Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

22.12.2011/1413

Lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas då understöd beviljas för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården. (17.12.2015/1507)

På projektstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden tillämpas lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). (17.1.2014/39)

På stöd för forskning kring renhushållning och naturnäringar tillämpas lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011).

2 §
Finansiering

Understöd kan beviljas av medel som för ändamålet anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond eller i statsbudgeten.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana fysiska personer, privaträttsliga sammanslutningar och offentligrättsliga samfund eller stiftelser som har tillräckliga förutsättningar att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt.

4 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet av övergripande nytta för jordbruket och livsmedelsekonomin.

Dessutom kan understöd beviljas för övergripande forsknings- och utvecklingsverksamhet som på ett betydelsefullt sätt främjar landsbygdens utveckling och de landsbygdspolitiska eller skärgårdspolitiska målsättningarna. (17.12.2015/1507)

Understöd beviljas för behövliga och skäliga kostnader för verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om verksamhet som understöds och om godtagbara kostnader.

5 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

Bestämmelser om förutsättningarna för och begränsning av understöd som beviljas som statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finns i Europeiska unionens lagstiftning.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tillämpning av bestämmelserna om statliga stöd på understöd som avses i denna lag.

5 a § (17.12.2015/1507)
Samarbetsgrupper

Statsrådet kan tillsätta samarbetsgrupper för samordning av beredningen och genomförandet av landsbygdspolitiskt eller skärgårdspolitiskt viktiga helheter samt för prognostisering, uppföljning och utvärdering. I samarbetsgrupperna finns det företrädare för de ministerier och andra aktörer som har en central betydelse för genomförande av ett ärende. Samarbetsgrupper kan tillsättas för den tid som krävs för att genomföra särskilda program eller för en bestämd tid på högst sex år.

Statsrådet utser ordföranden för en samarbetsgrupp. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om ändringar i fråga om samarbetsgruppernas medlemmar.

Närmare bestämmelser om samarbetsgruppernas sammansättning, mandatperiod, arbetsmetoder och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På understöd enligt denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). Jord- och skogsbruksministeriet verkar som den statsbidragsmyndighet som avses i den lagen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (1477/2007), nedan den lag som upphävs.

På understöd som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

De ansökningar om understöd för verksamhet enligt 4 § 1 mom. i den lag som upphävs och som är anhängiga vid jord- och skogsbruksministeriet när denna lag träder i kraft ska överföras till arbets- och näringsministeriet för avgörande, om understödet inte beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Stöd på basis av ansökningar som överförts beviljas med iakttagande av vad som i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) föreskrivs om villkoren för stöd och om förfarandet vid beviljande av stöd. Ansökningar som gäller stöd som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond avgörs vid jord- och skogsbruksministeriet med iakttagande av de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

I fråga om användning, utbetalning och övervakning av användningen, återbetalning och återkrav av samt i förekommande fall vid ändring av stödvillkoren för understöd som har beviljats för verksamhet som avses i 4 § 1 mom. i den lag som upphävs ska de bestämmelser tilllämpas som gällde vid tidpunkten för beviljande av stödet samt de villkor som angetts i stödbeslutet. Om understödet har beviljats av anslag i statsbudgeten är dock arbets- och näringsministeriet behörig myndighet.

Efter det att ett redan beviljat understöd eller en ansökan om understöd har överförts till arbets- och näringsministeriet ska understödstagaren eller sökanden informeras om överföringen så snart som möjligt.

De anställda i tjänsteförhållande vid sektionen för landsbygdspolitik under enheten för utveckling av landsbygden vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning, vilka sköter de uppgifter vid jord- och skogsbruksministeriet som överförs till arbets- och näringsministeriet, samt motsvarande tjänster överförs till arbets- och näringsministeriet när denna lag träder i kraft. För överföringen av en tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning behövs inte tjänstemannens samtycke. De anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsvillkor. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter och är placerade enligt ovan övergår till anställning hos arbets- och näringsministeriet för den tid visstidsanställningen varar. I fråga om tjänstemännens anställningsvillkor gäller vad som avtalas om dem i tjänstekollektivavtal eller föreskrivs i lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 64/2011, JsUB 6/2011, RSv 50/2011

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.2014/39:

Denna förordning träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 39/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

17.12.2015/1507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 86/2015, FvUB 11/2015, RSv 53/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.