Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

16.12.2011/1297

Lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet bemyndigas att överlåta den egendom och verksamhet för produktion av förplägnadstjänster som innehas av försvarsmakten till ett aktiebolag som ska bildas. Aktiebolagets huvudsakliga bransch ska vara förplägnadstjänster.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier i bolaget.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i aktiebolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen av aktiebolaget iakttas i tillämpliga delar vad som i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse.

4 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget svarar för de service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som försvarsmakten har ingått för statens räkning och som gäller den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den serviceverksamhet som förs över till bolaget.

Staten har sekundärt ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på aktiebolaget, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten har betalat enligt detta moment.

5 §
Personalens anställningsförhållanden

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som när denna lag träder i kraft arbetar vid försvarsmaktens servicecentral för bespisning övergår till det aktiebolag som bildas i arbetsavtalsförhållande.

Personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande för viss tid övergår till aktiebolaget i arbetsavtalsförhållande för den tid som återstår vid övergångstidpunkten.

På anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget som en arbetstagare övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.

Tjänsterna för de tjänstemän vid försvarsmakten som anställs hos aktiebolaget dras in när denna lag träder i kraft. När tjänsterna dras in upphör tjänstemännens tjänsteförhållanden utan uppsägning.

Det pensionsskydd som den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som övergår i aktiebolagets tjänst har tjänat in vid övergångstidpunkten täcks med tilläggspensionsarrangemang.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) kan det aktiebolag som bildas, under en tid på fyra år från ikraftträdandet av denna lag inte säga upp den personal som övergått från försvarsmaktens servicecentral för bespisning av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker, om det inte sker en betydande förändring i mängden eller innehållet i de tjänster eller produkter som aktiebolaget producerar.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 109/2011, FsUB 1/2011, RSv 71/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.