Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

13.1.2012/12

Lag om medborgarinitiativ

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (19.12.2019/1276)
Syfte och tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om det förfarande som ska iakttas när ett medborgarinitiativ enligt grundlagen läggs fram.

Bestämmelser om hur ett europeiskt medborgarinitiativ ska läggas fram finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet. På framläggande av ett europeiskt medborgarinitiativ tillämpas dessutom 10 och 15 §.

2 §
Initiativrätt

Bestämmelser om rätten att lägga fram medborgarinitiativ för riksdagen finns i grundlagen.

3 § (19.12.2019/1276)
Ansvarig för medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ får väckas av minst fem röstberättigade finska medborgare.

De som väcker ett initiativ kallas för ansvariga för initiativet.

Kontaktinformationen för de ansvariga för initiativet ska vid kontakt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, justitieministeriet och riksdagen meddelas dessa för kommunikation som gäller initiativet.

4 §
Medborgarinitiativets utformning

Ett medborgarinitiativ innehåller ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget. Initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll. Initiativet ska dateras.

Samma initiativ får inte innehålla olika slags ärenden.

Ett initiativ får avfattas på finska eller svenska eller på bägge språken.

5 §
Insamling av stödförklaringar

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ (stödförklaringar) samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Bestämmelser om den blankett som ska användas vid stödförklaringar i pappersform utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

Stödförklaringarna ska samlas in inom sex månader räknat från dateringen på initiativet.

När stödförklaringar samlas in ska initiativet, uppgifter om vem som är ansvarig för det och deras kontaktinformation finnas tillgängliga för undertecknarna av initiativet. Initiativet får inte ändras efter det att insamlingen av stödförklaringar har inletts. (29.3.2019/436)

6 §
Innehållet i en stödförklaring

En stödförklaring ska innehålla

1) medborgarinitiativets titel och datum,

2) initiativundertecknarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun,

3) en försäkran från initiativundertecknaren om att han eller hon är röstberättigad finsk medborgare och att han eller hon har gett endast en stödförklaring för samma initiativ,

4) stödförklaringens datum.

7 § (19.12.2019/1276)
Tekniska krav på elektroniskt förfarande

Elektronisk insamling av stödförklaringar i ett datanät ska ske med utnyttjande av datasystem som har godkänts av Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för godkännande är att

1) insamlingen av stödförklaringar sker genom utnyttjande av sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009),

2) olovlig ändring av uppgifterna i systemet och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang som rör förvaltningen av användarrättigheter och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna och genom andra åtgärder,

3) systemet överensstämmer med de i 2 mom. avsedda föreskrifter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har meddelat.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar föreskrifter om vilken standardform de uppgifter som samlas in via ett datasystem ska ha för att elektroniskt kunna samköras med uppgifter i befolkningsdatasystemet för sådan kontroll som föreskrivs i 9 §.

Avgift tas inte ut för godkännande av ett datasystem.

Information om Transport- och kommunikationsverkets godkännande ska finnas tillgänglig för undertecknarna av medborgarinitiativet på den webbplats där stödförklaringarna samlas in.

8 § (29.3.2019/436)
Justitieministeriets nättjänst

Stödförklaringar kan även samlas in via en nättjänst som justitieministeriet upprätthåller. En förutsättning för detta är att initiativet uppfyller kraven i denna lag. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via dess nättjänst.

Nättjänsten ska uppfylla de tekniska krav som föreskrivs i 7 §.

Avgift tas inte ut för användning av nättjänsten.

9 § (19.12.2019/1276)
Kontroll av stödförklaringar

Någon av de ansvariga för initiativet ska inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats lämna stödförklaringarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som kontrollerar deras riktighet och behörighet.

Justitieministeriet lämnar på begäran av någon av de ansvariga för initiativet in de stödförklaringar som har samlats in via nättjänsten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kontroll.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer om kravet på minsta antal godkända stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts.

Avgift tas inte ut för att kontrollera stödförklaringar och fastställa att kravet på minsta antal stödförklaringar har uppfyllts.

10 § (19.12.2019/1276)
Myndighetsuppgifter som gäller det europeiska medborgarinitiativet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket den behöriga myndighet som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet.

I Finland är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den behöriga myndighet som avses i artikel 20.2 i den i 1 mom. nämnda förordningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är inom sitt ansvarsområde den kontaktpunkt som avses i artikel 4.6 i den förordningen.

11 § (19.12.2019/1276)
Överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen

Någon av de ansvariga för initiativet överlämnar medborgarinitiativet och det beslut som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fattat enligt 9 § till riksdagen, om de förutsättningar för att lägga fram initiativ som anges i grundlagen och i denna lag uppfylls.

Initiativet förfaller, om det inte har överlämnats till riksdagen inom ett år från det att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattade sitt beslut enligt 9 §.

12 § (19.12.2019/1276)
Personuppgifter

Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i denna lag. De ansvariga för initiativet får överlåta uppgifterna enbart till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De uppgifter som myndigheterna innehar är offentliga när kravet på minsta antal stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts.

De ansvariga för initiativet och justitieministeriet ska se till att de stödförklaringar som de har i sin besittning förstörs inom sex månader från det att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattade sitt beslut enligt 9 §. Om stödförklaringarna inte lämnas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kontroll, ska de förstöras inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska förstöra stödförklaringar som den har i sin besittning fem år efter sitt beslut enligt 9 §.

13 §
Uppgift om ekonomiska bidrag

Den som är ansvarig för medborgarinitiativet ska se till att ekonomiska bidrag för framläggande av initiativet och givaren uppges när stödförklaringar samlas in, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera bidrag från en och samma givare är minst 1 500 euro. Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes samtycke, om värdet på personens bidrag är mindre än 1 500 euro. (29.3.2019/436)

Som bidrag räknas prestationer i pengar, varor och tjänster samt andra motsvarande prestationer. Som bidrag betraktas dock inte sedvanligt frivilligarbete eller sedvanliga gratistjänster. Ett bidrag som inte har fåtts i pengar ska värderas och redovisas som ett penningbelopp.

Som bidrag betraktas prestationer som har fåtts tidigast två månader innan insamlingen av stödförklaringar inleddes och senast tre månader efter det att initiativet överlämnades till riksdagen.

Ett bidrag från en givare som inte kan identifieras får inte tas emot. Detta gäller dock inte bidrag som har fåtts genom sedvanligt insamlingsarbete.

14 §
Redovisningsförfarande

Bidrag ska redovisas i datanätet så att uppgifterna finns tillgängliga för allmänheten senast vid utgången av den kalendermånad som följer efter det att bidraget togs emot, dock tidigast när insamlingen av stödförklaringar inleds.

När stödförklaringar samlas in ska information om den webbplats där bidrag redovisas finnas tillgänglig för undertecknarna av medborgarinitiativet.

Uppgifterna om bidrag ska avlägsnas från datanätet efter det att riksdagsbehandlingen av initiativet har avslutats. Om initiativet inte överlämnas till riksdagen, ska uppgifterna avlägsnas efter det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats eller efter det att initiativet har förfallit i enlighet med 11 § 2 mom.

15 § (19.12.2019/1276)
Ändringssökande

Bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

16 § (29.3.2019/436)
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för lämnande av oriktiga personuppgifter och för ingivande av osant intyg till myndighet samt för sekretessbrott och sekretessförseelse samt för dataskyddsbrott finns i strafflagen (39/1889).

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012. Bestämmelserna i 8 § och 9 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 december 2012.

RP 46/2011, GrUB 6/2011, RSv 75/2011

Ikraftträdelsestadganden:

29.3.2019/436:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 251/2018, GrUB 11/2018, RsV 246/2018

19.12.2019/1276:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Transport- och kommunikationsverket sköter den uppgift som avses i 10 § 1 mom. till och med den 30 juni 2023 och slutför behandlingen av de ärenden som är anhängiga den dagen.

RP 57/2019, GrUB 3/2019, RSv 51/2019, * Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 (32019R0788); EUT L 130, 17.5.2019, s. 55

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.