Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

1.12.2011/1197

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 30 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för gårdsbruk enligt 7 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) till en sådan sökande som uppfyller de villkor för beviljande av stöd som anges i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Denna förordning tillämpas på ansökningar som gäller investeringar som kan beviljas stöd enligt fullmakten att bevilja räntestödslån under moment 30.20.49 i statsbudgeten för 2012 eller av de medel som anvisas för bidrag för investering i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2012.

2 §
Tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om statligt stöd och stöd som finansieras med medel ur program

Nationellt stöd kan beviljas för investeringar som avses i denna förordning, förutsatt att investeringen uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

När investeringsstöd enligt 4–10 § och 13 § 2 mom. beviljas i stödregionerna A och B som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008 (63/2008), bortsett från Åland, tillämpas dessutom kommissionens beslut K(2008) 696 om godkännande av ett finskt nationellt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.

När stöd beviljas för investeringar enligt 4, 5, 7 och 10 § tillämpas dessutom kommissionens beslut K(2007) 3779 om godkännande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007–2013.

2 kap

Investeringar i husdjursskötsel

3 §
Bygginvesteringar inom husdjursskötseln

Med husdjursskötsel avses i denna förordning mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushållning, får- och getskötsel, fjäderfähushållning samt hästhushållning.

Med byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom husdjursskötseln avses produktionsbyggnader med rastgårdar, sådana foderförråd som är gastäta eller av annat slag och som behövs inom husdjursproduktionen, gödselstäder samt sådana värmecentraler som producerar värme huvudsakligen för produktionsbyggnader som används inom husdjursskötseln och foderförråd och som i övrigt uppfyller de krav på stödberättigande värmecentraler som anges i 27 §. Värmecentraler anses dock vara byggnader som behövs inom husdjursskötseln bara om den producerade värmen är avsedd att användas enbart i en produktionsbyggnad eller ett foderförråd, eller i en maskinhall eller reparationsverkstad som ansluter sig till dessa. Om värme produceras för flera byggnader som behövs inom husdjursskötseln eller för flera byggnader som behövs inom husdjursskötseln och annan produktion, bestäms stödet för värmecentralen utgående från stödnivån för den byggnad som huvuddelen av värmen är avsedd för.

När det gäller investeringar enligt 4–9 §, räknas kostnader som orsakas av att en maskinhall eller reparationsverkstad eller någon annan sådan lokal inne i en produktionsbyggnad eller någon annan byggnad enligt 2 mom. byggs, utvidgas eller repareras grundligt inte som stödberättigande kostnader. Inte heller kostnader som hänför sig till de nämnda objekten utan att ha något direkt samband med husdjursproduktion räknas som stödberättigade kostnader.

4 §
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln.

Om utfodringen av mjölk- eller nötboskap inte baserar sig på ett fast monterat utfodringssystem, kan stöd i samband med sådant byggande som avses i 1 mom. beviljas för anskaffning av foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar inom de enhetskostnadsgränser som gäller för utfodringssystem. Stöd beviljas inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

5 §
Svinhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom svinhushållningen.

6 §
Får- och getskötsel

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom får- och getskötseln.

7 §
Fjäderfähushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs inom produktionen av fjäderfäkött.

8 §
Begränsning av antalet djurplatser inom svin- och fjäderfähushållningen

Stöd för nybyggnad eller utvidgning som avses i 5 och 7 § kan år 2012 beviljas i en omfattning som motsvarar sammanlagt högst 33 000 tilläggsdjurplatser. Som en djurplats betraktas vid uträkningen av antalet tilläggsdjurplatser 1 suggplats, 7 slaktsvinsplatser, 168 broilerplatser eller 35 kalkonplatser.

9 §
Hästhushållning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av stall eller andra produktionsbyggnader som behövs för hästuppfödning.

Stöd beviljas inte för nybyggnad, utbyggnad eller grundlig reparation av maneger eller för andra investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushållningen.

3 kap

Investeringar som anknyter till växtodling

10 §
Växthusproduktion

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av byggnader som behövs inom växthusproduktionen. Som sådana byggnader betraktas också värmecentraler i den mån de producerar värme för växthus. På uppvärmningssystem för växthus och på värmecentraler tillämpas det som föreskrivs i 27 §.

Ett växthus kan betraktas som en byggnad som berättigar till stöd, om

1) det har uppförts på betongsockel, betongpelare eller annan motsvarande fast grund,

2) det har ett uppvärmnings- och ett ventilations- eller kylsystem,

3) täckmaterialet är avsett för växthus och utgörs av glas, flerskiktsmaterial eller dubbel plastfolie.

11 §
Täckdikning

Stöd kan beviljas för täckdikning av åker. Beviljandet av stöd förutsätter att täckdikningen är förenlig med bestämmelserna i statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering (333/2008).

Stöd beviljas inte för täckdikning av utfallsdiken och inte heller för investeringar i små pumpstationer.

12 §
Torkanläggningar

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö samt för anskaffning av vagnstorkar för spannmål.

Stöd som beviljas i form av understöd kan beviljas höjt med fem procentenheter, om torkanläggningen används för att torka två eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö. Behovet av torkanläggningskapacitet för gemensamt bruk ska visas på lämpligt sätt och en väsentlig del av torkanläggningens totalkapacitet ska vara avsedd för torkning av spannmål från en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden.

13 §
Produktlager

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av lager för jordbruksprodukter.

Förhöjt stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av lager för trädgårdsprodukter, om stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för lagring av produkterna.

14 §
Skördemaskiner för gemensamt bruk

Stöd kan beviljas för anskaffning av sådana skördemaskiner för gemensamt bruk som behövs inom jordbruket. En väsentlig del av maskinens brukstid ska utnyttjas vid skörd på en eller flera gårdsbruksenheter som innehas av någon annan än sökanden. Gemensamt bruk som två eller flera jordbrukare tillämpar ska visas på lämpligt sätt.

4 kap

Andra produktionsinriktningar

15 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd kan beviljas för

1) bygginvesteringar som föranleds av att pälsdjursuppfödningen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till någon annan plats,

2) nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av skugghus, oisolerade djurhallar, foderförvaringsutrymmen och gödselstäder samt för kringgärdande av farmen med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från farmen,

3) bygginvesteringar i dricksvattensystem för åretruntbruk eller en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

Beviljandet av stöd enligt 1 mom. 1 punkten förutsätter att pälsdjursuppfödningen på grundvattenområdet måste upphöra till följd av ett myndighetsbeslut. Understöd kan beviljas bara till den del de godtagbara kostnaderna föranleds av att det byggs en pälsdjursfarm vars produktionskapacitet motsvarar kapaciteten på den farm som enligt myndighetsbeslutet ska läggas ned.

16 §
Biodling

Stöd kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor.

17 §
Vissa andra produktionsinriktningar

Stöd kan beviljas för investeringar som gäller nybyggnad, utvidgning eller grundlig reparation av byggnader, konstruktioner eller anläggningar som behövs vid svampodling, uppfödning av vilt i hägn eller plockning av vilda bär och svampar.

Stöd beviljas inte för investeringar som främjar uppfödning av vildsvin, struts, emu och bison i hägn eller produktion av kött som härrör från dessa djur.

5 kap

Särskilda investeringar

18 §
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av byggnader, konstruktioner och anläggningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter och för anskaffning av maskiner och anordningar som behövs i sådan verksamhet. Stöd beviljas dock inte för investeringar som hänför sig till iordningställande av renkött för försäljning och inte för äggpackeriernas investeringar.

Den verksamhet som stödet avser ska huvudsakligen utnyttja gårdsbruksenhetens råvaror. Produkterna ska beredas för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare.

Beviljandet av stöd förutsätter att produkten efter åtgärden fortfarande är en jordbruksprodukt enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

19 §
Investeringar som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien

Stöd kan beviljas för investeringar som medför extra kostnader som hänför sig till skydd eller förbättring av miljön, förbättrade hygienförhållanden i jordbruksföretag som bedriver husdjursskötsel eller till husdjurens välbefinnande. Stöd för extra kostnader kan dock beviljas bara om de minimikrav i fråga om miljö, hygienförhållanden och husdjurens välbefinnande som fastställts för produktionssektorn och stödobjektet i fråga i Europeiska unionens lagstiftning överskrids med hjälp av investeringen. Om de krav i den nationella lagstiftningen som gäller motsvarande omständigheter överskrider de motsvarande kraven i unionens lagstiftning och om investeringen måste genomföras i enlighet med minimikraven i den nationella lagstiftningen, är kostnaden extra bara till den del också kraven i den nationella lagstiftningen överskrids med hjälp av den.

Stöd som avses i 1 mom. beviljas inte för investeringar i nybyggnad eller utvidgning. Stöd kan beviljas bara för stödberättigande merkostnader för

1) sådana komadrasser för mjölk- och dikor samt avelstjurar och båsmattor för andra nötkreatur som ska bli fast installerade i en produktionsbyggnad,

2) sådana anläggningar och system som är avsedda för avsvalkning av enskilda djur och som ska bli fast installerade i ett svinhus, med undantag för kostnader för ventilationsanordningar i svinhus,

3) att avlägsna grisningshäckar och bygga om grisningsboxar vid övergång till fri grisning,

4) att ersätta spaltgolv i en svinbox med ett golv som till minst två tredjedelar har fast underlag,

5) att förstora utfodringshäckarna för sinsuggor så att utfodringshäcken är minst 650 millimeter bred,

6) en sådan mekanisk anordning för utdelning av strö eller motsvarande material för svinen att böka i som ska bli fast installerad i ett svinhus,

7) sådana anordningar eller system som ska bli fast installerade i gödselrännan i ett svinhus och användas för att kyla ned gödseln så att gödselgaserna minskar,

8) nybyggnad, utvidgning eller grundlig reparation av en sådan byggnad, konstruktion eller anläggning, eller anskaffning av en sådan anordning som ska användas för att lagra eller bränna kadaver av döda nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän eller pälsdjur.

20 §
Förbättring av arbetsmiljön

Stöd kan beviljas för anskaffning av mjölkningssystem, utrustning för utgödsling, behandlingsburar för nötkreatur, ensilageskärare, foderutdelningsanordningar eller fullfodervagnar vars främsta syfte är att förbättra arbetsförhållandena för dem som arbetar i produktionsbyggnaden. Stöd kan dock beviljas för anskaffning av ensilageskärare, foderutdelningsanordningar och fullfodervagnar bara om sökanden inte tidigare har beviljats stöd för samma ändamål. Stöd beviljas inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

Stöd beviljas inte för anskaffning av mjölkningsrobotar och inte heller för investeringar som omfattar grundlig reparation av en produktionsbyggnad som används inom husdjursskötseln.

21 §
Andra värmecentraler

Utöver det som föreskrivs i 3–10 § kan stöd beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av också andra sådana värmecentraler på gårdsbruksenheter som uppfyller kraven i 27 §, om värmecentralerna helt eller delvis betjänar gårdsbruksenheternas produktionsverksamhet.

En värmecentral anses vara en stödberättigande byggnad bara till den del den värme som den producerar är avsedd att utnyttjas

1) i byggnader och konstruktioner som är nödvändiga inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, eller

2) i maskinhallar eller reparationsverkstäder som behövs för förvaring och reparation av jordbruksmaskiner, eller i andra motsvarande lokaler.

22 §
Biogasanläggningar på gårdsbruksenheter

Stöd kan beviljas för byggande av anläggningar med hjälp av vilka det ur biomassa kan produceras sådan gas som är avsedd för uppvärmning av byggnader som behövs inom produktionen på gårdsbruksenheter. Med hjälp av anläggningen får man producera också annan energi som behövs för gårdsbruksenhetens produktion.

Beviljandet av stöd förutsätter att

1) mer än hälften av den biomassa som används i anläggningen härrör från en gårdsbruksenhet som sökanden eller, om sökanden är en sammanslutning, sammanslutningen eller en delägare i sammanslutningen innehar, och att

2) mer än hälften av den producerade energin används på en eller flera i 1 punkten avsedda gårdsbruksenheter.

Som biomassa betraktas råvara för bioenergi och biprodukter från gårdsbruksenheten, organiskt avfall från livsmedelstillverkare och handeln samt slam från reningsverk och avloppsslam från glesbebyggelse.

Stöd kan beviljas för godtagbara kostnader för

1) byggande av sådana utrymmen som de anordningar som hör till anläggningen förutsätter,

2) byggande av en gas- och slambehållare,

3) anskaffning av en reaktor som producerar gas,

4) byggande av andra konstruktioner och anordningar som är nödvändiga för produktion och användning av biogas och för anskaffning av maskiner och utrustning som behövs för dessa.

23 §
Hallar för förvaring av jordbruksmaskiner

Stöd kan beviljas för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av hallar som används för förvaring av jordbruksmaskiner. Förutsättningen för att stöd ska kunna beviljas är att maskinhallen är oisolerad och att fasaderna till största delen och de bärande konstruktionerna till den del det är möjligt är av trä. Maskinhallen får innehålla en värmeisolerad gårdsverkstad för reparation av egna jordbruksmaskiner förutsatt att den är måttligt stor med beaktande av antalet maskiner och redskap på gårdsbruksenheten och deras beskaffenhet.

24 §
Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

Stöd för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet kan beviljas när det gäller

1) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den om gårdsbruksenheten vid avvittring eller arvskifte förblir i sökandens uteslutande ägo,

2) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som vid avvittring förblir i sökandens uteslutande ägo,

3) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens ägo,

4) förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del av den för vilken det har ansökts om startstöd, om startstödet har sökts genom en ansökan som blivit anhängig senast den 31 december 2007 och startstöd har beviljats,

5) anskaffning av produktionsbyggnader med mark.

Som godtagbara kostnader betraktas kostnaderna för förvärv av sådana produktionsbyggnader eller produktionsbyggnader med mark, konstruktioner eller anläggningar som används i jordbruket. Stöd kan dessutom beviljas för kostnader för jordbruksmark som sökanden förvärvar i samband med en byggnad till den del jordbruksmarkens andel inte överskrider tio procent av alla stödberättigande investeringskostnader. I de stödberättigande kostnaderna beaktas byggnadens, konstruktionens eller anläggningens placering, storlek, skick och användningsändamål i jordbruket.

Stöd beviljas inte för förvärv av bostadshus eller skog. Stöd för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet beviljas inte, om sökanden på basis av en ansökan som blivit anhängig den 12 maj 2008 eller senare har beviljats startstöd för förvärv av en sådan lägenhet eller del av en sådan lägenhet där byggnaden finns och som hör till samma gårdsbruksenhet. Med del av en lägenhet avses både en kvotdel och ett outbrutet område av en registerlägenhet.

25 §
Godtagbara kostnader för förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet

Som godtagbara kostnader räknas vederlag för värdet av den förvärvade egendom som använts för jordbruk, till den del den består av

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av lagen om strukturstöd, lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringslagen (1295/1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) eller annan lagstiftning som nämns i 59 § 1 och 2 mom. i landsbygdsnäringslagen, eller en motsvarande statlig försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) en annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för,

3) den köpeskilling eller del av den som senast när den sista låneposten lyfts ska betalas i pengar till säljaren eller till personer som säljaren anger.

6 kap

Begränsningar i fråga om byggande

26 §
Byggkostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för kostnader för nybyggnad, utvidgning eller grundlig reparation av

1) byggnader, konstruktioner och anläggningar som inte är nödvändiga ur produktionssynpunkt,

2) lokaler vars användningsändamål är annat än produktion av jordbruksprodukter.

27 §
Begränsningar i fråga om värmecentraler

Beviljandet av stöd för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av värmecentraler förutsätter att värmecentralen utnyttjar spillvärme eller värme från vattendrag, luften, marken eller solen eller någon annan förnybar energikälla, inbegripet biomassa. För byggande, utvidgning eller grundlig reparation av en värmecentral där det är möjligt att utnyttja torv kan stöd beviljas endast om det i värmecentralen är möjligt att producera värme också med hjälp av trä eller någon annan förnybar energikälla.

Stöd beviljas inte för sådana kostnader för värmecentraler som beror på att det är möjligt att använda olja, stenkol eller något annat motsvarande icke förnybart bränsle i värmecentralen.

7 kap

Stöd och ansökan om stöd

28 §
Stödets form och maximibelopp

Stöd för investeringar enligt denna förordning beviljas som understöd, som räntestöd för räntestödslån eller som statsborgen, eller som en kombination av dessa, med beaktande av de maximibelopp av stöd och de stödformer som anges i bilagan till denna förordning. Stöd kan beviljas förhöjt med tio procentenheter för investeringar enligt 4–10 § och 13 § 2 mom., om sökanden är

1) en fysisk person som uppfyller förutsättningarna för beviljande av startstöd för unga jordbrukare, om det vid tiden för ansökan inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen,

2) en sammanslutning där alla delägare eller medlemmar uppfyller de förutsättningar som avses i 1 punkten,

3) två eller flera lantbruksföretagare gemensamt eller var för sig, om alla uppfyller de förutsättningar som avses i 1 punkten.

Minst 60 procent och högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna kan beviljas som räntestödslån i enlighet med vad som anges i bilagan i fråga om respektive stödobjekt. Om den godtagbara totalkostnaden för en investering är mindre än 7 000 euro, beviljas dock inte räntestöd.

Stöd som beviljas som understöd för investeringar enligt 4, 5, 7 och 10 § och delfinansieras av Europeiska unionens beviljas med iakttagande av de begränsningar som anges i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Återstoden av det stöd som tilldelas objektet beviljas uteslutande av nationella medel. Understöd som är avsett för andra investeringar beviljas uteslutande av nationella medel.

Statsborgen kan beviljas för sådana investeringar som avses i 4–10 och 15 §. Statsborgen kan uppgå till högst 500 000 euro per investering.

Statsborgen som beviljas för andra investeringar än sådana som avses i 4 § kan gälla högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljats för under hela lånetiden.

29 §
Maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen

Om statsborgen beviljas för en investering, får det stöd som ingår i statsborgen vara större än maximibeloppet av stöd enligt bilagan. Maximibeloppet får dock inte överskridas till den del det stöd som ingår i statsborgen tillsammans med något annat stöd som beviljas för samma ändamål överstiger 60 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, om stöd beviljas unga jordbrukare, eller 50 procent, om stöd beviljas andra jordbrukare.

Om investeringen gäller en investering enligt 4–10 § och 13 § 2 mom., får maximibeloppen av stöd som avses i 1 mom. inte överskrida maximibeloppen av stöd enligt kommissionens beslut K(2008) 696 som avses i 2 § 2 mom.

30 §
Maximibeloppet av stöd i vissa fall

Investeringsstöd kan beviljas endast till den del stödbeloppet inte överstiger 500 000 euro per gårdsbruksenhet under en period på tre skatteår.

Det stödbelopp som avses i 1 mom. får överstiga 500 000 euro, men inte 750 000 euro, om investeringen genomförs av två lantbruksföretagare tillsammans eller av ett jordbruksföretag med två delägare eller medlemmar som alla uppfyller kraven på företagare i 2 kap. i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare.

Dessutom får det stödbelopp som avses i 1 mom. överstiga 500 000 euro, men inte 1 000 000 euro, om investeringen genomförs av minst tre lantbruksföretagare tillsammans eller av ett jordbruksföretag med minst tre delägare eller medlemmar som alla uppfyller kraven på företagare i de bestämmelser som nämns i 2 mom.

Vid tillämpningen av 2 och 3 mom. betraktas personer som är varandras makar eller sambor inte som två separata lantbruksföretagare eller delägare eller medlemmar i ett jordbruksföretag. Med sambo avses en person som en lantbruksföretagare eller delägare eller medlem i ett jordbruksföretag, utan att ha ingått äktenskap, fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

Om sökanden är en fysisk person som har fått investeringsstöd på grund av sitt delägarskap eller medlemskap i en sammanslutning eller tillsammans med någon annan part, beaktas vid uträkningen av det ovan avsedda maximibeloppet av stöd tidigare beviljat stöd i samma proportion som ägarandelen för den fysiska person som är sökande. Om sökanden är en fysisk person som är delägare eller medlem i en sammanslutning som har beviljats stöd, beaktas vid uträkningen av det ovan avsedda maximibeloppet av stöd det stöd som tidigare har beviljats sammanslutningen i samma proportion som sökandens ägarandel. Om sökanden är en sammanslutning och en delägare eller medlem i sammanslutningen har fått investeringsstöd, beaktas vid uträkningen av maximibeloppet av det stöd som beviljas sammanslutningen det stöd som delägaren eller medlemmen har fått i proportion till delägarens eller medlemmens ägarandel.

31 §
Ansökningstider

Ansökningstiderna för investeringsstöd för de stödobjekt som avses i 4–23 § är följande:

1) den första ansökningstiden börjar den 7 december 2011 och går ut den 20 januari 2012,

2) den andra ansökningstiden börjar den 6 februari 2012 och går ut den 30 mars 2012,

3) den tredje ansökningstiden börjar den 16 april 2012 och går ut den 17 augusti 2012,

4) den fjärde ansökningstiden börjar den 3 september 2012 och går ut den 19 oktober 2012.

Ansökningstiden för stöd som gäller det stödobjekt som avses i 24 § börjar den 7 december 2011 och går ut den 30 november 2012.

Med undantag av vad som föreskrivs i 1 mom. får investeringsstöd sökas fortlöpande, om en produktionsbyggnad som är nödvändig inom gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet, och för vilken det enligt denna förordning kan beviljas stöd, har förstörts så att den inte längre kan användas för sitt ändamål, och detta har orsakats av en plötslig och oförutsebar yttre skadehändelse som inte beror på sökanden.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2011.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 7 december 2011 eller därefter.

Bestämmelserna i 4 § tillämpas också på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Bilaga

STÖDFORMER OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT FÖRORDNINGENS 28 §
Stödobjekt Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom stödregion A och B, procent Räntestödslånets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent Räntestödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent Understödets maximibelopp av de godtagbara kostnaderna inom andra regioner än A och B, procent
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel (4 §) 60 20 401 75 20 251
Svinhushållning (5 §) 70 20 151 70 20 151
Får- och getskötsel (6 §) 60 20 401 75 20 251
Fjäderfähushållning (7 §) 70 20 151 70 20 151
Hästhushållning (9 §) 65 20 351 75 20 251
Växthusproduktion (10 §) 65 20 351 70 20 301
Täckdikning (11 §) 70 20 20 70 20 20
Torkanläggningar (12 §) 70 20 202 70 20 102
Lager för trädgårdsprodukter som får stöd för lagring (13 § 2 mom.) 65 20 351 70 20 301
Övriga produktlager (13 § 1 mom.) 70 20 20 70 20 10
Skördemaskiner för gemensamt bruk (14 §) 70 15 - 70 15 -
Pälsdjursuppfödning
- flyttning från ett grundvattenområde (15 § 1 mom. 1 punkten) - - 45 - - 45
- skugghus, djurhallar, utrymmen för förvaring av foder, gödselstäder och stängsel (15 § 1 mom. 2 punkten) 70 10 10 70 10 10
- dricksvattensystem, gemensamma gödselstäder och vattentäta underlag (15 § 1 mom. 3 punkten) - - 20 - - 20
Biodling (16 §) 70 15 15 70 15 15
Vissa andra produktionsinriktningar (17 §) 70 20 15 70 20 15
Iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning (18 §) 70 20 15 70 20 15
Investeringar som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien (19 §) - - 75 - - 75
Förbättring av arbetsmiljön (20 §) 70 15 15 70 15 15
Andra värmecentraler (21 §) 70 20 15 70 20 15
Biogasanläggningar på gårdsbruksenheter (22 §) 70 20 15 70 20 15
Hallar för förvaring av jordbruksmaskiner (23 §) 70 15 - 70 15 -
Förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet (24 §) 70 20 - 70 20 -

1 Understödets maximibelopp kan höjas med 10 procentenheter, om villkoren i 28 § 1 mom. uppfylls.

2 Understödets maximibelopp kan höjas med 5 procentenheter, om villkoren i 12 § 2 mom. uppfylls.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.