Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

17.6.2011/707

Lag om mätinstrument

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att mätinstrumentens funktion, mätmetoderna och mätresultaten är tillförlitliga.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), nedan direktivet om mätinstrument, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, nedan direktivet om vågar. (16.12.2016/1138)

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om de krav som ska ställas på mätinstrument och mätmetoder och om åtgärder för att verifiera att de överensstämmer med kraven, när ett mätinstrument och en mätmetod används

1) inom näringsverksamhet för bestämmande av priset på en produkt eller tjänst eller någon annan ekonomisk fördel enligt mätresultaten, med undantag för mätsystem för lastning och lossning av fartyg, (16.12.2016/1138)

2) vid förbrukningsmätning för bestämmande av priset eller någon annan ekonomisk fördel enligt mätresultaten, med undantag för de fall där båda parter är medelstora eller ännu större företag enligt kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG), (16.12.2016/1138)

3) för en myndighets eller en med en myndighet jämförbar aktörs beslutsfattande utifrån ett mätresultat,

4) för mätning som har betydelse för det allmänna intresset, den allmänna hälsan och säkerheten, den allmänna ordningen eller miljöskyddet.

I denna lag föreskrivs det dessutom om innehållsmängden i förpackade produkter och färdigförpackningar och om verifiering av bestämningen av volymen i volymmärkta flaskor.

Denna lag tillämpas också på kraven på tålighet mot elektromagnetiska störningar hos sådana mätinstrument som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar. (16.12.2016/1138)

3 §
Lagens tillämpning på icke-automatiska vågar

Denna lag tillämpas på icke-automatiska vågar när dessa används för

1) bestämning av massa i samband med handel,

2) bestämning av massa för beräkning av tull, transportavgift, skatt, gottgörelse, böter, bonus, ersättning eller liknande betalning,

3) bestämning av massa vid verkställande av lagar och förordningar eller för sakkunnigutlåtanden vid rättegång,

4) bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll av deras tillstånd, diagnostik eller behandling,

5) bestämning av massa för beredning av medicin enligt recept på apotek och bestämning av massa vid analyser som utförs på kliniska eller farmaceutiska laboratorier,

6) bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till konsumenter och framställning av färdigförpackningar.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om det i någon annan lag finns sådana bestämmelser om mätinstrumentens funktion, mätmetoderna och mätresultatens tillförlitlighet som avviker från denna lag ska de tillämpas i stället för denna lag.

Denna lag tillämpas inte på mätning av energived.

Denna lag tillämpas dock alltid på icke-automatiska vågar enligt 3 §.

Bestämmelser om de minimikrav som ställs på ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse, på marknadskontroll och på yttre gränskontroll av produkter som importeras från tredjeländer samt på CE-märkningen av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen. (16.12.2016/1138)

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 27–29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). (16.12.2016/1138)

Bestämmelser om krav på anmälda organ, om tillsynen över anmälda organ och om ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016). (16.12.2016/1138)

Bestämmelser om förseelser vid användningen av CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010). (16.12.2016/1138)

5 §
Spårbarhet och måttenheter

Mätresultaten av mätinstrument och mätmetoder ska vara spårbara, tillförlitliga och grunda sig på måttenheter enligt det internationella måttenhetssystemet (officiell måttenhet) så som det föreskrivs om dem i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993).

De valda mätmetoderna ska lämpa sig för det planerade ändamålet.

6 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) mätinstrument en anordning som är avsedd för utförande av mätningar; mätinstrumentet kan fungera tillsammans med en eller flera tilläggsanordningar,

2) tilläggsanordning en separat anordning som kan anslutas till mätinstrumentet och som inte påverkar mätinstrumentets funktion,

3) underenhet en anordning som fungerar självständigt och som utgör en mätinstrumenthelhet tillsammans med andra underenheter som den är kompatibel med eller tillsammans med ett mätinstrument som den är kompatibel med,

4) mätmetod en allmänt beskriven logisk funktionsserie, med vars hjälp mätningar utförs,

5) mätresultat ett genom mätning erhållet värde på en storhet,

6) verifiering bedömning och konstaterande på ett bevisligt sätt att ett mätinstrument eller en mätmetod stämmer överens med kraven,

7) förbrukningsmätning mätning av förbrukningen av el, gas, värmeenergi eller vatten,

7 a) tillhandahållande på marknaden leverans av mätinstrument för distribution eller användning på Europeiska unionens marknad i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, (16.12.2016/1138)

8) utsläppande på marknaden det första tillfälle då ett instrument avsett för en slutanvändare görs tillgängligt på Europeiska unionens marknad,

9) ibruktagande den första användningen av ett instrument avsett för slutanvändaren för de ändamål för vilka det är avsett,

10) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka ett mätinstrument och marknadsför instrumentet, i eget namn eller under eget varumärke,

11) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har rätt att i dennes ställe utföra de specificerade uppgifter som följer av denna lag,

12) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen och släpper ut en produkt från tredjeland på Europeiska unionens marknad,

13) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren, importören eller näringsidkaren,

13 a) ekonomisk aktör tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer, (16.12.2016/1138)

13 b) teknisk specifikation ett dokument där det bestäms vilka tekniska krav som ett mätinstrument ska uppfylla, (16.12.2016/1138)

13 c) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av lagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter inom Europeiska unionen, (16.12.2016/1138)

13 d) normerande dokument dokument som innehåller de tekniska specifikationer som fastställts av Internationella organisationen för legal metrologi, (16.12.2016/1138)

13 e) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i NLF-förordningen, (16.12.2016/1138)

13 f) nationellt ackrediteringsorgan ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i artikel 2.11 i NLF-förordningen, (16.12.2016/1138)

13 g) bedömning av överensstämmelse en process där det utreds huruvida de väsentliga kraven på ett mätinstrument har uppfyllts, (16.12.2016/1138)

13 h) organ för bedömning av överensstämmelse organ som utför bedömning av överensstämmelse, såsom kalibrering, provning, certifiering och kontroll, (16.12.2016/1138)

13 i) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka mätinstrument som redan tillhandahålls för slutanvändaren, (16.12.2016/1138)

13 j) tillbakadragande alla åtgärder i syfte att förhindra att ett mätinstrument i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, (16.12.2016/1138)

13 k) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att ett mätinstrument överensstämmer med kraven i Europeiska unionens lagstiftning som gäller märkning, (16.12.2016/1138)

13 l) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning genom vilken villkoren för saluföring av produkter harmoniseras, (16.12.2016/1138)

14) näringsidkare en fysisk eller juridisk person som saluför, bjuder ut, säljer eller på annat sätt i samband med sin näringsverksamhet överlåter mätinstrument,

15) försegling en fysisk eller elektronisk metod, varmed tillträde till delar eller funktioner av ett mätinstrument som påverkar dess metrologiska funktionerna förhindras och som bryts eller annars visar att instrumentet är i overifierat tillstånd,

16) anmält organ ett ackrediterat organ som utsetts av en medlemsstat i Europeiska unionen och som anmälts till Europeiska kommissionen och som är behörigt att utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven, (16.12.2016/1138)

17) besiktningsorgan en organisation som genom ackreditering har konstaterats behörig och som har rätt att utföra de uppgifter som i denna lag föreskrivs för ett besiktningsorgan, (16.12.2016/1138)

18) service av ett mätinstrument åtgärder för att ett ibruktaget och verifierat mätinstrument som stämmer överens med kraven ska fungera tillförlitligt, när åtgärderna kräver att förseglingen bryts,

19) största tillåtna fel mätinstrumentets största tillåtna avvikelse från det rätta värdet,

20) verksamhetsutövare den som utnyttjar mätresultaten för ett ändamål som avses i 2 och 3 §,

21) förpackning material som är avsett att bli kvar efter användningen av produkten och som inte på ett naturligt sätt hör till produkten,

22) förpackad produkt en kombination av produkt och förpackning,

23) förpackningens innehållsmängd produktens mängd i förpackningen,

24) lösviktsförsäljningsförpackning en förpackad produkt som har förpackats i köparens närvaro eller som köparen själv förpackar utan att försäljaren är närvarande,

25) nominell mängd innehållsmängd som i förväg har märkts ut på förpackningen,

26) förpackning med standardinnehåll med nominell mängd förpackad produkt som har förpackats utan att köparen har varit närvarande,

27) färdigförpackning en förpackning med standardinnehåll som har förslutits så att innehållsmängden inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller annars på ett märkbart sätt ändras och som har förpackats utan att köparen har varit närvarande,

28) förpackning med varierande vikt en förpackad produkt vars faktiska innehållsmängd har mätts och angetts på förpackningen och som har förpackats utan att köparen har varit närvarande,

29) volymmärkt flaska en flaska som är konstruerad för att förslutas, har en på förhand fastställd innehållsvolym och är tillverkad av glas eller något annat material som bevarar flaskans metrologiska egenskaper.

1 a kap (16.12.2016/1138)

Överensstämmelse med kraven för instrument som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar

6 a § (16.12.2016/1138)
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på de mätinstrument som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar.

6 b § (16.12.2016/1138)
Krav på ett mätinstrument

Ett mätinstrument ska konstrueras och tillverkas så att det fungerar tillförlitligt när det används i enlighet med sitt ändamål och i situationer som kan förutses (väsentliga krav).

Ett mätinstrument ska uppfylla de väsentliga kraven för att instrumentet ska få släppas ut på marknaden. Mätinstrumentet ska utöver de väsentliga kraven uppfylla de speciella krav som ställs särskilt på varje mätinstrument.

Närmare bestämmelser om de väsentliga kraven på ett mätinstrument och om de speciella kraven på varje instrument utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 c § (16.12.2016/1138)
Presumtion om överensstämmelse med kraven

Ett mätinstrument anses uppfylla de väsentliga kraven om det överensstämmer med den harmoniserade standard eller det normerande dokument som gäller instrumentet i fråga.

Ett mätinstrument kan uppfylla de väsentliga kraven fastän det inte överensstämmer med en harmoniserad standard eller ett normerande dokument, om instrumentets överensstämmelse med kraven kan påvisas på ett tillförlitligt sätt.

6 d § (16.12.2016/1138)
Tillverkarens skyldighet att säkerställa mätinstruments överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska innan ett mätinstrument släpps ut på marknaden säkerställa och kunna visa att mätinstrumentet har konstruerats och tillverkats i enlighet med de krav som anges i denna lag.

Tillverkaren ska låta genomföra ett lämplig förfarande för bedömning av mätinstrumentets överensstämmelse med kraven. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska ett anmält organ anlitas.

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att instrumentet överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, när instrumentets överensstämmelse med kraven har visats.

Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år från det att instrumentet har släppts ut på marknaden.

Närmare bestämmelser om förfarandet för bedömning av överensstämmelse, om den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 e § (16.12.2016/1138)
Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkningen kontinuerligt överensstämmer med kraven

Tillverkaren ska se till att serietillverkade mätinstrument överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i ett mätinstruments konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om ett mätinstruments överensstämmelse med kraven.

6 f § (16.12.2016/1138)
CE-märkning och fästande av annan märkning

Tillverkaren ska förse mätinstrument som uppfyller de krav som anges i denna lag med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning innan de släpps ut på marknaden. Märkningarna ska vara synliga, lätt läsbara och varaktiga. Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren. CE-märkningen, den metrologiska tilläggsmärkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör ett särskilt krav eller ett särskilt användningsområde. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märkningen och den metrologiska tilläggsmärkningen på instrumentet, ska de fästas på instrumentets förpackning och i de medföljande dokumenten.

Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning finns i artikel 30 i NLF-förordningen.

Den metrologiska tilläggsmärkningen består av versalen M och de två sista siffrorna i årtalet för märkningen omgivna av en rektangel. Rektangeln ska ha samma höjd som CE-märkningen.

6 g § (16.12.2016/1138)
Märkningar, kontaktuppgifter, åtföljande dokument och språkkrav

Tillverkaren ska säkerställa att ett mätinstrument som släppts ut på marknaden är försett med de märkningar som krävs enligt denna lag och att mätinstrumentet åtföljs av bruksanvisningar och annan information.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke och sin postadress. Uppgifterna ska anges på mätinstrumentet eller, om detta inte är möjligt, på instrumentets förpackning eller i ett dokument som åtföljer instrumentet. I adressen ska det anges en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

Ett mätinstruments märkningar, säkerhetsinformation och bruksanvisningar samt de dokument som åtföljer instrumentet ska finnas på finska eller svenska eller på ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. Mätinstrumentets bruksanvisningar ska finnas åtminstone på finska och svenska.

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på märkningen av, anvisningarna om och uppgifterna om tillförlitligheten hos mätinstrument utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 h § (16.12.2016/1138)
Den auktoriserade representantens skyldigheter

En tillverkare får utse en representant genom skriftlig fullmakt.

Representanten ska utföra de uppgifter som specificeras i fullmakten från tillverkaren. Tillverkaren får inte överlåta skyldigheterna enligt 6 d § 1–3 mom. på en representant.

Fullmakten ska ge den auktoriserade representanten rätt att åtminstone

1) hålla EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att mätinstrumentet släpptes ut på marknaden,

2) på motiverad begäran av tillsynsmyndigheten lämna alla uppgifter och dokument som behövs för att ett mätinstruments överensstämmelse med kraven ska kunna visas,

3) på begäran av tillsynsmyndigheten samarbeta med denne för vidtagande av åtgärder i syfte att undanröja risker som de mätinstrument som omfattas av den auktoriserade representantens uppdrag medför.

1 b kap (16.12.2016/1138)

Importörens och distributörens skyldigheter

6 i § (16.12.2016/1138)
Tillämpning av kapitlet

Detta kapitel tillämpas på de mätinstrument som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar.

6 j § (16.12.2016/1138)
Importörens skyldigheter när mätinstrument släpps ut på marknaden

Importören får på marknaden inte släppa ut andra än sådana mätinstrument som överensstämmer med kraven.

Innan mätinstrument släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att

1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som avses i 6 d §,

2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen,

3) mätinstrumentet är försett med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning,

4) instrumentet åtföljs av de dokument som krävs,

5) instrumentet är försett med de märkningar och den information som krävs,

6) instrumentet åtföljs av bruksanvisningar på finska och svenska.

Om importören har anledning att misstänka att ett mätinstrument inte uppfyller de väsentliga kraven, får importören inte släppa ut mätinstrumentet på marknaden förrän det uppfyller de nämnda kraven. Om ett mätinstrument medför en risk ska importören informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om detta.

Importören ska säkerställa att mätinstrumentets förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar instrumentets överensstämmelse med kraven under den tid importören ansvarar för mätinstrumentet.

Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke och sin postadress på mätinstrumentet eller, om detta inte är möjligt, på instrumentets förpackning eller i ett dokument som åtföljer instrumentet. I adressen ska det anges en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten i tio år från det att mätinstrumentet släpptes ut på marknaden och se till att myndigheten har tillgång till den tekniska dokumentationen.

6 k § (16.12.2016/1138)
Distributörens skyldigheter när mätinstrument tillhandahålls på marknaden och tas i bruk

Innan ett mätinstrument tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk ska distributören kontrollera att instrumentet är försett med de märkningar och den information som krävs och åtföljs av de dokument som krävs på finska eller svenska eller på ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar. Mätinstrumentets bruksanvisningar ska finnas åtminstone på finska och svenska.

Distributören ska se till att mätinstrumentets förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar mätinstrumentets överensstämmelse med kraven under den tid distributören ansvarar för mätinstrumentet.

Om distributören har anledning att misstänka att ett mätinstrument inte överensstämmer med de väsentliga kraven, får distributören tillhandahålla mätinstrumentet på marknaden först när det överensstämmer med de krav som anges i denna lag. Om instrumentet medför en risk, ska distributören informera tillverkaren eller importören och tillsynsmyndigheten om saken.

6 l § (16.12.2016/1138)
Tillämpning av bestämmelserna om tillverkarens skyldigheter på importören och distributören

Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut ett mätinstrument på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar ett mätinstrument som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som kan inverka på hur kraven enligt denna lag uppfylls.

6 m § (16.12.2016/1138)
Ekonomiska aktörers skyldigheter när ett mätinstrument inte överensstämmer med kraven

En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att ett mätinstrument som den har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få mätinstrumentet att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka instrumentet från marknaden eller återkalla instrumentet. Också distributören ska vidta dessa åtgärder.

Den ekonomiska aktören ska omedelbart göra en anmälan om saken till tillsynsmyndigheten och ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder.

Tillverkaren och importören ska, när det behövs med tanke på att ett mätinstrument ska fungera tillförlitligt, eller på tillsynsmyndighetens begäran, utföra provning av mätinstrument som tillhandahålls på marknaden, undersöka klagomål, mätinstrument som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av mätinstrument samt föra bok över dem och informera distributörerna om all sådan övervakning.

6 n § (16.12.2016/1138)
Lämnande av information och skyldighet att samarbeta

Tillverkaren, importören och distributören ska på begäran ge tillsynsmyndigheten den information och dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att mätinstrument överensstämmer med kraven.

Ekonomiska aktörer ska på begäran identifiera följande verksamhetsutövare för tillsynsmyndigheterna:

1) alla ekonomiska aktörer som har levererat mätinstrument till dem,

2) alla ekonomiska aktörer som de har levererat mätinstrument till.

Ekonomiska aktörer ska bevara den information som avses i 2 mom. i tio år efter det att de fått mätinstrument levererade och i tio år efter det att de har levererat mätinstrument vidare.

6 o § (16.12.2016/1138)
Mätinstrument som visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer eller vid liknande evenemang

En ekonomisk aktör får visa ett mätinstrument på utställningar eller använda mätinstrumentet i marknadsföringssyfte trots att dess överensstämmelse med kraven inte har visats enligt 6 d §. I ett sådant fall ska det på mätinstrumentet finnas en tydlig märkning om att instrumentet inte överensstämmer med kraven och att det inte finns till salu förrän tillverkaren eller importören fått det att överensstämma med kraven.

2 kap

Krav på och ibruktagande av ett mätinstrument (16.12.2016/1138)

7 § (16.12.2016/1138)
Krav på andra mätinstrument

Andra mätinstrument än de som avses i direktivet om mätinstrument eller direktivet om vågar ska konstrueras och tillverkas så att de fungerar tillförlitligt när de används i enlighet med sitt ändamål och i situationer som kan förutses.

Mätinstrumentet ska uppfylla följande krav:

1) tillåtna mätfel,

2) reproducerbarhet hos mätresultaten,

3) repeterbarhet av mätresultaten,

4) diskriminationströskel och känslighet,

5) hållbarhet,

6) tillförlitlighet,

7) lämplighet,

8) skydd mot förvanskning av uppgifter,

9) information som ska finnas på eller åtfölja instrumentet,

10) indikering av mätresultatet,

11) vidare bearbetning av data för avslut av affärstransaktioner,

12) tålighet mot elektromagnetiska störningar,

13) bedömning av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om kraven på mätinstrument enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (16.12.2016/1138)
Visande av andra mätinstruments överensstämmelse med kraven

Tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören och distributören av andra mätinstrument än sådana som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar samt den som tar mätinstrument i fråga i bruk ska säkerställa att instrumentet uppfyller de krav som ställs på det i denna lag. Tillverkaren svarar för visande av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om visande av att ett mätinstrument enligt 1 mom. överensstämmer med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (16.12.2016/1138)
Anvisningar om och märkningar på andra mätinstrument

Tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören och distributören av andra mätinstrument än sådana som avses i direktivet om mätinstrument och direktivet om vågar ska se till att instrumentet åtföljs av de anvisningar och andra uppgifter som behövs för att instrumentet ska kunna installeras, tas i bruk, användas och underhållas på ett tillförlitligt sätt. Uppgifterna och anvisningarna ska motsvara mätinstrumentets egenskaper och ändamål. Vilseledande uppgifter får inte ges.

De aktörer som avses i 1 mom. ska se till att instrumentet är försett med de märkningar som krävs för att instrumentet ska kunna identifieras och för att det ska gå att klarlägga vem tillverkaren är och med märkningar som visar verifiering av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om de anvisningar och uppgifter som ska åtfölja mätinstrumentet och om visande och verifiering av överensstämmelse med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Försegling

Ett mätinstrument ska förseglas i enlighet med tillverkarens anvisningar, om det inte har befriats från kravet på försegling. Förseglingen ska utföras enligt följande:

1) före eller i samband med ibruktagandet av det anmälda organet, besiktningsorganet eller av tillverkaren, om denne har det anmälda organets eller besiktningsorganets godkännande,

2) i samband med service av mätinstrumentet av en servicefirma som avses i 19 § eller av besiktningsorganet,

3) i samband med verifieringen under användningstiden av besiktningsorganet, om sigillet har brutits.

Närmare bestämmelser om förseglingen av ett mätinstrument får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Mätinstrumentets tillförlitlighet

Ett mätinstrument ska fungera tillförlitligt. Felen i de resultat som mätinstrumentet ger får inte överskrida de största tillåtna fel som bestäms på grundval av instrumenttypens egenskaper och ändamål.

Närmare bestämmelser om de största tillåtna felen för ett mätinstrument får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Ibruktagande av ett mätinstrument

Ett mätinstrument får inte tas i bruk förrän dess överensstämmelse med kraven har visats och tillförlitligheten har verifierats.

Verifieringen av mätinstrumentets tillförlitlighet före ibruktagandet omfattar granskning av instrumentets konstruktion och funktion samt jämförelse av mätresultaten med de största tillåtna felgränserna på ett lämpligt sätt.

Tillförlitligheten av ett mätinstrument som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 3 § ska före ibruktagandet verifieras av det anmälda organet eller besiktningsorganet. Tillverkaren av instrumentet kan verifiera instrumentets tillförlitlighet, om tillverkaren har ett sådant förfarande med motsvarande verkningar som det anmälda organet har godkänt och övervakar.

Närmare bestämmelser om ibruktagandet av ett mätinstrument, verifieringen i samband med ibruktagandet och tillverkarens förutsättningar att verifiera får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Användningen av ett mätinstrument

13 §
Ansvaret för mätinstrumentets funktion

Verksamhetsutövaren svarar för att ett mätinstrument som är i bruk lämpar sig för sitt ändamål och sin användningsmiljö och kontinuerligt fungerar på ett tillförlitligt sätt och för att användningen av instrumentet uppfyller kraven i denna lag. Verksamhetsutövaren svarar också för att mätinstrumentets tillförlighet verifieras inom föreskrivna tidsfrister och alltid vid behov.

Närmare bestämmelser om tidsfristerna för verifiering av ett mätinstrument får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Användning av tara och andra användningskrav

När en lösviktsvara vägs ska taran användas för avdragning av förpackningsmaterialets vikt från mätresultatet. När priset bestäms ska mätinstrumentet placeras så att mätningen och mätinstrumentets utslag kan iakttas av de berörda parterna.

Verksamhetsutövaren ska se till att användningen av mätinstrumentet övervakas.

Närmare bestämmelser om tareringen, kraven på användningen av ett mätinstrument och övervakningen av användningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Verifiering under användningstiden

Mätinstrumentets tillförlitlighet under användningstiden verifieras för varje instrument eller varje parti av instrument.

Tillförlitligheten under användningstiden av ett mätinstrument som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 3 § ska verifieras inom föreskrivna tidsfrister. Tidsfristen baserar sig på instrumenttypens egenskaper, användningsförhållanden och ändamål. För verifieringen ska ett besiktningsorgan anlitas. Besiktningsorganet kan för verifieringen under användningstiden av ett mätinstrument som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten också godkänna ett sådant förfarande med motsvarande verkningar som organet övervakar.

Närmare bestämmelser om tidsfristerna för verifieringen, de största tillåtna felen och förfarandena för verifiering får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Märkning om verifiering

Den som utför verifieringen under användningstiden ska förse mätinstrumentet eller de dokument som gäller det med en märkning, varav framgår besiktningsorganet eller verifieraren och verifieringsförfarandet samt tidpunkten för verifieringen.

Närmare bestämmelser om märkningen om verifiering av ett mätinstrument och märkningens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Mätning i torghandel eller motsvarande handel

I torghandel eller motsvarande handel kan fasta produkter även säljas enligt volym.

Närmare bestämmelser om mätningen av mängden av en fast produkt i torghandel eller motsvarande handel får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Service av ett mätinstrument

18 §
Verifiering av tillförlitligheten i samband med servicen av ett mätinstrument

Den tillförlitliga funktionen hos ett mätinstrument som det har utförts service på ska verifieras i enlighet med 15 § innan det tas i bruk på nytt. En åtgärd som ersätter verifieringen kan även utföras av en servicefirma som avses i 19 § och som har godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket, varvid den följande verifieringen under användningstiden ska göras innan den pågående tidsfristen löper ut.

Närmare bestämmelser om sådana åtgärder för verifiering av ett mätinstrument som hänför sig till serviceverksamheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
En servicefirmas förseglingsrätt

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna en servicefirma för att utföra verifieringar enligt 18 § och förseglingar enligt 10 § 1 mom.

För godkännande krävs det att servicefirman har

1) en yrkeskunnig personal,

2) de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter, och

3) en utsedd ansvarig person i sin tjänst.

Servicefirman ska ansöka om sådant godkännande som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. Det ska framgå av ansökan att de krav som föreskrivs i 2 mom. är uppfyllda.

I sitt beslut om godkännande fastställer Säkerhets- och kemikalieverket de arrangemang som sammanhänger med övervakningen av servicefirman. Vid behov får verket införa begränsningar och ställa villkor som gäller personal, anordningar, redskap och system eller ansvariga personer inom verifierings- och förseglingsverksamheten. Beslutet kan meddelas för viss tid.

Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av en servicefirma för ett mätinstrument och om de uppgifter och utredningar som ska finnas i ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Utförandet av verifieringsuppgifterna

Servicefirman ska utföra verifieringsuppgifterna med beaktande av de bestämmelser, rekommendationer, anvisningar och andra uppgifter som gäller instrumenten.

Servicefirman ska bevaka utvecklingen av bestämmelser och rekommendationer inom sitt verksamhetsområde.

Närmare bestämmelser om hur mätinstrument ska verifieras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Servicefirmans ansvariga person

Varje servicefirma ska i sin tjänst ha en utsedd ansvarig person som ska se till att firman följer gällande bestämmelser och de villkor som Säkerhets- och kemikalieverket har ställt.

Den ansvariga personen ska ha för verksamheten nödvändig och tillräcklig arbetslivserfarenhet, utbildning och kännedom om bestämmelserna och även i övrigt tillräckliga förutsättningar att sköta uppgifterna.

Närmare bestämmelser om uppgifterna och behörighetskraven för den ansvariga personen vid en servicefirma får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Förpackade produkter och volymmärkta flaskor

22 §
Mätning och meddelande av en förpacknings innehållsmängd

En förpackad produkts innehållsmängd ska mätas med ett mätinstrument som uppfyller kraven i denna lag och lämpar sig för ändamålet.

Förpackningens vikt får inte ingå i innehållsmängden.

En förpackad produkts innehållsmängd meddelas i vikt-, volym-, längd- eller ytenheter eller i stycken. En flytande produkts innehållsmängd kan meddelas i vikt- eller volymenheter.

Närmare bestämmelser om mätningen av en förpackad produkts innehållsmängd och om för ändamålet lämpliga mätinstrument får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Innehållsmängden i en förpackning med varierande vikt och i en lösviktsförsäljningsförpackning

Som innehållsmängd i en förpackning med varierande vikt och i en lösviktsförsäljningsförpackning ska märkas ut den produktmängd som har mätts upp vid förpackningstidpunkten.

24 §
Innehållsmängden i en förpackning med standardinnehåll

I ett tillverkningsparti ska den genomsnittliga innehållsmängden i förpackningar med standardinnehåll vid förpackningstidpunkten vara minst densamma som den nominella mängden.

Viner och destillerade alkoholdrycker får i särskilt föreskrivna storleksklasser endast förpackas i tillåtna nominella volymer.

Närmare bestämmelser om mätningen av innehållsmängden i en förpackning med standardinnehåll, om för ändamålet lämpliga mätinstrument, om de största tillåtna avvikelserna och om de tillåtna nominella volymerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
E-märkning av färdigförpackningar

Färdigförpackningar som uppfyller kraven i denna lag får förses med e-märkning. I fråga om färdigförpackningar kan e-märkning börja användas när en anmälan om saken har gjorts till besiktningsorganet och varje förpacknings faktiska innehållsmängd mäts eller en annan godtagbar metod tillämpas.

Färdigförpackningar med e-märkning ska ha ett märke eller en påskrift som gör det möjligt att identifiera förpackaren, den som ansvarar för förpackandet eller den importör som är etablerad inom Europeiska unionen.

Närmare bestämmelser om visande av en e-märkt färdigförpacknings överensstämmelse med kraven, om e-märkningen och dess ibruktagande, om förpackarens märke och om besiktningsorganets uppgifter och tillsynen över besiktningsorganet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Krav på volymmärkta flaskor

De metrologiska egenskaperna hos en volymmärkt flaska ska vara sådana att avvikelsen i dess påfyllningsmängd inte överstiger de största tillåtna avvikelserna, när flaskan har fyllts till en viss del eller till en angiven nivå av sin bräddvolym.

En volymmärkt flaska som uppfyller kraven i denna lag och vars överensstämmelse med kraven har konstaterats av ett besiktningsorgan får förses med en märkning som anger detta.

Uppgifterna och anvisningarna om den volymmärkta flaskan ska motsvara flaskans egenskaper och ändamål. Vilseledande uppgifter får inte ges.

Närmare bestämmelser om volymmärkta flaskor i fråga om krav, tillverkning, visande av överensstämmelse med kraven och märkningar får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

6 kap

Bestämmelser om besiktningsorgan (16.12.2016/1138)

27 § (16.12.2016/1138)
Godkännande av ett besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner besiktningsorganen på ansökan.

28 § (16.12.2016/1138)
Beslut om godkännande av ett besiktningsorgan

I beslutet om godkännande av ett organ som besiktningsorgan bestäms organets behörighetsområde, fastställs arrangemangen för tillsynen över organet och ställs vid behov också andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och som avser att säkerställa att uppgifterna sköts korrekt. Organet kan godkännas för viss tid.

Närmare bestämmelser om godkännande av besiktningsorgan samt om arrangemangen för tillsynen över organen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 § (16.12.2016/1138)

29 § har upphävts genom L 16.12.2016/1138.

30 § (16.12.2016/1138)
Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan

Förutsättningar för godkännande som ett besiktningsorgan är att

1) besiktningsorganet är oberoende i den del av sin verksamhet som omfattar besiktningsuppgifter,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkeskunnig personal, vars oberoende har säkerställts i fråga om besiktningsuppgifterna,

3) besiktningsorganet till sitt förfogande har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

Besiktningsorganet ska vara en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan.

Besiktningsorganet ska genom ackreditering visa att det uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom.

Besiktningsorganet ska till Säkerhets- och kemikalieverket anmäla alla sådana förändringar som kan inverka på uppfyllandet av de förutsättningar som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande som besiktningsorgan och om bedömningen av förutsättningarna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § (16.12.2016/1138)
Besiktningsorganets uppgifter

Besiktningsorgan ska utföra de uppgifter som anknyter till verifiering av mätinstrument enligt denna lag och visande av överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningsmetoderna för dessa instrument och därigenom säkerställa att instrumenten och metoderna uppfyller de krav som i denna lag ställs på dem.

Om ett besiktningsorgan lägger ut vissa uppgifter som hänför sig till bedömning av överensstämmelse med kraven på underentreprenad, ska det se till att underentreprenören uppfyller kraven för godkännande som besiktningsorgan. Besiktningsorganet svarar för de uppgifter som har utförts av underentreprenören och utfärdar intyg över bedömningen av överensstämmelsen med kraven i dess helhet.

Besiktningsorganet ska årligen lämna Säkerhets- och kemikalieverket en redogörelse för den verksamhet som avses i denna lag och dess resultat.

Närmare bestämmelser om ett besiktningsorgans uppgifter och om de uppgifter som årligen ska lämnas in får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 § (16.12.2016/1138)
Utförande av besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska när det utför sina uppgifter beakta de bestämmelser, rekommendationer, anvisningar, standarder och normerande dokument som gäller objektet samt följa hur de utvecklas inom sitt verksamhetsområde.

Besiktningsorganet ska samarbeta med övriga besiktningsorgan inom samma verksamhetsområde för att säkerställa att förfarandena är tillräckligt enhetliga.

På de anställda hos ett besiktningsorgan tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Närmare bestämmelser om utförandet av ett besiktningsorgans uppgifter och om organens samarbete får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 a § (16.12.2016/1138)
Ackrediterade interna organ

Ett ackrediterat internt organ används för att utföra bedömningar av överensstämmelse hos instrument enligt direktivet om mätinstrument inom organisationen för det företag eller den företagsgrupp som det är en del av, när förfarandena för intern tillverkningskontroll, överensstämmelse med typ och övervakade instrumentkontroller enligt direktivet om mätinstrument verkställs. Organet ska utgöra en separat del av den organisation som är föremål för dess bedömning och får inte medverka i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, drift eller underhåll av de mätinstrument som det ska bedöma.

De anställda hos ett ackrediterat internt organ ska utgöra en bestämd del av organisationen och ska inom denna ha enhetliga rapporteringsmetoder genom vilka det säkerställs att organet är opartiskt.

Organet får inte tillhandahålla sina tjänster för andra organisationer än den som det är en del av.

Ett ackrediterat internt organ ska inte anmälas till Europeiska kommissionen eller till Europeiska unionens övriga medlemsstater.

7 kap

Tillsyn

33 §
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över att denna lag följs hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

34 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket och regionförvaltningsverken.

Säkerhets- och kemikalieverket styr och förenhetligar tillsynsmyndigheternas verksamhet vid tillsynen över att denna lag följs.

3 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1138. (16.12.2016/1138)

35 §
Tillsynsmyndighetens rätt att få information

Tillsynsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att denna lag följs av tillverkare, auktoriserade representanter, dem som släpper ut produkterna på marknaden, importörer, distributörer, näringsidkare, verksamhetsutövare och personer som skyldigheterna i denna lag gäller.

36 §
Tillsynsmyndighetens granskningsrätt

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till ett område, en lokal eller ett annat sådant utrymme som det med tanke på den tillsyn som avses i denna lag är nödvändigt att få tillträde till och att där utföra granskningar och vidta andra åtgärder som tillsynen förutsätter. Tillsynsåtgärderna kan dock utsträckas till sådana lokaler som används för stadigvarande boende endast, om det finns skäl att misstänka att ett brott som avses i 30 kap. 1 § eller 36 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.

37 §
Rätt att få prover

Tillsynsmyndigheten har rätt att få sådana prover på mätinstrument, förpackade produkter och volymmärkta flaskor som är nödvändiga för tillsynen över denna lag av tillverkare, auktoriserade representanter, dem som släpper ut produkterna på marknaden, importörer, distributörer, näringsidkare, verksamhetsutövare och personer som skyldigheterna i denna lag gäller.

Tillsynsmyndigheten ska på begäran ersätta de prover som avses i 1 mom. enligt gängse pris, om det inte konstateras att mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan strider mot denna lag.

38 §
Tillsynsmyndighetens rätt att få och lämna ut sekretessbelagda uppgifter

Trots vad som föreskrivs om uppgifters sekretess har tillsynsmyndigheterna rätt att av varandra få de uppgifter som behövs för tillsynen och rätt att använda varandras prover.

Trots vad som föreskrivs om uppgifters sekretess, får tillsynsmyndigheten lämna ut uppgifter som erhållits i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag till

1) åklagaren, polisen och tullmyndigheten för förhindrande och utredning av brott,

2) regionförvaltningsmyndigheten och konsumentskyddsmyndigheten, när den handling som lämnas ut innehåller uppgifter som är viktiga för skötseln av de uppgifter som hör till denna myndighet.

39 § (16.12.2016/1138)
Besiktningsorganens skyldighet att lämna ut uppgifter

Trots bestämmelserna om sekretess är besiktningsorganen skyldiga att ge

1) andra besiktningsorgan som avses i denna lag de uppgifter som behövs för samarbetet mellan besiktningsorganen,

2) tillsynsmyndigheterna sådana uppgifter som behövs för tillsynen.

40 §
Handräckning

Polisen är skyldig att vid behov ge handräckning för att bestämmelserna i denna lag ska följas.

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1138. (16.12.2016/1138)

8 kap

Förbud och begränsningar

41 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda att ett mätinstrument, en förpackad produkt eller en volymmärkt flaska tillverkas, släpps ut på marknaden, saluförs, säljs eller annars överlåts samt används för de ändamål som avses i denna lag, om tillsynsmyndigheten har skäl att misstänka eller konstaterar att

1) mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan inte uppfyller kraven i denna lag,

2) mätinstrumentet vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan fungera felaktigt,

3) tillverkaren av mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan, den auktoriserade representanten, den som släpper ut produkten på marknaden, importören, distributören, näringsidkaren eller den som tar mätinstrumentet i bruk för ändamål som avses i denna lag inte visar upp dokument som visar att produkten stämmer överens med kraven,

4) de märkningar på mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan som visar att produkten stämmer överens med kraven är bristfälliga, eller

5) de uppgifter som har getts om mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan är vilseledande.

Tillsynsmyndigheten kan också ålägga en aktör som avses i 1 mom. 3 punkten att omedelbart och effektivt avlägsna mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan från marknaden och vid behov informera om upptäckta brister.

Om tillsynsmyndigheten med fog anser att de i 1 och 2 mom. föreskrivna medlen inte är tillräckliga, kan myndigheten förordna att mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan ska förstöras eller, om detta inte kan anses ändamålsenligt, förordna hur det ska förfaras med mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan.

Tillsynsmyndigheten kan utsträcka förbudet och begränsningen att gälla ett helt parti mätinstrument, förpackade produkter eller volymmärkta flaskor, om myndigheten har skäl att misstänka eller konstaterar att felaktigheten gäller hela partiet.

Den som har fått ett beslut som avses i denna paragraf ska inom en tid som tillsynsmyndigheten sätter ut lämna myndigheten en utredning om verkställandet av beslutet.

Tillsynsmyndigheten kan i samband med ett beslut som avses i 1 mom. ålägga mottagaren av beslutet att ersätta det mätinstrument, den förpackade produkt eller den volymmärkta flaska som myndigheten skaffat för besiktningen, till gängse pris plus kostnaderna för besiktning och annan undersökning.

42 §
Åtgärder som kompletterar förbud och begränsning

Tillsynsmyndigheten kan för att trygga den rättsliga ställningen för innehavaren av ett mätinstrument, en förpackad produkt eller en volymmärkt flaska och för att avvärja den skaderisk som anknyter till instrumentet, produkten eller flaskan, ålägga den som har fått ett förbudsbeslut som avses i 41 § eller någon annan som förpliktelserna i 41 § gäller att

1) reparera mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan så att den olägenhet som orsakas av ett fel eller en brist i produkten eller av osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter undanröjs,

2) återta ett mätinstrument som vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan fungera felaktigt eller en förpackad produkt eller volymmärkt flaska som inte uppfyller kraven i denna lag samt i stället för instrumentet, produkten eller flaskan ge ett likadant eller likartat mätinstrument eller en likadan eller likartad förpackad produkt eller volymmärkt flaska som inte är felaktig på motsvarande sätt, eller

3) häva köpet.

Tillsynsmyndigheten kan meddela ett sådant åläggande som avses i 1 mom. också om ett sådant beslut om förbud som avses i 41 § inte kan meddelas på grund av att mätinstrumenten, de förpackade produkterna eller de volymmärkta flaskorna inte längre är i en sådan aktörs besittning som avses i 1 mom. och det finns vägande skäl att meddela ett åläggande. Tillsynsmyndigheten kan i samband med ett åläggande som avses i detta moment förelägga den som åläggandet meddelas till att ersätta mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan till gängse pris plus kostnaderna för besiktning och annan undersökning.

43 §
Förbud att använda ett mätinstrument och avhjälpande av brister

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda användningen av ett mätinstrument eller ett instrumentparti eller förordna att bristen avhjälps inom viss tid, om verksamhetsutövaren försummar att verifiera mätinstrumentet under användningstiden eller mätinstrumentet i övrigt inte uppfyller kraven i 15, 16 och 18 §.

44 §
Skyldighet att informera om förbud och ålägganden

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som meddelas ett förbud som avses i 41 § eller ett åläggande som avses i 43 § att informera om förbudet eller åläggandet och om de rättigheter enligt 42 § som innehavaren av mätinstrumentet, den förpackade produkten eller den volymmärkta flaskan har. Tillsynsmyndigheten kan ställa en tidsfrist för informationen och även i övrigt förordna om de förfaranden som ska iakttas vid informationen.

Tillsynsmyndigheten kan meddela ett föreläggande om informationen också när ett förbudsbeslut som avses i 41§ inte kan meddelas på grund av att mätinstrumenten, de förpackade produkterna eller de volymmärkta flaskorna inte längre är i en sådan aktörs besittning som avses i 1 mom. och då det finns vägande skäl för informationsskyldighet.

45 §
Utnämning av en ny ansvarig person

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att en ansvarig person i en servicefirma som avses i 21 § sköter sin uppgift bristfälligt, kan myndigheten ålägga den som bedriver serviceverksamheten att utse en ny ansvarig person som uppfyller kompetenskraven.

46 § (16.12.2016/1138)
Återkallande av godkännandet som besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 30 §, inte iakttar de krav, begränsningar eller villkor som har uppställts i det beslut som avses i 28 § eller handlar i strid med 32 § eller annars i strid med bestämmelserna, ska Säkerhets- och kemikalieverket ge organet en frist för att rätta till saken. Säkerhets- och kemikalieverket ska återkalla sitt godkännande, om organet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid och bristen är väsentlig eller allvarlig.

47 §
Att återkalla en servicefirmas förseglingsrätt

Om en servicefirma inte uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 19 §, inte följer de krav, begränsningar eller villkor som har uppställts i ett beslut som avses i 19 § 3 mom. eller handlar i strid med 20 § eller annars i strid med bestämmelserna, ska Säkerhets- och kemikalieverket ge den en frist för att rätta till saken. Verket ska återkalla sitt godkännande, om servicefirman inte har avhjälpt missförhållandet inom utsatt tid och bristen är väsentlig och allvarlig.

9 kap

Tvångsmedel och påföljder

48 §
Administrativa tvångsmedel

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller åläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

49 §
Brott mot måttbestämmelserna

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot tillsynsmyndighetens förbud eller åläggande enligt 41–44 § ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot måttbestämmelserna dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av 41–44 § och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

10 kap

Anmälda organs och besiktningsorgans skyldigheter (16.12.2016/1138)

49 a § (16.12.2016/1138)
Intyg över överensstämmelse

Det anmälda organet och besiktningsorganet ska utfärda ett intyg över överensstämmelse till tillverkaren, om ett mätinstrument uppfyller kraven i denna lag.

Det anmälda organet och besiktningsorganet ska bevara kopior av intyg som avses i 1 mom. och tilläggen till det och av den tekniska dokumentationen, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som det intyget är giltigt.

Närmare bestämmelser om intyg som visar överensstämmelse och innehållet i intygen utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 b § (16.12.2016/1138)
Avslag eller återkallande av intyg

Om ett anmält organ eller besiktningsorgan upptäcker att ett mätinstrument inte uppfyller de väsentliga krav som gäller det, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg över överensstämmelse till tillverkaren.

Om ett anmält organ eller besiktningsorgan efter det att ett intyg har utfärdats på basis de observationer som det gjort anser att ett mätinstrument inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla giltigheten av det intyg som det utfärdat.

Om tillverkaren inte avhjälper bristen, ska det anmälda organet eller besiktningsorganet tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det intyg som det utfärdat eller belägga det med restriktioner.

50 § (16.12.2016/1138)
Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut

Beslut som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots överklagande, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

51 § (16.12.2016/1138)
Överklagande av de anmälda organens och besiktningsorganens beslut

Omprövning av ett beslut som ett anmält organ eller ett besiktningsorgan har fattat får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som ett anmält organ eller ett besiktningsorgan har meddelat med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 kap

Särskilda bestämmelser

52 §
Bemyndigande att utfärda förordning om undantag

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om undantag från godkännande-, verifierings-, anmälnings- eller besiktningsskyldigheterna enligt denna lag, om mätinstrumentets tillförlitlighet har en ringa verkan och det inte är nödvändigt att iaktta skyldigheten för att syftet med lagen ska uppnås.

53 §
Register

Tillsynsmyndigheterna kan föra register över de tillsynsobjekt som hör till denna lags tillämpningsområde för tillsynen och utvecklingen av den.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2018/1130. (14.12.2018/1130)

Närmare bestämmelser om det register som avses i 1 mom., om ingivandet av uppgifter till registret och om användningen av registret får utfärdas genom förordning av statsrådet.

53 a § (16.12.2016/1138)
Delegation

För utvecklande och uppföljning av bestämmelserna i denna lag finns Delegationen för metrologi som tillsätts av statsrådet.

54 §
Avgifter

Bestämmelser om avgifterna för myndigheternas prestationer enligt denna lag och om storleken på de avgifter som tas ut finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De kostnader som avses i 41 § 6 mom. och 42 § 2 mom. är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

12 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

55 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

56 §
Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs justeringslagen (219/1965).

När det i andra lagar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem hänvisas till justeringslagen tillämpas denna lag i stället för justeringslagen.

57 §
Författningar som förblir i kraft

Följande författningar som utfärdats med stöd av justeringslagen förblir alltjämt i kraft:

1) förordningen om delegationen för metrologi (450/1994),

2) handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar (179/2000),

3) handels- och industriministeriets beslut om flaskor som tjänar som mätbehållare (180/2000).

58 §
Övergångsbestämmelser

De tillstånd och godkännanden som har getts med stöd av justeringslagen och de författningar som nämns i 57 § förblir alltjämt i kraft till och med den 30 oktober 2016 med de villkor som nämns i dem, om inget annat föreskrivs i den berörda författningen.

Den besiktnings- och förseglingsrätt som gäller i samband med utövande av serviceverksamhet är dock i kraft högst ett år efter det att denna lag har trätt i kraft.

Ett ärende som har anhängiggjorts med stöd av justeringslagen och som är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs i enlighet med bestämmelserna i justeringslagen.

RP 241/2010, EkUB 44/2010, RSv 318/2010, Europaparlamenttets och rådets direktiv 2004/22/EG (304L0022) EGT L135, 30.4.2004, s. 1, Europaparlamenttets och rådets direktiv 2009/23/EG (309L0023) EGT L122, 15.5.2009, s. 6

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2016/1138:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

De mätinstrument som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande och vars överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får tillhandahållas på marknaden efter lagens ikraftträdande. Intyg över dessa mätinstruments överensstämmelse med kraven förblir i kraft.

Delegationen för metrologi fortsätter till mandatperiodens slut i den sammansättning som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 30/2016, EkUB 8/2016, RSv 150/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU (32014L0031); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 107, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU (32014L0032); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 149

14.12.2018/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.