Uppdaterad lagstiftning: 2012

28.12.2012/1080
Lag om besvärsnämnden för studiestöd
28.12.2012/1075
Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram
28.12.2012/1074
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
28.12.2012/1073
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
20.12.2012/1021
Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar
20.12.2012/1020
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
20.12.2012/1019
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen
21.12.2012/1013
Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen
28.12.2012/999
Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter
28.12.2012/998
Lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
28.12.2012/993
Lag om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015
28.12.2012/980
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
28.12.2012/979
Lag om riksdagsgrupper
21.12.2012/960
Lag om Tullens organisation
21.12.2012/954
Lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
21.12.2012/950
Lag om el- och naturgasnätsavgifter
28.12.2012/916
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
21.12.2012/869
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
20.12.2012/856
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
18.12.2012/828
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2013
13.12.2012/820
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
14.12.2012/784
Lag om inkomstskatteskalan för 2013
14.12.2012/750
Lag om värdepapperskonton
14.12.2012/747
Lag om investeringstjänster
14.12.2012/746
Värdepappersmarknadslag
27.11.2012/745
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013
5.12.2012/728
Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket
30.11.2012/699
Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2016
30.11.2012/698
Lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse
30.11.2012/688
Biobankslag
30.11.2012/661
Lag om Konkurrens- och konsumentverket
30.11.2012/657
Lag om Centret för konstfrämjande
16.11.2012/634
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
15.11.2012/629
Statsrådets förordning om skydd av svin
16.11.2012/625
Lag om Rättsregistercentralen
16.11.2012/620
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
2.10.2012/540
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
31.8.2012/484
Lag om rundradioskatt
10.8.2012/466
Lag om varningsmeddelanden
29.6.2012/416
Lag om avskiljning och lagring av koldioxid
15.6.2012/395
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
28.6.2012/391
Statsrådets förordning om gruvdrift
15.6.2012/295
Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
8.6.2012/282
Lag om export av försvarsmateriel
24.5.2012/264
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel
11.5.2012/214
Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
3.5.2012/202
Statsrådets förordning om adoption
25.4.2012/189
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare
25.4.2012/188
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
13.4.2012/172
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
12.4.2012/169
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012
10.4.2012/162
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan
1.3.2012/115
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
24.2.2012/100
Lag om republikens presidents kansli
17.2.2012/86
Justitieministeriets förordning om den blankett som ska användas vid stödförklaringar i pappersform enligt lagen om medborgarinitiativ
20.1.2012/22
Adoptionslag
13.1.2012/12
Lag om medborgarinitiativ

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.