Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

25.4.2012/188

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993), sådant det lyder i lag 16/1997:

1 §
Tillämpningsområde

I bilagan till denna förordning finns en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Arbeten som avses i 1 mom. får utföras endast under de förutsättningar om vilka föreskrivs i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (302/2007).

Rådets direktiv 94/33/EG; EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12

FÖRTECKNING ÖVER EXEMPEL PÅ ARBETEN SOM ÄR FARLIGA FÖR UNGA ARBETSTAGARE

1 Mekaniska riskfaktorer

Särskild risk för att arbetstagaren skär sig eller kommer i kläm eller annan särskild risk kan föreligga i arbete med till exempel följande arbetsredskap:

1) cirkelsågar, klingsågar, bandsågar, andra hyvelmaskiner än sådana som är försedda med automatisk inmatningsanordning och inkapslat hyvelskär, motorsågar, fräsmaskiner, gradsaxar och andra saxar som drivs med motsvarande maskinkraft, krossmaskiner med öppna svalg, sandspridare, andra fastmonterade pelar- eller bänkborrmaskiner än sådana som är försedda med spindelskydd som är kopplat till maskinens funktion, vinkelslipmaskiner, metallsvarvar, gassvets- och gasskärmaskiner, bultpistoler, spikpistoler som drivs med tryckluft eller motsvarande och andra motsvarande maskiner, anordningar och arbetsredskap,

2) traktorer som är försedda med vinsch, lastkran, grävmaskin eller front- eller baklastare, eller till vilka har anslutits en arbetsmaskin som behöver mekanisk kraftöverföring, truckar med undantag av långsamma s.k. låglyfttruckar som används för varutransport, jordförflyttningsmaskiner, skogsmaskiner, skördetröskor samt i krävande förhållanden motordrivna gräsklippare, snöskotrar och terränghjulingar,

3) som förare, signalman eller skötare av maskindrivna lyft- och transportanordningar med undantag av manövrering av en stationärt installerad hiss med tryckknapp samt användning av lyftanordning, lyftblock eller motsvarande anordning för lyftning av eget arbetsstycke,

4) personlyftanordningar.

2 Kemiska riskfaktorer

Kemiska risker kan orsakas av ämnen och blandningar som klassificeras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar eller i enlighet med kemikalielagen (599/2013) enligt följande:

1) faroklass och farokategori 1 hudsensibiliserande, underkategori 1A eller 1B samt faroangivelse H317 (kan orsaka allergisk hudreaktion) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol Xi (irriterande) och riskfras (R-fras) R43 (kan ge allergi vid hudkontakt) i enlighet med kemikalielagen,

2) faroklass och farokategori 1 luftvägssensibilisering, underkategori 1A eller 1B samt faroangivelse H334 (kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol Xn (hälsoskadlig) och riskfras (R-fras) R42 (kan ge allergi vid inandning) i enlighet med kemikalielagen,

3) faroklass och farokategori 1A, 1B och 1C frätande på huden samt faroangivelse H314 (orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon) i enlighet med ovan nämnda förordning, eller varningssymbol C (frätande) och riskfraserna (R-fraser) R35 (starkt frätande) och R34 (frätande) i enlighet med kemikalielagen,

4) övriga hälsofarliga ämnen och blandningar då deras farlighet, arbetsmetoderna eller hanteringssätten kan orsaka särskild fara.

3 Fysikaliska riskfaktorer

I följande arbeten kan särskild fysikalisk risk föreligga:

a) arbete där kraftigt buller kan medföra risk för hörselskada,

b) arbete med kraftigt vibrerande arbetsmaskiner,

c) arbete där arbetstagaren kan exponeras för hälsorisker på grund av kyla eller hetta,

d) arbete i särskilt högt eller lågt lufttryck.

4 Elektriska riskfaktorer

Särskild elektrisk risk kan föreligga vid spänningsarbete och vid arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar och vid service och reparation av starkströmsapparater och hissar.

5 Fysisk överansträngning

Fysisk överansträngning kan förekomma i anslutning till lyftande av tunga laster samt annat ensidigt belastande arbete.

6 Biologiska riskfaktorer

Särskild risk kan föreligga i arbete där arbetstagaren kan exponeras för en sådan biologisk agens av grupp II–IV som avses i statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993).

7 Vissa arbeten

Särskild risk för olycksfall eller men för hälsan kan föreligga också vid följande arbeten:

1) arbete under jorden i gruvor eller schakt eller i förhållanden där det annars finns risk för ras eller kollaps,

2) arbete i direkt anslutning till lastning och lossning av fartyg,

3) förande av rälsfordon på järnväg och i spårbunden trafik samt växel- och ordningsarbeten på bangårdar,

4) service-, rengörings- och reparationsarbete som orsakar risk,

5) besiktning, service och reparation av tryckluftsanordningar som underställts myndigheternas tillsyn,

6) rivning av byggnader,

7) tankarbete där det finns risk för kvävning och liknande fara,

8) stolp- och mastarbete och annat arbete till vilket hänför sig en uppenbar risk att arbetstagaren faller ned,

9) arbete med farliga djur,

10) hantering för tillverkning, lagring eller användning av anordningar som innehåller gaser under tryck eller kondenserade eller upplösta gaser,

11) arbete där tempot bestäms av en maskin och för vilket betalas prestationslön eller ansträngande repetitivt arbete.

Ikraftträdelsestadganden:

5.11.2014/928:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2014

Rådets direktiv 94/33/EG (31994L0033); EGT L 216, 20.8.1994, s. 12, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU (32014L0027); EUT L 95, L 65/1, 5.3.2014, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.