Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

24.5.2012/264

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådant det lyder i lag 989/2007:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om uppgifter som ska ges om vissa livsmedel, utöver vad som annanstans föreskrivs om förpackningspåskrifter.

Kraven i denna förordning tillämpas inte på livsmedel som har lagligen framställts och/eller saluförts i en annan medlemsstat i den Europeiska unionen eller i Turkiet eller lagligen framställts i en EFTA-stat som anslutit sig till EES-avtalet.

2 §
Uppgifter som ska ges om oklassificerade hönsägg

På förpackningar till sådana oklassificerade hönsägg som avses i artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg, ska finnas följande påskrifter:

1) hållbarhetstiden och produktionsmetoden på det sätt som krävs i förordning (EG) 589/2008 och

2) ordet ”oklassificerade”.

När oklassificerade hönsägg säljs oförpackade ska i försäljningsplatsens omedelbara närhet finnas följande uppgifter:

1) livsmedlets namn,

2) hållbarhetstiden och produktionsmetoden på det sätt som krävs i förordning (EG) 589/2008 och

3) ordet ”oklassificerade”.

3 §
Uppgifter som ska ges om korv

På korvförpackningen ska meddelas korvens fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som särskilt bestäms om näringsvärdesdeklarationer.

4 §
Uppgifter som ska ges om matpotatis

På förpackningar till rå och oskalad potatis som används som livsmedel ska finnas följande påskrifter:

1) sort,

2) förpackningsdatum och förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstid.

När matpotatis säljs oförpackad ska i försäljningsplatsens omedelbara närhet finnas uppgift om potatissorten.

5 §
Uppgifter som ska ges om stenmurklor

På förpackningar till färska eller torkade stenmurklor som säljs för annat än industriellt syfte ska finnas följande varning om att svamparna är giftiga, och en anvisning om hur de ska behandlas:

”Obehandlad är stenmurklan giftig. Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning. Murklor som konserverats genom torkning ska blötläggas i vatten i minst två timmar innan de används (10 g svamp och 2 dl vatten). Efter blötläggningen ska murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska. När murklor torkas eller kokas ska ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning.”

När murklor säljs oförpackade ska i deras omedelbara närhet, i en broschyr som är lätt att få syn på, finnas en varning i enlighet med 1 mom. om svamparnas giftighet och en behandlingsanvisning.

6 §
Ostar, smältostar och ostprodukter

I denna förordning avses med

1) ost ett omognat eller mognat koagel av mjölkproteiner som har erhållits från mjölk och/eller mjölkbaserade produkter med hjälp av enzymer, mjölksyrebakterier och/eller mjölksyra och från vilket med olika mekaniska separationsmetoder kan avlägsnas vassle. Den procentuella andelen vassleproteiner av totalproteinet får inte i osten vara högre än motsvarande andel i mjölk. Som ingredienser i ost kan även användas salt och kryddor,

2) smältost en produkt som har erhållits genom smältning och emulgering av en eller flera osttyper med hjälp av uppvärmning och emulgeringsmedel. Som ingredienser i smältost kan dessutom användas andra mjölkbaserade produkter och vatten. Laktoshalten i smältost får vara högst 5 viktprocent. Till smaksättning av smältost kan användas andra livsmedel, så att deras mängd omräknad till torrsubstans är högst en sjättedel av torrsubstanshalten i den slutliga produkten, och med

3) ostprodukt en produkt, som traditionellt framställs med användning av även andra ingredienser än dem som är tillåtna vid framställning av ost.

7 §
Uppgifter som ska ges om ostar, smältostar och ostprodukter

På förpackningar till ostar, smältostar och ostprodukter ska finnas följande påskrifter:

1) produktens fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som särskilt bestäms om näringsvärdesdeklarationer och

2) mjölkens ursprung i samband med livsmedlets namn, om vid framställningen har använts något annat än komjölk.

När ostar, smältostar eller ostprodukter säljs oförpackade ska i försäljningsplatsens omedelbara närhet finnas följande uppgifter:

1) livsmedlets namn,

2) produktens fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten, och

3) mjölkens ursprung i samband med livsmedlets namn, om vid framställningen har använts något annat än komjölk.

8 §
Saft och grönsaksjuice

I denna förordning avses med

1) saft en flytande produkt som är avsedd att användas som sådan eller utspädd, som har framställts av fruktjuice eller grönsaksjuice genom att tillsätta vatten, socker och andra ingredienser och som inte uppfyller kriterierna för nektar enligt bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriet förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (1054/2010),

2) grönsaksjuice en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som inte omfattas av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel, som fås ur en blandning av sunda och mogna, färska eller kylda grönsaker, antingen en enda sort eller en blandning av flera sorter, med den karakteristiska färg, arom och smak som kännetecknar saften hos den grönsak eller de grönsaker den kommer från. Med hjälp av lämpliga fysikaliska processer avskilda aromer från samma grönsakssort får återställas till juicen. (19.4.2013/308)

3) grönsaksjuice från koncentrat en produkt, som inte omfattas av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel och som framställts av grönsaksjuicekoncentrat genom tillförsel av vatten. Med hjälp av lämpliga fysikaliska processer avskilda aromer från samma grönsakssort får återställas till juicen. Den produkt som fås på detta sätt ska ha organoleptiska och analytiska egenskaper som åtminstone motsvarar egenskaperna hos den normala juicetyp som erhålls ur grönsaker av samma slag. (19.4.2013/308)

9 §
Uppgifter som ska ges om saft och grönsakjuice

På förpackningar till saft och grönsakssaft ska finnas följande påskrifter:

1) juicehalten i saften,

2) saftens utspädningsanvisning om saften är avsedd att användas utspädd,

3) de frukt- eller grönsakssorter som har använts vid framställningen av saft eller grönsaksjuice i anslutning till produktnamnet. Om produkten har framställts av tre eller flera frukt- eller grönsakssorter, kan uppgiften ersättas med orden ”blandad frukt” eller ”blandade grönsaker” eller med liknande uttryck eller genom att ange antalet använda frukt- eller grönsakssorter,

4) orden ”framställd av koncentrat” eller ”framställd delvis av koncentrat” i fråga om blandningar av grönsaksjuice och koncentrerad grönsaksjuice. Uppgiften ska finnas i anslutning till produktnamnet eller befinna sig i samma synfält som produktnamnet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Genom denna förordning upphävs

– handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg (1331/1995),

– handels- och industriministeriets beslut om kött och köttvaror (138/1996),

– handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv (139/1996),

– handels- och industriministeriets beslut om glass (4/1999),

– handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter (943/2004),

– handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar (489/2006),

– handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matpotatis (690/2006),

– handels- och industriministeriets förordning om ost (856/2007),

jämte senare ändringar.

De produkter som uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde innan den här förordningen trädde i kraft får saluföras till den 1 juli 2014. Före detta datum framställda och förpackade produkter får dock säljas ut förutsatt att de uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft. (19.4.2013/308)

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.2013/308:

Denna förordningen träder i kraft den 10 maj 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.