Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

20.5.2011/526

Lag om utredning av militära luftfartsolyckor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller säkerhetsutredning som genomförs med anledning av militära luftfartsolyckor.

2 §
Syftet med säkerhetsutredningar

Syftet med säkerhetsutredningar är att öka den allmänna säkerheten, att förebygga olyckor och tillbud och att förhindra skador till följd av olyckor.

Säkerhetsutredningar görs inte för att klarlägga rättsligt ansvar.

3 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Vid utredning av militära luftfartsolyckor tillämpas bestämmelserna i 3, 5–7, 12, 16–27, 29, 30 och 37–44 §, 45 § 2 och 3 mom. och 46 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). När den militära luftfartsmyndighet som avses i 2 § i luftfartslagen (1194/2009) sköter sina uppgifter enligt denna lag tillämpas på den vad som i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser bestäms om Olycksutredningscentralens uppgifter och befogenheter.

LuftfartsL 1194/2009 har upphävts genom L 864/2014.

4 §
Militära luftfartsolyckor som ska utredas

Den militära luftfartsmyndigheten ska utreda sådana i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser avsedda olyckor och allvarliga tillbud som enbart gäller militär luftfart enligt definitionen i 2 § i luftfartslagen. Om offren vid en sådan olycka är personer som fullgör militärtjänst enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), ska olyckan emellertid utredas av Olycksutredningscentralen enligt vad som föreskrivs i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser.

Den militära luftfartsmyndigheten kan under de förutsättningar som anges i 17 § 2 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser utreda sådana andra olyckor och tillbud vilka uteslutande gäller militär luftfart.

Den militära luftfartsmyndigheten kan genomföra en gemensam utredning (temautredning) när det är fråga om flera liknande i 1 och 2 mom. avsedda olyckor och tillbud i militär luftfart (militär luftfartsolycka) som ska utredas av den militära luftfartsmyndigheten.

5 §
Utredningskommissioner för militära luftfartsolyckor

Den militära luftfartsmyndigheten kan för ett år i sänder tillsätta en utredningskommission för utredning av militära luftfartsolyckor. För en enskild utredning kan det också tillsättas en separat utredningskommission.

En utredningskommission ska bestå av ett behövligt antal medlemmar. Till medlem kan utses tjänstemän vid försvarsmakten eller vid andra myndigheter eller experter som har samtyckt till uppdraget. Den militära luftfartsmyndigheten utser en av medlemmarna till chef för utredningskommissionen. Den militära luftfartsmyndigheten kan ändra utredningskommissionens sammansättning, om det är nödvändigt för att åstadkomma en sakkunnig, oberoende och opartisk utredning.

En tjänsteman vid en annan myndighet samt en expert som utses till en utredningskommission ska ges ett skriftligt förordnande.

I uppdrag enligt denna lag ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på chefen för och de övriga medlemmarna i en utredningskommission. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

6 §
Behörighetsvillkor för medlemmarna i en utredningskommission

Chefen för en utredningskommission ska vara förtrogen med militär luftfart och insatt i frågor som gäller luftfartsolyckor. De övriga medlemmarna ska ha tillräcklig sakkunskap inom de områden som är centrala för utredningen.

7 §
Behandling av utredningsrapporter

Den militära luftfartsmyndigheten bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av en utredningsrapport över en säkerhetsutredning och rekommendationerna i den.

Den militära luftfartsmyndigheten ska skicka utredningsmaterialet över en militär luftfartsolycka som avses i 4 § 1 mom. till granskningskommissionen för militära luftfartsolyckor och samtidigt meddela vilka beslut som myndigheten har fattat med anledning av materialet.

8 §
Granskningskommissionen för militära luftfartsolyckor

I syfte att förbättra säkerheten i militär luftfart tillsätter försvarsministeriet för tre år i sänder en granskningskommission för militära luftfartsolyckor. Granskningskommissionen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra ordinarie medlemmar samt två suppleanter och en sekreterare.

Granskningskommissionens ordförande och vice ordförande ska ha högre högskoleexamen i juridik. De övriga medlemmarna och suppleanterna samt sekreteraren ska vara förtrogna med juridik, luftfart, militär luftfart eller teknik.

På ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna och sekreteraren i granskningskommissionen tillämpas bestämmelserna i 5 § 4 mom. om tjänsteansvar och det som i 14 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser föreskrivs om jäv för den som deltar i en utredning.

9 §
Granskningskommissionens uppgifter

Granskningskommissionen för militära luftfartsolyckor har till uppgift att ge den militära luftfartsmyndigheten ett utlåtande om orsakerna till en i 4 § 1 mom. avsedd militär luftfartsolycka och om huruvida de åtgärder som vidtagits har varit tillräckliga.

10 §
Arvoden och ersättningar

Till en medlem i en utredningskommission som inte är en person som avses i 36 § i lagen om försvarsmakten (551/2007) betalas arvode för uppdraget. På arvodet tillämpas det som bestäms i och föreskrivs med stöd av 45 § 1 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser.

Till granskningskommissionens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt till suppleanterna och sekreteraren betalas ett arvode. Försvarsministeriet fastställer grunderna för arvodena.

Resekostnader ersätts enligt statens tjänstekollektivavtal om ersättning av resekostnader.

11 §
Bemyndigande att utfärda föreskrifter

Den militära luftfartsmyndigheten får utfärda föreskrifter om hur utredningar av militära luftfartsolyckor ska genomföras tekniskt.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

13 §
Övergångsbestämmelser

Har en utredning av en militär luftfartsolycka påbörjats före denna lags ikraftträdande, ska på utredningen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

En utredningskommission för olyckor vid militär luftfart som har tillsatts med stöd av statsrådets förordning om militär luftfart (1243/2005) arbetar till utgången av sitt mandat som en sådan utredningskommission för militära luftfartsolyckor som avses i denna lag.

Den granskningskommission för utredning av olyckor vid militär luftfart som har tillsatts med stöd av statsrådets förordning om militär luftfart arbetar till utgången av sitt mandat som den granskningskommission för militära luftfartsolyckor som avses i denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 204/2010, FvUB 40/2010, RSv 366/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.