Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

12.8.2011/956

Lag om rättsskyddsnämnden för studerande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (22.12.2011/1409)
Uppgifter och behörighet

Rättsskyddsnämnden för studerande (nämnden) är första besvärsinstans i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätt enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009). (11.8.2017/546)

Nämnden verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ärenden som avser nämndens administration handläggs av undervisnings- och kulturministeriet.

2 §
Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar, samtliga med uppdraget som bisyssla. De andra medlemmarna ska ha personliga suppleanter. För de personliga suppleanterna gäller det som i denna lag föreskrivs om nämndens medlemmar.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av de övriga medlemmarna ska minst en ha expertis på yrkesutbildning, en på högskolesektorn, en på medicin, en på studerandehälsovård och en på elevvård i övrigt. I nämnden ska också finnas företrädare för undervisningspersonal och studerande. Nämndens medlemmar handlar under domaransvar.

3 §
Hur nämnden utses

Statsrådet utser på framställning från undervisnings- och kulturministeriet nämnden för tre år i sänder. Om en medlemsplats blir ledig under mandatperioden, utses en ny medlem för återstoden av perioden.

Det som föreskrivs om innehavare av domartjänst gäller i fråga om medlemmarnas rätt att kvarstå i sitt uppdrag.

4 § (25.8.2016/713)
Domarförsäkran

När medlemmarna tillträder sitt uppdrag ska de avge domarförsäkran, om de inte har gjort det tidigare. Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen (673/2016).

5 § (22.12.2011/1409)
Ordförandens uppgifter

Ordföranden leder nämnden och svarar för verksamheten i rättskipningsärenden samt övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden.

6 § (22.12.2011/1409)
Föredragande och sekreterare

Nämnden ska ha ett tillräckligt antal föredragande som har uppdraget som bisyssla och utnämns av undervisnings- och kulturministeriet. Föredragandena ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Föredragandena handlar under tjänsteansvar.

Sekreterare i nämnden är en tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet. Sekreteraren förordnas av ministeriet.

I nämndens arbetsordning bestäms närmare om föredragandenas och sekreterarens uppgifter.

7 §
Beslutförhet

Nämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst sju andra medlemmar är närvarande. Minst en av de andra medlemmarna ska ha expertis på medicin och minst en på den berörda utbildningsformen.

Nämndens ordförande eller vice ordförande får efter föredragning avgöra ärenden som gäller

1) återtagande av besvär,

2) lämnande av besvär utan prövning i enlighet med 81 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), eller (5.7.2019/833)

3) verkställande av muntlig förhandling, avslag på begäran om muntlig förhandling eller andra åtgärder som sammanhänger med beredningen av ärendet.

(22.12.2011/1409)

Ett ärende som avses i 2 mom. kan dock avgöras även i en sammansättning som avses i 1 mom., om ärendets natur kräver det. (22.12.2011/1409)

8 § (26.6.2015/809)
Behandlingen av ärenden

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs på föredragning.

Om inte något annat föreskrivs särskilt tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden på behandlingen av ärenden i nämnden. (5.7.2019/833)

Ett beslut av nämnden är avgiftsfritt.

8 a § (5.7.2019/833)
Ändringssökande

Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från delfåendet av beslutet, och i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ärendena ska behandlas skyndsamt. I förvaltningsdomstolens beslut om indragning eller återställande av studierätt får ändring inte sökas genom besvär.

9 §
Offentlighet vid behandlingen

I fråga om offentlighet vid rättegång i nämnden och nämndens sammansättning vid avgörande av ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).

10 §
Finansiering

Kostnaderna för nämnden betalas av statens medel.

11 § (22.12.2011/1409)
Medlemmarnas arvoden

Arvodena till nämndens medlemmar och föredragande bestäms enligt grunder som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

12 §
Rätt att få uppgifter och handräckning

Trots sekretessbestämmelserna är myndigheter samt samfund och stiftelser som sköter ett offentligt uppdrag skyldiga att på begäran och avgiftsfritt lämna uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ett besvärsärende samt att ge nämnden handräckning. Samma skyldighet gäller också för legitimerade läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (8.7.2022/640)

En studerande ska på begäran av nämnden för behandling av ett ärende visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om studierätten har dragits in på grund av uppgifter i utdraget.

Nämnden och förvaltningsdomstolen är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna sköta sina uppgifter och som gäller pågående behandling av indragning och återställande av studierätt eller beslut om indragning och återställande av studierätt samt motiveringen för besluten. (22.12.2011/1409)

13 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om arbetet i nämnden finns i arbetsordningen som fastställs av nämnden.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2010, KuUB 14/2010, RSv 370/2010

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2011/1409:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2011, KuUB 5/2011, RSv 99/2011

26.6.2015/809:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 245/2014, LaUB 23/2014, RSv 296/2014

25.8.2016/713:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

11.8.2017/546:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

5.7.2019/833:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

8.7.2022/640:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.