Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

12.4.2012/169

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av sådana nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd inom jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012 (3/2012), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012 (7/2012),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012 (6/2012),

5)statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2012 (5/2012).

Denna förordning tillämpas dock inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 5 kap. i förordningen om nordligt stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

3) förordningen om identifiering Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

4) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

5) administrationsförordningen för nationella stöd jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2012 (145/2012),

6) svin- och fjäderfäförordningen statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008),

7) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

8) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

9) får- och getregistret ett sådant register som avses i artikel 3.1 d i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

10) fårförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur får- och getregistret och som avses i artikel 5 i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 3 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur,

11) nötkreatursregistret systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt förordningen om identifiering,

12) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur nötkreatursregistret och som avses i artikel 7 i förordningen om identifiering,

13) icke odlad åker som sköts åkrar som inte används för produktion och som kan vara naturvårdsåkrar eller trädesåkrar,

14) naturvårdsåker icke odlad åker som sköts och som med stödansökan har anmälts som naturvårdsåker enligt utvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland, och som kan bestå antingen av fleråriga vallåkrar eller av mångfaldsåkrar som har besåtts med frön till vilt- eller landskapsväxter eller vall,

15) trädesåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av grönträda, stubbträda eller svartträda,

16) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.27 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter,

17) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som sköts som icke odlad åker eller som används för andra ändamål,

18) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, mjölkkor, kvigor som är minst sex månader och högst två år gamla, kvigor som är över två år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar och stutar som är över två år gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fått avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla eller övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla.

2 kap

Allmänna bestämmelser om övervakning

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Kontrollen av att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls ska utföras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd och i artikel 28 i tillämpningsförordningen.

4 §
Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion ska minst 5 procent kontrolleras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för nötkreatur ska minst 5 procent kontrolleras. Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för tackor och hongetter ska minst 5 procent kontrolleras. Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för hästar ska minst 5 procent kontrolleras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska minst 5 procent kontrolleras.

Av de slakterier som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket och de renslakterier som godkänts av Regionförvaltningsverket i Lappland, där det har slaktats kvigor, tjurar och stutar för vilka det har ansökts om nationellt husdjursstöd, ska sammanlagt minst 10 procent kontrolleras. Kontrollen ska omfatta ett urval på 2 procent av de kvigor, tjurar och stutar som det ansökts om nationellt husdjursstöd för.

Av de sökande som ansökt om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen ska minst 5 procent kontrolleras.

5 §
Kontroller på plats

Gårdsbruksenheterna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som närings-, trafik- och miljöcentralerna gör. Stickproven görs på det sätt som anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

Kontrollen på plats utförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Den som utför en kontroll ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdsbruksenheter som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § ska kontrolleras i fråga om arealbaserade stöd med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 33 i tillämpningsförordningen och i fråga om husdjursstöd med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 42 i tillämpningsförordningen.

Kontrollen av bisamhällen kan begränsas till ett urval vars storlek är minst hälften av de bisamhällen för vilka stöd har sökts. Om en kontroll av ett urval bisamhällen leder till tillämpning av påföljder enligt 7 § 2–4 punkten i statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012, ska kontrollen utvidgas till att gälla sökandens alla bisamhällen.

7 §
Mätning av arealen på ett skifte

Vid mätning av arealen på ett bas- och jordbruksskifte ska iakttas vad som föreskrivs i 10–12 § i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

8 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska det användas sådana kartor som avses i 9 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

9 §
Övervakningsprotokoll

Över kontroll av förutsättningarna för beviljande av stöd för växtproduktion och över arealmätning ska det upprättas ett sådant övervakningsprotokoll som avses i 8 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd. Över kontroll av förutsättningarna för beviljande av husdjurstöd ska det upprättas ett sådant övervakningsprotokoll som avses i 7 § i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007), nedan förordningen om övervakning av djurbidrag.

3 kap

Övervakning av stöd för växtproduktion

10 §
Förutsättningarna för beviljande av stöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd för växtproduktion uppfylls.

11 §
Skiftesgränser

Vid kontroll av skiftesgränser ska 3 kap. i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd iakttas.

Vid övervakningen ska besittningen av skiftet kontrolleras. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas vid övervakningen, förkastas skiftet.

12 §
Produktionssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten

Vid övervakningen ska det kontrolleras att bestämmelsen om produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten i 8 och 9 § i administrationsförordningen för nationella stöd har iakttagits på gårdsbruksenheten.

13 §
Miljövillkor för nordligt stöd för växtproduktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att miljövillkoren enligt 9 § i förordningen om nordligt stöd har iakttagits på gårdsbruksenheten.

14 §
Övervakning av hampa

Vid övervakningen av hampa och hampasorter som avses i artikel 39 i rådets förordning om gårdsstöd och artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan verkställandeförordningen, ska det kontrolleras att växtbeståndet bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad som föreskrivs i artikel 13.1 i tillämpningsförordningen, artikel 10 i verkställandeförordningen och artikel 39.1 i rådets förordning om gårdsstöd.

4 kap

Övervakning av husdjursstöd

15 §
Förutsättningar för beviljande av djurstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av husdjursstöd uppfylls.

I samband med övervakningen av nationella husdjursstöd ska det kontrolleras att det antal djur som anmälts i ansökan har funnits på gårdsbruksenheten på dagen för fastställande av stöd och att djuren berättigar till stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att gängse produktionssätt som anges i 12 § i administrationsförordningen för nationella stöd för det djurslag som stödet betalas för iakttas på gårdsbruksenheten.

16 §
Nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen har registrerats i nötkreatursregistret och att de har märkts. Nötkreaturen får inte godkännas vid övervakningen om de inte har registrerats eller märkts i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen ska iakttas vad som i 3 kap. i förordningen om övervakning av djurbidrag föreskrivs om kontroll av stödvillkoren i fråga om nötkreaturs öronmärken, registrering, nötkreatursförteckning, plats där djuren hålls, ålder, kön, ras och kalvning.

Vid övervakningen av inköps- och försäljningsfakturor och andra handlingar iakttas 12 § i förordningen om övervakning av djurbidrag.

17 §
Tackor och hongetter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har registrerats i får- och getregistret i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och 13 § i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har märkts i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Tackor och hongetter får inte godkännas vid övervakningen, om de inte har registrerats eller märkts i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen under tackornas djurhållningsperiod ska det kontrolleras att de förutsättningar för beviljande av stöd för tackor som anges i 12 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 12 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att antalet stödberättigande tackor motsvarar det antal tackor som anmälts i ansökan. Vid övervakningen efter djurhållningsperioden ska det med hjälp av får- och getregistret, bokföring och verifikat klarläggas att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls och att det antal stödberättigande tackor som anmälts i ansökan har funnits på gårdsbruksenheten under hela djurhållningsperioden.

Vid övervakningen av inköps- och försäljningsfakturor och andra handlingar iakttas 12 § i förordningen om övervakning av djurbidrag.

Om tackor har dött eller avlägsnats under djurhållningsperioden ska det i samband med övervakningen kontrolleras att en skriftlig anmälan om att antalet tackor har förändrats har lämnats in till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten så som föreskrivs i 18 § i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att getternas mjölkproduktion har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd. Vid övervakningen kontrolleras det att de bokförda uppgifterna är korrekta genom att bokföringen jämförs med de inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar på gårdsbruksenheten som beviljandet av stödet grundar sig på.

18 §
Hästar

Vid övervakningen ska det kontrolleras att hästarna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen av nationellt husdjursstöd för hästar ska följande kontrolleras under den djurhållningsperiod för hästar som avses i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 13 § 1 mom. i förordningen om nordligt stöd:

1) de hästar som finns på gårdsbruksenheten vid tidpunkten för kontrollen,

2) innehavet och registreringen av hästarna på basis av gårdsbruksenhetens bokföring över djuren, det register som förs av Finlands Hippos rf, den identitetshandling som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009) och övriga handlingar, samt

3) att de kännetecken som anmälts i den identitetshandling som avses i 2 punkten eller i stödansökan motsvarar de hästar som finns på gårdsbruksenheten.

Vid övervakningen efter djurhållningsperioden för hästar ska innehavet och registreringen av hästarna kontrolleras på basis av gårdsbruksenhetens bokföring över djuren, det register som förs av Finlands Hippos rf, identitetshandlingen och övriga handlingar. Antalet djur under djurhållningsperioden ska kontrolleras på basis av gårdsbruksenhetens bokföring över djuren och det register som förs av Finlands Hippos rf. Det ska kontrolleras att de kännetecken som anmälts i stödansökan eller till det register som förs av Finlands Hippos rf motsvarar de hästar som anmälts i stödansökan och som finns på gårdsbruksenheten vid tidpunkten för kontrollen.

Om en häst som antecknats i det register som förs av Finlands Hippos rf inte enligt registeruppgifterna är i sökandens besittning, utbetalas inget stöd. Om en häst inte har antecknats i registret i fråga och ingen tillförlitlig utredning över hästens kännetecken och över att hästen är i sökandens besittning har lämnats tillsammans med stödansökan, utbetalas inget stöd.

19 §
Stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att svin och fjäderfä har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska den referenskvantitet kontrolleras som fastställts för gårdsbruksenheten i enlighet med 10 c och 10 d § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen.

Vid övervakningen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska det kontrolleras att det på gårdsbruksenheten bedrivs husdjursskötsel i enlighet med 10 § 1 mom. i svin- och fjäderfäförordningen och att kravet på djurtäthet på gårdsbruksenheten enligt 10 § 2–5 mom. i den förordningen uppfylls.

20 §
Registrering av djurhållare

Vid övervakningen ska det kontrolleras att gårdsbruksenheten är registrerad som djurhållare i fråga om nötkreatur i enlighet med 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur och 4 § i registreringsförordningen, i fråga om tackor i enlighet med 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur, förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter samt i fråga om svinhushållning i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001). Vid övervakningen ska det kontrolleras att sökanden i fråga om den hönshushållning som bedrivs är registrerad som djurhållare på det sätt som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010). Om det vid övervakningen upptäcks brister i registreringen, betalas inget stöd förrän gårdsbruksenheten har registrerats som djurhållare i enlighet med stödvillkoren.

21 §
Slakteriövervakning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de stödvillkor som anges i 14 och 15 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 14 och 15 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls.

I slakterier som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket och i renslakterier som godkänts av Regionförvaltningsverket i Lappland ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls genom att handlingar granskas samt genom att uppgifterna i handlingarna jämförs med uppgifterna i nötkreatursregistret. I slakteriet ska dessutom på dagen för kontrollen genomföras en kontroll av slaktförfarandena på basis av stickprov.

5 kap

Påföljder

22 §
Övervakningspåföljder inom stöden för växtproduktion

Bestämmelser om övervakningspåföljderna inom stöden för växtproduktion finns i 18 § i stödlagen när det gäller arealen och den konstaterade växten. Bestämmelser om påföljderna inom den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget finns i 10 a § 2 mom. i stödlagen. Bestämmelser om påföljder inom hektarstödet för husdjurslägenheter finns i 10 b § 5 mom. i stödlagen.

Om den anmälan som avses i 9 § 5 mom. i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012 inte gjorts på behörigt sätt, beräknas beloppet för tilläggsdelen enligt stödnivån för en växtodlingslägenhet och sänks det belopp för tilläggsdelen som i övrigt beviljas för en växtodlingslägenhet med 10 procent för det aktuella stödåret.

Om det vid övervakningen konstateras att arealen är större än den areal som anmälts i ansökan, betalas stöd högst för den areal som anmälts i ansökan. Om det vid övervakningen konstateras att skillnaden mellan den totala areal som berättigar till stöd och den totala areal som anmälts i ansökan är högst 0,1 hektar och om stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i stödlagen, betalas stöd för den areal som anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som godkänts vid övervakningen i förhållande till den areal som godkänts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock minst 0,1 hektar och högst 2 hektar, betalas stödet utifrån den areal som godkänts vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar, men högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

3) över 20 procent men högst 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

4) över 50 procent, betalas inget stöd alls.

Om det vid övervakningen konstateras att det på skiftet finns växter som berättigar till samma stöd men till en lägre stödnivå än vad som anmälts i ansökan, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

23 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om de miljövillkor som anges i 9 § i förordningen om nordligt stöd inte har iakttagits på gårdsbruksenheten, sänks de nordliga stöd som beviljas gårdsbruksenheten med högst 5 procent. Om det vid övervakningen konstateras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet med minst 15 och högst 100 procent. Påföljderna beräknas på det totala beloppet av det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare.

24 §
Övervakningspåföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som är kopplade till produktionen

Om det konstateras att skillnaden mellan det anmälda och det vid övervakningen fastställda faktiska eller genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp i förhållande till det faktiska djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst 2 djur, fastställs stödet enligt det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent, eller om skillnaden är mer än 2 men högst 4 djur, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som ligger till grund för fastställande av stöd 0.

Om det vid övervakningen fastställda faktiska djurantalet är större än det djurantal för vilket stöd har sökts, betalas stöd högst för det djurantal för vilket stöd har sökts.

Om det vid övervakningen konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för fastställande av stöd inte kan utredas på basis av bokföringen, betalas inget stöd för stödåret i fråga för den djurgruppen.

Om det vid kontroll av nötkreatursregistret, nötkreatursförteckningen samt de verifikat som gäller djuren konstateras att förändringen i antalet stödberättigade dagar för nötkreaturen på gårdsbruksenheten är mer än fyra dagar, ska det genomsnittliga antalet nötkreatur på gårdsbruksenheten räknas på nytt.

25 §
Påföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som frikopplats från produktionen

Om de förutsättningar som anges i 10 § i svin- och fjäderfäförordningen inte uppfylls på en gårdsbruksenhet för vilken en referenskvantitet som avses i 10 c § 1–3 mom. och 10 d § 1–3 mom. i stödlagen har fastställts, betalas inget från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

26 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till produktionssättet finns i 19 och 20 § i stödlagen.

27 §
Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de påföljder som beror på fel i arealen dras av före andra påföljder.

De påföljder i husdjursstöden som beror på skillnader i djurantal räknas ut före andra påföljder. Om skillnaden i djurantal leder till ett annat slutresultat än skillnaden i procent, används vid övervakningen det resultat som är fördelaktigare för sökanden.

28 §
Förhindrande av övervakning

I artikel 26.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om avslående av stödansökan när övervakningen förhindras.

6 kap

Särskilda bestämmelser

29 §
Kontroller på Åland

Vid kontroller på Åland iakttas 2 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

30 §
Kringgående av stödvillkoren

Vid övervakningen ska det kontrolleras att stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i stödlagen. Vid övervakningen ska det dessutom kontrolleras om gårdsbruksenheten motsvarar kännetecknen för en självständig gårdsbruksenhet enligt statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007).

31 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med annan övervakning upptäcks, eller om det på något annat sätt kommer till närings-, trafik- och miljöcentralens kännedom, att villkoren för sådant stöd som avses i denna förordning inte har iakttagits, ska övervakningen utvidgas till övervakning enligt denna förordning.

32 §
Ändringssökande

I 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar föreskrivs om sökande av ändring i beslut om stöd som den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten har fattat.

33 §
Sammanslagning av kontrollerna av husdjursstöd

Övervakningen av nationellt husdjursstöd för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, mjölkkor, kvigor och slaktade kvigor, tjurar och stutar utförs i samband med övervakningen av Europeiska unionens bidrag för nötkreatur och mjölkkor. Övervakningen av det nationella stödet för tackor utförs i samband med övervakningen av Europeiska unionens tackbidrag.

34 §
Anmälan om övervakning

Vid övervakning av nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd ska vid kontroller och när stödtagaren underrättas om dem iakttas artikel 27 i tillämpningsförordningen.

35 §
Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen framkommer att djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller i strid med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska överträdelserna omedelbart anmälas till kommunalveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska informeras om att utredning av ett ärende som avses i 1 mom. har inletts.

36 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.