Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.12.2011/1503

Lag om marin utrustning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (11.11.2016/914)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utrustning som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG, nedan utrustningsdirektivet. (29.6.2021/673)

Denna lag tillämpas på finska fartyg som beviljas säkerhetscertifikat i enlighet med någon av följande internationella konventioner:

1) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), nedan SOLAS-konventionen,

2) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), nedan MARPOL 73/78-konventionen,

3) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977), nedan COLREG-konventionen.

2 § (11.11.2016/914)
Definitioner

I denna lag avses med

1) internationella provningsstandarder gällande standarder som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella eltekniska kommittén (IEC), Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec), Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) och Internationella teleunionen (ITU) utarbetat för bestämmande av provningsmetoder och provningsresultat, i enlighet med internationella konventioner samt resolutioner och cirkulär från IMO,

2) internationella instrument internationella konventioner och resolutioner och cirkulär från IMO samt internationella provningsstandarder,

3) marin utrustning sådan utrustning enligt utrustningsdirektivet som är placerad eller är avsedd att placeras ombord på ett fartyg och för vilken godkännande från flaggstatens förvaltning krävs enligt internationella instrument, oberoende av om fartyget befinner sig i Europeiska unionen vid den tidpunkt då utrustningen placeras eller placerades ombord på fartyget,

4) förfarande för bedömning av överensstämmelse sådant förfarande enligt utrustningsdirektivet som är

a) EG-typkontroll (modul B) samt sådan EU-försäkran om överensstämmelse som, enligt vad tillverkaren eller dennes inom Europeiska unionen etablerade behöriga representant väljer innan utrustningen släpps ut på marknaden, gäller kvalitetssäkring av tillverkning (modul D), kvalitetssäkring av produkter (modul E) eller produktverifikation (modul F),

b) EG-verifikation av enstaka objekt (modul G) för utrustning som tillverkas individuellt eller i små kvantiteter och inte i serier eller i massproduktion,

5) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka marin utrustning och saluför den i eget namn eller under eget varumärke; en importör eller distributör ska anses vara tillverkare när denne i eget namn eller under eget varumärke släpper ut marin utrustning på marknaden eller placerar utrustningen ombord på ett fartyg som seglar under en EU-medlemsstats flagg eller när denne ändrar marin utrustning som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas,

6) behörig representant en i artikel 13 i utrustningsdirektivet avsedd fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare av marin utrustning har rätt att i tillverkarens ställe utföra särskilda uppgifter,

7) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och släpper ut marin utrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden,

8) distributör en sådan fysisk eller juridisk person i den marina utrustningens leveranskedja som inte är tillverkare eller importör,

9) försäkran om överensstämmelse en sådan försäkran från tillverkaren av marin utrustning, om att utrustningen uppfyller kraven, som avses i bilaga II till utrustningsdirektivet och som utformats enligt förlagan i bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG,

10) tillhandahållande på marknaden all tillförsel av marin utrustning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt,

11) utsläppande på marknaden första gången då marin utrustning görs tillgänglig på Europeiska unionens marknad, (1.4.2022/259)

12) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och för att säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen. (1.4.2022/259)

3 §
Övrig lagstiftning

Bestämmelser om tekniska säkerhetskrav för fartyg, fartygs lastlinjer, besiktning av fartyg, skeppsmätning och säker drift av fartyg finns i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

Bestämmelser om anordningar och arrangemang för miljöskydd vid fartygstrafik finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerhet finns i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995).

Bestämmelser om hur radioutrustnings överensstämmelse med kraven ska säkerställas när överensstämmelsen inte gäller marin utrustning samt bestämmelser om utsläppande på marknaden av radioutrustning finns i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). (1.4.2022/259)

Bestämmelser om konstruktion, utrustning och skick för farkoster som används inom finskt vattenområde och inom Saima kanals arrendeområde finns i sjötrafiklagen (782/2019). (19.6.2019/784)

Bestämmelser om tryckbärande anordningar som ska installeras på ett fartyg och om besiktning av dem finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). (1.4.2022/259)

Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll samt om sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. (1.4.2022/259)

2 kap

Krav på marin utrustning

4 § (23.11.2018/973)
Krav på marin utrustning

Marin utrustning som är placerad ombord på ett fartyg ska uppfylla de krav enligt internationella instrument som gäller vid den tidpunkt då utrustningen i fråga placeras ombord på fartyget, i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska kommissionens genomförandeakter som antagits med stöd av utrustningsdirektivet.

Tillverkaren av marin utrustning ska intyga att kraven uppfylls i enlighet med internationella provningsstandarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Om det inte har intygats att kraven uppfylls, får den marina utrustningen inte placeras ombord på ett fartyg och inte heller tillhandahållas eller släppas ut på marknaden.

Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap ska när det beviljar och förnyar ett fartygs säkerhetscertifikat och certifikat samt när det i dessa gör en anteckning om utförd periodisk, mellanliggande eller årlig besiktning kontrollera att den marina utrustningen ombord på fartyget uppfyller kraven enligt denna lag.

5 § (11.11.2016/914)
Rattmärket

Tillverkaren av marin utrustning ska förse sådan marin utrustning som uppfyller kraven i 4 § 1 mom. och har tillverkats i enlighet med förfarandet för bedömning av överensstämmelse med ett i utrustningsdirektivet avsett rattmärke. Tillverkaren kan i stället för eller utöver rattmärket använda ett sådant elektroniskt märke som avses i utrustningsdirektivet.

Andra produkter än sådana som avses i 1 mom. får inte förses med rattmärke.

Rattmärket ska anbringas på den marina utrustningen eller dess märkskylt vid tillverkningens slutfas så att märket är synligt, är läsbart på den plats där utrustningen används när den är installerad och är outplånligt under utrustningens hela förväntade livslängd. Vid behov ska rattmärket integreras i programvaran för den marina utrustningen. Om det på grund av utrustningens beskaffenhet inte är möjligt eller lämpligt att anbringa märket på utrustningen eller dess märkskylt, ska märket anbringas på produktens förpackning och i de medföljande dokumenten. Utöver rattmärket ska det på produkten eller, vid behov, på dess förpackning eller i medföljande dokument anges importörens namn och adress samt registrerat firmanamn eller registrerat varumärke.

Rattmärket ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört bedömningen av överensstämmelse, om organet medverkat i tillverkningskontrollfasen, samt av det år då märket anbringas. Det anmälda organet svarar för att identifikationsnumret anbringas på utrustningen. Identifikationsnumret kan enligt det anmälda organets anvisningar anbringas också av tillverkaren eller tillverkarens behöriga representant.

Märken eller inskriptioner som en utomstående, med hänsyn till innebörden eller den grafiska utformningen, av misstag kan betrakta som rattmärken får inte anbringas på utrustningen.

Tillverkaren av marin utrustning ska bevara den tekniska dokumentation samt försäkran om överensstämmelse som gäller utrustningen i tio år efter det att rattmärket anbringades, eller åtminstone under perioden för den förväntade livslängden för utrustningen. Tillverkaren ska förse det anmälda organet med en kopia av den försäkran om överensstämmelse som gäller utrustningen.

Tillverkare av marin utrustning som anser eller har skäl att tro att utrustning som de har försett med rattmärke inte överensstämmer med de krav på utrustning som anges i 4 § ska omedelbart vidta åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven eller dra tillbaka produkten från marknaden eller vidta åtgärder i syfte att återkalla den.

6 § (11.11.2016/914)
Fri rörlighet för marin utrustning

Marin utrustning som är försedd med rattmärke får fritt släppas ut på marknaden samt placeras ombord på fartyg.

Marin utrustning som släpps ut på marknaden ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse och anvisningar för placering, användning och underhåll av utrustningen. En kopia av försäkran om överensstämmelse ska bevaras på fartyget under den tid den marina utrustningen används. Kopian av försäkran om överensstämmelse samt anvisningarna för placering, användning och underhåll ska finnas åtminstone på fartygets arbetsspråk och på engelska.

3 kap

Tillsyn

7 § (23.11.2018/973)
Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar att denna lag följs.

Transport- och kommunikationsverket övervakar de anmälda organ som det har utsett.

8 § (23.11.2018/973)
Tillsynsmyndighetens rätt att få information och utföra kontroller

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de uppgifter och prov som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag av tillverkare av marin utrustning och deras behöriga representanter och av importörer, distributörer och anmälda organ som omfattas av skyldigheterna i denna lag. Transport- och kommunikationsverket ska även på begäran förses med uppgifter om alla som levererat utrustning och om alla tillverkare, behöriga representanter, importörer och distributörer till vilka utrustning har levererats inom 10 år från det att rattmärket anbringades eller åtminstone under perioden för den förväntade livslängden för utrustningen.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att inspektera ett område, en lokal eller ett annat utrymme, om detta behövs med tanke på den tillsyn som avses i denna lag, samt att där vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

9 § (1.4.2022/259)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna är de anmälda organen skyldiga att ge andra anmälda organ som avses i denna lag sådana uppgifter som behövs med tanke på de anmälda organens samarbete.

10 § (23.11.2018/973)
Kontroll av marin utrustning som är försedd med rattmärke

Transport- och kommunikationsverket kontrollerar att marin utrustning som har släppts ut på marknaden och som är försedd med rattmärke, men som ännu inte är placerad ombord på ett fartyg, uppfyller de krav som ställs på utrustningen. Tillverkaren av den marina utrustningen ska på egen bekostnad tillhandahålla Transport- och kommunikationsverket prov eller göra proven tillgängliga för verket.

Transport- och kommunikationsverket kan kontrollera utrustning som är försedd med rattmärke och som är placerad ombord på ett fartyg, om internationella instrument som gäller den internationella säkerheten eller förebyggande av miljöförorening kräver funktionsprov ombord på fartyget och tidigare förfaranden för bedömning av överensstämmelse inte upprepas. Tillverkaren av den marina utrustningen eller dennes behöriga representant ska på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket de inspektions- och provningsrapporter som gäller utrustningen.

11 § (23.11.2018/973)
Exceptionell teknisk uppfinning

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att sådan marin utrustning som betraktas som en exceptionell teknisk uppfinning placeras ombord på ett fartyg trots att utrustningen inte uppfyller kraven i 4 § 1 mom. En förutsättning är att tillverkaren av utrustningen eller dennes behöriga representant påvisar för Transport- och kommunikationsverket att utrustningen är minst lika effektiv som marin utrustning som har försetts med rattmärke och som är avsedd för motsvarande bruk. Transport- och kommunikationsverket kan på bekostnad av tillverkaren eller dennes behöriga representant anlita utomstående provnings- eller kontrolltjänster eller andra tjänster för att påvisa motsvarande effektivitet. Det som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också på fartyg som överförs till trafik- och transportregistret eller till det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland från registret i en medlemsstat i Europeiska unionen.

Transport- och kommunikationsverket ska för sådan marin utrustning som den har tillåtit och som betraktas som en exceptionell teknisk uppfinning utfärda ett certifikat som ska förvaras tillsammans med utrustningen. Den marina utrustningen ska placeras ombord på fartyget i enlighet med de villkor och bestämmelser som anges i certifikatet.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen om att marin utrustning som betraktas som en exceptionell teknisk uppfinning har tillåtits och delge dem alla rapporter om utförda prov, bedömningar och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

12 § (23.11.2018/973)
Provning av utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan tillåta att marin utrustning som inte uppfyller kraven enligt 4 § 1 mom. och inte är en sådan exceptionell teknisk uppfinning som avses i 11 § på prov placeras ombord på ett fartyg för en kort period. En förutsättning är att det på fartyget finns en motsvarande marin utrustning som är försedd med rattmärke och som är i funktionsdugligt skick och klar för omedelbar användning.

Transport- och kommunikationsverket ska för sådan marin utrustning som tagits i bruk på prov utfärda ett certifikat som ska förvaras tillsammans med utrustningen. Den utrustning som tagits i bruk på prov ska placeras ombord på fartyget i enlighet med de villkor och bestämmelser som anges i certifikatet.

13 § (23.11.2018/973)
Exceptionella omständigheter

Marin utrustning som inte är försedd med rattmärke får under exceptionella omständigheter placeras tillfälligt ombord på ett fartyg utanför Europeiska unionen, under förutsättning att

1) placering av utrustning försedd med rattmärke ombord skulle orsaka oskäliga kostnader eller oskäligt dröjsmål i fartygets trafik, och

2) den marina utrustningen åtföljs av sådan dokumentation som utfärdats av en stat som är medlem i IMO där det intygas att utrustningen uppfyller kraven i internationella instrument.

Redaren ska omedelbart göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om sådan marin utrustning som avses i 1 mom. och om motiveringarna till att den placerats ombord på fartyget.

Efter att ha mottagit anmälan ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål säkerställa att förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls och att den marina utrustningen och dess provningsstandarder i så hög grad som möjligt motsvarar de krav och provningsstandarder som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska för tillfällig placering av marin utrustning utfärda ett certifikat där den marina utrustningen specificeras och där de exceptionella omständigheter som föranlett utfärdandet av certifikatet, kraven på utrustningens utformning, konstruktion och prestanda samt tillämpade provningsstandarder anges. Europeiska kommissionen ska genast underrättas om utfärdandet av certifikatet.

14 § (23.11.2018/973)
Utländskt fartygs övergång till finsk flagg

Om ett fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska unionen övergår till finsk flagg, ska Transport- och kommunikationsverket i samband med första besiktningen säkerställa att den marina utrustningens skick motsvarar fartygets säkerhetscertifikat och certifikat samt att fartygets marina utrustning är försedd med rattmärke.

Om Transport- och kommunikationsverket anser att en marin utrustning som inte är försedd med rattmärke motsvarar en marin utrustning som är försedd med rattmärke, ska det för att påvisa att utrustningarna motsvarar varandra utfärda ett certifikat som innehåller ett tillstånd att placera utrustningen ombord på fartyget i enlighet med de villkor som nämns i tillståndet. Certifikatet ska förvaras ombord på fartyget. Transport- och kommunikationsverket kan på bekostnad av redaren anlita utomstående provnings- eller kontrolltjänster eller andra tjänster för att påvisa att utrustningarna motsvarar varandra.

Transport- och kommunikationsverket ska ålägga redaren att byta ut marin utrustning ombord på ett fartyg som överförs, om utrustningen inte är försedd med rattmärke och Transport- och kommunikationsverket anser att den inte motsvarar sådan marin utrustning som är försedd med rattmärke.

14 a § (29.6.2021/673)
Ändring av fartygets användningsändamål

Vad som i 14 § föreskrivs om fartyg som från att segla under en sådan stats flagg som inte hör till Europeiska unionen övergår till finsk flagg tillämpas även på sådant fartyg som på grund av ändrat användningsändamål beviljats säkerhetscertifikat med stöd av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg.

15 § (23.11.2018/973)
Skyldighet att anmäla farlig marin utrustning

Om en tillverkare av marin utrustning eller dennes behöriga representant får kännedom om att en marin utrustning som är försedd med rattmärke kan äventyra hälsan eller säkerheten för besättningen, passagerarna eller andra personer eller inverka menligt på den marina miljön, eller utifrån de uppgifter som tillverkaren eller representanten förfogar över borde kunna sluta sig till att så är fallet, ska denne omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket om detta. Tillverkaren eller representanten ska samtidigt uppge vilka åtgärder som har vidtagits med tanke på faran och samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för att avvärja faran.

16 § (23.11.2018/973)
Handräckning

För att denna lag ska kunna iakttas är polisen och Tullen inom sina respektive verksamhetsområden skyldiga att på begäran ge Transport- och kommunikationsverket handräckning.

4 kap

Anmälda organ

17 § (23.11.2018/973)
Utseende av ett anmält organ

Transport- och kommunikationsverket utser på ansökan de organ som har rätt att vara verksamma som anmälda organ vid bedömning av överensstämmelse. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till ansökan.

I beslutet om utseende anges det anmälda organets kompetensområde, fastställs arrangemangen för tillsynen över organet samt uppställs vid behov andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Ett anmält organ kan utses för viss tid eller tills vidare.

Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om de anmälda organ som det har utsett och om senare betydande ändringar som gäller organen. Ett anmält organ får vara verksamt som anmält organ i enlighet med denna lag, om Europeiska kommissionen och Europeiska unionens medlemsstater inte reser invändningar mot anmälan om att utse organet. Tidsfristen för invändningar är två veckor från det att anmälan har lämnats, om anmälan åtföljs av ett ackrediteringsintyg. Om ackrediteringsintyg saknas är tidsfristen för invändningar två månader. Transport- och kommunikationsverket ska dessutom underrätta Europeiska kommissionen om de utvärderings- och tillsynsförfaranden som gäller de anmälda organen och om eventuella ändringar i dessa uppgifter.

Den anmälan som avses i 3 mom. ska innehålla uppgifter om vilka bedömningar av överensstämmelse det anmälda organet utför och dess bedömningsmoduler, vilka marina utrustningar det anmälda organet bedömer samt ett intyg över organets kompetens. Om det anmälda organet inte har ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan, ska till anmälan fogas behövliga skriftliga bevis utifrån vilka det anmälda organets kompetens och tillsyn kan verifieras.

18 § (23.11.2018/973)
Förutsättningarna för utseende av ett anmält organ

Förutsättningarna för att ett anmält organ ska utses är att

1) organet är en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan,

2) organet är funktionellt och ekonomiskt oberoende,

3) organet klarar av att utföra de uppgifter som hänför sig till bedömningen av överensstämmelse,

4) organet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal, vars oberoende i verksamheten har säkerställts när det gäller kontrolluppgifter,

5) organets ledning och bedömningspersonal är opartiska,

6) organet har tillgång till den apparatur och utrustning och de system som verksamheten förutsätter,

7) organet har en skriftlig beskrivning av de förfaranden enligt vilka bedömningarna av överensstämmelse utförs,

8) organet har en tillräcklig ansvarsförsäkring med beaktande av verksamhetens art och omfattning,

9) organet uppfyller de krav som anges i standarden EN ISO/IEC 17065, och säkerställer att de provningslaboratorier som används för att bedöma överensstämmelsen uppfyller de krav som anges i standarden EN ISO/IEC 17025.

Det anmälda organet ska genom ackreditering vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på annat sätt visa att det uppfyller förutsättningarna i 1 mom. Ackrediteringsintyget eller andra behövliga skriftliga bevis ska fogas till en ansökan om utseende av ett anmält organ.

Det anmälda organet ska till Transport- och kommunikationsverket och Ackrediteringstjänsten FINAS anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de villkor som anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlighet med ackrediteringsförfarandena regelbundet göra en bedömning av huruvida det anmälda organet fortfarande uppfyller kraven enligt 1 mom. Det anmälda organet ska lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgifter som behövs för bedömning av kompetensen.

Anmälda organ ska årligen lämna Transport- och kommunikationsverket en redogörelse för sin verksamhet enligt denna lag och för resultaten av verksamheten.

18 a § (11.11.2016/914)
Krav som gäller anmälda organs personal

Den personal i ett anmält organ som svarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

1) fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning, som täcker alla åtgärder i samband med bedömning av överensstämmelse för vilka det anmälda organet har anmälts,

2) tillräcklig kunskap om kraven på de bedömningar som den gör och tillräcklig befogenhet att utföra dessa bedömningar,

3) tillräcklig kännedom om och förståelse av tillämpliga krav och provningsstandarder samt av relevant unionslagstiftning om harmonisering och förordningar genom vilka man genomför denna, samt

4) förmåga att utarbeta certifikat, dokument och rapporter som visar att en bedömning har utförts.

19 § (23.11.2018/973)
Ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ har till uppgift att säkerställa att de marina utrustningar som organet bedömer uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag. Ett anmält organ ska över bedömningen utfärda behöriga typintyg och certifikat om överensstämmelse.

Ett anmält organ kan med kundens samtycke anlita biträde av utomstående provnings- och kontrolltjänster eller andra tjänster, om den utomstående tjänsteleverantören uppfyller förutsättningarna i 18 §. De anmälda organen ansvarar för de åtgärder som de har låtit någon utomstående utföra och för bedömningen av överensstämmelsen med kraven i dess helhet. De anmälda organen ska meddela Transport- och kommunikationsverket och Ackrediteringstjänsten FINAS vilka utomstående tjänster de anlitar.

Det anmälda organet ska kräva att tillverkaren av marin utrustning vidtar behövliga korrigerande åtgärder. Organet får inte utfärda ett certifikat om överensstämmelse om utrustningen inte uppfyller de krav som ställs på den. Om det anmälda organet efter att ha utfärdat ett certifikat anser att utrustningen inte längre uppfyller de krav som ställs på den, ska organet kräva att tillverkaren vidtar behövliga korrigerande åtgärder och vid behov återkalla certifikatet. Om inga korrigerande åtgärder utförs eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet vid behov begränsa eller återkalla certifikatet. Certifikatet kan också återkallas tillfälligt. Om ett certifikat om överensstämmelse avslås, begränsas eller återkallas ska det anmälda organet meddela detta till tillsynsmyndigheterna och övriga anmälda organ som utför sådana bedömningar av överensstämmelse som omfattar samma utrustningar.

20 §
Utförande av ett anmält organs uppgifter

Ett anmält organ ska när det utför sina uppgifter beakta de bestämmelser och allmänt godkända rekommendationer som gäller objektet samt följa hur de utvecklas inom sitt verksamhetsområde.

Det anmälda organet ska samarbeta med övriga organ inom samma verksamhetsområde för att säkerställa att förfarandena är tillräckligt enhetliga samt förse andra anmälda organ som utför sådana bedömningar av överensstämmelse som omfattar samma utrustningar, med information om negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse. De anmälda organen ska på begäran ge Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen information om frågor som rör negativa och positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse. (11.11.2016/914)

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som det anmälda organet ska iaktta när det sköter offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). På anställda vid ett anmält organ ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

5 kap

Förbud och begränsningar

21 § (1.4.2022/259)

21 § har upphävts genom L 1.4.2022/259.

22 § (23.11.2018/973)
Farlig marin utrustning

Transport- och kommunikationsverket kan för viss tid förbjuda en tillverkare av marin utrustning som är försedd med rattmärke eller dennes behöriga representant eller en importör eller distributör av sådan utrustning att tillhandahålla utrustningen på marknaden eller släppa ut den på marknaden, eller bestämma att utrustningen ska dras tillbaka från marknaden eller förbjuda eller begränsa redarens användning av utrustningen, om utrustningen kan äventyra hälsan eller säkerheten för besättningen, passagerarna eller andra personer eller inverka menligt på den marina miljön, trots att utrustningen är korrekt installerad och underhållen och används i enlighet med sitt syfte.

Den som har fått ett beslut enligt 1 mom. ska inom en tid som Transport- och kommunikationsverket sätter ut lämna verket en utredning om verkställandet av beslutet.

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen samt det anmälda organ som saken gäller om sina åtgärder och grunderna för dem.

23 § (1.4.2022/259)

23 § har upphävts genom L 1.4.2022/259.

24 § (1.4.2022/259)
Skyldighet att informera om förbud och ålägganden

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga tillverkaren av marin utrustning eller dennes behöriga representant, importören eller distributören att informera om ett förbud eller åläggande enligt 22 § samt om den risk som är förknippad med den marina utrustningen eller dess användning. Transport- och kommunikationsverket kan bestämma en tidsfrist för informerandet och även i övrigt bestämma om de förfaranden som ska iakttas vid informerandet.

25 § (23.11.2018/973)
Återkallande av utseende av ett anmält organ och upphörande av verksamheten

Om ett anmält organ inte längre uppfyller förutsättningarna för utseende eller inte iakttar krav, begränsningar eller villkor enligt beslutet om utseende eller handlar i strid med bestämmelserna, ska Transport- och kommunikationsverket bestämma en tidsfrist inom vilken organet ska rätta till saken. Transport- och kommunikationsverket ska begränsa eller återkalla utseendet om organet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid och bristen är allvarlig. Utseendet kan även återkallas för viss tid.

Transport- och kommunikationsverket ska informera Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen om beslut att begränsa eller återkalla utseendet av ett anmält organ.

Om ett anmält organ upphör med sin verksamhet, ska det överföra dokumentationen av kontrollverksamheten till något annat anmält organ eller annars se till att den står till tillsynsmyndigheternas förfogande.

6 kap

Tvångsmedel och påföljder

26 § (23.11.2018/973)
Administrativa tvångsmedel

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett förbud eller åläggande som verket meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Transport- och kommunikationsverket ska omedelbart underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen om sina åtgärder.

27 §
Brott mot bestämmelserna om marin utrustning

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, i strid med utrustningsdirektivet eller bestämmelser som utfärdats med stöd av det

1) ombord på ett fartyg placerar sådan marin utrustning som inte har intygats uppfylla kraven i 4 § 1 mom. eller tillhandahåller eller släpper ut sådan utrustning på marknaden,

2) anbringar rattmärket på marin utrustning som inte har intygats uppfylla kraven i 4 § 1 mom.,

3) bryter mot de krav som ställs i 5 § för användningen av rattmärke, mot ett åläggande som avses i 14 § 3 mom. eller mot ett förbud eller åläggande som avses i 22 § 1 mom.,

4) underlåter att göra en anmälan enligt 13 § 2 mom. eller 15 §, eller

5) försummar skyldigheten att informera enligt 24 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om marin utrustning dömas till böter. (11.11.2016/914)

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av 14 § 3 mom. eller 22 § 1 mom. och som förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

7 kap

Överklagande

28 § (30.12.2019/1525)
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut

Omprövning får begäras när det gäller andra beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket än sådana som gäller att begränsa eller återkalla utseende av ett anmält organ. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om föreläggande och utdömande av vite samt om utsättande och verkställande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande finns dock i viteslagen.

29 § (30.12.2019/1525)
Sökande av ändring i ett anmält organs beslut

Omprövning av ett beslut som meddelats av ett anmält organ får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

8 kap

Särskilda bestämmelser

30 §

30 § har upphävts genom L 11.11.2016/914. (11.11.2016/914)

31 § (23.11.2018/973)
Avgifter

Transport- och kommunikationsverket bestämmer en sådan avgift enligt självkostnadsvärdet som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för kontroller, tillsynsåtgärder och certifikat enligt 11 § 1 och 2 mom., 12 §, 13 § 3 mom. och 14 § 2 mom. i denna lag.

9 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs

1) förordningen om marin utrustning (925/1998),

2) 13 kap. 11 § 3 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).

33 §
Övergångsbestämmelser

De beslut om att utse organ som meddelats med stöd av förordningen om marin utrustning (925/1998) förblir alltjämt i kraft.

RP 83/2011, KoUB 10/2011, RSv 60/2011, Rådets direktiv 96/98/EY (31996L00098); EGT nr L 46, 17.2.1997, s. 25

Ikraftträdelsestadganden:

7.11.2014/908:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014, EkUB 15/2014, RSv 115/2014

11.11.2016/914:

Denna lag träder i kraft den 14 november 2016.

Före ikraftträdandet av kommissionens genomförandeakter som antas med stöd av utrustningsdirektivet tillämpas i stället bilaga A.1 till rådets direktiv nr 96/98/EG om marin utrustning samt de föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket meddelat med stöd av de bestämmelser i 30 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 127/2016, KoUB 23/2016, RSv 116/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU (32014L0090); EUT L 257, 28.8.2014, s. 146

4.5.2018/329:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/973:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 973/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

19.6.2019/784:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 197/2018, KoUB 41/2018, RSv 260/2018

30.12.2019/1525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

29.6.2021/673:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 71/2021, KoUB 14/2021, RSv 96/2021

1.4.2022/259:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.