Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

17.6.2011/697

Lag om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

För att upprätthålla det internationella kulturutbytet och främja arrangerandet av konstnärligt eller kulturhistoriskt betydande utställningar kan beslag av utställningsföremål som förs in till Finland förbjudas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 §
Förbud mot beslag

Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan förbjuda att ett utställningsföremål beslagtas (beslagsförbud), om utställningsföremålet lånas till en utställning som är konstnärligt eller kulturhistoriskt betydande eller som kan anses vara viktig med tanke på det internationella kulturutbytet, och om utställningen arrangeras av ett offentligrättsligt samfund eller en allmännyttig privaträttslig juridisk person.

Beslagsförbud kan inte meddelas, om

1) det finns skäl att anta att utställningsföremålet har berövats någon genom en brottslig handling eller att äganderätten eller en annan därmed jämförbar rätt till föremålet är tvistig,

2) förbudet uppenbarligen skulle stå i strid med ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller med Europeiska unionens lagstiftning, eller

3) det finns skäl att anta att utställningsföremålet erbjuds till försäljning vid utställningen i fråga eller att föremålet utnyttjas i kommersiellt syfte på något annat motsvarande sätt.

Beslagsförbud kan meddelas för högst ett år. Om utställningsföremålet på grund av ett oförutsägbart hinder inte kan föras ut ur landet på ett tryggt sätt medan beslagsförbudet är i kraft, fortgår förbudets giltighet utan särskilda åtgärder tills två veckor har förflutit sedan hindret upphörde. Utställningsarrangören ska utan dröjsmål underrätta undervisnings- och kulturministeriet om hinder av ovan nämnt slag.

3 § (30.12.2013/1155)
Innehållet i beslagsförbud

Till följd av ett beslagsförbud får ett utställningsföremål inte

1) omhändertas eller beläggas med kvarstad med stöd av 7 kap. i rättegångsbalken eller omhändertas eller tas i beslag med stöd av 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011),

2) beläggas med någon annan säkringsåtgärd eller något annat tvångsmedel som kan förhindra att föremålet återlämnas,

3) utmätas för en fordran,

4) göras till föremål för verkställighet som avser överlåtelseskyldighet,

5) göras till föremål för annan verkställighet som kan förhindra att föremålet återlämnas, om verkställandet gäller ett avgörande som har blivit verkställbart på ankomstdagen för den i 2 § 1 mom. avsedda ansökan eller därefter.

4 §
Sökande av beslagsförbud

Utställningsarrangören kan ansöka om beslagsförbud. Av ansökan eller en bilaga till den ska följande framgå:

1) sökanden,

2) vem som har lånat ut utställningsföremålet,

3) identifieringsuppgifter om utställningsföremålet,

4) en utredning om att de i 2 § föreskrivna villkoren för beslagsförbud uppfylls samt om huruvida det land varifrån utställningsföremålet förs ut kräver ett tillstånd för utförsel till Finland,

5) en kopia av avtalet eller utkastet till avtal mellan sökanden och den som lånar ut föremålet,

6) dagen då beslagsförbudet börjar och upphör.

Ansökan ska sändas till undervisnings- och kulturministeriet senast två månader före den dag då beslagsförbudet enligt ansökan ska träda i kraft. En ansökan som har gjorts senare kan godkännas endast av grundad anledning.

5 §
Upphävande av åtgärd som strider mot beslagsförbud

Om ett utställningsföremål har beslagtagits eller i övrigt i strid med 3 § har fråntagits sin innehavare, ska den myndighet eller domstol som beslutat om åtgärden antingen på utställningsarrangörens ansökan eller på eget initiativ utan dröjsmål upphäva beslaget eller någon annan åtgärd enligt 3 §. Vid behov ska det förordnas att föremålet ska återlämnas till utställningsarrangören.

Tingsrätten på den ort där utställningsföremålet finns eller en annan tingsrätt där handläggningen av ärendet lämpligen kan ske, kan trots att en annan myndighet eller domstol annars är behörig i ärendet upphäva en åtgärd som strider mot beslagsförbudet.

Ändring får inte sökas i det avgörande genom vilket åtgärden har upphävts.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2010, KuUB 15/2010, RSv 372/2010

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.