Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.10.2011/1084

Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning förblir i kraft. Se L 693/2023 119 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid pälsdjurshållning.

Bestämmelser om pälsdjurshållning finns förutom i denna förordning också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med pälsdjur mink (Mustela vison), iller (Mustela putorius), räv, dvs. blåräv (Alopex lagopus) samt silverräv eller rödräv (Vulpes vulpes), chinchilla (Chinchilla chinchilla, Chinchilla brevicaudata och Chinchilla lanigera) och sumpbäver (Myocastor coypus) som uppföds för pälsproduktion eller annan motsvarande produktion. Bestämmelserna i denna förordning iakttas även vid uppfödning av mårdhund (Nyctereutes procyonoides) och sobel (Martes zibellina).

3 §
Allmänna krav på pälsdjursfarmen

Pälsdjursfarmens terräng ska vara lämpad för pälsdjursuppfödning. Farmens omgivning ska vara tillräckligt lugn och bullerfri. Pälsdjursfarmen ska med tanke på flygtrafiken utmärkas på behörigt sätt. Gnagare och andra skadedjur ska bekämpas på pälsdjursfarmen.

Pälsdjurens burar, inhägnader och andra förvaringsutrymmen ska placeras så att djuren har hörsel- och synkontakt med det som försiggår på farmen. Dessutom ska djuren ha möjlighet till socialt umgänge med individer av samma art, om detta beteende är typiskt för arten.

Farmområdet ska inhägnas. Farmen behöver dock inte inhägnas om rymning har förhindrats med hjälp av nät, plank eller på något annat säkert sätt. Stängsel och andra konstruktioner som hindrar djuren från att rymma ska hållas i gott skick. Om fällor används för att fånga bortsprungna djur på farmområdet ska dessa inspekteras minst två gånger per dag.

Pälsdjursfarmens skugghus, djurstallar, inhägnader, burar, utrustning och anordningar ska hållas i gott skick så att de varken skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Utrymmen som används för pälsning ska vara tillräckligt långt från pälsdjurens förvaringsutrymmen.

4 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

Djurstallar, burar, lyor, hyllor och andra utrymmen samt utrustning och anordningar som används för pälsdjurshållning ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos djuren. Pälsdjurens förvaringsutrymme, utrustning och anordningar ska hållas rena och vid behov desinfekteras.

Förvaringsutrymmet ska ge pälsdjuren tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden såsom skadlig köld, hetta, vind och regn.

Bottnen eller golvet i förvaringsutrymmet ska vara sådant att pälsdjurens tassar inte fastnar eller skadas på något annat sätt. Flytande sekret ska avlägsnas på behörigt sätt eller absorberas väl i ströet.

För sjuka eller skadade pälsdjur ska det i förvaringsutrymmet finna en avskild ändamålsenlig bur eller något annat motsvarande utrymme där djuret kan undersökas och vårdas och från vilket det, om möjligt, har synkontakt med andra pälsdjur.

Pälsdjuren i ett förvaringsutrymme ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från djurstallarna.

5 §
Burar

Burar för pälsdjur ska i fråga om material och konstruktion vara sådana att de inte medför fara för djurens hälsa och välbefinnande. Burarna får inte ha sådana vassa kanter och utskjutande delar som kan skada djuren. Burens öppning ska i fråga om storlek, konstruktion och utformning vara sådan att djuret kan tas ut ur buren utan risk för att det skadas.

Om burens botten är av nät eller perforerat material ska den lämpa sig för djurarten i fråga med beaktande av djurens storlek, ålder och vikt. Bottnen ska vara jämn och stabil.

Burarna ska placeras eller byggas så att djuren i de olika burarna inte kommer åt att skada varandra. Mellan burraderna ska det lämnas tillräckligt utrymme för inspektion och skötsel av djuren. Burarna får inte ställas ovanpå varandra. Burarna ska placeras så högt ovanför marken att det är möjligt att göra rent under burarna på behörigt sätt.

6 §
Lyor, bon och hyllor

I förvaringsutrymmet för mink, iller och sumpbäver eller i anslutning till detta ska det året om finnas en tillräckligt stor lya. Sumpbäverns lya ska vara tvådelad och den ska ha två öppningar.

Förvaringsutrymmet för räv ska ha en lämplig lya för valpning och skötsel av valparna. Rävens lya ska vara tvådelad så att den har en egentlig lya och ett förmak.

I rävburar ska det på lämplig höjd finnas en hylla på vilken djuret kan ligga i naturlig ställning. En särskild hylla behövs dock inte om buren har en sådan lya vars tak kan användas som hylla.

I förvaringsutrymmet för chinchilla ska det på lämplig höjd finnas en hylla. I förvaringsutrymmet för chinchilla ska det för valpning och skötsel av valparna finnas en tillräcklig mängd lämpligt material för byggande av boplats.

Pälsdjurens lyor ska vara så rymliga att djuren kan vila i dem i en naturlig ställning. I lyan ska det vid behov finnas en tillräcklig mängd strö. I lyor för mink, iller och sumpbäver ska det dock hela tiden finnas strö. Lyans öppning ska vara sådan att ett fullvuxet djur kan röra sig genom den utan problem, men att nyfödda valpar inte kan falla ur boet.

7 §
Särskilda krav på burar och andra förvaringsutrymmen

Maskstorleken på bottennätet i burar för mink och iller får vara högst 8,8 kvadratcentimeter. Tjockleken hos bottennätets nättråd ska vara minst 1,8 millimeter.

Maskstorleken på bottennätet i rävburar får vara högst 11,5 kvadratcentimeter. Tjockleken hos bottennätets nättråd ska vara minst 2,1 millimeter. Bottennätets nättråd ska vara plastbeklädd.

Av golvet i förvaringsutrymmet för chinchilla ska minst 25 procent vara fast. Chinchillor ska i förvaringsutrymmet ha möjlighet till dagliga sandbad.

Av golvet i förvaringsutrymmet för sumpbäver ska minst 70 procent vara fast. I förvaringsutrymmet eller i dess närhet ska det finnas en behörig vattenbassäng och ett område med fast botten för motion.

Bestämmelser om kraven på minimiutrymmet i förvaringsutrymmen för mink, iller, räv och sumpbäver finns i bilaga I.

8 §
Anordningar och redskap

Lämplig utrustning och lämpliga redskap ska finnas för behandling, undersökning och skötsel av pälsdjur.

Anordningar och redskap avsedda för pälsdjurshållning samt vatten- och foderkopparna ska vara sådana att de inte kan orsaka skador på pälsdjuren. På vintern ska vattenkopparna vara sådana att djurens tunga inte fryser fast i kopparna. Vid användning av automatiska vattningsanordningar ska djuren vänjas vid att använda dem.

9 §
Omsorg om djurens välbefinnande

Pälsdjurens välbefinnande ska kontrolleras minst en gång per dag, dock så att djuren störs så lite som möjligt och att störning vid boplatserna undviks. Vid inspektionen ska särskild uppmärksamhet ägnas djurens hälsa och välbefinnande under dräktighetens slutskede, under valpningstiden eller när stora förändringar sker i skötselförhållandena. En individuell inspektion ska göras av de djur för vilkas del en allmän inspektion visar att det är nödvändigt.

Om grupper av pälsdjur eller enstaka djur placeras i samma utrymme, ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av bildandet av nya sociala relationer. Fullvuxna djur som inte har växt upp tillsammans får inte placeras i samma utrymme utan behörig tillsyn.

Pälsdjuren ska ha lämpligt tuggmaterial eller annat stimulerande material. Lämpligt material för räv, mårdhund och chinchilla är t.ex. träklossar, för mink och iller halm eller annat motsvarande material samt för sumpbäver och chinchilla rörstumpar och lådor. Djurens klor ska klippas vid behov.

Sumpbäver och chinchilla ska hållas i par eller i grupp, om det inte är nödvändigt att hålla djuren skilt från andra djur till följd av aggressivt beteende eller av annan motsvarande orsak.

10 §
Hantering och behandling av djur

Vid förvaringsutrymmet för pälsdjur ska onödigt buller undvikas. Infångande och flyttning av pälsdjur ska göras lugnt. Onödig störning av dräktiga eller nyförlösta djur ska undvikas.

Chinchillor ska hanteras särskilt varsamt för att undvika håravfall. Hår får inte plockas ur chinchillans päls. Det är förbjudet att använda melatonin eller andra sådana ämnen som påskyndar bildandet av vinterpäls. Det är också förbjudet att använda ämnen som främjar tillväxten. Det är förbjudet att använda elektroejakulation för insamling av sperma.

Användning av nacktång vid infångande av rävar ska undvikas.

11 §
Vattning och utfodring

Foder som ges till pälsdjur ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.

Djuren ska dagligen ha tillgång till en tillräcklig mängd rent vatten. Djurens vattenkoppar och vattningsanordningar ska hållas rena. Urin och avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.

12 §
Reproduktion

Bottnen i burar för mink, iller och sumpbäver ska under digivningsperioden vid behov förses med ett tillräckligt tätmaskigt skyddsnät (valpgaller).

Valpar får inte avvänjas från modern för tidigt. Avvänjning ska ske vid den tidpunkt som är lämpligast med tanke på valparnas och moderns välbefinnande. Minkvalpar får inte avvänjas från modern förrän de är minst åtta veckor gamla, om inte avvänjning dessförinnan är nödvändig för att trygga moderns eller valparnas välbefinnande.

Vid förädling av pälsdjur ska användningen av skygga individer som avelsdjur undvikas.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 16 juli 1999 om djurskyddskrav vid pälsdjurshållning (819/1999).

Bilaga I

1. Krav på minimiutrymmet i burar för mink och iller

Area (cm2) (exklusive lya)
Fullvuxet djur 2550
Moder med valpkull 2550
Två avvänjda valpar* 2550

* Om det finns fler än två avvänjda valpar i buren, ska det för varje följande valp finnas minst 850 cm2. Buren ska vara minst 30 cm bred och exklusive lyan minst 70 cm lång. Buren ska vara minst 45 cm hög.

2. Krav på minimiutrymmet i rävburar

Area (m2)
Fullvuxet djur 0,8
Moder med valpkull 2,0
Två avvänjda valpar* 1,2

* Om det finns fler än två avvänjda valpar i buren, ska det för varje följande valp finnas minst 0,5 m2. Buren ska vara minst 75 cm bred och minst 100 cm lång. Buren ska vara minst 70 cm hög.

3. Krav på minimiutrymmet i ett förvaringsutrymme för sumpbäver

Area (m2) (exklusive vattenbassäng)
Fullvuxet djur 1,0
Moder med valpkull 2,0
En avvänjd valp 0,5

Den totala ytan i förvaringsutrymmet ska dock vara minst 2 m2.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.