Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

8.6.2012/282

Lag om export av försvarsmateriel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om övervakning av export, överföring, förmedling och transitering av försvarsmateriel och om övervakningsförfarandet.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte, om

1) försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, polisen eller den som med fullmakt av dessa aktörer tillfälligt för ut ur landet eller överför försvarsmateriel som försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen äger eller innehar,

2) försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, polisen eller den som fått ett uppdrag av dessa aktörer för ut ur landet eller överför försvarsmateriel som tillfälligt förts in i landet för ett projekt som pågår hos försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller polisen,

3) en främmande stats försvarsmakt för ut ur landet, överför eller via finskt territorium transporterar försvarsmateriel som den äger eller innehar, om verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997), eller på Europeiska unionens krishanteringsuppdrag eller på något annat krishanteringsuppdrag,

4) det för verksamheten har beviljats tillstånd med stöd av territorialövervakningslagen (755/2000).

3 §
Försvarsmateriel

I denna lag avses med försvarsmateriel produkter som omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (den militära förteckningen) och som enligt sina egenskaper har delats in i 22 produktklasser och är särskilt utformade för militär användning samt för dessa utformade komponenter, tilläggsanordningar, tillbehör, utrustning och system.

Med försvarsmateriel avses också know-how och tillverkningsrätt som sammanhänger med tillverkning av försvarsmateriel.

I fråga om produktklass 1 i den militära förteckningen tillämpas denna lag endast på helautomatiska vapen, precisionsgevär, slätborrade vapen och vapen där hylslös ammunition används, vilka utformats speciellt för militär användning, samt på komponenter, tilläggsanordningar och tillbehör som utformats för vapnen.

I fråga om produktklass 3 i den militära förteckningen tillämpas denna lag när det gäller vapen som avses i 3 mom. på

1) ammunition på minst 12,7 millimeter och komponenter till den,

2) ammunition på under 12,7 millimeter som är exploderande spårljusammunition som genomborrar pansarplåt och på komponenter till den samt på annan ammunition som har märkts enligt militära standarder och på komponenter till den.

4 §
Annan lagstiftning och internationella förpliktelser

Bestämmelser om kontroll av export av produkter med dubbel användning finns i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996).

Bestämmelser om övervakning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler finns dessutom i skjutvapenlagen (1/1998).

Vid övervakningen av försvarsmateriel iakttas dessutom vad som särskilt föreskrivs om detta eller bestäms i internationella avtal som är förpliktande för Finland.

2 kap

Tillståndsplikt

5 §
Export

Försvarsmateriel får exporteras från Finland till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med tillstånd som beviljats för export.

6 §
Överföring

Försvarsmateriel får exporteras från Finland till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med ett sådant tillstånd för överföring som beviljats eller offentliggjorts.

7 §
Förmedling

Verksamhet genom vilken en förmedlare sammanför avtalsparter på finskt territorium för att få till stånd ett avtal om export av försvarsmateriel mellan stater som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för överföring av försvarsmateriel mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är tillåten endast med tillstånd som beviljats för förmedling.

Utanför finskt territorium får en finsk medborgare, en finsk sammanslutning samt en utlänning som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är stadigvarande bosatt i Finland förmedla försvarsmateriel endast med tillstånd som beviljats för förmedling.

8 §
Transitering

Försvarsmateriel får transiteras genom Finland endast med tillstånd som beviljats för transitering, om exportören eller mottagaren eller båda är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 kap

Förutsättningar för beviljande och återkallande av tillstånd

9 §
Allmänna förutsättningar för tillståndsprövning

Ett tillstånd enligt 2 kap. beviljas eller offentliggörs endast om det är förenligt med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje och inte äventyrar Finlands säkerhet.

Tillstånd beviljas och offentliggörs på basis av en helhetsprövning, vid vilken den gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel som Europeiska unionens råd har intagit ska beaktas.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de allmänna förutsättningar som avses i 1 och 2 mom.

10 §
Typer av överföringstillstånd

Ett överföringstillstånd kan vara ett

1) generellt överföringstillstånd, som offentliggörs som ett öppet tillstånd med tillståndsvillkor för flera leverantörer som är etablerade i Finland för överföring av försvarsmateriel till en eller flera mottagare eller mottagargrupper som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) globalt överföringstillstånd, som beviljas för överföring av försvarsmateriel till mottagare i en eller flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) individuellt överföringstillstånd, som beviljas för en (1) överföring av försvarsmateriel till en (1) mottagare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11 §
Förutsättningar för offentliggörande av ett generellt överföringstillstånd

Ett generellt överföringstillstånd kan offentliggöras, om

1) mottagare av försvarsmaterielen är försvarsmakten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sådan upphandlande myndighet på försvarsområdet som gör upphandlingar endast för försvarsmakten i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) mottagare av försvarsmaterielen är ett certifierat företag,

3) försvarsmateriel överförs i demonstrations-, utvärderings- och utställningssyften,

4) försvarsmateriel överförs till produktens ursprungliga leverantör för underhåll och reparation,

5) ett mellanstatligt samarbetsarrangemang förutsätter ett generellt överföringstillstånd,

6) det finns andra särskilda skäl för överföringen som kan jämställas med de grunder som avses ovan.

Vilka situationer överföringstillståndet får användas i, vilka produkter tillståndet omfattar och andra villkor anges i överföringstillståndet.

12 §
Förutsättningar för att ett globalt överföringstillstånd ska beviljas

Ett globalt överföringstillstånd kan beviljas en enskild leverantör för överföring av försvarsmateriel till en eller flera mottagare, om sökanden bedöms uppfylla de allmänna villkoren i detta kapitel och generellt överföringstillstånd inte kommer i fråga för överföringen.

13 §
Förutsättningar för att ett individuellt överföringstillstånd ska beviljas

Ett individuellt överföringstillstånd kan beviljas på ansökan, om det behövs för att viktiga finska säkerhetsintressen ska kunna skyddas eller allmän ordning och säkerhet tryggas eller för att internationella förpliktelser och förbindelser som är bindande för Finland ska kunna iakttas.

14 §
Förutsättningar som gäller sökanden

Ett tillstånd enligt 2 kap. kan beviljas en sökande, som utifrån verksamhetens art eller andra omständigheter som framkommit i samband med behandlingen av ett tillståndsärende är lämpad för att handha export, överföring, transitering eller förmedling av försvarsmateriel och som bedöms följa de bestämmelser som föreskrivs i och med stöd av denna lag.

15 §
Verifiering av slutanvändning

Den som ansöker om ett tillstånd enligt 2 kap. kan åläggas att lämna en utredning om försvarsmaterielens slutanvändare. Som utredning godkänns ett intyg som utfärdats av produkternas slutanvändare (slutanvändarintyg).

Om den vara som tillståndsansökan gäller är avsedd att användas endast som komponent i en annan produkt, ska den som använder varan vid tillverkningen av sin egen produkt i egenskap av varans slutanvändare på yrkan utfärda ett intyg på sådan användning (intyg över användning i egen produktion).

Genom förordning av försvarsministeriet kan närmare bestämmelser om verifiering av slutanvändning utfärdas.

16 §
Tillståndets giltighet

Tillstånd för export, förmedling och transitering samt ett individuellt överföringstillstånd beviljas för viss tid.

Globala överföringstillstånd beviljas för tre år åt gången och de kan förnyas.

Generella överföringstillstånd gäller tills vidare, om de inte särskilt återkallas.

17 §
Återkallande av tillstånd

Ett tillstånd kan återkallas, om

1) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot tillståndsvillkoren,

2) sökanden uppsåtligen har lämnat vilseledande uppgifter i tillståndsansökan,

3) de allmänna förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller de omständigheter utifrån vilka tillståndet har beviljats har förändrats väsentligt,

4) det enligt prövning finns andra jämförbara vägande skäl för att återkalla tillståndet.

Ett tillstånd kan återkallas helt och hållet eller för viss tid.

4 kap

Förfarandet i tillståndsärenden

18 §
Offentliggörande av generellt överföringstillstånd

Försvarsministeriet ska offentliggöra generella överföringstillstånd.

Generella överföringstillstånd offentliggörs på försvarsministeriets webbplats.

19 §
Ansökan om tillstånd

Exporttillstånd, globalt överföringstillstånd, individuellt överföringstillstånd samt transiterings- och förmedlingstillstånd ska sökas skriftligen hos försvarsministeriet på en blankett enligt ett av försvarsministeriet fastställt formulär.

Vid ansökan om tillstånd ska meddelas

1) uppgifter om sökanden,

2) försvarsmaterielens mottagare och slutanvändning,

3) destinationsländer,

4) försvarsmaterielen, dess mängd och värde i euro,

5) den tid som tillståndet bör vara giltigt,

6) vilka andra utredningar försvarsministeriet vid behov inbegärt.

20 §
Tillståndsmyndighet

Statsrådets allmänna sammanträde avgör ett ärende som gäller export- och transiteringstillstånd, om den produkt som ska exporteras ingår i produktklasserna 1–10 eller 12 i den militära förteckningen enligt 3 § och värdet av exporten är mycket stort, eller om ärendets utrikes- och säkerhetspolitiska betydelse förutsätter det.

Försvarsministeriet avgör ett ärende som gäller export- och transiteringstillstånd i fråga om andra situationer än de som avses i 1 mom. eller om försvarsmateriel tillfälligt förs ut ur landet och äganderätten till den inte övergår till utlandet.

Försvarsministeriet avgör ett tillståndsärende som gäller överföring och förmedling av försvarsmateriel.

När ett tillståndsärende förutsätter det ska försvarsministeriet genom en förfrågan hos utrikesministeriet särskilt klargöra att det inte föreligger något utrikes- och säkerhetspolitiskt hinder för att bevilja tillstånd.

21 §
Arbetsgrupp för ärenden som gäller export av försvarsmateriel

För behandling av ärenden som gäller export av försvarsmateriel finns en av försvarsministeriet för tre år i sänder tillsatt arbetsgrupp för ärenden som gäller export av försvarsmateriel med representanter för försvarsministeriet, utrikesministeriet, huvudstaben, skyddspolisen, Polisstyrelsen och Tullstyrelsen.

Arbetsgruppen har till uppgift att till försvarsministeriet lämna utlåtanden om sådana tillståndsansökningar enligt denna lag vilkas utrikes- och säkerhetspolitiska betydelse förutsätter det, samt om ärenden som gäller bestämmande av om en produkt utgör försvarsmateriel och begäran om förhandsutlåtande.

22 §
Bestämmande av om en produkt utgör försvarsmateriel

Försvarsministeriet avgör i enskilda fall på eget initiativ eller på begäran huruvida en produkt hör till produktklasserna i den militära förteckningen enligt 3 § och omfattas av tillämpningsområdet för denna lag. När ett sådant avgörande begärs ska det skriftligen meddelas

1) uppgifter om sökanden,

2) en beskrivning av produkten,

3) vilka andra utredningar försvarsministeriet vid behov inbegärt.

23 §
Förhandsutlåtande

Försvarsministeriet ger på begäran innan ett tillståndsärende görs anhängigt ett utlåtande om huruvida en avsedd export, överföring, transitering eller förmedling av försvarsmateriel uppfyller förutsättningarna enligt 3 kap. för beviljande av tillstånd.

Ett förhandsutlåtande ska begäras skriftligen och i begäran ska meddelas

1) uppgifter om sökanden,

2) försvarsmaterielens mottagare och slutanvändning,

3) destinationsländer,

4) försvarsmaterielen, dess mängd och värde i euro,

5) vilka andra utredningar försvarsministeriet vid behov inbegärt.

5 kap

Certifikat

24 §
Ansökan om certifikat

Den som önskar ta emot försvarsmateriel med stöd av ett generellt överföringstillstånd enligt 10 § ska ansöka om ett certifikat hos försvarsministeriet.

Ett certifikat söks skriftligen. I ansökan ska lämnas uppgifter om sökanden, om sökandens verksamhet inom försvarsområdet samt om sökandens interna överförings- och exporthanteringssystem jämte personal i ledande ställning.

25 §
Uppgifter från myndigheter

För bedömningen av huruvida ett certifikat ska beviljas har försvarsministeriet trots sekretessbestämmelserna rätt att

1) av skyddspolisen eller huvudstaben få uppgifter om en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd säkerhetsutredning av företag i fråga om sökanden, (19.9.2014/745)

2) av Polisstyrelsen få en utredning över sökandens tillstånd enligt skjutvapenlagen och tillståndens giltighet.

Försvarsministeriet kan med samtycke av den som ansöker om certifikat begära att en säkerhetsutredning av företag inleds, om sökanden inte har en giltig säkerhetsutredning av företag. (19.9.2014/745)

26 § (19.9.2014/745)
Förutsättningar för att certifikat ska beviljas

Utifrån uppgifterna i ansökan enligt 24 §, i en säkerhetsutredning av företag enligt 25 § och en utredning av tillstånd enligt skjutvapenlagen ska försvarsministeriet bedöma sökandens tillförlitlighet och verksamhet inom området för produktion, export och import av försvarsmateriel, sökandens personalresurser och andra resurser samt överförings- och ex-porthanteringssystem. Den som utifrån ovan avsedda uppgifter bedöms komma att iaktta bestämmelserna och föreskrifterna om export och överföring av försvarsmateriel ska beviljas certifikat av försvarsministeriet.

27 §
Certifikatets giltighet

Ett certifikat gäller en viss tid, dock högst fem år.

Försvarsministeriet ska minst vart tredje år kontrollera att förutsättningarna för att ett certifikat ska beviljas har uppfyllts. För kontrollen har försvarsministeriet rätt att få de uppgifter som avses i 24 § 2 mom., 25, 33 och 35 § och att inspektera de utrymmen där de uppgifter som avses i 33 § förvaras. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för stadigvarande boende.

Ett mottagande företag som fått ett certifikat ska meddela försvarsministeriet om sådana ändringar i sin verksamhet som kan påverka förutsättningarna för certifikatets giltighet.

På kontrollen av att villkoren för certifikat är uppfyllda tillämpas 39 § i förvaltningslagen (434/2003).

Genom förordning av försvarsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om kontrollen av giltigheten för ett certifikat.

28 §
Offentliggörande av certifikat

Försvarsministeriet för en uppdaterad förteckning över dem som beviljats ett finskt certifikat samt offentliggör uppgifterna i det centralregister som Europeiska kommissionen förvaltar. Försvarsministeriet meddelar via centralregistret uppgifterna till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Genom förordning av försvarsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om det förfarande som gäller offentliggörande och uppdatering av certifikatförteckningen.

29 §
Återkallande av certifikat

Försvarsministeriet kan återkalla ett certifikat, om det i en utredning enligt 25 § eller annars har kommit fram omständigheter som visar att den som beviljats certifikat inte uppfyller förutsättningarna för att certifikat ska beviljas.

Ett certifikat kan återkallas helt och hållet eller för viss tid.

30 §
Ömsesidigt erkännande av certifikat

Ett certifikat som har beviljats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltigt i Finland.

6 kap

Registrering

31 §
Registrering som användare av generellt överföringstillstånd

Den som ämnar överföra försvarsmateriel med ett generellt överföringstillstånd som försvarsministeriet har offentliggjort ska registrera sig hos försvarsministeriet innan det generella överföringstillståndet används för första gången.

I registreringsansökan ska meddelas

1) uppgifter om sökanden,

2) det generella överföringstillstånd som sökanden ämnar använda,

3) vilka andra utredningar försvarsministeriet vid behov inbegärt.

En registrering godkänns, om sökanden enligt en bedömning på basis av uppgifterna i 2 mom. kan uppfylla villkoren för generellt överföringstillstånd och enligt 14 § är lämpad för att överföra försvarsmateriel.

Registreringen som användare av ett generellt överföringstillstånd bekräftas genom ett intyg av försvarsministeriet.

32 §
Återkallande av en godkänd registrering

Försvarsministeriet kan återkalla en godkänd registrering, om

1) användaren på ett väsentligt sätt har brutit mot villkoren för det generella överföringstillståndet,

2) sökanden uppsåtligen har lämnat vilseledande uppgifter i registreringsansökan,

3) förutsättningarna för godkännande av registreringen eller de omständigheter utifrån vilka registreringen har beviljats, har förändrats i väsentlig grad,

4) andra jämförbara vägande skäl till att återkalla registreringen anses föreligga.

En godkänd registrering kan återkallas helt och hållet eller för viss tid.

7 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Utredningar som ska lämnas till försvarsministeriet samt bokföring

Den som har beviljats export-, överförings-, transiterings- eller förmedlingstillstånd ska till försvarsministeriet lämna en tillförlitlig utredning över att produkterna har levererats till destinationslandet i enlighet med tillståndsvillkoren samt för egen del halvårsvis en utredning över den försvarsmateriel som har exporterats, överförts, transiterats eller förmedlats.

Den som har beviljats överföringstillstånd samt den som använder ett generellt överföringstillstånd ska ha händelsebaserad och fullständig bokföring över sina överföringar. Bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial finns i bokföringslagen (1336/1997).

I bokföringen ska följande uppgifter tas in:

1) den exporterade eller överförda försvarsmaterielen,

2) försvarsmaterielens mängd och värde i euro,

3) datum för export eller överföring,

4) mottagare,

5) slutanvändning och slutanvändare, om de är kända,

6) en utredning över att uppgifter om de exportrestriktioner som eventuellt fogats till överföringstillståndet har sänts till den som tar emot försvarsmaterielen.

Genom förordning av försvarsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om de utredningar som ska lämnas till försvarsministeriet samt om den bokföring som gäller överföringarna.

34 §
Tullverkets övervakning

Tullverket övervakar export, överföring och transitering av försvarsmateriel.

35 §
Rätt att få information

Utöver det som i 25 § föreskrivs om erhållande av uppgifter har försvarsministeriet, försvarsmakten, utrikesministeriet, inrikesministeriet, skyddspolisen, Polisstyrelsen och tullmyndigheten, trots de sekretessbestämmelser som i övrigt gäller dem, rätt att ge varandra sådan information enligt denna lag som myndigheterna behöver för sin övervakningsuppgift och som har samband med den som ansöker om tillstånd, produkten, slutanvändningen och annan exportövervakning av försvarsmateriel.

36 § (19.9.2014/745)
Avgifter

En avgift tas ut för tillståndsbeslut, för certifikat jämte eventuell säkerhetsutredning av företag samt för registrering enligt denna lag. Bestämmelser om avgifternas storlek finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

37 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut enligt denna lag söks på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut enligt 17, 29 och 32 § i denna lag ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

38 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) underlåter att lämna in en utredning enligt 33 § 1 mom., eller

2) bryter mot de bestämmelser om bokföring som avses i 33 § 2 eller 3 mom.,

ska för exportförseelse som avser försvarsmateriel dömas till böter.

Bestämmelser om straff för exportbrott som avser försvarsmateriel finns i 46 kap. 11 § i strafflagen (39/1889).

8 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990).

40 §
Övergångsbestämmelse

På tillståndsansökningar som blivit anhängiga innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

De tillstånd som beviljats med stöd av den lag som gäller när denna lag träder i kraft förblir i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2011, FsUB 3/2012, RSv 29/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043) ; EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

Ikraftträdelsestadganden:

19.9.2014/745:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.