Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

25.8.2011/980

Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 26 a och 26 l § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen av den 30 december 2004 (1299/2004):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Havsförvaltningsplaneperiod

Den havsförvaltningsplan som avses i 26 a och 26 b § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) ska utarbetas för sex år i sänder.

Den första havsförvaltningsplanen ska beredas så att den godkänns senast den 15 juli 2015.

2 § (18.10.2018/829)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kvalitativ deskriptor en sådan faktor som ska beaktas när en god miljöstatus fastställs,

2) indikator en sådan kvalitativ eller kvantitativ indikator, med vars hjälp miljöns tillstånd eller en förändring i det beskrivs,

3) marin miljö havsvattnens geomorfologiska, geografiska, kemiska, geologiska, biologiska och klimatiska faktorer som tillsammans med fysiska, akustiska och kemiska förhållanden, förhållanden som beror på mänsklig aktivitet inbegripet, bestämmer de marina ekosystemens tillstånd, kvalitet och produktivitet,

4) kriterier särskiljande tekniska kännetecken som har nära samband med kvalitativa deskriptorer,

5) ramdirektivet om en marin strategi Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi), och

6) direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi kommissionens direktiv (EU) 2017/845 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningar över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina strategier.

3 § (11.4.2019/540)
Myndigheter och inrättningar vid planeringen av havsvården

Miljöministeriet i samarbete med Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar vid utarbetandet av havsförvaltningsplanen för

1) sammanställning av en inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd,

2) definition av särdragen för en god miljöstatus i den marina miljön och uppställande av miljömål,

3) utarbetande av ett övervakningsprogram och behövlig övervakning,

4) sammanställning av åtgärdsprogram, och

5) behövlig rapportering.

Finlands miljöcentral svarar för utvecklande och upprätthållande av de datasystem som behövs för planeringen av havsvården och behövlig rapportering.

På sitt verksamhetsområde svarar närings-, trafik- och miljöcentralen för utarbetande och genomförande av havsförvaltningsplanen för

1) produktion, sammanställning och redigering av behövliga uppgifter,

2) utarbetande av ett åtgärdsprogram på sitt område,

3) beredning av ett övervakningsprogram och ordnande av övervakning av kustvatten som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, och

4) ordnande av och information om deltagande.

Vid den planering och det genomförande av vattenvården som avses i 3 mom. ska Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral agera som samordnande närings-, trafik- och miljöcentral bland närings-, trafik- och miljöcentralerna och i samarbete med miljöministeriet och vid behov med övriga myndigheter och inrättningar.

De myndigheter, inrättningar och enheter som lyder under eller styrs av ministerierna och som avses i 26 a § 1 mom. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen ska på sitt eget verksamhetsområde svara för produktion, sammanställning och redigering av de uppgifter som behövs för havsförvaltningsplanen och för verkställandet av havsförvaltningsplanen. Dessa är Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Livsmedelsverket, Meteorologiska institutet, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket. Geologiska forskningscentralen, försvarsmakten och andra myndigheter och inrättningar som deltar i ordnandet av vattenvården och havsvården ska dessutom på sitt eget verksamhetsområde svara för produktion, sammanställning och redigering av de uppgifter som behövs för havsförvaltningsplanen.

4 §
Sammanställning av uppgifter och granskningshelheter

Vid sammanställning, redigering och användning av uppgifter ska i tillämpliga delar beaktas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), territorialövervakningslagen (755/2000) och lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009).

Granskningshelheterna i beredningen och utarbetandet av havsförvaltningsplanen och verkställandet av havsförvaltningsplanen får överskrida verksamhetsområdenas administrativa gränser.

2 kap.

Utredningar som behövs för den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd

5 § (27.11.2020/909)
Utredning av havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden

Miljöministeriet svarar för utredningen av havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och med Finlands miljöcentral. Övriga myndigheter och inrättningar ska på begäran sända miljöministeriet och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen behövliga uppgifter om havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden. När havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden utreds ska de faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi beaktas, omfattande havsvattnens fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljöer, biologiska förhållanden och hydromorfologi.

Vid utredningen av havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden bedrivs internationellt samarbete i enlighet med 26 i § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

6 § (18.10.2018/829)
Bedömning av verksamhet som påverkar den marina miljön

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammanställer på sitt verksamhetsområde och Finlands miljöcentral sammanställer på havsvatten som ligger utanför de kustvatten som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen uppgifter om sådan verksamhet som inverkar på den marina miljöns tillstånd och om hur det visar sig i den marina miljön. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ska dessutom sammanställa de uppgifter som behövs för den ekonomiska och sociala bedömningen av användning av havsvattnen och kostnader som beror på att den marina miljöns tillstånd försämras.

Övriga myndigheter och inrättningar ska lämna in uppgifter, planer och utredningar som gäller deras eget verksamhetsområde samt analyser och bedömningar av verksamhet som inverkar på den marina miljöns tillstånd på deras verksamhetsområde till behörig närings-, trafik- och miljöcentral och till miljöministeriet. När de uppgifter som nämns i 1 mom. sammanställs ska de faktorer som anges i tabell 2 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi beaktas.

Vid bedömningen av verksamhet som påverkar den marina miljön bedrivs internationellt samarbete i enlighet med 26 i § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. (27.11.2020/909)

Närings-, trafik- och miljöcentralen och Finlands miljöcentral ska för havsförvaltningsplanen på sina verksamhetsområden vid behov bedöma och identifiera de exceptionella förhållanden eller åtgärder eller bristen på åtgärder som avses i 26 e § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen.

7 § (18.10.2018/829)
Bedömning av den marina miljöns nuvarande tillstånd

Miljöministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ska på sina verksamhetsområden bedöma och fastställa det nuvarande tillståndet i den marina miljön på basis av de grundläggande egenskaper som avses i 5 § för havsförvaltningsplanen med användning av de faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi och i samarbete med den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen samt övriga myndigheter och inrättningar. Myndigheterna ska i det internationella samarbetet sträva efter att ha förenhetliga bedömningsmetoderna inom hela Östersjöområdet. Utredningar som gjorts i internationellt samarbete ska beaktas när det nuvarande tillståndet i den marina miljön bedöms.

För planeringen av havsvården ska närings-, trafik- och miljöcentralerna i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar sammanställa de uppgifter som gäller planeringen av vattenvården och verkställande av övrig lagstiftning och som anknyter till bedömningen av den marina miljöns tillstånd.

3 kap.

Fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön och miljömål vid planeringen av havsvården

8 § (18.10.2018/829)
God miljöstatus i den marina miljön och dess särdrag

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral och andra myndigheter och inrättningar fastställa särdragen för en god miljöstatus i den marina miljön utifrån de uppgifter som utretts med stöd av 5–7 § och med användning av bilaga I till ramdirektivet om en marin strategi och bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi. Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar på sina verksamhetsområden sända miljöministeriet de uppgifter som behövs för fastställandet av en god miljöstatus. (27.11.2020/909)

När det fastställs vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön ska övrig lagstiftning samt vattenförvaltningsplaner och utredningar och åtaganden som gjorts i annat internationellt samarbete beaktas.

När den kvalitativa deskriptorn 8 som anges i bilaga I till ramdirektivet om en marin strategi används i samband med fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön, tillämpas miljökvalitetsnormerna för de ämnen som avses i punkt C2 och D i bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Bestämmelser om klassificeringen av kustvattnens kemiska status finns i 13 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006).

9 § (18.10.2018/829)
Uppställande av miljömål

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar utifrån den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd bereda övergripande miljömål och tillhörande indikatorer i enlighet med bilaga IV till ramdirektivet om en marin strategi för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, med beaktande av de faktorer som anges i tabell 2 i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi.

När miljömålen uppställs ska sociala och ekonomiska faktorer beaktas på ett riktigt sätt och det ska fastställas en tidtabell för när målen ska vara uppnådda. För målen eller indikatorer i anknytning till dem kan det vid behov fastställas jämförelse- eller gränsvärden. Vid uppställandet av miljömålen ska dessutom betydande gränsöverskridande inverkan beaktas och hänsyn tas till miljömål som ställts upp nationellt eller internationellt.

Miljöministeriet i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna utreder utifrån de uppgifter som sammanställts med stöd av 5–7 § och de särdrag hos en god miljöstatus i den marina miljön som avses i 8 § de marina delregioner där en god miljöstatus i den marina miljön inte kan uppnås enligt uppgjord tidtabell.

10 §
Bedömning av exceptionella förhållanden

Miljöministeriet ska i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar som deltar i planeringen av havsvården vid behov bedöma vilken betydelse en tillfällig försämring av havsvattnets tillstånd som beror på en sådan situation eller sådana förhållanden som avses i 26 e § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen har för miljömålen.

4 kap.

Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram

11 §
Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet kan utarbetas för att gälla havsvatten i sin helhet eller på basis av regionala helheter som definieras på basis av egenskaper eller verksamhet som inverkar på dem.

Närings-, trafik- och miljöcentralen bereder åtgärdsprogrammet på sitt verksamhetsområde. Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen ska samla in och samordna åtgärdsprogrammen som sedan fogas till havsförvaltnigsplanen. Övriga myndigheter och inrättningar sänder de uppgifter som rör deras eget verksamhetsområde och som behövs för åtgärdsprogrammet till närings-, trafik- och miljöcentralen och deltar i utarbetandet och verkställandet av åtgärdsprogrammet inom sina egna verksamhetsområden.

Miljöministeriet fastställer och bereder i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar åtgärder som gäller havsvattnen i sin helhet och ansvarar för det internationella samarbetet i anknytning till dem.

I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön och genomförandet av dem med beaktande av sociala och ekonomiska konsekvenser och kraven på hållbar utveckling samt de åtgärder som presenteras i vattenförvaltningsplanerna. Dessutom ska det framgå hur åtgärderna bidrar till att uppnå de uppställda miljömålen.

12 §
Åtgärder

Åtgärdsprogrammet ska innehålla åtgärder som förbättrar den marina miljöns status i enlighet med bilaga VI till ramdirektivet om en marin strategi, eller, om statusen är god, upprätthållande åtgärder. När dessa åtgärder väljs ska i tillämpliga delar beaktas

1) den tillåtna omfattningen av aktivitet som inverkar på den marina miljön,

2) den tillåtna graden av en negativ effekt som orsakar en störning i den marina miljön,

3) övervakningen av regional och tidsmässig aktivitet som påverkar den marina miljön,

4) säkerställandet av en samordnad förvaltning,

5) förbättringen av spårbarhet av förstöring av den marina miljön,

6) ekonomiska incitament för skydd och hållbar användning av den marina miljön,

7) förvaltningsverktyg som styr aktivitet som inverkar på den marina miljön för att återställa skadade komponenter i marina ekosystem,

8) medverkan av intressentgrupper och ökad information till allmänheten.

13 §
Regionala skyddsåtgärder

Åtgärdsprogrammet ska innehålla regionala skyddsåtgärder som främjar enhetliga och representativa nätverk av marina skyddsområden som bildats med stöd av övrig lagstiftning, och som tar hänsyn till mångfalden i ekosystemen i dessa områden.

Om förvaltningen av verksamhet som inverkar på den marina miljön i Europeiska unionen eller internationellt kan påverka marina skyddsområden i betydande grad, ska dessa områden identifieras i åtgärdsprogrammet.

5 kap.

Havsförvaltningsplanens övervakningsprogram

14 § (18.10.2018/829)
Övervakningsprogram

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen ska i samarbete med Finlands miljöcentral och övriga myndigheter och inrättningar fastställa behoven av övervakning av verksamhet som inverkar på havet och den marina miljön inom deras verksamhetsområde och kompetensområde med beaktande av bestämmelserna i 26 h § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Dessutom ska kraven i bilaga V till ramdirektivet om en marin strategi beaktas.

Miljöministeriet ska i samarbete med den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen och övriga myndigheter och inrättningar sammanställa, samordna och utarbeta ett övervakningsprogram för fortgående bedömning av den marina miljöns tillstånd. I övervakningsprogrammet ska övervakning som ordnats av olika myndigheter och inrättningar i tillämpliga delar sammanfogas med kontroll som med stöd av övrig lagstiftning utförts av en verksamhetsutövare, samtidigt som vattenvårdens övervakningsprogram för kustvatten beaktas. När övervakningsprogrammet utarbetas ska de faktorer som anges i bilaga III till direktivet om ändring av ramdirektivet om en marin strategi och de allmänna kraven i bilaga V till ramdirektivet om en marin strategi beaktas.

Övervakningsprogrammet ska innehålla uppgifter om de faktorer och områden som behöver övervakas för att övervakningen av att miljömålen genomförs ska ske samt hur ofta övervakningen ska utföras. Tidpunkten och frekvensen för övervakningen ska väljas så att en godtagbar tillförlitlighet och noggrannhet uppnås. Övervakningsprogrammet ska innehålla tillräckligt med faktorer som ska övervakas samt platser och områden som ska övervakas, så att den marina miljöns tillstånd kan bedömas i sin helhet.

I övervakningsprogrammen ska i mån av möjlighet användas samma övervakningsanvisningar som för program som baserar sig på internationella avtal, för att säkerställa enhetlighet med dem. Jämförbarheten mellan bedömningspraxisen och bedömningsmetoderna i övervakningsprogrammet och andra medlemsstater i EU runt Östersjön ska säkerställas och samordnas i den mån det är möjligt.

15 § (11.4.2019/540)
Organisering av övervakningen

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar ska inom sitt kompetensområde ansvara för att övervakningsprogrammet genomförs i enlighet med havsförvaltningsplanen.

Finlands miljöcentral i samarbete med Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket, Forststyrelsen och försvarsmakten ska svara för organiseringen av övervakning av havsvattnen utanför kustvattnen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska organisera övervakningen av kustvattnen på sitt verksamhetsområde i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar.

6 kap.

Utarbetande och översyn av havsförvaltningsplanen

16 §
Tidtabell för utarbetandet av havsförvaltningsplanen

Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral och övriga myndigheter och inrättningar ska på sina verksamhetsområden svara för att de utredningar som behövs för havsförvaltningsplanen görs.

Den första havsförvaltningsplanen bereds så, att

1) en inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd i enlighet med 2 kap. ska göras senast den 15 juli 2012,

2) fastställandet av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön och uppställandet av de miljömål som behövs för att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus ska göras senast den 15 juli 2012,

3) de uppgifter som gäller marina skyddsområden och som avses i 13 § ska publiceras före utgången av 2013,

4) havsförvaltningsplanens övervakningsprogram ska utarbetas senast den 15 juli 2014,

5) havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram ska utarbetas före utgången av 2015 och verkställigheten ska inledas under 2016.

17 §
Översyn av havsförvaltningsplanen

Havsförvaltningsplanen ska ses över var sjätte år efter att den utarbetats. Översynen ska gälla

1) den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd,

2) fastställandet av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön,

3) miljömålen för havsvården,

4) övervakningsprogrammet och

5) åtgärdsprogrammet.

Havsförvaltningsplanen ska ses över i samordning med andra medlemsstater i EU runt Östersjön och i samarbete med kuststater som inte hör till EU samt vid behov med inlandsstater i Östersjöns avrinningsområde.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Deltagande och information

Det deltagande och den information i anknytning till beredningen av havsförvaltningsplanen som avses i 26 j § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen ska i mån av möjlighet ordnas inom ramen för samarbetet kring vattenvården. Samarbetet ska ske med tillräckligt beaktande av det samarbete som avses i 3–6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004) och övrigt samarbete i anknytning till havsvården. Deltagande och information i anknytning till havsvården ska i mån av möjlighet göras i samband med frågestunder om vattenvården med beaktande av den tidtabell för planeringen av havsvården som anges i 16 §.

Den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen bereder det material som har anknytning till deltagande och information så att övriga närings-, trafik- och miljöcentraler kan använda sig av det och svarar för det regionala samordnandet av deltagande och information. Miljöministeriet och den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen behandlar i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar det material som deltagandet och informationen gett som resultat och ansvarar för att det beaktas i tillräcklig mån i havsförvaltningplanen.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (32008L0056); EGT nr L 164, 25.6.2008, s.19

Bilagor 1–4 har upphävts genom F 18.10.2018/829. (18.10.2018/829)

Ikraftträdelsestadganden:

6.11.2014/925:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

5.11.2015/1310:

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU (32013L0039), EUT L 226, 24.8.2013, s. 1

9.2.2017/95:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (32008L0056); EUT L 164, 25.6.2008, s.19

18.10.2018/829:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/845 (32017L0845); EUT L 125, 18.5.2017, s. 27

11.4.2019/540:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

27.11.2020/909:

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2020.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (32008L0056); EUT L 164, 25.6.2008, s. 19

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.