Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

29.12.2011/1554

Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om sammansättningen av och uppgifterna för delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden.

2 §
Delegationens uppgifter

Statsrådet kan på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för högst fem år i sänder tillsätta en delegation för social- och hälsovården under undantagsförhållanden, som planerar och förbereder skötseln av social- och hälsovården under undantagsförhållanden samt de med beredskapen under normala förhållanden förknippade ärenden och stödåtgärder vilkas ordnande under normala förhållanden utgör grunden för förberedelser inför undantagsförhållanden.

Delegationen har rätt att för sin verksamhet få nödvändiga uppgifter av myndigheter och sammanslutningar utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms om sekretess eller utlämnande av uppgifter.

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden i delegationen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och ett behövligt antal medlemmar. Ordförande för delegationen är kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet. De övriga medlemmarna ska företräda myndigheter och andra sammanslutningar som är viktiga med tanke på delegationens verksamhetsområde.

Delegationen kan tillsätta sektioner, arbetsgrupper och andra behövliga organ samt anställa behövliga sekreterare och höra sakkunniga.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008, FsUB 3/2010, RSv 71/2010, VLF 1/2011, FsUB 2/2011, RSk 28/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.