Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

25.11.2011/1170

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Genomförandet av rambeslutet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut 2008/947/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder, nedan rambeslutet, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.

Artikel 6 i rådets rambeslut 2009/299/RIF om ändring av rambesluten 2002/584/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen ska iakttas som lag.

2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och rambeslutet

1) erkänns i Finland en dom eller ett övervakningsbeslut som avses i rambeslutet och som har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och verkställs övervakning av en person som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd,

2) översänds en dom eller ett övervakningsbeslut som avses i rambeslutet och som har meddelats i Finland och en framställning om övervakning av en person som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för att erkännas.

De påföljder och övervakningsbeslut som avses i rambeslutet är i Finland samhällstjänst, ungdomsstraff, övervakningsstraff, villkorligt fängelsestraff och beslut om övervakning av den som har dömts till villkorligt fängelsestraff, beslut om övervakning av en villkorligt frigiven och beslut om att försätta en fånge i övervakad frihet på prov.

3 § (1.4.2022/240)
Behörig myndighet

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om översändande till en annan medlemsstat av framställningar om erkännande av domar och övervakningsbeslut samt om verkställighet av övervakningsåtgärder eller av övervakning av alternativa påföljder (framställningar om överföring av övervakning) och om samtycke till verkställighet i Finland av framställningar som har översänts av en annan medlemsstat.

2 kap

Verkställighet av en framställning om överföring av övervakning som har översänts från en annan medlemsstat till Finland

4 § (1.4.2022/240)
Förutsättningar för att ta emot en framställning

Om den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd har sin vanliga vistelseort i Finland och har samtyckt till att övervakningen ordnas i Finland, får en framställning om överföring av övervakningen tas emot för behandling utan samtycke av Brottspåföljdsmyndigheten.

Om den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd inte har sin vanliga vistelseort i Finland, krävs det samtycke av Brottspåföljdsmyndigheten för att ta emot en framställning om överföring av övervakning. Samtycke får ges, om verkställigheten av den alternativa påföljden eller övervakningsåtgärden i Finland främjar möjligheterna för den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd att återanpassa sig till samhället, med hänsyn till hans eller hennes personliga förhållanden eller av andra särskilda skäl.

5 §
Dubbel straffbarhet

Om det för en gärning som avses i artikel 10.1 i rambeslutet bestämts en påföljd som framställningen om överföring av övervakning gäller, krävs det inte för att framställningen ska kunna bifallas att gärningen enligt finsk lag utgör ett brott eller skulle utgöra ett brott om den begås i Finland under motsvarande förhållanden.

Om det för någon annan gärning än en sådan som avses i artikel 10.1 i rambeslutet bestämts en påföljd som framställningen om överföring av övervakning gäller, krävs det för att framställningen ska kunna bifallas att gärningen enligt finsk lag utgör ett brott eller skulle utgöra ett brott om den begås i Finland under motsvarande förhållanden.

6 §
Verkställighet av en framställning om överföring av övervakning

Finland får som verkställande stat övervaka endast sådana alternativa påföljder och övervakningsåtgärder som avses i artikel 4.1 i rambeslutet.

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om anpassning av en alternativ påföljd och en övervakningsåtgärd i enlighet med artikel 9 i rambeslutet. Om en domstol dock skulle besluta om åtgärden i ett motsvarande nationellt fall, ska beslutet fattas av Helsingfors tingsrätt. Yrkande framställs av åklagaren på begäran av Brottspåföljdsmyndigheten. Vid behandlingen av ärendet om anpassning iakttas då i tillämpliga delar vad som föreskrivs om handläggning av brottmål. (1.4.2022/240)

Den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd ska ges tillfälle att bli hörd i ett ärende som gäller anpassning. I fråga om rätten till ett biträde och en försvarare gäller 13 §.

På verkställigheten av en alternativ påföljd och en övervakningsåtgärd ska tillämpas vad som i finsk lag föreskrivs om verkställighet av motsvarande påföljd eller åtgärd.

7 §
Behörighet att fatta följdbeslut

Den myndighet som är behörig i ett motsvarande nationellt fall beslutar om följderna av att någon bryter mot villkoren för en alternativ påföljd eller en övervakningsåtgärd och om andra åtgärder som avses i artikel 14.1 i rambeslutet. Tingsrätten beslutar dock om de åtgärder som avses i artikel 14.1 b och 14.1 c i rambeslutet. Ärendet behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets den som har ställts under övervakning bor eller i den tingsrätt där det annars anses lämpligt att behandla ärendet.

Om den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd inte har iakttagit de villkor eller förelägganden som har ålagts honom eller henne eller har begått ett nytt brott, får tingsrätten avstå från att vidta åtgärder enligt artikel 14.1 b och 14.1 c i rambeslutet, om

1) den behövliga åtgärden inte är förenlig med finsk lag,

2) gärningen inte enligt finsk lag utgör ett brott eller skulle utgöra ett brott om den begås i Finland under motsvarande förhållanden, eller

3) det finns andra särskilda skäl eller en grund enligt artikel 20 i rambeslutet för att tingsrätten inte vidtar åtgärder.

Behörigheten för följdbeslut återgår då till den utfärdande staten.

8 §
Språk och översättningar

Brottspåföljdsmyndigheten ska godkänna det intyg som avses i artikel 6 i rambeslutet, om det har översänts på finska, svenska eller engelska eller har åtföljts av en översättning till något av dessa språk. Brottspåföljdsmyndigheten får även godkänna ett intyg på något annat språk än finska, svenska eller engelska, om det inte annars finns några hinder för att godkänna intyget. (1.4.2022/240)

Brottspåföljdsmyndigheten ska se till att intyget vid behov översätts till finska eller svenska. (1.4.2022/240)

Den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd har rätt att få information om beslutet i ärendet på ett språk som han eller hon förstår.

3 kap

Översändande till en annan medlemsstat av en framställning om överföring av övervakning från Finland

9 § (1.4.2022/240)
Förutsättningar för att översända en framställning

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om översändande av en framställning om överföring av övervakning till en medlemsstat som avses i artikel 5.1 och 5.2 i rambeslutet. En förutsättning för att en framställning ska få översändas är att överföringen av verkställigheten kan främja möjligheterna att återanpassa sig till samhället för den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd med hänsyn till hans eller hennes personliga förhållanden eller av andra särskilda skäl och att personen i fråga har gett sitt samtycke till överföringen.

10 §
Framställningens innehåll och form

I enlighet med artikel 6 i rambeslutet ska en framställning om överföring av övervakning göras genom att översända domen och vid behov beslutet om övervakning eller bestyrkta kopior av dem samt ett intyg vars formulär finns som bilaga till rambeslutet till den medlemsstat som avses i 9 §.

11 § (1.4.2022/240)
Språk och översättningar

Brottspåföljdsmyndigheten ska se till att ett intyg enligt det formulär som finns som bilaga till rambeslutet översätts till ett språk som godtas av den verkställande staten.

4 kap

Särskilda bestämmelser

12 §
Hörande av den som har ställts under övervakning

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller i fråga om hörande av den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003).

13 §
Rätt till biträde och försvarare

Den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd har rätt att anlita ett biträde.

Om den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd begär det, ska en försvarare förordnas för honom eller henne. I fråga om förordnande av en försvarare på tjänstens vägnar och i fråga om försvararen i övrigt gäller i tillämpliga delar 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Försvararen förordnas av Brottspåföljdsmyndigheten. Försvararen får även förordnas av en domstol som handlägger ett sådant ärende som avses i denna lag. Den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd ska utan dröjsmål informeras om rätten att anlita ett biträde och om att en försvarare kan förordnas för honom eller henne. (1.4.2022/240)

Om den som har ställts under övervakning eller dömts till en alternativ påföljd befinner sig i en annan medlemsstat och det har förordnats ett rättegångsbiträde för honom eller henne i den staten, får en försvarare förordnas på det villkoret att det finns särskilda skäl till det med hänsyn till rättsskyddet för personen i fråga.

Till försvararen ska betalas en skälig ersättning av statens medel som bestäms av justitieministeriet och som staten ska svara för.

14 § (27.11.2020/867)
Ändringssökande

Ett beslut som Brottspåföljdsmyndigheten har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (1.4.2022/240)

Ändring i ett sådant avgörande av tingsrätten som avses i denna lag söks hos hovrätten genom besvär med iakttagande av vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden.

15 §
Förhållande till annan lagstiftning

Lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) får tillämpas trots denna lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 5 december 2011.

Lagen ska tillämpas i förhållande till sådana medlemsstater som har genomfört rambeslutet.

RP 10/2011, LaUB 4/2011, RSv 23/2011, Rådets rambeslut 2008/909/RIF (32008F0909); EUT L 327, 5.12.2008, s. 27, Rådets rambeslut 2008/947/RIF (32008F0947); EUT L 337, 16.12.2008, s. 102

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.2020/867:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

1.4.2022/240:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021, LaUB 1/2022, RSv 8/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.