Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

19.4.2012/179

Statsrådets förordning om avfall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 18.11.2021/978, som gäller fr.o.m. 1.12.2021. Upphävandet av förordningens 16 § 1 mom. träder i kraft 1.7.2022, upphävandet av 20–23 § 1.1.2022 och upphävandet av 24 § 1 och 2 mom. 1.9.2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1 punkten har upphävts genom F 5.2.2015/86. (5.2.2015/86)

2) oljeavfall smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för eller annat «avfall» som innehåller olja,

3) bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart «avfall» från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall,

4) bygg- och rivningsavfall «avfall» som uppkommer vid nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning av byggnader och andra fasta konstruktioner samt vid mark- och vattenbyggnad och andra motsvarande byggnadsprojekt,

5) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten, dock inte slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar eller annat slam som bildas i fastigheternas egna behandlingssystem för hushållsavloppsvatten.

2 §
Återvinning och bortskaffande av «avfall»

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av «avfall» enligt 6 § 1 mom. 15 punkten i avfallslagen (646/2011). Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra återvinning av avfall, om de uppfyller de krav som föreskrivs i den punkten.

I bilaga 2 finns en förteckning över förfaranden som utgör bortskaffande av «avfall» enligt 6 § 1 mom. 16 punkten i avfallslagen. Även andra än i förteckningen nämnda förfaranden kan utgöra bortskaffande av «avfall», om de uppfyller de krav som föreskrivs i den punkten.

3 § (5.2.2015/86)
Farliga egenskaper hos «avfall»

Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som «farligt» «avfall» finns i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om «avfall» och om upphävande av vissa direktiv, nedan kommissionens förordning nr 1357/2014.

4 §
Förteckning över avfall och «farligt» «avfall»

I bilaga 4 finns det bestämmelser om och en förteckning över de vanligaste typerna av avfall samt «farligt» «avfall» (avfallsförteckning).

5 §
«Avfall» från fritidsbostäder

Sådant «avfall» från fritidsbostäder som avses i 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen är «avfall» som uppkommer i sommarstugor som är avsedda främst för eget bruk, semesterstugor som hyrs ut och andra motsvarande bostadsbyggnader för fritidsbruk. «Avfall» från semesterbyar som tillhandahåller liknande service som hotell betraktas dock inte som i 32 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen avsett «avfall» från fritidsbostäder.

6 §
Tillämpning av avfallslagen på försvarsmaktens verksamhet

Under de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. i avfallslagen ska lagen inte tillämpas på följande verksamheter inom försvarsmakten:

1) verksamheter vid de ledningscentraler samt bevaknings- och signalstationer som hör till övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten,

2) industri-, produktions-, depå- och verkstadsverksamhet,

3) verksamhet som hänför sig till lagring av beredskapsmaterial,

4) militär luftfart och verksamhet i anslutning till den,

5) fartygs- och befästningsverksamhet samt verksamhet som sker i örlogshamnar,

6) försöks- och forskningsverksamhet,

7) skjut- och sprängningsverksamhet,

8) militär övnings- och utbildningsverksamhet,

9) verksamhet som hänför sig till allvarliga störningar i de normala förhållandena.

2 kap

Allmänna krav på ordnandet av avfallshantering

7 §
Förpackning och märkning av «avfall» samt information som ska ges om «avfall»

«Avfall» ska enligt behov förpackas och märkas och information om avfallet lämnas så att förvaring och transport av avfallet inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön och så att avfallshantering kan ordnas enligt avfallets beskaffenhet.

8 §
Förpackning av «farligt» «avfall»

«Farligt» «avfall» ska förpackas i ett tätt emballage, som ska kunna tillslutas tätt på nytt och som ska tåla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållandena. Materialet i emballaget och förslutaren får inte reagera med det farliga avfallet så att detta kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön.

Emballaget för «farligt» «avfall» uppfyller kraven enligt 1 mom., om det uppfyller de krav på förpackningar för farliga ämnen och blandningar som ställs i artikel 35.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, nedan CLP-förordningen, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

9 § (5.2.2015/86)
Märkning av «farligt» «avfall»

Emballage som innehåller «farligt» «avfall» ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.

Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1–8, 10, 11 eller 14 enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, ska emballaget även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar enligt CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på emballaget användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska emballaget förses med påskriften "Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. «Farligt» «avfall», sammansättningen obekant." samt faropiktogrammen GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroangivelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och P405 enligt CLP-förordningen.

De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådant emballage till «farligt» avfall som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på emballaget till «farligt» «avfall» som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

10 §
Insamling av «avfall»

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt «avfall» och «avfall» som kan jämställas med kommunalt «avfall» se till att

1) man obehindrat kan nå mottagningsplatsen för avfallet och att avfallet tryggt kan lastas för bortforsling,

2) det på mottagningsplatsen finns tillräckligt många lockförsedda behållare, underjordsbehållare, avfallsflak eller andra sopkärl som lämpar sig för de typer av «avfall» som samlas in,

3) det inte finns någon risk för att den som använder eller tömmer sopkärlen skadar sig och att det inte orsakas någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

4) det på sopkärlets lock eller främre vägg fästs en tydlig märkning med uppgifter om vilken typ av «avfall» som får sättas i kärlet och kontaktuppgifter till det företag eller den sammanslutning som ansvarar för insamlingen,

5) sopkärlet töms tillräckligt ofta så att det «avfall» som ska samlas in ryms i kärlet och att kärlet alltid kan förslutas samt att avfallet inte medför förorening eller nedskräpning av omgivningen, lukt eller annan hygienisk olägenhet,

6) sopkärlet underhålls och rengörs tillräckligt ofta så att insamlingen inte medför någon fara eller skada för hälsan eller miljön,

7) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp i enlighet med 8 kap. i avfallslagen, (5.2.2015/86)

8) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och vattenhantering och övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön som insamlingen medför, (5.2.2015/86)

9) olovligt lämnande av «avfall» på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder. (5.2.2015/86)

Den som lämnar «avfall» på mottagningsplatsen ska se till att avfallet sätts i det sopkärl som är avsett för det och att sopkärlet inte går sönder eller blir nedsmutsat i onödan.

Den som svarar för mottagningsplatsen samt den som transporterar bort avfallet ska se till att tidpunkten för lastningen planeras och transporten i övrigt arrangeras så att de som bor och vistas i närheten av mottagningsplatsen inte utsätts för buller eller andra motsvarande olägenheter.

De krav som ställs i 1–3 mom. ska i tillämpliga delar även uppfyllas vid insamling av annat «avfall» än kommunalt «avfall» och «avfall» som kan jämställas med kommunalt «avfall».

11 §
Transport av «avfall»

«Avfall» ska transporteras i ett tätt emballage eller ett slutet transportmedel. Avfallet kan också transporteras övertäckt eller på något annat sätt, om det kan säkerställas att «avfall» inte kommer ut i miljön under lastningen eller transporten och att avfallet inte medför någon olycksrisk.

12 §
Skyldigheter vid sortering och annan behandling av «avfall»

En verksamhetsutövare som yrkesmässigt eller i anläggning sorterar eller på något annat sätt behandlar «avfall» ska se till att avfallet förbereds för återanvändning eller går till materialåtervinning eller annan återvinning i enlighet med 8 § i avfallslagen så att en så liten del av det behandlade avfallet som möjligt behöver bortskaffas.

Den som återvinner «avfall» genom att placera eller sprida det i eller på marken ska använda endast den mängd «avfall» som behövs för utjämning av markkonstruktionen samt för markkonstruktionens bärförmåga och hållbarhet eller se till att användningen i övrigt så exakt som möjligt motsvarar behovet.

13 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser

När mottagningen av «avfall» upphört på en behandlingsanläggning eller behandlingsplats för «avfall» eller på en del av en behandlingsplats ska denna utan dröjsmål försättas i ett sådant skick att den efter stängningen inte medför fara eller skada enligt 13 § 2 mom. i avfallslagen.

Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 94 § i miljöskyddslagen (527/2014). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser finns dessutom i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) och bestämmelser om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013). (5.2.2015/86)

3 kap

Särskilda krav som gäller vissa typer av «avfall»

14 §
Separat insamling och materialåtervinning av kommunalt «avfall»

Verksamhetsutövare inom industri- eller servicebranschen eller annan näringsverksamhet, andra avfallsinnehavare samt kommunerna ska under de förutsättningar som anges i 8, 13 och 15 § i avfallslagen inom sitt ansvarsområde ordna separat insamling och materialåtervinning av pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och bioavfall.

I 6 kap. i avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen föreskrivs det om producentens skyldighet att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade pappersprodukter och pappers-, kartong-, glas-, metall- och plastförpackningar.

Målet är att man senast den 1 januari 2016 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. ska materialåtervinna minst 50 viktprocent av det kommunala avfallet.

15 §
Minskning av bygg- och rivningsavfallets mängd och skadlighet

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att projektet planeras och genomförs så att man i enlighet med 8 § i avfallslagen tar till vara och återanvänder användbara föremål och ämnen och att det inom verksamheten uppkommer så små mängder och så oskadligt bygg- och rivningsavfall som möjligt.

16 §
Separat insamling och återvinning av bygg- och rivningsavfall

Innehavare av bygg- och rivningsavfall ska ordna separat insamling av avfallet så att en så stor del av det som möjligt i enlighet med 8 § i avfallslagen kan förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt. Under de förutsättningar som anges i 15 § i avfallslagen ska separat insamling ordnas för åtminstone följande typer av «avfall»:

1) «avfall» som består av betong, tegelsten, mineralplattor och keramik,

2) gipsbaserat «avfall»,

3) oimpregnerat träavfall,

4) metallavfall,

5) glasavfall,

6) plastavfall,

7) pappers- och kartongavfall,

8) mark- och stensubstansavfall.

I 6 kap. i avfallslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen föreskrivs det om producentens skyldighet att ordna separat insamling och materialåtervinning av kasserade förpackningar.

Målet är att man år 2020 genom de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. förutom energiåtervinning och upparbetning till bränsle ska återvinna minst 70 viktprocent av bygg- och rivningsavfallet, med undantag för mark- och stensubstans som lösgjorts från berggrunden eller marken och «farligt» «avfall».

Bestämmelser om skyldighet att hålla «farligt» «avfall» åtskilt och förbud mot uppblandning finns i 17 § i avfallslagen.

16 a § (2.5.2013/332)
Särskilda begränsningar som gäller återvinning av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt «avfall» vid markfyllning

Kommunalt «avfall» och bygg- och rivningsavfall samt «avfall» som uppkommer vid behandling av dem får återvinnas i vallar, schaktfyllning och annan motsvarande markfyllning endast om halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material i avfallet bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust är högst 10 procent. Detta gäller inte flyg- och bottenaska som uppkommer vid förbränning av «avfall», om koncentrationen av löst organiskt kol är under 800 milligram per kilogram när den bestäms så att förhållandet mellan vätska och fast material är 10 liter per kilogram torrsubstans antingen vid avfallets eget pH-värde eller vid pH 7,5–8, och inte heller mark- och stensubstansavfall.

Bestämmelser om godkännande av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt «avfall» på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser.

Bestämning av totalt organiskt kol, glödförlust och löst organiskt kol samt provtagning ska göras i enlighet med föreskrifterna i den förordning som nämns i 2 mom.

17 §
Oljeavfall

Avfallsinnehavaren ska under de förutsättningar som anges i 15 och 17 § i avfallslagen ordna separat insamling av oljeavfall av olika beskaffenhet.

Behandlingen av oljeavfall ska ordnas i enlighet med 8 och 13 § i avfallslagen. Bestämmelser om förbränning av oljeavfall finns dessutom i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013). (14.2.2013/153)

18 §
Uppföljning av det kommunala avloppsslammets kvalitet

Den som producerar kommunalt avloppsslam ska se till att slammets kvalitet bestäms i enlighet med punkt 1 i bilaga 5.

19 §
Asbestavfall

Avfallsinnehavaren ska se till att asbestavfall som uppkommer i verksamheten samlas in och utan dröjsmål transporteras för behandling åtskilt från annat «avfall». Vid förvaring och transport av asbestavfall ska man använda hållbara emballage som kan förslutas tätt och som försetts med information om att de innehåller asbest. Emballagen ska hanteras med försiktighet och omsorg så att de inte går sönder.

Bestämmelser om behandling av asbest på avstjälpningsplatser finns i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser. (2.5.2013/332)

4 kap

Bokföring av «avfall», transportdokument samt information som ska lämnas till myndigheterna

20 §
Avfallsproducenters bokföring

Över avfall som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 4 punkten i avfallslagen och över «farligt» «avfall» som uppkommer i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 2 punkten i den lagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om «farligt» «avfall», de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3,

4) i fråga om «avfall» som förs någon annanstans för behandling, mottagarens och transportörens namn och kontaktinformation samt information om behandlingssättet.

Den specifika avfallsmängd som avses i 119 § 1 mom. i avfallslagen ska uppges både som total mängd «avfall» och som mängd för verksamheten i fråga typiskt «avfall» i förhållande till en variabel som så väl som möjligt beskriver verksamhetens omfattning. Sådana variabler är, beroende på verksamhetsområde, antalet årsverken, omsättningen, produktionsmängden, antalet vårddygn, antalet övernattningar och affärslokalens yta.

21 §
Bokföring av kommunalt avloppsslam samt information som ska lämnas till myndigheterna

Utöver det som i 20 § föreskrivs om avfallsproducenters bokföring ska den som producerar kommunalt avloppsslam föra bok över de uppgifter om slammets kvalitet som bestäms i enlighet med 18 §.

Den som producerar kommunalt avfallsslam ska årligen före utgången av februari lämna tillsynsmyndigheten i punkt 2 i bilaga 5 avsedda uppgifter om slammet och dess användning.

22 §
Avfallsbehandlares bokföring

Över «avfall» som behandlas i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen ska det föras bok i tidsföljd. Bokföring ska om möjligt upprättas separat för varje verksamhetsställe.

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om «farligt» «avfall», de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, (5.2.2015/86)

4) om avfallet kommer från något annat ställe, den tidigare avfallsinnehavarens och avfallstransportörens namn och kontaktuppgifter,

5) behandlingssätt och kategori av behandlingsförfarande enligt bilaga 1 eller 2,

6) i tillämpliga delar uppgifter enligt 20 § 2 mom. om det «avfall» som uppstår vid avfallsbehandlingen.

23 §
Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföring

Bokföringen över «avfall» som transporteras, förmedlas eller samlas in i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 5 punkten i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) avfallsmängd,

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om «farligt» «avfall», de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, (5.2.2015/86)

4) namn på och kontaktuppgifter för den fastighetsinnehavare eller avfallsinnehavare som har överlämnat avfallet,

5) datum för avfallstransporten eller för mottagandet och överlämnandet av avfallet,

6) namn på och kontaktuppgifter för avfallsmottagaren.

24 § (5.2.2015/86)
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet och bekräftelse av dem

Ett transportdokument som avses i 121 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på och kontaktuppgifter för avfallsproducenten eller annan avfallsinnehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren,

2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,

3) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ,

4) avfallsmängd,

5) avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga,

6) efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Transportdokument som avser «farligt» «avfall» ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1) avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014,

2) metod för förpackning och transport av avfallet,

3) behandlingssätt.

Avfallsinnehavarens och avfallsmottagarens bekräftelser enligt 1 mom. ska göras genom en namnteckning eller elektronisk underskrift i transportdokumentet i samband med överlämnandet eller mottagandet av avfallet. Om det inte är möjligt att underteckna transportdokumentet då, kan bekräftelsen också göras på annat sätt, förutsatt att det inte gör bekräftelsen mindre tillförlitlig.

25 §
Plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen

Den plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen som avses i 120 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) vilket «avfall» som tas emot för behandling,

2) åtgärder för kontroll av beskaffenheten hos det «avfall» som tas emot,

3) beskrivning av behandlingsprocessen, inbegripet en redogörelse för eventuella störningar samt farliga och exceptionella situationer i samband med behandlingen och de viktigaste behandlingsfaserna med tanke på kontrollen,

4) åtgärder för kontroll av utsläppen och av det «avfall» som uppstår vid behandlingen,

5) åtgärder vid störningar och i farliga och exceptionella situationer, inbegripet korrigerande åtgärder,

6) åtgärder för bestämning av beskaffenheten hos det «avfall» som uppstår vid behandlingen,

7) metoder och platser för behandling av det «avfall» som uppstår vid behandlingen,

8) personal som är ansvarig för behandlingen och hur personalen introduceras i sina uppgifter,

9) andra motsvarande uppgifter som behövs för uppföljningen och kontrollen.

26 §
Uppgifter om fastighetsvis avfallstransport som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten

Avfallstransportören ska i enlighet med 39 § 2 mom. i avfallslagen lämna den kommunala avfallshanteringsmyndigheten följande uppgifter om varje fastighet på vilken transportören har avhämtat «avfall» under uppföljningsperioden:

1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress,

2) storleken på de sopkärl som omfattas av avfallstransporten och deras antal enligt avfallstyp,

3) datum för tömning av sopkärlen eller antalet tömningar och tömningsintervaller enligt avfallstyp.

Det sammandrag som avses i 39 § 2 mom. i avfallslagen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) mängden «avfall» enligt avfallstyp som har samlats in på de fastigheter som är belägna på kommunens område,

2) namn på och kontaktuppgifter för mottagarna och mängden «avfall» enligt avfallstyp som har levererats till dem.

5 kap

Godkännande- och anmälningsförfaranden

27 §
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret

En i 94 § 1 mom. i avfallslagen avsedd ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

4) uppgifter om trafiktillstånd, om verksamheten kräver trafiktillstånd,

5) en redogörelse för transportmaterielen,

6) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att transporteras eller förmedlas för behandling och om avfallets beskaffenhet samt en uppskattning enligt avfallstyp av den årliga mängden «avfall» som kommer att transporteras eller förmedlas,

7) en redogörelse för det huvudsakliga verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden,

8) en redogörelse för verksamhetsutövarens yrkesskicklighet,

9) en redogörelse för den säkerhet som ska ställas enligt 95 § i avfallslagen.

28 §
Innehållet i beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret

Ett i 96 § i avfallslagen avsett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) de väsentliga uppgifterna i ansökan,

4) beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller om att verksamheten inte godkänns,

5) eventuella villkor,

6) motiveringen till beslutet och de bestämmelser som tillämpats.

29 §
Uppgifter som ska ingå i utdrag ur avfallshanteringsregistret

Ett i 98 § i avfallslagen avsett utdrag ur avfallshanteringsregistret ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) datum för beslutet om godkännande och uppgifter för identifiering av det,

4) vilken myndighet som fattat beslutet och myndighetens kontaktuppgifter,

5) vilket verksamhetsområde, vilka transportmedel och vilka typer av «avfall» godkännandet gäller,

6) med beslutet förenade villkor,

7) datum före vilket utdraget ska kontrolleras.

30 §
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig insamlingsverksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt hemort,

2) kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

3) en redogörelse för de avfallstyper som kommer att samlas in samt en uppskattning av den årliga mängden insamlat «avfall» enligt avfallstyp,

4) en uppskattning av under hur lång tid en insamlingsverksamhet som inte är fortlöpande kommer att pågå,

5) mottagningsplatsens adress eller motsvarande uppgift om var mottagningsplatsen är belägen,

6) en redogörelse för vilket slags sopkärl som kommer att användas på mottagningsplatsen,

7) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 § och uppgifter om andra åtgärder för att förhindra att insamlingen och mottagningsplatsen medför fara eller skada för hälsan eller miljön. (5.2.2015/86)

8) en redogörelse för hur avfallet kommer att transporteras och om det behandlingssätt och den behandlingsplats som planeras.

I samma anmälan får det ingå uppgifter om samtliga de mottagningsplatser för «avfall» i kommunen som omfattas av den insamlingsverksamhet som verksamhetsutövaren kommer att bedriva.

Verksamhetsutövaren ska så snart som möjligt meddela miljövårdsmyndigheten i kommunen, om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras väsentligt eller om verksamheten upphör.

31 §
Innehållet i ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning

En i 114 § avsedd ansökan om förhandsgodkännande av avfallsåtervinningsanläggning ska innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och kontaktperson samt anläggningens namn och besöksadress,

2) en kopia av handelsregisterutdraget, om verksamheten kräver en anteckning i handelsregistret,

3) uppgift om gällande miljötillstånd och uppgift om miljöledningssystem som avses i 114 § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen,

4) en beskrivning av det «avfall» för vilket förhandsgodkännande söks, inbegripet avfallets konsistens, föroreningar och variationer i egenskaperna,

5) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och avfallets klassificering enligt bilagorna IV och IVa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av «avfall»,

6) en beskrivning av den metod för återvinning som kommer att användas, inbegripet återvinningsförfarandets klassificering enligt bilaga 1,

7) den totala årliga mängden «avfall» som kommer att återvinnas och mängderna enligt avfallstyp samt en uppskattning av den andel «avfall» som kommer att införas i landet med stöd av förhandsgodkännandet,

8) den tidsperiod för vilken förhandsgodkännandet söks,

9) kvalitetssäkring och bokföring av avfallet och vilka åtgärder som ska vidtas om avfallet inte tas emot på grund av fel sammansättning eller någon annan orsak, samt andra förfaranden vid mottagning av avfallet,

10) en redogörelse för tidigare avfallstransporter där verksamhetsutövaren har deltagit, eventuella problem som förekommit och hur dessa har lösts.

6 kap

Särskilda bestämmelser

32 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,

1) bedriva forskning och uppföljning med avseende på en minskning av avfallets mängd och skadlighet och på avfallshanteringen samt ordna utbildning, rådgivning och information i anslutning till dessa verksamhetsfält,

2) delta i utarbetandet av den riksomfattande avfallsplanen samt i beredningen av de bestämmelser som utfärdas med stöd av avfallslagen och av anvisningar om avfallsfrågor,

3) delta i utvecklandet av kvalitetssäkringen av de uppgifter om «avfall» som registrerats i det i 222 § i miljöskyddslagen avsedda datasystemet för miljövårdsinformation. (5.2.2015/86)

33 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,

1) svara för kvalitetssäkringen av de uppgifter om «avfall» som registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation,

2) samla in och inhämta sådana uppgifter om «avfall» och avfallshantering som berör centralens verksamhetsområde,

3) se till att utbildning, rådgivning, information och uppföljning i fråga om «avfall» och avfallshantering ordnas på dess verksamhetsområde.

33 a § (9.2.2017/99)
Inspektioner av transport av «avfall»

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska vid inspektioner av sådana anläggningar och företag som avses i 124 § 1 mom. 3–5 punkten i avfallslagen och som bedriver verksamhet där «avfall» transporteras eller insamlas yrkesmässigt, verksamhet som avfallsmäklare eller med internationella avfallstransporter behandla och granska uppgifter och omständigheter som hänför sig till ursprunget, typen, mängden, leveransplatsen och mottagaren i fråga om det «avfall» som transporteras.

34 §
Expertmyndigheter och sakkunniginrättningar

I 27 § i avfallslagen avsedda expertmyndigheter och sakkunniginrättningar är inom respektive verksamhetsområde Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelssäkerhetsverket, tullverket, Teknologiska forskningscentralen VTT samt Finlands miljöcentral.

 35 §
Innehållet i den riksomfattande avfallsplanen

Den i 87 § i avfallslagen avsedda riksomfattande avfallsplanen ska innehålla följande uppgifter om avfallshanteringen:

1) mängden och typen av samt ursprunget till det «avfall» som uppkommit i landet, importerats och exporterats samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en allmän beskrivning av systemet för insamling och behandling av avfall samt ansvarsfördelningen mellan kommunala och privata aktörer inom avfallshanteringen, inbegripet specialarrangemang som gäller «farligt» «avfall» och annat «avfall» och de viktigaste anläggningarna för återvinning och bortskaffande av «avfall»,

3) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande riksomfattande avfallsplanen,

4) målen för utvecklande av avfallshanteringen, som i mån av möjlighet ska inbegripa kvantitativa mål för materialåtervinning och annan återvinning,

5) en översiktlig bedömning av behovet av översyn av de system och anläggningar som avses i 2 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av «avfall», mängden «avfall» som ska behandlas i dessa och de investeringskostnader och andra kostnader som krävs för detta ändamål samt en beskrivning av principerna för anläggningarnas placering,

6) andra planerade åtgärder för hur identifierade problem ska lösas, inbegripet åtgärder för hur den upplysning och information som behövs ska ordnas,

7) en utvärdering av huruvida ekonomiska och andra styrmedel kan vara användbara och lämpliga, med beaktande av vikten av att upprätthålla en väl fungerande inre marknad,

8) en utvärdering av de presenterade åtgärdernas verkningsfullhet när det gäller att nå de uppställda målen och syftet med avfallslagen och att främja verkställandet av bestämmelserna.

Den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet ska innehålla följande uppgifter:

1) en sådan beskrivning av förändringen i avfallsmängderna och avfallets skadlighet som omfattar åtminstone den senaste tioårsperioden samt en bedömning av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av de åtgärder som för närvarande vidtas för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet,

3) målen för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet,

4) de planerade åtgärderna för att främja minskningen av avfallsmängderna och avfallets skadlighet med beaktandet av de exemplifierade åtgärder och den utvärdering av åtgärdernas verkningsfullhet för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet som ingår i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om «avfall» och om upphävande av vissa direktiv, nedan avfallsdirektivet,

5) kvalitativa och kvantitativa kriterier för att följa hur åtgärderna för minskning av avfallsmängderna och avfallets skadlighet har utvecklats.

Den riksomfattande avfallsplanen ska omfatta en del som gäller förpackningar och förpackningsavfall i vilken det utreds hur de mål som ställs upp med stöd av avfallslagen för minskning av mängden förpackningar, återanvändning av förpackningar och materialåtervinning och annan återvinning av förpackningsavfall ska nås.

36 § (5.2.2015/86)
Innehållet i den regionala avfallsplanen

En i 88 § i avfallslagen avsedd regional avfallsplan ska innehålla följande uppgifter om planeringsområdet:

1) en bedömning av mängden kommunalt «avfall» som uppkommit och behandlats i området, av mängden annat «avfall» som har betydelse med tanke på avfallshanteringen i området och av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av förfarandena för insamling och behandling av det «avfall» som avses i 1 punkten,

3) de viktigaste i området verksamma anläggningarna för återvinning och bortskaffande av «avfall» och anläggningarna och sammanslutningarna som ordnar återanvändning av produkter,

4) «avfall» som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen i området samt sådana avstjälpningsplatser och andra motsvarande behandlingsplatser för «avfall» som stängts och som bedöms ge upphov till betydande fara eller skada för hälsan eller miljön,

5) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande regionala avfallsplanen,

6) en bedömning av behovet av översyn av de förfaranden och anläggningar som avses i 2 och 3 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av «avfall» och mängden «avfall» som ska behandlas i dessa samt principerna för anläggningarnas placering,

7) de åtgärder som planeras för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet i området samt främja materialåtervinning och annan behandling av «avfall» med beaktande av de mål och åtgärder som ingår i den nationella avfallsplanen,

8) övriga åtgärder för utvecklande av avfallshanteringen i området, inbegripet åtgärder för att utreda de problem inom avfallshanteringen som avses i 4 punkten och iståndsätta behandlingsplatserna.

36 a § (21.11.2019/1096)
Uppgifter som ska ingå i en sådan anbudsbegäran och begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som ska publiceras i dataplattformen för «avfall» och biflöden

I en anbudsbegäran som i enlighet med 33 § 2 mom. i avfallslagen ska publiceras i dataplattformen för «avfall» och biflöden ska ingå

1) namn och kontaktuppgifter för avfallsinnehavaren eller en i 33 § 1 mom. i avfallslagen avsedd avfallstransportör eller någon annan aktör,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) den avfallshantering som söks och dess varaktighet,

5) tidsfristen för lämnande av anbud.

I en sådan begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som avses i 33 § 2 mom. i avfallslagen ska det utöver de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten ingå uppgift om ett konstaterande av bristande utbud av andra tjänster i dataplattformen för «avfall» och biflöden.

36 b § (21.11.2019/1096)
Väsentliga uppgifter om avtal om kommunal avfallshantering i andra hand

Sådana i 33 § 3 mom. i avfallslagen avsedda väsentliga uppgifter som ska lämnas till dataplattformen för «avfall» och biflöden och som gäller avtal om kommunal avfallshantering i andra hand är

1) avtalsparternas namn, kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,

2) avfallets typ, egenskaper och mängd,

3) avfallets placering, så långt möjligt angivet enligt kommun,

4) avfallshanteringens karaktär och varaktighet,

5) tjänstens pris.

37 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om uppgifter som ska lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996), statsrådets beslut om oljeavfallshantering, med undantag för dess 6 §, statsrådets beslut om byggavfall (295/1997), statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) och miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av «avfall» och över problemavfall (1129/2001).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (32006R1013); EUT L 190, 12.7.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91, Komissionens beslut 2000/532/EG (32000D0532); EGT L 226, 6.9.2000, s. 3, Komissionens beslut 2001/118/EG (32001D0118); EGT L 47, 16.2.2001, s. 1, Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG (32004L0012); EUT L 47, 18.2.2004, s. 26, Rådets direktiv 86/278/EEG (31986L0278); EGT L 181, 4.7.1986, s. 6, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG (32009L0148); EUT L 330, 16.12.2009, s. 28

Bilaga 1

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R 1Användning främst som bränsle eller som annan energikälla1)
R 2Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel
R 3Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte används somlösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser2)
R 4Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar
R 5Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material3)
R 6Regenerering av syror eller baser
R 7Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av utsläpp
R 8Återvinning av komponenter från katalysatorer
R 9Omraffinering eller annan återanvändning av olja
R 10Behandling i markbädd som medför fördelar för jordbruket eller ekologin
R 11Användning av «avfall» som uppkommit genom något av förfarandena R 1–R 10
R 12Utväxling av «avfall» som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 114)
R 13Lagring av «avfall» som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 12, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort5)

1) Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast «avfall» vilkas energieffektivitet uppgår till minst 0,65. Vid beräkning av energieffektiviteten används följande formel:

Energieffektiviteten = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) där

− Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).

− Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).

− Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år).

− Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).

− 0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av «avfall».

2) Detta omfattar också förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier.

3) Detta omfattar också materialåtervinning av oorganiska byggmaterial och marksanering, som leder till återvinning av marksubstans.

4) Om det inte finns någon annan lämplig R-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före återvinning, inklusive förbehandling, t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammanslagning eller blandning för överlämnande till någon av verksamheterna R 1–R 11.

5) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.

Bilaga 2

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN
D 1Deponering i eller på marken, såsom på avstjälpningsplatser
D 2Behandling i markbädd, såsom biologisk nedbrytning av flytande «avfall» eller slam i jord
D 3Djupinjicering, såsom insprutning av pumpbart «avfall» i brunnar, saltgruvor eller naturligt förekommande formationer
D 4Invallning, såsom placering av flytande «avfall» eller slam i dagbrott, dammar eller uppdämningsbassänger
D 5Deponering på särskilt planerade avstjälpningsplatser, såsom placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön
D 6Utsläpp till andra vatten än hav
D 7Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten
D 8Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12
D 9Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12, såsom avdunstning, torkning eller rostning
D 10Förbränning på land
D 11Förbränning till havs1)
D 12Permanent lagring, såsom placering av behållare i en gruva
D 13Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas2)
D 14Omförpackning innan något av förfarandena D 1–D 13 tillämpas
D 15Lagring innan något av förfarandena D 1–D 14 tillämpas, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort3)

1) Detta förfarande är förbjudet enligt Finlands och Europeiska unionens lagstiftning samt internationella konventioner.

2) Om det inte finns någon annan lämplig D-kod, kan detta omfatta inledande förfaranden före bortskaffande, inklusive förbehandling, t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas.

3) Med tillfällig lagring avses tillfällig lagring enligt 6 § 1 mom. 10 punkten.

Bilaga 3 har upphävts genom F 5.2.2015/86. (5.2.2015/86)

AVFALLSFÖRTECKNING: DET VANLIGASTE AVFALLET SAMT «FARLIGT» «AVFALL»

1. Definitioner

I denna bilaga avses med:

1) «farligt» ämne ett ämne som uppfyller kriterierna i del 2–5 i bilaga I till CLP-förordningen,

2) tungmetaller föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form, om de klassificeras som farliga ämnen,

3) PCB polyklorerade bifenyler, polyklorerade terfenyler, monometyl-tetraklordifenylmetan, monometyl-diklordifenylmetan och monometyl-dibrom-difenylmetan samt en blandning som innehåller sammanlagt mer än 0,005 viktprocent av dessa ämnen,

4) övergångsmetaller föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form, om de klassificeras som farliga ämnen,

5) stabilisering processer som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid «farligt» «avfall» omvandlas till icke-farligt «avfall»,

6) solidifiering processer där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,

7) delvis stabiliserat «avfall» «avfall» som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

2. Bedömning och klassificering

2.1 Bedömning av avfallets farliga egenskaper

Vid bedömningen av de farliga egenskaperna hos «avfall» ska de kriterier som fastställs i kommissionens förordning nr 1357/2014 tillämpas. Vid bedömning av de farliga egenskaperna HP 4, HP 6 och HP 8 ska de gränsvärden för enskilda ämnen som anges i den förordningen tillämpas. Om koncentrationen av ett ämne som finns i «avfall» är lägre än gränsvärdet för ämnet ska det inte beaktas vid beräkningen av ett tröskelvärde. Om en farlig egenskap hos «avfall» har bedömts i ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt den nämnda förordningen ska testresultaten gälla.

2.2 Klassificering av avfall som «farligt»

Avfall som hör till de med asterisk (*) utmärkta kategorierna i förteckningen över avfall är «farligt» «avfall», om inte något annat i enskilda fall bestäms med stöd av 7 eller 112 § i avfallslagen.

För sådant avfall som både kan höra till kategori «farligt» och icke-farligt «avfall» ska följande gälla:

a) En post i förteckningen över avfall, klassificerat som «farligt», med en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen, är endast tillämplig för «avfall» när avfallet innehåller sådana koncentrationer av farliga ämnen som gör att avfallet uppvisar en eller flera av de farliga egenskaperna HP 1 till HP 8 eller HP 10 till HP 15 så som de anges i kommissionens förordning nr 1357/2014. Bedömningen av den farliga egenskapen HP 9 ska ske enligt tillämplig nationell lagstiftning.

b) En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet i enlighet med kommissionens förordning nr 1357/2014 eller, om inte något annat anges i CLP-förordningen, genom ett prov i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 i CLP-förordningen när det gäller försök på djur och människor.

c) Avfall som innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-triklor- 2,2-bis (4-klorfenyl) etan), klordan, hexaklorocyclohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaclorobenzene, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG ska klassificeras som «farligt».

d) De koncentrationsgränser för farliga egenskaper som anges i kommissionens förordning nr 1357/2014 är inte tillämpliga på rena metallegeringar i deras massiva form som inte är förorenade av farliga ämnen. Legeringar som är upptagna i avfallsförteckningen och är markerade med en asterisk (*) klassificeras dock som «farligt» «avfall».

e) I förekommande fall får följande anmärkningar som ingår i bilaga VI till CLP-förordningen beaktas vid fastställandet av de farliga egenskaperna hos «avfall»:

• 1.1.3.1 Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen: Anmärkningarna B, D, F, J, L, M, P, Q, R och U.

• 1.1.3.2 Anmärkningar angående klassificering och märkning av blandningar: Anmärkningarna 1, 2, 3 och 5.

f) Efter en bedömning av farliga egenskaper hos avfall enligt denna metod ska en lämplig kategori «farligt» eller icke-farligt «avfall» i avfallsförteckningen tilldelas.

3. Avfallsförteckning

Förteckningen består av avfallskategorier betecknade med sexsiffriga koder samt kapitelrubriker med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. «Avfall» klassificeras till avfallskategorierna i förteckningen enligt följande:

a) Avfallskategorin enligt avfallets ursprung betecknad med en sexsiffrig kod, dock inte koder som slutar med 99, identifieras i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20. En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i flera kapitel. Till exempel «avfall» från tillverkning av bilar kan hänföras till kapitel 12, kapitel 11 och kapitel 08 beroende på från vilket steg i processen avfallet kommer.

b) Om ingen lämplig avfallskategori återfinns i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20 ska man undersöka om avfallet kan hänföras till kapitlen 13, 14 eller 15.

c) Om ingen kategori under dessa kapitelrubriker är tillämplig för avfallet ska avfallet klassificeras enligt kapitel 16.

d) Om avfallet inte heller omfattas av kapitel 16 ska kod 99 («avfall» som inte anges någon annanstans) i den del av förteckningen som avses i underpunkt a användas.

Innehåll
01«Avfall» från prospektering, återvinning och brytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral
02«Avfall» från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03«Avfall» från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp
04«Avfall» från läder-, päls- och textilindustri
05«Avfall» från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol
06«Avfall» från oorganisk-kemiska processer
07«Avfall» från organisk-kemiska processer
08«Avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09«Avfall» från fotografisk industri
10«Avfall» från termiska processer
11«Avfall» från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
12«Avfall» från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
13Oljeavfall och «avfall» från flytande bränslen (utom ätliga oljor samt oljeavfall och «avfall» från flytande bränslen i 05, 12 och 19)
14«Avfall» bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivgas (utom 07 och 08)
15Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annanstans
16«Avfall» som inte anges någon annanstans i förteckningen
17Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
18«Avfall» från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19«Avfall» från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin
20Kommunalt «avfall» («avfall» som uppkommit från bosättning och liknande «avfall» från handeln, industrin och andra institutioner), även separat insamlade fraktioner
01«AVFALL» FRÅN PROSPEKTERING, ÅTERVINNING OCH BRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL
01 01«avfall» från mineralbrytning
01 01 01«avfall» från brytning av metallhaltiga mineral
01 01 02«avfall» från brytning av andra mineral
01 03«avfall» från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral
01 03 04*syrabildande anrikningsavfall från behandling av sulfidmalm
01 03 05*annat anrikningsavfall som innehåller farliga ämnen
01 03 06annat anrikningsavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05
01 03 07*annat «avfall» som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral
01 03 08annat stoft- och pulverformigt «avfall» än det som anges i 01 03 07
01 03 09annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10
01 03 10*annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07 som innehåller farliga ämnen
01 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
01 04«avfall» från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral
01 04 07*«avfall» som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral
01 04 08annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07
01 04 09kasserad sand och lera
01 04 10annat stoft- och pulverformigt «avfall» än det som anges i 01 04 07
01 04 11annat «avfall» från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07
01 04 12annat anrikningsavfall och «avfall» från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11
01 04 13annat «avfall» från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07
01 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
01 05borrslam och annat borravfall
01 05 04slam och «avfall» från borrning efter sötvatten
01 05 05*oljehaltigt borrslam och borravfall
01 05 06*borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen
01 05 07annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06
01 05 08annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06
01 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02«AVFALL» FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT, FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01«avfall» från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske
02 01 01slam från tvättning och rengöring
02 01 02animaliskt vävnadsavfall
02 01 03vegetabiliskt «avfall»
02 01 04plastavfall (utom 15 01)
02 01 06spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande «avfall» som uppsamlats separat och behandlas någon annanstans
02 01 07skogsbruksavfall
02 01 08*«avfall» av jordbrukskemikalier som innehåller farliga ämnen
02 01 09annat «avfall» av jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08
02 01 10metallavfall
02 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 02«avfall» från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung
02 02 01slam från tvättning och rengöring
02 02 02animaliskt vävnadsavfall
02 02 03material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 02 04slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 03«avfall» från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass
02 03 01slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering
02 03 02konserveringsmedelsavfall
02 03 03«avfall» från vätskeextraktion
02 03 04material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 03 05slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 04«avfall» från sockertillverkning
02 04 01jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda kvalitetskrav
02 04 03slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 05«avfall» från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 05 02slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 06«avfall» från bagerier och sötsaksindustri
02 06 01material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 06 02konserveringsmedelsavfall
02 06 03slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
02 07«avfall» från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)
02 07 01«avfall» från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror
02 07 02«avfall» från spritdestillation
02 07 03«avfall» från kemisk behandling
02 07 04material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 07 05slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
03«AVFALL» FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP
03 01«avfall» från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 01 01bark- och korkavfall
03 01 04*sågspån, spån, spill, trä och träbaserade plattor (såsom spånskivor och faner) som innehåller farliga ämnen
03 01 05annat sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor (såsom spånskivor och faner) än de som anges i 03 01 04
03 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
03 02«avfall» från träskyddsbehandling
03 02 01*icke-halogenerade organiska träskyddskemikalier
03 02 02*klorerade organiska träskyddskemikalier
03 02 03*träskyddskemikalier som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04*oorganiska träskyddskemikalier
03 02 05*andra träskyddskemikalier som innehåller farliga ämnen
03 02 99träskyddskemikalier som inte anges någon annanstans
03 03«avfall» från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp
03 03 01bark- och träavfall
03 03 02sodaslam (från återvinning av kokvätska)
03 03 05slam från avsvärtning av returpapper
03 03 07mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returpapper och -papp
03 03 08«avfall» från sortering av papper och papp för återvinning
03 03 09mesa
03 03 10fiberrejekt samt fiber-, fyllnadsmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning
03 03 11annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 03 03 10
03 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
04«AVFALL» FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI
04 01«avfall» från läder- och pälsindustri
04 01 01«avfall» från skrapning och spaltning
04 01 02«avfall» från kalkbehandling
04 01 03*avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas
04 01 04kromhaltiga garvmedel
04 01 05kromfria garvmedel
04 01 06slam, särskilt från avloppsbehandling vid produktionsstället, som innehåller krom
04 01 07slam, särskilt från avloppsbehandling vid produktionsstället, som inte innehåller krom
04 01 08garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom
04 01 09«avfall» från beredning och efterbehandling
04 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
04 02«avfall» från textilindustri
04 02 09kompositmaterial (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)
04 02 10organiska material från naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 14*«avfall» från efterbehandling som innehåller organiska lösningsmedel
04 02 15annat «avfall» från efterbehandling än det som anges i 04 02 14
04 02 16*färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen
04 02 17andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16
04 02 19*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
04 02 20annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 04 02 19
04 02 21obearbetade textilfibrer
04 02 22bearbetade textilfibrer
04 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
05«AVFALL» FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH PYROLYTISK BEHANDLING AV KOL
05 01«avfall» från oljeraffinering
05 01 02*slam från avsaltning
05 01 03*bottenslam från tankar
05 01 04*surt alkylslam
05 01 05*oljespill
05 01 06*oljeslam från underhåll av raffinaderi eller utrustning
05 01 07*sur tjära
05 01 08*andra former av tjära
05 01 09*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
05 01 10annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 05 01 09
05 01 11*«avfall» från rengöring av bränslen med baser
05 01 12*syrahaltiga oljor
05 01 13slam från behandling av pannornas matarvatten
05 01 14«avfall» från kyltorn
05 01 15*använd filterlera
05 01 16svavelhaltigt «avfall» från oljeavsvavling
05 01 17bitumen
05 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
05 06«avfall» från pyrolytisk behandling av kol
05 06 01*sur tjära
05 06 03*andra former av tjära
05 06 04«avfall» från kyltorn
05 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
05 07«avfall» från rening och transport av naturgas
05 07 01*kvicksilverhaltigt «avfall»
05 07 02svavelhaltigt «avfall»
05 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06«AVFALL» FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror
06 01 01*svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02*saltsyra
06 01 03*fluorvätesyra
06 01 04*fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05*salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06*andra syror
06 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 02«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser
06 02 01*kalciumhydroxid
06 02 03*ammoniumhydroxid
06 02 04*natriumhydroxid och kaliumhydroxid
06 02 05*andra baser
06 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 03«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider
06 03 11*salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 13*salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller
06 03 14andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13
06 03 15*metalloxider som innehåller tungmetaller
06 03 16andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 04annat metallhaltigt «avfall» än det som anges i 06 03
06 04 03*arsenikhaltigt «avfall»
06 04 04*kvicksilverhaltigt «avfall»
06 04 05*«avfall» som innehåller andra tungmetaller
06 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 05slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
06 05 02*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
06 05 03annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 06 05 02
06 06«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer med svavel och avsvavlingsprocesser
06 06 02*«avfall» som innehåller farliga sulfider
06 06 03annat «avfall» som innehåller sulfider än det som anges i 06 06 02
06 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 07«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer med halogener
06 07 01*asbesthaltigt «avfall» från elektrolys
06 07 02*aktivt kol från klorproduktion
06 07 03*kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam
06 07 04*lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen
06 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 08«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat
06 08 02*«avfall» som innehåller farliga klorsilaner
06 08 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 09«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer med fosfor
06 09 02fosforhaltig slagg
06 09 03*kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen
06 09 04annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03
06 09 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 10«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer med kväve och från tillverkning av gödningsmedel
06 10 02*«avfall» som innehåller farliga ämnen
06 10 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 11«avfall» från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel
06 11 01kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid
06 11 99«avfall» som inte anges någon annanstans
06 13«avfall» från sådana oorganiska kemiska processer som inte anges någon annanstans
06 13 01*oorganiska växtskyddsmedel, träskyddskemikalier och andra biocider
06 13 02*förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03kimrök
06 13 04*«avfall» från asbestbearbetning
06 13 05*sot
06 13 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07«AVFALL» FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 01 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 01 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 01 11
07 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 02«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer
07 02 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 02 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 02 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 02 11
07 02 13plastavfall
07 02 14*«avfall» från tillsatsämnen som innehåller farliga ämnen
07 02 15annat «avfall» från tillsatsämnen än det som anges i 07 02 14
07 02 16*«avfall» som innehåller farliga silikoner
07 02 17«avfall» som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16
07 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 03«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)
07 03 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 03 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 03 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 03 11
07 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 04«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider
07 04 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 04 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 04 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 04 11
07 04 13*fast «avfall» som innehåller farliga ämnen
07 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 05«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel
07 05 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 05 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 05 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 05 11
07 05 13*fast «avfall» som innehåller farliga ämnen
07 05 14annat fast «avfall» än det som anges i 07 05 13
07 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 06«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 06 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 06 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 06 11
07 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
07 07«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans
07 07 01*vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 07 03*halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04*andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 07*halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08*andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09*halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 10*andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 11*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 07 12annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 07 11
07 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
08«AVFALL» FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGSMEDEL (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01«avfall» från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack
08 01 11*färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 12annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 13*slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 14annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13
08 01 15*vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 16annat vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack än det som anges i 08 01 15
08 01 17*«avfall» från färg- eller lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 18annat «avfall» från färg- eller lackborttagning än det som anges i 08 01 17
08 01 19*vattensuspensioner som innehåller färg eller lack och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 20andra vattensuspensioner som innehåller färg eller lack än de som anges i 08 01 19
08 01 21*«avfall» från färg- eller lackborttagningsmedel
08 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
08 02«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 02 01pulverbeläggningsmaterial
08 02 02vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
08 03«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg
08 03 07vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08vattenhaltigt flytande «avfall» som innehåller tryckfärg
08 03 12*tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 13annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 14*tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 15annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 16*etsbad
08 03 17*toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 03 18annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 03 19*dispergerad olja
08 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
08 04«avfall» från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 09*lim- och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 10annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 11*lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 12annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 13*vattenhaltigt slam som innehåller lim eller fogmassa och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 14annat vattenhaltigt slam som innehåller lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13
08 04 15*vattenhaltigt flytande «avfall» som innehåller lim eller fogmassa och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 16annat vattenhaltigt flytande «avfall» som innehåller lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15
08 04 17*hartsolja
08 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
08 05«avfall» som inte anges någon annanstans i kapitel 08
08 05 01*isocyanatavfall
09«AVFALL» FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01«avfall» från fotografisk industri
09 01 01*vattenbaserade framkallnings- och aktivatorbad
09 01 02*vattenbaserade framkallningsbad för offsetplåtar
09 01 03*lösningsmedelsbaserade framkallningsbad
09 01 04*fixerbad
09 01 05*blekbad och blek/fixerbad
09 01 06*silverhaltigt «avfall» från behandling av fotografiskt «avfall» vid produktionsstället
09 01 07fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar
09 01 08fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar
09 01 10engångskameror utan batterier
09 01 11*engångskameror med batterier som avses i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
09 01 12andra engångskameror med batterier än de som anges i 09 01 11
09 01 13*annat vattenhaltigt flytande «avfall» från återvinning av silver vid produktionsstället än det som anges i 09 01 06
09 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10«AVFALL» FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01«avfall» från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)
10 01 01bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)
10 01 02flygaska från kolförbränning
10 01 03flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
10 01 04*flygaska och pannaska från oljeförbränning
10 01 05kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling
10 01 07kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling
10 01 09*svavelsyra
10 01 13*flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle
10 01 14*bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 15annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14
10 01 16*flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 17annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16
10 01 18*«avfall» från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 01 19annat «avfall» från gasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18
10 01 20*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
10 01 21annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
10 01 22*vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen
10 01 23annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22
10 01 24sand från fluidiserade bäddar
10 01 25«avfall» från lagring och tillverkning av bränsle för kolkraftverk
10 01 26«avfall» från kylvattenbehandling
10 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 02«avfall» från järn- och stålindustri
10 02 01«avfall» från slaggbehandling
10 02 02obehandlad slagg
10 02 07*fast «avfall» från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 02 08annat fast «avfall» från gasrening än det som anges i 10 02 07
10 02 10glödskal
10 02 11*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 02 12annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11
10 02 13*slam och filterkakor från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 02 14annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13
10 02 15annat slam och andra filterkakor
10 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 03«avfall» från aluminiumsmältverk
10 03 02anodrester
10 03 04*slagg från primär produktion
10 03 05aluminiumoxidavfall
10 03 08*saltslagg från sekundär produktion
10 03 09*svart slagg från sekundär produktion
10 03 15*skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 03 16annat skimningsavfall än det som anges i 10 03 15
10 03 17*tjärhaltigt «avfall» från anodtillverkning
10 03 18annat kolhaltigt «avfall» från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17
10 03 19*stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 20annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
10 03 21*annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen
10 03 22annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21
10 03 23*fast «avfall» från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 24annat fast «avfall» från gasrening än det som anges i 10 03 23
10 03 25*slam och filterkakor från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 26annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 03 25
10 03 27*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 03 28annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27
10 03 29*«avfall» från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen
10 03 30annat «avfall» från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29
10 03 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 04«avfall» från blysmältverk
10 04 01*slagg från primär och sekundär produktion
10 04 02*slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion
10 04 03*kalciumarsenat
10 04 04*stoft från rökgasrening
10 04 05*annat partikelformigt material och stoft
10 04 06*fast «avfall» från gasrening
10 04 07*slam och filterkakor från gasrening
10 04 09*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 04 10annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09
10 04 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 05«avfall» från zinksmältverk
10 05 01slagg från primär och sekundär produktion
10 05 03*stoft från rökgasrening
10 05 04annat partikelformigt material och stoft
10 05 05*fast «avfall» från gasrening
10 05 06*slam och filterkakor från gasrening
10 05 08*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 05 09annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08
10 05 10*slagg och skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 05 11annan slagg och annat skimningsavfall än det som anges i 10 05 10
10 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 06«avfall» från kopparsmältverk
10 06 01slagg från primär och sekundär produktion
10 06 02slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion
10 06 03*stoft från rökgasrening
10 06 04annat partikelformigt material och stoft
10 06 06*fast «avfall» från gasrening
10 06 07*slam och filterkakor från gasrening
10 06 09*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 06 10annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09
10 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 07«avfall» från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01slagg från primär och sekundär produktion
10 07 02slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion
10 07 03fast «avfall» från gasrening
10 07 04annat partikelformigt material och stoft
10 07 05slam och filterkakor från gasrening
10 07 07*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 07 08annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07
10 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 08«avfall» från andra icke-järnsmältverk
10 08 04partikelformigt material och stoft
10 08 08*saltslagg från primär och sekundär produktion
10 08 09annan slagg
10 08 10*slagg och skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 08 11annan slagg och annat skimningsavfall än det som anges i 10 08 10
10 08 12*tjärhaltigt «avfall» från anodtillverkning
10 08 13annat kolhaltigt «avfall» från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12
10 08 14anodrester
10 08 15*stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 16annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15
10 08 17*slam och filterkakor från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 18annat slam och andra filterkakor från rökgasrening än de som anges i 10 08 17
10 08 19*«avfall» från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 08 20annat «avfall» från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19
10 08 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 09«avfall» från järngjuterier
10 09 03ugnsslagg
10 09 05*oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 06andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05
10 09 07*använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 08andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07
10 09 09*stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 09 10annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09
10 09 11*annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen
10 09 12annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11
10 09 13*bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 14annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13
10 09 15*«avfall» av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen
10 09 16annat «avfall» av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15
10 09 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 10«avfall» från icke-järnmetallgjuterier
10 10 03ugnsslagg
10 10 05*oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 10 06andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05
10 10 07*använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 10 08andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07
10 10 09*stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 10 10annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09
10 10 11*annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen
10 10 12annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11
10 10 13*bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 10 14annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13
10 10 15*«avfall» av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen
10 10 16annat «avfall» av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15
10 10 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 11«avfall» från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 03«avfall» från glasbaserat fibermaterial
10 11 05partikelformiga material och stoft
10 11 09*«avfall» från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen
10 11 10annat «avfall» från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09
10 11 11*glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl (t.ex. från katodstrålerör) som innehåller tungmetaller
10 11 12annat glasavfall än det som anges i 10 11 11
10 11 13*slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen
10 11 14annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13
10 11 15*fast «avfall» från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 11 16annat fast «avfall» från rökgasrening än det som anges i 10 11 15
10 11 17*slam och filterkakor från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 11 18annat slam och andra filterkakor från rökgasrening än de som anges i 10 11 17
10 11 19*fast «avfall» från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
10 11 20annat fast «avfall» från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 11 19
10 11 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 12«avfall» från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial
10 12 01«avfall» från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 12 03partikelformiga material och stoft
10 12 05slam och filterkakor från gasrening
10 12 06kasserade formar
10 12 08keramik-, tegel-, klinker- och byggmaterialavfall (efter termisk behandling)
10 12 09*fast «avfall» från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 12 10annat fast «avfall» från gasrening än det som anges i 10 12 09
10 12 11*«avfall» från förglasning som innehåller tungmetaller
10 12 12annat «avfall» från förglasning än det som anges i 10 12 11
10 12 13slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
10 12 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 13«avfall» från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa
10 13 01«avfall» från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 13 04«avfall» från bränning och släckning av kalk
10 13 06partikelformiga material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)
10 13 07slam och filterkakor från gasrening
10 13 09*«avfall» från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest
10 13 10annat «avfall» från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09
10 13 11annat «avfall» från tillverkning av cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10
10 13 12*fast «avfall» från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 13 13annat fast «avfall» från gasrening än det som anges i 10 13 12
10 13 14betongavfall och betongslam
10 13 99«avfall» som inte anges någon annanstans
10 14«avfall» från krematorier
10 14 01*kvicksilverhaltigt «avfall» från gasrening
11«AVFALL» FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL SAMT FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER DÄR JÄRN INTE INGÅR
11 01«avfall» från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och anodisering)
11 01 05*betningssyror
11 01 06*syror som inte anges någon annanstans
11 01 07*betningsbaser
11 01 08*slam från fosfatering
11 01 09*slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen
11 01 10annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09
11 01 11*vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen
11 01 12andra vattenbaserade sköljvätskor än de som anges i 11 01 11
11 01 13*avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen
11 01 14annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13
11 01 15*eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen
11 01 16*mättade eller förbrukade jonbyteshartser
11 01 98*annat «avfall» som innehåller farliga ämnen
11 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
11 02«avfall» från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
11 02 02*slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit och götit)
11 02 03«avfall» från tillverkning av anoder för elektrolytiska processer
11 02 05*«avfall» från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
11 02 06annat «avfall» från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05
11 02 07*annat «avfall» som innehåller farliga ämnen
11 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
11 03slam och fast «avfall» från härdning
11 03 01*cyanidhaltigt «avfall»
11 03 02*annat «avfall»
11 05«avfall» från varmförzinkning
11 05 01hård zink
11 05 02zinkaska
11 05 03*fast «avfall» från gasrening
11 05 04*förbrukat flussmedel
11 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
12«AVFALL» FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER
12 01«avfall» från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01 01fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02stoft och partiklar av järnmetall
12 01 03fil- och svarvspån av icke-järnmetaller
12 01 04stoft och partiklar av icke-järnmetaller
12 01 05plastspån och formningsavfall av plast
12 01 06*mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)
12 01 07*mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)
12 01 08*halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner och -lösningar
12 01 09*halogenfria bearbetningsoljeemulsioner och -lösningar
12 01 10*syntetiska bearbetningsoljor
12 01 12*använda vaxer och fetter
12 01 13svetsavfall
12 01 14*slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen
12 01 15annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14
12 01 16*blästringsavfall som innehåller farliga ämnen
12 01 17annat blästringsavfall än det som anges i 12 01 16
12 01 18*oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)
12 01 19*biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja
12 01 20*förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen
12 01 21andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20
12 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
12 03«avfall» från vatten- och ångavfettning (utom 11)
12 03 01*vattenbaserad tvättvätska
12 03 02*«avfall» från ångavfettning
13OLJEAVFALL OCH «AVFALL» FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR SAMT OLJEAVFALL OCH «AVFALL» FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN I 05, 12 OCH 19)
13 01hydrauloljeavfall
13 01 01*hydrauloljor som innehåller PCB
13 01 04*klorerade emulsioner
13 01 05*icke-klorerade emulsioner
13 01 09*mineralbaserade klorerade hydrauloljor
13 01 10*mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
13 01 11*syntetiska hydrauloljor
13 01 12*biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor
13 01 13*andra hydrauloljor
13 02motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 04*mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 05*mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 06*syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 07*biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 08*andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03«avfall» av isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 01*isoler- och värmeöverföringsoljor som innehåller PCB
13 03 06*andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01
13 03 07*mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 08*syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 09*biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 10*andra isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04slagvatten
13 04 01*slagvatten från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02*slagvatten från mottagningsanläggningar i hamnar
13 04 03*slagvatten från annan sjöfart
13 05«avfall» från oljeavskiljare
13 05 01*fast «avfall» från sandfång och oljeavskiljare
13 05 02*slam från oljeavskiljare
13 05 03*slam från slamavskiljare
13 05 06*olja från oljeavskiljare
13 05 07*oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
13 05 08*blandning av «avfall» från sandfång och oljeavskiljare
13 07«avfall» av flytande bränslen och drivmedel
13 07 01*brännolja och diesel
13 07 02*bensin
13 07 03*andra bränslen (även blandningar)
13 08oljeavfall som inte anges någon annanstans
13 08 01*avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 08 02*andra emulsioner
13 08 99*«avfall» som inte anges någon annanstans
14«AVFALL» BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVGAS (UTOM 07 OCH 08)
14 06«avfall» bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier samt drivgas för aerosoler och skumplast
14 06 01*klorfluorkarboner, HCFC-föreningar, HFC-föreningar
14 06 02*andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 03*andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 04*slam och fast «avfall» som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 06 05*slam och fast «avfall» som innehåller andra lösningsmedel
15FÖRPACKNINGSAVFALL, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMA-TERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES NÅGON ANNANSTANS
15 01förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
15 01 01papper och pappförpackningar
15 01 02plastförpackningar
15 01 03träförpackningar
15 01 04metallförpackningar
15 01 05förpackningar av kompositmaterial
15 01 06blandade förpackningar
15 01 07glasförpackningar
15 01 09textilförpackningar
15 01 10*förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade med farliga ämnen
15 01 11*metallförpackningar som innehåller ett «farligt», fast, poröst material (t.ex. asbest), även tomma tryckförpackningar och tryckbehållare
15 02absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02*absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges någon annanstans), torkdukar och skyddskläder förorenade med farliga ämnen
15 02 03andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02
16«AVFALL» SOM INTE ANGES NÅGON ANNANSTANS I FÖRTECKNINGEN
16 01skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och «avfall» från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 01 03uttjänta däck
16 01 04*skrotfordon
16 01 06skrotfordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter
16 01 07*oljefilter
16 01 08*komponenter som innehåller kvicksilver
16 01 09*komponenter som innehåller PCB
16 01 10*explosionsfarliga komponenter (t.ex. krockkuddar)
16 01 11*bromsbelägg som innehåller asbest
16 01 12andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11
16 01 13*bromsvätskor
16 01 14*frostskyddsvätskor som innehåller farliga ämnen
16 01 15andra frostskyddsvätskor än de som anges i 16 01 14
16 01 16gasoltankar
16 01 17järnmetall
16 01 18icke-järnmetall
16 01 19plast
16 01 20glas
16 01 21*andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14
16 01 22komponenter som inte anges någon annanstans
16 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
16 02«avfall» från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning
16 02 09*transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
16 02 10*annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB
16 02 11*kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC-föreningar och HFC-föreningar
16 02 12*kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller fri asbest
16 02 13*annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga komponenter1 än den som anges i 16 02 09 till 16 02 12
16 02 14annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13
16 02 15*farliga komponenter som avlägsnats från elektrisk och elektronisk utrustning eller från övrig utrustning
16 02 16andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från elektrisk och elektronisk utrustning eller från övrig utrustning
16 02 97*övrig utrustning som innehåller farliga komponenter
16 02 98annan övrig utrustning än den som anges i 16 02 97
16 03produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
16 03 03*oorganiskt «avfall» som innehåller farliga ämnen
16 03 04annat oorganiskt «avfall» än det som anges i 16 03 03
16 03 05*organiskt «avfall» som innehåller farliga ämnen
16 03 06annat organiskt «avfall» än det som anges i 16 03 05
16 03 07*metalliskt kvicksilver
16 04kasserade sprängämnen
16 04 01*kasserad ammunition
16 04 02*kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03*andra kasserade sprängämnen
16 05gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 05 04*gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
16 05 05andra gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
16 05 06*laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier
16 05 07*kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 08*kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 09andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
16 06batterier och ackumulatorer
16 06 01*blybatterier
16 06 02*nickel-kadmiumbatterier
16 06 03*kvicksilverhaltiga batterier
16 06 04alkaliska batterier (utom 16 06 03)
16 06 05andra batterier och ackumulatorer
16 06 06*separat insamlade elektrolyter från batterier och ackumulatorer
16 07«avfall» från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 07 08*oljehaltigt «avfall»
16 07 09*«avfall» som innehåller andra farliga ämnen
16 07 99«avfall» som inte anges någon annanstans
16 08förbrukade katalysatorer
16 08 01förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)
16 08 02*förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller
16 08 03förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges någon annanstans
16 08 04förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)
16 08 05*förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06*förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07*förbrukade katalysatorer förorenade med farliga ämnen
16 09oxidationsmedel
16 09 01*permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02*kromater, t.ex. kaliumkromat, kaliumdikromat eller natriumdikromat
16 09 03*peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04*oxidationsmedel som inte anges någon annanstans
16 10vattenhaltigt flytande «avfall» avsett att behandlas utanför produktionsstället
16 10 01*vattenhaltigt flytande «avfall» som innehåller farliga ämnen
16 10 02annat vattenhaltigt flytande «avfall» än det som anges i 16 10 01
16 10 03*vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen
16 10 04andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03
16 11«avfall» från infodring och eldfasta material
16 11 01*kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 02annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01
16 11 03*annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 04annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03
16 11 05*infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 06annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05
17BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)
17 01betong, tegel, klinker och keramik
17 01 01betong
17 01 02tegel
17 01 03klinker och keramik
17 01 06*blandningar eller sorterade fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen
17 01 07andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06
17 02trä, glas och plast
17 02 01trä
17 02 02glas
17 02 03plast
17 02 04*glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen
17 03bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 03 01*bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
17 03 03*stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 04metaller, även legeringar av dessa
17 04 01koppar, brons, mässing
17 04 02aluminium
17 04 03bly
17 04 04zink
17 04 05järn och stål
17 04 06tenn
17 04 07blandade metaller
17 04 09*metallavfall som är förorenat av farliga ämnen
17 04 10*kablar som innehåller olja eller stenkolstjära eller andra farliga ämnen
17 04 11andra kablar än de som anges i 17 04 10
17 05jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor
17 05 03*jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
17 05 05*muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06andra muddermassor än de som anges i 17 05 05
17 05 07*spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08annan spårballast än den som anges i 17 05 07
17 06isoleringsmaterial samt byggmaterial som innehåller asbest
17 06 01*isoleringsmaterial som innehåller asbest
17 06 03*andra isoleringsmaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen
17 06 04andra isoleringsmaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03
17 06 05*byggmaterial som innehåller asbest
17 08gipsbaserade byggmaterial
17 08 01*gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen
17 08 02andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01
17 09annat bygg- och rivningsavfall
17 09 01*bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver
17 09 02*bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)
17 09 03*annat bygg- och rivningsavfall (även blandat «avfall») som innehåller farliga ämnen
17 09 04annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03
18«AVFALL» FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHANDLING)
18 01«avfall» från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
18 01 01skärande och stickande «avfall» (utom 18 01 03)
18 01 02kroppsdelar och organ, även blodpreparat (utom 18 01 03)
18 01 03*«avfall» där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 01 04«avfall» där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)
18 01 06*kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
18 01 07andra kemikalier än de som anges i 18 01 06
18 01 08*cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 01 09*andra läkemedel än de som anges i 18 01 08
18 01 10*amalgamavfall från tandvård
18 02«avfall» från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar
18 02 01skärande och stickande «avfall» (utom 18 02 02)
18 02 02*«avfall» där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 03«avfall» där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 05*kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
18 02 06andra kemikalier än de som anges i 18 02 05
18 02 07*cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 02 08*andra läkemedel än de som anges i 18 02 07
19«AVFALL» FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV VATTEN SOM ANVÄNDS AV MÄNNISKOR ELLER AV INDUSTRIN
19 01«avfall» från förbränning eller pyrolys av «avfall»
19 01 02järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 05*filterkakor från gasrening
19 01 06*vattenhaltigt flytande «avfall» från gasrening och annat vattenhaltigt flytande «avfall»
19 01 07*fast «avfall» från gasrening
19 01 10*förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 11*bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen
19 01 12annan bottenaska och slag än den som anges i 19 01 11
19 01 13*flygaska som innehåller farliga ämnen
19 01 14annan flygaska än den som anges i 19 01 13
19 01 15*pannaska som innehåller farliga ämnen
19 01 16annan pannaska än den som anges i 19 01 15
19 01 17*«avfall» från pyrolys som innehåller farliga ämnen
19 01 18annat «avfall» från pyrolys än det som anges i 19 01 17
19 01 19sand från fluidiserade bäddar
19 01 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 02«avfall» från fysikalisk eller kemisk behandling av «avfall» (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering)
19 02 03«avfall» som blandats, bestående endast av icke-farligt «avfall»
19 02 04*avfall som blandats, bestående av minst en sorts «farligt» «avfall»
19 02 05*slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen
19 02 06annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05
19 02 07*olja och koncentrat från oljeavskiljning
19 02 08*flytande brännbart «avfall» som innehåller farliga ämnen
19 02 09*fast brännbart «avfall» som innehåller farliga ämnen
19 02 10annat brännbart «avfall» än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09
19 02 11*annat «avfall» som innehåller farliga ämnen
19 02 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 03stabiliserat och solidifierat «avfall»
19 03 04*avfall, definierat som «farligt», som delvis stabiliserats, utom 19 03 08
19 03 05annat stabiliserat «avfall» än det som anges i 19 03 04
19 03 06*avfall, definierat som «farligt», som solidifierats
19 03 07annat solidifierat «avfall» än det som anges i 19 03 06
19 03 08*delvis stabiliserat kvicksilver
19 04förglasat «avfall» och «avfall» från förglasning
19 04 01förglasat «avfall»
19 04 02*flygaska och annat «avfall» från rökgasrening
19 04 03*icke-förglasad fast fas
19 04 04vattenhaltigt flytande «avfall» från härdning av förglasat «avfall»
19 05«avfall» från aerob behandling av fast «avfall»
19 05 01icke-komposterad fraktion av kommunalt «avfall» och liknande «avfall»
19 05 02icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt «avfall»
19 05 03kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 06«avfall» från anaerob behandling av «avfall»
19 06 03vätska från anaerob behandling av kommunalt «avfall»
19 06 04slam från anaerob behandling av kommunalt «avfall»
19 06 05vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt «avfall»
19 06 06slam från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt «avfall»
19 06 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 07lakvatten från avfallsupplag
19 07 02*lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen
19 07 03annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02
19 08«avfall» från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans
19 08 01rens
19 08 02«avfall» från sandfång
19 08 05slam från behandling av kommunalt avloppsvatten
19 08 06*mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07*lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 08 08*tungmetallhaltigt «avfall» från membransystem
19 08 09fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter
19 08 10*andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09
19 08 11*slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten
19 08 12annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11
19 08 13*slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten
19 08 14annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13
19 08 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 09«avfall» från framställning av vatten som används av människor eller av industrin
19 09 01fast «avfall» från primär filtrering eller rensning
19 09 02slam från sedimentering av dricksvatten
19 09 03slam från avkalkning
19 09 04förbrukat aktivt kol
19 09 05mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 10«avfall» från fragmentering av metallhaltigt «avfall»
19 10 01järn- och stålavfall
19 10 02«avfall» av icke-järnmetaller
19 10 03*"fluff" - lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen
19 10 04annat "fluff" – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03
19 10 05*andra fraktioner som innehåller farliga ämnen
19 10 06andra fraktioner än de som anges i 19 10 05
19 11«avfall» från oljeregenerering
19 11 01*förbrukad filterlera
19 11 02*sur tjära
19 11 03*vattenhaltigt flytande «avfall»
19 11 04*«avfall» från rengöring av bränslen med baser
19 11 05*slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
19 11 06annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 19 11 05
19 11 07*«avfall» från rökgasrening
19 11 99«avfall» som inte anges någon annanstans
19 12«avfall» från mekanisk behandling av «avfall» (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans
19 12 01papper och papp
19 12 02järnmetall
19 12 03icke-järnmetaller
19 12 04plast och gummi
19 12 05glas
19 12 06*trä som innehåller farliga ämnen
19 12 07annat trä än det som anges i 19 12 06
19 12 08textilier
19 12 09mineraler (t.ex. sand och sten)
19 12 10brännbart «avfall» (avfallsfraktion behandlad för förbränning )
19 12 11*annat «avfall» (även blandningar av material) från mekanisk behandling av «avfall» som innehåller farliga ämnen
19 12 12annat «avfall» (även blandningar av material) från mekanisk behandling av «avfall» än det som anges i 19 12 11
19 13«avfall» från iståndsättning av mark och grundvatten
19 13 01*fast «avfall» från iståndsättning av mark som innehåller farliga ämnen
19 13 02annat fast «avfall» från iståndsättning av mark än det som anges i 19 13 01
19 13 03*slam från iståndsättning av mark som innehåller farliga ämnen
19 13 04annat slam från iståndsättning av mark än det som anges i 19 13 03
19 13 05*slam från iståndsättning av grundvatten som innehåller farliga ämnen
19 13 06annat slam från iståndsättning av grundvatten än det som anges i 19 13 05
19 13 07*vattenhaltigt flytande «avfall» och vattenhaltiga koncentrat från iståndsättning av grundvatten som innehåller farliga ämnen
19 13 08annat vattenhaltigt flytande «avfall» och andra vattenhaltiga koncentrat från iståndsättning av grundvatten än de som anges i 19 13 07
20KOMMUNALT «AVFALL» («AVFALL» SOM UPPKOMMIT FRÅN BOSÄTTNING OCH LIKNANDE «AVFALL» FRÅN HANDELN, INDUSTRIN OCH ANDRA INSTITUTIONER), ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER
20 01specificerade avfallstyper (utom 15 01)
20 01 01papper och papp
20 01 02glas
20 01 08biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall
20 01 10kläder
20 01 11textilier
20 01 13*lösningsmedel
20 01 14*syror
20 01 15*baser
20 01 17*fotokemikalier
20 01 19*bekämpningsmedel
20 01 21*lysrör och annat kvicksilverhaltigt «avfall»
20 01 23*kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC-föreningar och HFC-föreningar
20 01 25ätliga oljor och fetter
20 01 26*annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25
20 01 27*färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
20 01 28annan färg, tryckfärg, lim och andra hartser än de som anges i 20 01 27
20 01 29*tvätt- och rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
20 01 30andra tvätt- och rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
20 01 31*cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 01 32*andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
20 01 33*batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier
20 01 34andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33
20 01 35*annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter2
20 01 36annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35
20 01 37*trä som innehåller farliga ämnen
20 01 38annat trä än det som anges i 20 01 37
20 01 39plast
20 01 40metaller
20 01 41«avfall» från sotning
20 01 99avfallstyper som inte anges någon annanstans
20 02trädgårds- och parkavfall, även «avfall» från skötseln av begravningsplatser
20 02 01biologiskt nedbrytbart «avfall»
20 02 02jord och sten
20 02 03annat icke biologiskt nedbrytbart «avfall»
20 03annat kommunalt «avfall»
20 03 01blandat kommunalt «avfall»
20 03 02«avfall» från torghandel
20 03 03«avfall» från gaturenhållning
20 03 04slam från septiska tankar
20 03 06«avfall» från rengöring av avlopp
20 03 07skrymmande föremål
20 03 99kommunalt «avfall» som inte anges någon annanstans

1 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta till exempel sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas.

2 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta till exempel sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas.

Ikraftträdelsestadganden:

14.2.2013/153:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

2.5.2013/332:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Förordningens 16 a § ska tillämpas från och med den 1 januari 2016. På «avfall» som uppkommer vid sortering och annan mekanisk behandling av bygg- och rivningsavfall ska den tillämpas först från och med den 1 januari 2020. Från och med den 1 januari 2016 får i det sistnämnda avfallet halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust dock inte vara högre än 15 procent.

5.2.2015/86:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015. Förordningens 3 och 9 §, 22 § 2 mom. 3 punkt, 23 § 3 punkt, 24 § 2 mom. 1 punkt och bilaga 4 samt upphävandet av bilaga 3 träder dock i kraft först den 1 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Kommissionens beslut 2014/955/EU (32014D0955); EUT L 370, 30.12.2014, s. 44

9.2.2017/99:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3

21.11.2019/1096:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.