets befälhavare eller någon annan som hör till befälet ska föra matdagbok. På passagerarfartyg med gemensam mathållning för passagerare och fartygspersonal behöver ingen särskild matdagbok föras.

17 §
Inspektion av mathållningen

Fartygets befälhavare eller någon annan som hör till befälet ska tillsammans med den som svarar för mathållningen regelbundet inspektera

1) fartygets förråd av mat och dryck,

2) de utrymmen och anordningar som används för förvaring och hantering av mat och dricksvatten,

3) köksredskap som används för tillredning och servering av mat samt fartygets kök.

På begäran av fartygspersonalens företrädare ska dessa ges tillfälle att delta i en inspektion som avses i 1 mom.

En anteckning om inspektionen ska göras i skeppsdagboken.

6 kap

Tillsyn och myndighetssamarbete

18 §
Tillsyn över lagens efterlevnad

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag på det sätt som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

För utländska fartygs del utövar arbetarskyddsmyndigheten tillsyn över att fartyget uppfyller de krav som ställs i sjöarbetskonventionen när det gäller anställningsvillkoren, arbets- och bostadsutrymmenas säkerhet och hälsa samt rätten till lämplig mat, rekreation och fritid ombord på fartyget.

19 § (23.11.2018/975)
Samarbete och handräckning

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska på begäran ge varandra handräckning vid tillsynen över att de bestämmelser som gäller fartyg iakttas. Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få sådan information av varandra som är nödvändig för tillsynen över fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket utför vid behov gemensamma inspektioner som hänför sig till beviljandet av sjöarbetscertifikat eller till tillsynen över utländska fartyg.

Arbetarskyddsmyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska vid behov informera varandra om sådana försummelser eller missförhållanden som de har iakttagit i samband med sin tillsyn men som hör till de frågor som den andra myndigheten ska utöva tillsyn över. När Transport- och kommunikationsverket har meddelat arbetarskyddsmyndigheten om behovet av en inspektion av arbets- eller bostadsutrymmena på ett utländskt fartyg, ska arbetarskyddsmyndigheten agera utan dröjsmål, om inte något annat följer av meddelandet.

7 kap

Straffbestämmelser och behörig domstol

20 §
Sjöarbetsförseelse

En redare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin skyldighet enligt denna lag att

1) anmäla fartyget för ibruktagningsinspektion enligt 6 §,

2) föra matdagbok enligt 16 §, eller

3) hålla författningar och konventioner framlagda enligt 22 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för sjöarbetsförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om straff för arbetarskyddsbrott finns i 47 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

21 §
Behörig domstol

Bestämmelser om behörig domstol i tvistemål eller brottmål som grundar sig på denna lag finns i 21 kap. i sjölagen (674/1994).

8 kap

Särskilda bestämmelser

22 §
Framläggande av lagen på arbetsplatsen

Denna lag och de författningar som utfärdats med stöd av den samt sjöarbetskonventionen ska hållas framlagda för fartygspersonalen på arbetsplatsen.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012. Lagens 2 § 3 mom. och 18 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särkilt genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. om sovhytter för fartygspersonalen och praktikanter som befinner sig ombord på fartyget tillämpas på fartyg vars köl har sträckts sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 140/2011, AjUB 2/2012, RSv 6/2012, Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT L 124, 20.5.2009

Ikraftträdelsestadganden:

28.11.2014/994:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 90/2014, AjUB 6/2014, RSv 117/2014

13.6.2018/448:

Denna lag träder i kraft den 8 januari 2019.

RP 48/2018, AjUB 5/2018, RSv 52/2018

23.11.2018/975:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 975/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

4.12.2019/1222:

Denna lag träder i kraft den 10 december 2019. Lagens 11 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2020.

RP 52/2019, AjUB 2/2019, RSv 24/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.