Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

17.6.2011/727

Lag om parkeringsövervakning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag får felparkeringsavgift påföras för felparkering. Felparkering är ett förfarande som strider mot

1) en bestämmelse i vägtrafiklagen (267/1981) eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av fordon eller användning av parkeringsskiva,

2) en bestämmelse i terrängtrafiklagen (1710/1995) eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av motorfordon på ett markområde,

3) förbudet mot parkering på räddningsväg enligt 11 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011).

Felparkeringsavgift får också påföras med anledning av en överträdelse av ett sådant förbud eller en sådan begränsning om motorfordons tomgång (tomgångsförseelse) som föreskrivs i eller med stöd av vägtrafiklagen eller miljöskyddslagen (527/2014). (27.6.2014/529)

På grund av felparkering får det på ett fordon fästas ett hjulblock som hindrar att ett fordon förflyttas (klampning) eller en anmärkning ges så som föreskrivs nedan. Bestämmelser om flyttning av ett fordon på grund av ett förfarande som strider mot bestämmelserna om parkering finns i lagen om flyttning av fordon (828/2008). För en tomgångsförseelse får anmärkning ges så som föreskrivs nedan.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Felparkeringsavgift får inte påföras, om

1) felparkeringen eller tomgångsförseelsen handläggs i den ordning som gäller för brottmål,

2) den som har begått en felparkering eller tomgångsförseelse inte har fyllt femton år vid tidpunkten för gärningen.

Har felparkeringen begåtts på ett privat område eller i terrängen, får felparkeringsavgift inte påföras eller klampning utföras utan en begäran eller en fullmakt av fastighetens ägare eller innehavare.

3 §
Felparkeringsavgift

Felparkeringsavgiften är oberoende av felparkeringens art 20 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan det dock föreskrivas om en högre felparkeringsavgift i en kommun eller i olika delar av kommunen, om trafiktätheten, parkeringsplatsernas knapphet, antalet felparkeringar, trafikens smidighet eller andra trafikmässiga skäl kräver det. Felparkeringsavgiftens maximibelopp är 60 euro. Om parkeringsavgifter av olika storlek tas ut i olika delar i kommunen, är felparkeringsavgiftens maximibelopp dock 80 euro i den del av kommunen där parkeringsavgiften är störst. Är kommunal «parkeringsövervakning» införd, ska inrikesministeriet innan förordningen utfärdas begära utlåtande av kommunen och vid behov av den berörda polisinrättningen.

För fortsatt felparkering får det påföras högst tre felparkeringsavgifter. En ny felparkeringsavgift får inte påföras förrän ett dygn har förflutit från det att den föregående avgiften påfördes. Efter klampning får felparkeringsavgift inte påföras.

Felparkeringsavgiften för tomgångsförseelse är lika stor som en felparkeringsavgift som tas ut på motsvarande område för felparkering, dock högst 35 euro.

För flera felparkeringar som har begåtts genom samma gärning påförs en felparkeringsavgift. För en felparkering och tomgångsförseelse som begås genom samma gärning påförs felparkeringsavgift för vardera.

4 §
Klampning

Ett fordon får på grund av felparkering klampas, om fordonet med stöd av 5 § 1–3 mom. i lagen om flyttning av fordon skulle kunna flyttas. Samtidigt ska en förflyttning av fordonet förbjudas. En myndighet får flytta fordonet trots att det har klampats.

Ett hjulblock behöver inte lösgöras förrän den ersättning som avses i 3 mom. i denna paragraf och de felparkeringsavgifter som avses i 5 § 3 mom. i lagen om flyttning om fordon har betalats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

För de kostnader som klampning medför ska det tas ut en fast ersättning i euro. För en kommuns del tas ersättningen ut i enlighet med en taxa som har godkänts av en kommunal myndighet och för polisens del i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Anmärkning

Är felparkeringen eller tomgångsförseelsen obetydlig, kan en muntlig eller skriftlig anmärkning ges för överträdelsen.

6 §
Åtgärdseftergift

Ett påföljd behöver inte bestämmas, om felparkeringen eller tomgångsförseelsen uppenbarligen har berott på en ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet eller om bestämmandet av påföljden av någon annan orsak är uppenbart oskäligt.

7 §
Innehållet i ett beslut

I ett beslut om felparkeringsavgift ska följande nämnas:

1) den myndighet som har fattat beslutet och handläggarens namn,

2) personuppgifter om den kända föraren och de uppgifter som behövs för att identifiera fordonet,

3) gärningstiden och gärningsorten för felet eller förseelsen, dess art samt övriga uppgifter som behövs för att beskriva felet eller förseelsen,

4) tillämpliga bestämmelser,

5) det belopp som ska betalas, betalningstiden och övriga uppgifter som behövs för betalningen,

6) följden av utebliven betalning,

7) datum och klockslag för påförande av avgiften.

I ett beslut om klampning ska anges de uppgifter som avses i 1 mom. 1–4 punkten och myndighetens kontaktuppgifter, datum och klockslag för klampningen, beloppet av den ersättning som ska betalas och övriga villkor för lösgörandet av hjulblocket samt förbud mot att förflytta det klampade fordonet.

Anvisningar för hur man begär omprövning ska bifogas beslut om felparkeringsavgift och klampning.

8 §
Delgivning

Ett beslut om felparkeringsavgift eller klampning delges skriftligt fordonets förare personligen. Om föraren inte påträffas, får beslutet delges genom att fästa det på en synlig plats på fordonet.

Har beslutet om felparkeringsavgift inte kunnat delges på det sätt som avses i 1 mom. eller har avgiften inte betalats inom den tid som föreskrivs i 17 § 1 mom., ska parkeringsövervakaren eller parkeringskontrollanten utan dröjsmål delge den för avgiften ansvarige fordonets ägare eller innehavare beslutet per brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om inte något annat visas.

Ett beslut om felparkeringsavgift ska delges inom sex månader från den dag då felparkeringen eller tomgångsförseelsen begicks.

Ett beslut om klampning ska delges den ersättningsskyldiga ägaren eller innehavaren av fordonet per brev inom sju dagar från det att beslutet fattades. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om inte något annat visas.

9 §
Ansvarig för felparkeringsavgift och klampningsersättning

Felparkeringsavgift ska betalas av den förare som har begått felparkeringen eller tomgångsförseelsen.

För en felparkeringsavgift som har påförts på grund av felparkering svarar också den person som i registret antecknats som fordonets ägare eller innehavare. Fordonets ägare eller innehavare är dock fri från ansvar, om han eller hon gör det sannolikt att han eller hon inte har felparkerat eller att det inte fanns förutsättningar för att påföra felparkeringsavgift.

I fråga om ansvaret för klampningsersättning gäller vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om ansvaret för felparkeringsavgift för ett fordons förare som har begått en felparkering samt ägare eller innehavare.

10 §
Behöriga myndigheter

Polisen utöver tillsyn över att bestämmelserna om parkering och stannande samt tomgång iakttas samt att felparkeringsavgifter påförs och andra i denna lag föreskrivna påföljder bestäms.

Chefen för polisinrättningen eller en polisman som hör till befälet inom inrättningen och som chefen har förordnat leder och övervakar den verksamhet som avses i 1 mom. och fungerar som parkeringsövervakare. Parkeringsövervakaren ska se till att i denna lag avsedda beslut och de tjänsteinnehavare som fattat besluten antecknas i en förteckning och ger vid behov ut uppgifter om dem.

Regionförvaltningsverket kan på framställning av en kommuns fullmäktige eller med dess samtycke och efter att ha fått utlåtande av chefen för den berörda polisinrättningen bevilja ett tillstånd enligt 11 § till att kommunen på sitt område eller en viss del av det vid sidan av polisen ska ha hand om övervakningen av att förbuden och begränsningarna beträffande parkering, stannande och tomgång iakttas samt om påförande av felparkeringsavgifter och bestämmande av andra påföljder som föreskrivs i denna lag.

Om övervakningen är ordnad på det sätt som anges i 3 mom., ska kommunen i stället för den parkeringsövervakare som avses i 2 mom. utse en kommunal parkeringsövervakare som ska biträdas av ett behövligt antal parkeringskontrollanter. Den kommunala parkeringsövervakaren står i frågor som rör den allmänna uppläggningen av övervakningen under ledning och tillsyn av chefen för polisinrättningen.

11 §
Tillstånd för kommunal «parkeringsövervakning»

När regionförvaltningsverket prövar beviljande av tillstånd för kommunal «parkeringsövervakning» ska verket beakta trafiktätheten, behovet av övervakning och andra lokala omständigheter samt kommunens förutsättningar att på ett behörigt sätt ha hand om övervakningsverksamheten.

Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tills vidare. I tillståndet kan det också fastställas minimiantalet parkeringskontrollanter och ställas andra villkor som anses vara behövliga.

Regionförvaltningsverket kan efter att ha hört kommunens fullmäktige och fått ett utlåtande av chefen för den berörda polisinrättningen återkalla tillståndet eller ändra dess villkor, om det har skett en väsentlig förändring i omständigheterna eller de uppställda villkoren inte har uppfyllts eller övervakningsverksamheten inte i övrigt har skötts på behörigt sätt. Innan tillståndet återkallas ska regionförvaltningsverket dock uppmana kommunen att inom en skälig tid rätta till de uppdagade bristerna. Kommunens fullmäktige kan göra en framställning för att återkalla tillståndet eller ändra dess villkor.

12 §
Behörighetsvillkoren och tjänsteförhållandet för en kommunal parkeringsövervakare och parkeringskontrollant

Behörighetsvillkor för en kommunal parkeringsövervakare är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med trafikfrågor.

Behörighetsvillkor för en kommunal parkeringskontrollant är en sådan förtrogenhet i fråga om bestämmelserna om trafik och tomgång som behövs för skötseln av hans eller hennes uppgifter.

Kommunala parkeringsövervakare och kommunala parkeringskontrollanter ska stå i tjänsteförhållande till ett offentligt samfund.

13 §
De kommunala parkeringsövervakarnas och parkeringskontrollanternas uppgifter

En parkeringskontrollant har till uppgift att övervaka att bestämmelserna om parkering och stannande följs samt att påföra felparkeringsavgifter och bestämma andra påföljder på grund av felparkeringar och tomgångsförseelser. Parkeringskontrollanterna står under ledning och tillsyn av den kommunala parkeringsövervakaren.

De kommunala parkeringsövervakarna och de kommunala parkeringskontrollanterna ska i tjänsteutövningen ha ett emblem och bära tjänstedräkt, av vilken deras tjänsteställning framgår. En kommunal parkeringsövervakare och parkeringskontrollant ska i övervakningsuppdraget ha med sig ett tjänstemärke som ska visas upp vid behov eller på begäran.

Föraren av ett fordon är skyldig att vid anfordran uppge sitt namn, sin personbeteckning och sin adress för parkeringsövervakaren eller en parkeringskontrollant. Föraren är även skyldig att stanna fordonet på tecken av parkeringsövervakaren eller en parkeringskontrollant och att iaktta annat behövligt tecken eller annan behövlig uppmaning som denne ger för att fullgöra övervakningsuppgiften.

14 §
Förbud mot att överklaga

Omprövning får inte begäras eller besvär anföras med anledning av en anmärkning eller åtgärdseftergift.

2 mom. har upphävts genom L 27.11.2020/880. (27.11.2020/880)

15 §
Begäran om omprövning

Begäran om omprövning av ett beslut om felparkeringsavgift eller klampning får göras hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt. En begäran om omprövning som görs efter den föreskrivna tiden prövas, om det har funnits något särskilt skäl till förseningen och begäran om omprövning har gjorts så snart det har varit möjligt.

I fråga om handläggningen av en begäran om omprövning föreskrivs dessutom i förvaltningslagen (434/2003). Beslut med anledning av begäran om omprövning delges per brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om inte något annat visas.

16 § (27.11.2020/880)
Besvär

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär hindrar dock inte att beslutet verkställs, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

17 §
Betalningstid och dröjsmålspåföljder

Felparkeringsavgift ska betalas inom 30 dagar från den dag beslutet fattades. Om beslutet dock har delgetts på det sätt som avses i 8 § 2 mom., ska avgiften betalas inom 30 dagar från delfåendet. Parkeringsövervakaren kan bevilja förlängning av betalningstiden.

Har felparkeringsavgift inte betalats inom den föreskrivna tid eller den betalningstid som avses i 1 mom., ska avgiften betalas höjd med det belopp som föreskrivs i 10 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

18 §
Återbetalning av avgift

Har felparkeringsavgift påförts trots ett hinder som avses i 2 § 1 mom., ska parkeringsövervakaren på ansökan förordna att den betalda felparkeringsavgiften återbetalas till den berörda personen. Ansökan ska göras inom sex månader från det att ett straffrättsligt förfarande inleddes eller felparkeringsavgiften påfördes.

Har samma felparkeringsavgift betalats två gånger, ska parkeringsövervakaren förordna att det överbetalda beloppet återbetalas. Har såväl föraren som ägaren eller innehavaren betalat avgiften, ska den överbetalda avgiften återbetalas till ägaren eller innehavaren.

19 §
Regressrätt

Ägaren eller innehavaren av ett fordon har rätt att av den förare som begått felparkeringen få ett belopp motsvarande den felparkeringsavgift eller klampningsersättning som ägaren eller innehavaren har betalat, om avgiften inte har återbetalats med stöd av 18 § 2 mom.

20 §
Felparkeringsavgiftens mottagare och övervakningskostnader

Felparkeringsavgifterna tillfaller staten.

Avgifter som tas ut för felparkeringar och tomgångsförseelser i ett område som står under kommunal övervakning tillfaller dock kommunen i fråga, oberoende av om felparkeringsavgiften har påförts av polisen eller den kommunala parkeringsövervakaren eller en parkeringskontrollant.

På ett område där kommunal övervakning har ordnats betalar kommunen kostnaderna för ordnandet och skötseln av övervakningen och för uppfyllandet av villkoren för parkeringsövervakningen.

21 § (10.8.2018/735)

21 § har upphävts genom L 10.8.2018/735.

22 §
Verkställighet

På indrivning av felparkeringsavgift och höjning av avgift och indrivning av klampningsersättning i utsökningsväg tillämpas bestämmelserna i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

23 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av inrikesministeriet bestäms närmare om

1) de egenskaper som krävs av hjulblock,

2) de handlingar som ska användas samt om de anteckningar som ska göras i dem och förvaringen av dem,

3) de meddelanden som har samband med verkställigheten av påföljderna enligt denna lag samt om andra meddelanden mellan myndigheter,

4) den utredning som ska läggas fram i en ansökan om kommunal «parkeringsövervakning»,

5) den kommunala övervakningspersonalens tjänstemärke samt tjänstedräkt och emblem.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om parkeringsbot (248/1970).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

25 §
Beslut som fortsätter att gälla

Följande beslut fortsätter att gälla:

1) ministeriets för inrikesärendena beslut om kommunal parkeringsövervakares och hans biträdes emblem (136/1971),

2) inrikesministeriets beslut om tjänstedräkt för kommunal parkeringsövervakare (512/1987).

26 §
Övergångsbestämmelse

Har en betalningsanmaning om en parkeringsbot getts före denna lags ikraftträdande, iakttas vid handläggningen av ärendet, ändringssökande och bestämmande av påföljder de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

De förordnanden som länsstyrelsen eller regionförvaltningsverket har utfärdat med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag har utnämnts till en tjänst som kommunal parkeringsövervakare eller kommunalt övervakningsbiträde eller till ett tjänsteförhållande för viss tid bevarar sin behörighet för motsvarande uppgifter också när denna lag har trätt i kraft.

RP 223/2010, LaUB 42/2010, RSv 354/2010

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2014/529:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

10.8.2018/735:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

27.11.2020/880:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.