Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

15.12.2011/1323

Inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 71 § 1 mom. och 84 § 2 mom. 5 punkten i gränsbevakningslagen (578/2005):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler och på områden som Gränsbevakningsväsendet besitter och vilka avses i 71 § 1 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) samt bestämmelser om hur begränsningarna och förbuden ska anges.

I gränsbevakningslagen finns bestämmelser om meddelande av en tillfällig begränsning av eller ett tillfälligt förbud mot rätten att röra sig inom en del av ett militärt övningsområde eller en del av ett övningsområde som hänför sig till gränssäkerheten eller på en fastighet som Gränsbevakningsväsendet tagit i användning enligt 39 § 3 mom. i gränsbevakningslagen. (21.3.2019/365)

2 §
Begränsning av att röra sig på skjutbaneområden och skjutområden

Under en skjutning och medan de förberedande och andra motsvarande åtgärder som anknyter till skjutningen pågår är det förbjudet att röra sig eller vistas på skjutbaneområden och skjutområden som Gränsbevakningsväsendet besitter och som nämns i bilaga 1, om inte övningsledaren ger tillstånd till det.

3 §
Förbud mot att röra sig på flygplatser för luftfartyg

Det är förbjudet att röra sig eller vistas på en flygplats som Gränsbevakningsväsendet besitter och som nämns i bilaga 2, om det inte finns en godtagbar orsak som har samband med en lagstadgad uppgift inom Gränsbevakningsväsendet, med flygverksamhet eller fastighetsskötsel eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

4 §
Förbud mot att röra sig på andra områden som Gränsbevakningsväsendet besitter

Det är förbjudet att röra sig eller vistas på områden som Gränsbevakningsväsendet besitter och som nämns i bilaga 3, om det inte finns en godtagbar orsak som har samband med en lagstadgad uppgift inom Gränsbevakningsväsendet eller med fastighetsskötsel eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

5 §
Undantag för myndighetsverksamhet

Begränsningarna av och förbuden mot rätten att röra sig på vissa områden omfattar inte rörelse och vistelse som är nödvändig för att utföra myndighetsuppgifter.

6 §
Angivande av områden som omfattas av begränsningar av eller förbud mot rätten att röra sig

Begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig på vissa områden ska anges vid den infartsled som leder till en lokal eller ett område samt på klart iakttagbara skyltar eller band som placerats utanför lokalen eller längs gränsen till området.

7 § (21.3.2019/365)
Angivande av tillfälliga begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig

När det med stöd av 71 § 1 mom. i gränsbevakningslagen har meddelats en tillfällig begränsning av eller ett tillfälligt förbud mot rätten att röra sig inom en del av ett militärt övningsområde eller en del av ett övningsområde som hänför sig till gränssäkerheten eller på en fastighet som Gränsbevakningsväsendet tagit i användning enligt 39 § 3 mom. i den lagen, ska begränsningen eller förbudet märkas ut med klart iakttagbara skyltar eller band som placerats längs gränsen till området eller märkas ut eller anges på något annat ändamålsenligt sätt.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

De skyltar och band som avses i 6 § ska tas i bruk senast den 31 oktober 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bilaga 1 (29.3.2019/431)

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS SKJUTBANEOMRÅDEN OCH SKJUT OMRÅDEN SOM BEGRÄNSNINGEN AV RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Gräns- och sjöbevakningsskolan Imatra Immola skjutbaneområde (kartbilagans karta 1 och 2)
Nyslott Jukajärvi skjutområde (kartbilagans karta 3 och 4)
Sulkava Jukajärvi skjutområde (kartbilagans karta 3 och 4)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kuhmo Vartius skjutbana (kartbilagans karta 5 och 6)
Kuusamo Sarvilampi skjutbaneområde (kartbilagans karta 7 och 8)
Suomussalmi Kuivassalmi skjutområde (kartbilagans karta 11 och 12)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Kerttuvaara skjutområde (kartbilagans karta 13 och 14)
Muonio Särkijärvi skjutbana (kartbilagans karta 17 och 18)
Salla Onkamo skjutbana (kartbilagans karta 21 och 22)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants Hiienvaara skjutområde (kartbilagans karta 23 och 24)
Kontiolahti Onttola skjutbaneområde (kartbilagans karta 25 och 26)

Bilaga 2 (29.3.2019/431)

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS FLYGPLATSER FÖR LUFTFARTYG SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra landningsplatsen på Immola flygplats (kartbilagans karta 1 och 2) landningsplatsen på Pelkola gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 27 och 28)
Villmanstrand landningsplatsen på Nuijamaa gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 29 och 30)
Parikkala landningsplatsen på Kolmikanta gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 31 och 32)
Virolahti landningsplatsen på Vaalimaa gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 33 och 34)
Kajanalands gränsbevakningssektion Suomussalmi Karttimo landningsplats (kartbilagans karta 45 och 46)
Lapplands gränsbevakningssektion Enontekis landningsplatsen på Kilpisjärvi patrullbas (kartbilagans karta 47 och 48)
Enare landningsplatsen på Virtaniemi gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 49 och 50) Näätämö landningsplats (kartbilagans karta 53 och 54)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Pargas landningsplatsen på Nagu sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 59 och 60) Utö landningsplats (kartbilagans karta 61 och 62)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Kitee landningsplatsen på Närsäkkälä patrullbas (kartbilagans karta 69 och 70)
Lieksa landningsplatsen på Inarinvaara (kartbilagans karta 71 och 72)
Finska vikens sjöbevakningssektion Kotka landningsplatsen på Kotka sjöbevakningsstations hamnområde (kartbilagans karta 75 och 76)

Bilaga 3 (29.3.2019/431)

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS OMRÅDEN SOM FÖRBUDET MOT RÄTTEN ATT RÖRA SIG AVSER

Förvaltningsenhet Kommun Område
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Imatra Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions stabsområde och Gräns- och sjöbevakningsskolans övningsområden vid Imatra utbildningscentral (kartbilagans karta 1 och 2) möteslokalerna i Immola och vid Immalanjärvi (kartbilagans karta 77 och 78) Pelkola gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 78 a och 78 b)
Villmanstrand Nuijamaa gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 78 c och 78 d) Nuijamaa patrullbas (kartbilagans karta 79 och 80)
Parikkala Kolmikanta gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 80 a och 80 b)
Virolahti Vaalimaa gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 80 c och 80 d)
Gräns- och sjöbevakningsskolan Sulkava lägerområdet vid Jukajärvi skjutområde (kartbilagans karta 81 och 82)
Kajanalands gränsbevakningssektion Kajana Kajanalands gränsbevakningssektions stabsområde (kartbilagans karta 82 a och 82 b)
Kuhmo Kuhmo gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 82 c och 82 d) Vartius gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 82 e och 82 f)
Kuusamo Kortesalmi gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 82 g och 82 h) Kuusamo gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 82 i och 82 j)
Suomussalmi Suomussalmi gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 82 k och 82 l)
Lapplands gränsbevakningssektion Enare Ivalo kasernområde (kartbilagans karta 83 och 84) Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 84 a och 84 b) Kerttuvaara skjutbaneområdes lagerbyggnad (kartbilagans karta 84 c och 84 d)
Muonio Muonio gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 84 e och 84 f)
Rovaniemi Lapplands gränsbevakningssektions stabsområde (kartbilagans karta 85 och 86)
Salla Salla gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 86 a och 86 b)
Savukoski Tulppio patrullbas (kartbilagans karta 87 och 88)
Västra Finlands sjöbevakningssektion Föglö Storklobbs radarmast (kartbilagans karta 89 och 90)
Hammarland Enskärs radarmast (kartbilagans karta 91 och 92)
Haukipudas Virpiniemi sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 93 och 94)
Kalajoki Kalajoki sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 95 och 96)
Kemi Sjöbevakningens kaj i Kemi (kartbilagans karta 97 och 98)
Kimitoön Hitis sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 99 och 100)
Karleby Sjöbevakningens kaj i Karleby (kartbilagans karta 101 och 102)
Gustavs Susiluoto sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 103 och 104)
Kökar Kökarsörens mast (kartbilagans karta 105 och 106)Kökars sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 106 a och 106 b)
Pargas Storharuns mast (kartbilagans karta 107 och 108)
Björneborg Björneborgs sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj (kartbilagans karta 108 a och 108 b)
Mariehamn Sjöbevakningens kaj på Åland (kartbilagans karta 109 och 110) Ålands sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 110 a och 110 b)
Korsholm Vallgrunds sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 111 och 112) Valsörarnas radarmast (kartbilagans karta 113 och 114)
Raumo Raumo sjöbevakningsstation och sjöbevakningens kaj (kartbilagans karta 115 och 116)
Saltvik Saltviks radarmast (kartbilagans karta 117 och 118)
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde (kartbilagans karta 121 och 122) Ilomants gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 122 a och 122 b)
Kontiolahti Norra Karelens gränsbevakningssektions stabsområde och gränsjägarkompani (kartbilagans karta 123 och 124) Onttola skjutbaneområdes lagerbyggnad (kartbilagans karta 125 och 126)
Lieksa Lieksa gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 126 a och 126 b)
Tohmajärvi Tohmajärvi gränsbevakningsstation (kartbilagans karta 126 c och 126 d)
Finska vikens sjöbevakningssektion Fredrikshamn Ulko-Tammio bevakningstorn (kartbilagans karta 126 e och 126 f)
Hangö Hangö sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 127 och 128)
Helsingfors Sjöbevakningens kaj på Finska vikens sjöbevakningssektions stabsområde (kartbilagans karta 129 och 130) Helsingfors sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 131 och 132)
Kyrkslätt Porkala sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 133 och 134)
Kotka Aspö sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 135 och 136)Kotka sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 75 och 76)
Borgå Borgå sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 137 och 138) Glosholmens bevakningstorn (kartbilagans karta 138 a och 138 b) Pörtö bevakningstorn (kartbilagans karta 139 och 140)
Raseborg Ekenäs sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 141 och 142)
Virolahti Hovörs bevakningstorn (kartbilagans karta 142 a och 142 b) Hurppu sjöbevakningsstation (kartbilagans karta 143 och 144) Santio gränsövergångsställe och bevakningstorn (kartbilagans karta 145 och 146) Tuuholms bevakningstorn (kartbilagans karta 147 och 148)

Kartor 2, 75, 76, 78 b, 80 b, 80 d, 84 c, 84 d och 122 b har ändrats och kartor 84 e och 84 f har tillfogats genom F 431/2019.

Kartor 15, 16, 19, 20, 51, 52, 55, 56, 67, 68, 73 och 74 har upphävts genom F 1.11.2017/725. Kartor 2, 83–86, 125, 126, 126 a och 126 b har ändrats och kartor 78 a–78 d, 80 a–80 d, 84 a–84 d, 86 a, 86 b, 122 a, 122 b, 126 c–126 f, 142 a och 142 b har tillfogats genom F 725/2017.

Kartor 9, 10, 35–44, 57, 58, 63 och 64 har upphävts genom F 16.12.2016/1201. Kartor 14, 24, 26 och 82 b har ändrats och kartor 82 c–82 l, 106 a, 106 b, 110 a och 110 b har tillfogats genom F 1201/2016.

Kartor 65 och 66 har upphävts genom F 26.5.2016/397. Kartor 4, 78, 137 och 138 har ändrats och kartor 108 a, 108 b, 138 a och 138 b har tillfogats genom F 397/2016.

Kartor 119 och 120 har upphävts genom F 16.12.2013/999. Kartor 13, 14, 47, 48, 84, 86, 131, 132, 137 och 138 har ändrats och kartor 82 a, 82 b, 126 a och 126 b har tillfogats genom F 16.12.2013/999.

Ikraftträdelsestadganden:

12.10.2012/546:

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2012.

16.12.2013/999:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

23.1.2015/49:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

26.5.2016/397:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

16.12.2016/1201:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

De angivelser som föreskrivs i 6 § i förordningen ska tas i bruk senast den 1 juni 2017.

1.11.2017/725:

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2017.

De märkningar som avses i 6 § ska tas i bruk senast den 1 juni 2018.

21.3.2019/365:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

29.3.2019/431:

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2019.

De märkningsangivelser som avses i 6 § i förordningen ska tas i bruk senast den 1 oktober 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.