Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

1.3.2012/115

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 59 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) och 7 § 3 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), sådana de lyder, den förstnämnda i lag 1251/2011 och den sistnämnda i lag 1253/2011:

1 §
Tillämpningsområde

Arvode och kostnadsersättning betalas i enlighet med denna förordning till en företrädare för ett barn utan vårdnadshavare, om företrädaren har förordnats

1) med stöd av 39 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), eller

2) med stöd av 56 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

2 §
Tid som berättigar till arvode och kostnadsersättning

Arvode och kostnadsersättning betalas för skötseln av uppdrag som företrädare från och med den dag då tingsrätten har förordnat företrädaren till uppdraget. Arvode kan också betalas för högst två timmar av arbete som företrädaren utfört före tingsrättens beslut i syfte att lära känna barnet. Arvodet kan dock betalas först när tingsrätten har fattat beslutet att förordna företrädaren.

Arvode och kostnadsersättning betalas inte för tiden efter den dag då uppdraget som företrädare har upphört eller tingsrätten har befriat företrädaren från uppdraget.

3 §
Grunder för betalning av arvode

Arvodet betalas utifrån den faktiska tid som företrädaren använt för att sköta det uppdrag som avses i 41 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och 57 § i lagen om främjande av integration. När arvodets totalsumma bestäms, avrundas den tid som ska ersättas till närmaste 15 minuter.

För förberedande arbete och utrednings- och uppföljningsarbete som ingår i uppdraget som företrädare kan arvode betalas för högst en timme i månaden. För tid som använts för att lära känna barnet och ta reda på dess åsikter och önskemål kan arvode betalas för högst två timmar i månaden. Om tryggandet av barnets bästa kräver det kan arvode betalas för fler timmar av arbete i ovannämnda uppgifter än vad som föreskrivs ovan.

Tid som använts till resor, inkvartering och deltagande i utbildning anses inte som tid som använts för att sköta uppdraget som företrädare.

4 §
Arvodets belopp

En företrädares timarvode är 45 euro.

5 §
Kostnader som ersätts

Företrädaren ersätts för följande kostnader som uppkommit vid skötseln av uppdraget som företrädare:

1) sedvanliga kontorskostnader,

2) rese- och inkvarteringskostnader samt dagtraktamente enligt statens resereglemente,

3) inkomstbortfall, dock högst 60 euro per dygn,

4) kostnader för deltagande i en träff för företrädare eller utbildning som är nödvändig med tanke på skötseln av uppdraget som företrädare och som godkänts på förhand av Migrationsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen,

5) avgift som tagits ut för straffregisterutdrag, dock högst två avgifter per år.

6 § (30.12.2014/1394)
Ansökan om arvode och kostnadsersättning

Företrädaren ska ansöka om arvode och kostnadsersättning från Migrationsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter på blanketter som fastställts för detta ändamål.

Arvode och ersättning för kostnader som föranletts av annat än resor ska sökas inom två månader efter det att grunden för arvodet eller kostnaderna uppkommit. Migrationsverket eller utvecklings- och förvaltningscentret kan på ansökan bevilja tillstånd till att arvode och kostnadsersättning betalas trots att de inte har sökts inom utsatt tid.

Ersättning för resekostnader söks i enlighet med statens resereglemente.

7 §
Räkningsspecifikation

För att arvode och ersättning för kostnader ska betalas ska företrädaren på sin faktura ange följande:

1) företrädarens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter och bankförbindelse,

2) det företrädda barnets namn, födelsetid och boningsort,

3) tidpunkt när företrädaren blev förordnad,

4) uppgifter som behövs för företrädarens förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

5) det begärda arvodet med specifikation av åtgärderna och använd tid per dag,

6) uppgifter som i enlighet med statens

resereglemente behövs för reseräkningen, och

7) uppgifter om andra kostnader enligt 5 §.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2012.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare (1006/2011).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2014/1394:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.