Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

22.12.2011/1403

Lag om Institutet för de inhemska språken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Organisatorisk ställning

Institutet för de inhemska språken är ett ämbetsverk som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Verksamhetens syfte

Institutets syfte är att i egenskap av expertorgan i språkfrågor främja språkbruket i samhället när det gäller de språk som hör till institutets verksamhetsområde.

3 §
Uppgifter

Till institutets uppgifter hör språkvård av finska och svenska språken, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Institutet ska dessutom samordna språkvården av samiska, teckenspråk och romani.

4 §
Språknämnder

I anslutning till institutet finns det språknämnder för finska språket, svenska språket och samiska språket samt språknämnder för teckenspråk och för romani.

Nämndernas uppgift är att inom sitt respektive område utfärda rekommendationer av allmän eller principiell natur när det gäller språkbruket.

5 §
Direktör

Institutet har en direktör.

Direktören leder, övervakar och utvecklar institutets verksamhet och ansvarar inför undervisnings- och kulturministeriet för verksamhetens resultat och för att de uppsatta målen nås.

Direktören fastställer institutets arbetsordning.

Direktören avgör institutets ärenden på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Direktören får i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av någon annan som står i anställningsförhållande till institutet.

6 §
Delegation

Vid institutet finns en delegation som stödjer dess verksamhet. Delegationen behandlar verksamhetens utveckling och inriktning, tar initiativ som gäller dessa och främjar institutets samarbete med olika intressegrupper.

7 §
Rätt att ta emot donationer

Institutet har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

8 §
Finansiering av ämbetsverket

I statsbudgeten upptas årligen ett anslag för finansiering av institutets verksamhet.

Det anslag som avses i 1 mom. ska i första hand anvisas från penningspelsbolagets avkastning som avses i 17 § i lotterilagen (1047/2001) och som i statsbudgeten anvisats för främjande av vetenskapen. (21.12.2016/1305)

9 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för institutets direktör, om utnämnandet av direktören, om antalet medlemmar i nämnderna och delegationen och valet av dem samt vid behov om institutets organisation utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om forskningscentralen för de inhemska språken (48/1976).

De språknämnder och den delegation som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter verksamheten till slutet av sin mandatperiod.

Direktören för forskningscentralen för de inhemska språken har rätt att använda hederstiteln professor till slutet av sin mandatperiod.

Övriga hänvisningar i lagstiftningen till forskningscentralen för de inhemska språken betraktas som hänvisningar till Institutet för de inhemska språken.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2011, KuUB 4/2011, RSv 95/2011

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1305:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.