Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

5.5.2011/423

Statsrådets förordning om körkort

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av körkortslagen (386/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs närmare om «körkort», körrätt, förarutbildning och förarexamen samt om körkortsförfarande som avses i körkortslagen (386/2011).

2 § (19.12.2018/1215)
Undantag från körrättens omfattning i Finland

En körrättsinnehavare får, utöver det som bestäms om körrättens omfattning i 7 § i körkortslagen, köra andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:

1) en examinand för förarexamen för kategori E, som har körrätt motsvarande dragbilens kategori, och en examinand för förarexamen för kategori D1 och D, som har körrätt för kategori C, får köra det fordon eller den fordonskombination som används vid förarexamen den kortaste rutten till och från förarexamen,

2) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för kategori C får när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, flytta eller provköra fordon i kategori D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer i kategori E utan last; under provkörning i samband med underhålls- eller reparationsåtgärder anses inte som passagerare en annan person, vars närvaro är nödvändig under provkörningen i syfte att utreda fordonets funktions- och trafikduglighet,

3) den som utför annat underhåll av fordon än sådant som avses i 2 punkten och som har körrätt för kategori C får, när underhållsåtgärder så kräver, på företagets depåområde flytta sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i 2 punkten under de förutsättningar som nämns i punkten,

4) en trafikövervakare som har körrätt för kategori B får, när trafikövervakningen så kräver, provköra och flytta fordon i kategori A1, A2 och A,

5) en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som har körrätt för kategori C får, när trafikövervakningen eller annan övervakning så kräver, provköra och flytta fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E,

6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för kategori C får köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller godkännandet för trafik,

7) en sådan förare av räddningsbil som har körrätt för kategori C får vid fullgörandet av denna uppgift köra fordon i kategori D och D1 och fordonskombinationer i kategori E för skötseln av larmuppdrag samt för övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer i kategori E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel,

8) den som har körrätt för kategori B får köra en sådan trehjuling som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt b i körkortslagen och, om han eller hon har fyllt 21 år, en trehjuling enligt 4 punkten underpunkt b i nämnda moment,

9) den som har körrätt för den kategori AM som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b i körkortslagen får även köra en sådan traktor i fordonskategori T3 vars högsta konstruktiva hastighet är högst 40 km/h.

I 1 mom. 4 punkten avses med trafikövervakare en polisman eller en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning, eller en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen (267/1981) som kommunikationsministeriet, Trafikledsverket eller Transport- och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken.

Ett «körkort» för kategori AM ger den som inte har uppnått minimiåldern på 16 år enligt Europeiska unionens lagstiftning rätt att köra fordon i samma kategori i Finland med undantag för landskapet Åland. Motsvarande körrätt på Åland eller i en annan EU- eller EES-stat kan innehas endast om en lägre åldersgräns än den nämnda åldersgränsen om 16 år tillämpas där och eventuella andra föreskrivna krav uppfylls.

Vad som i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av körkortslagen (1614/2015) föreskrivs om att med «körkort» för kategori T eller B framföra en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller trafiktraktor/jordbrukstraktor gäller också framförande av trafiktraktorer som första gången tas i bruk under den övergångsperiod som avses i 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015) och som löper ut den 31 december 2017.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018.

3 § (28.12.2012/1 år 2013)
Automatväxlade fordon

Med automatväxlade fordon enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen avses fordon utan kopplingspedal eller, om det gäller motorcyklar, manuell kopplingsspak, som föraren ska använda då han eller hon startar, stannar eller växlar.

Den begränsning enligt 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen som gäller körrätt endast för automatväxlade fordon gäller inte

1) körrätt för moped i kategori AM trots att manöverprovet har avlagts med en automatväxlad moped,

2) körrätt för lätt fyrhjuling i kategori AM trots att körprovet har avlagts med en automatväxlad lätt fyrhjuling,

3) körrätt för kategori BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- och D1E trots att körprovet har avlagts med ett automatväxlat fordon eller en automatväxlad fordonskombination, vars dragbil har automatisk växellåda, om personen tidigare har avlagt körprov för kategori B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- eller D1E med ett fordon som har manuell växellåda och en kopplingspedal, som föraren ska använda då han eller hon startar, stannar eller växlar. (22.10.2020/714)

2 kap

Körkortstillstånd och «körkort»

4 §
Identifiering av sökande vid användningen av elektroniska tjänster

Vid användningen av elektroniska tjänster förutsätter styrkandet av identiteten i enlighet med 9 § 3 mom. i körkortslagen att användaren identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en sådan identifieringsmetod, tillhandahållen av en leverantör av tjänster för stark autentisering, eller ett sådant kvalificerat certifikat som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

5 § (7.6.2018/433)
Utredning om behovet av «körkort»

För att få «körkort» för körningar som avses i 5 § 4 och 6 mom. i körkortslagen ska sökanden som sådana upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten i körkortslagen lägga fram

1) ett intyg av en läroanstalt inom räddningsbranschen över att sökanden har godkänts för sådan utbildning inom räddningsbranschen inom vilken det krävs «körkort» för kategori C, eller ett intyg av ett räddningsverk över att en person som hör till en avtalsbrandkår behöver «körkort» för nämnda kategori vid fullgörandet av sina uppgifter,

2) ett intyg av ett sjukvårdsdistrikt över att sökanden behöver ett «körkort» för kategori C vid fullgörandet av uppgifter inom prehospital akutsjukvård,

3) ett intyg av ett företag som utför reparationer eller underhåll över att en person gör sådana prov- och transferkörningar i företaget som underhålls- och reparationsverksamheten förutsätter och för vilka det krävs «körkort» för kategori C eller D,

4) ett intyg av någon som avses i 28 § 2 punkten i lagen om transportservice (320/2017) över att en person sköter sådana uppgifter som avses i den nämnda punkten och för vilka det krävs ett «körkort» för lastbil eller buss, (22.10.2020/714)

5) ett intyg av en yrkesläroanstalt över att en studerande vid yrkesanstalten deltar i sådana uppgifter på arbetsplatsen under utbildning som ordnas i ett företag som bedriver underhålls- och reparationsverksamhet för vilka det krävs «körkort» för kategori C eller D,

6) ett intyg av en yrkesläroanstalt över att sökanden studerar i den yrkesutbildning för förare som avses i 5 § 6 mom. i körkortslagen.

6 § (15.12.2016/1200)
Anteckningar och koder på «körkort»

När sådana villkor, begränsningar och andra uppgifter som anknyter till «körkort» antecknas på kortet ska de harmoniserade EU-koder som gäller sida 2 i körkortet och som anges i led a punkt 12 i avsnitt 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om «körkort», sådan punkten lyder i kommissionens direktiv (EU) 2015/163, användas.

De nationella koder som används endast i Finland, med undantag för landskapet Åland, är

103: Duplettexemplar av «körkort»; i samband med koden antecknas duplettexemplarets ordningsnummer,

105: Tillstånd till undantag,

111: Alkolås,

113 Alkolås på medicinska grunder,

114 Övervakad körrätt, som motsvarar den körrätt som avses i 68 a § 3 mom. i körkortslagen och som gäller i Finland med undantag av Åland,

120: Kategori AM, moped,

121: Kategori AM, lätt fyrhjuling samt traktor i fordonskategori T3 vars konstruktiva hastighet är över 40 och högst 60 km/h, (7.6.2018/433)

131: Begränsad körrätt enligt 5 § 4 mom. i körkortslagen.

7 § (26.11.2015/1367)
Postande av «körkort»

Om förutsättningarna för att lämna ut körkortet är uppfyllda, sökandens identitet har styrkts i enlighet med 9 § 3 mom. i körkortslagen i samband med körkortsförfarandet och det enligt registeruppgifterna inte finns något annat sådant hinder som avses i 26 § 1 mom. i körkortslagen för att posta körkortet, skickas det per post till sökandens adress i Finland, Åland undantaget.

Körkortet skickas inte per post, om sökanden har ett «körkort» som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat eller ett i 60 eller 61 § i körkortslagen avsett «körkort» som utfärdats utomlands och som inte har överlämnats till tillståndsmyndigheten i samband med ansökan. (7.6.2018/433)

8 § (26.11.2015/1367)
Återlämnande av gammalt «körkort» i samband med postandet

Om ett «körkort» skickas per post till en person som har ett tidigare «körkort», ska han eller hon återlämna det tidigare körkortet i enlighet med de anvisningar som bifogats postförsändelsen. Ett «körkort» som återlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

9 § (26.11.2015/1367)
Antecknande av uppgift om utländskt «körkort»

När ett utländskt «körkort» byts ut till ett finländskt «körkort» utan att en ny förarexamen behöver avläggas, ska uppgift om den stat där körkortet utfärdats antecknas på körkortet med landssymbolen om det är fråga om en EU- eller EES-stat, och i första hand med Förenta nationernas landssymbol om det är fråga om någon annan stat.

När ett «körkort» som har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat byts ut, ska de harmoniserade koderna på körkortet överföras till det nya körkortet. (15.12.2016/1200)

10 § (7.6.2018/433)
Återlämnande av «körkort» utfärdat i någon annan stat än en EU- eller EES-stat till den stat där körkortet utfärdats

De i Japan och Schweiz utfärdade «körkort» som byts ut till ett finländskt «körkort» ska med avvikelse från förfarandet i 62 § 3 mom. i körkortslagen återlämnas till den som utfärdat körkortet.

10 a § (7.6.2018/433)
Ömsesidigt erkännande av «körkort» som utfärdats i en EU- och EES-stat

Ett giltigt «körkort» som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett sådant motordrivet fordon för vilket körrätten finns antecknad på det «körkort» som företes i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter, som avses i 59 § 1 mom. i körkortslagen. Även ett «körkort» som ger innehavaren rätt att köra traktor erkänns, om föraren uppfyller de i körkortslagen föreskrivna krav som gäller framförande av traktor.

3 kap (7.6.2018/433)

Förarutbildning

11 § (7.6.2018/433)
Utbildning för första «körkort»

Den utbildning i trafikens grunder som avses i 35 § 1 mom. i körkortslagen omfattar fyra timmar vid avläggande av första «körkort». Den som deltar i förarexamens teoriprov ska visa upp ett intyg över genomgången utbildning för första «körkort». Bestämmelser om det att intyget ska medföras vid körundervisning och övningskörning som sker med undervisningstillstånd finns i 41 § 1 mom. i körkortslagen.

12 § (7.6.2018/433)
Minimimängd körundervisning vid avläggande av första «körkort» för motorcykel. Övningskörning med övningstillstånd

Den övningskörning som avses i 35 § 3 mom. i körkortslagen omfattar minst fem timmar vid avläggande av första «körkort» för motorcykel. Den som deltar i förarexamens körprov ska visa upp ett intyg över genomgången körundervisning.

Om det för avläggande av första «körkort» för motorcykel ansöks om övningstillstånd för motorcykel, ska körundervisningen med avvikelse från 1 mom. dock omfatta fyra timmar. Körundervisningen är ett villkor för beviljande av övningstillstånd.

En utsedd handledare för den övningskörning med övningstillstånd för motorcykel som avses i 46 § 2 mom. i körkortslagen ska stödja sådan övning som sker utifrån de färdigheter som fåtts vid körundervisningen och som främjar en körstil som följer trafikreglerna, är säker och visar ansvar för andra väganvändare. Handledaren ska sörja för att särdragen i anknytning till fordonet och körningen av det samt förarens säkerhetsutrustning beaktas vid övningen och att övningen görs i olika trafiksituationer och trafikmiljöer.

Den motorcykel som används vid övningskörningen och som motsvarar kategorin för den förarexamen som avläggs ska antecknas i övningstillståndet.

13 § (7.6.2018/433)
Minimimängd körundervisning vid avläggande av «körkort» för bil i kategori B

Den körundervisning som avses i 35 § 3 mom. i körkortslagen ska omfatta minst tio timmar vid avläggande av «körkort» för bil i kategori B. Den som deltar i förarexamens körprov ska visa upp ett intyg över genomgången körundervisning.

14 § (7.6.2018/433)
Utbildning för kategori B i upptäckande av risker

Av den utbildning som avses i 35 § 2 mom. i körkortslagen ska minst hälften ges i form av körundervisning. Den som deltar i förarexamens körprov ska visa upp ett intyg över genomgången utbildning.

15 § (7.6.2018/433)
Höjning av motorcykelkörkortskategorin med utbildning

För höjning av en giltig, minst två år tidigare erhållen körrätt för motorcykel i kategori A1 till kategori A2 eller för höjning av en körrätt för kategori A2 till kategori A krävs det sju lektioner, varav två lektioner ska vara teoriundervisning och fem lektioner körundervisning. Utbildningen ska omfatta de innehåll i anknytning till körförberedelser och körning med motorcykel som nämns i punkt 6 i bilaga II till körkortsdirektivet. Utbildningen är ett villkor för beviljande av «körkort».

16 § (7.6.2018/433)
Utbildning i anslutning till körförbud för nya förare

Den i 37 § i körkortslagen avsedda utbildning i anslutning till körförbud för nya förare omfattar fyra timmar.

17 § (7.6.2018/433)
Mängden teoriundervisning vid avläggande av lastbilskörkort

Den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av lastbilskörkort och «körkort» för en fordonskombination i kategori E med lastbil som dragfordon

1) för kategori C1 minst 2 timmar,

2) för kategori C minst 12 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1, minst 10 timmar,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 15 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1E, minst 12 timmar.

(22.11.2018/1023)

Om den som avlägger «körkort» har giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, är den i 36 § 2 mom. i körkortslagen avsedda kompletterande teoriundervisningen

1) för kategori C1 minst 1 timme,

2) för kategori C minst 1 timme,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 5 timmar.

18 § (7.6.2018/433)
Mängd körundervisning vid avläggande av lastbilskörkort

Den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av lastbilskörkort och «körkort» för en fordonskombination i kategori E med lastbil som dragfordon

1) för kategori C1 minst 3 timmar,

2) för kategori C minst 10 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1, minst 7 timmar,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 30 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1E, minst 27 timmar.

(22.11.2018/1023)

Om den som avlägger «körkort» har giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, är den i 36 § 2 mom. i körkortslagen avsedda kompletterande körundervisningen

1) för kategori C1 minst 2 timmar,

2) för kategori C minst 2 timmar,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 10 timmar.

19 § (7.6.2018/433)
Mängd teoriundervisning vid avläggande av «körkort» för buss

Den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av «körkort» för buss och «körkort» för en fordonskombination av buss i kategori E är

1) för kategori D1 minst 15 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori C1 eller C, minst 9 timmar,

2) för kategori D minst 27 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori C1 eller C, minst 15 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori D1, minst 6 timmar,

3) för kategori D1E minst 8 timmar,

4) för kategori DE minst 8 timmar.

Om den som avlägger «körkort» har giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, är den i 36 § 2 mom. i körkortslagen avsedda kompletterande teoriundervisningen

1) för kategori D1 minst 3 timmar,

2) för kategori D minst 5 timmar,

3) för kategori D1E minst 3 timmar,

4) för kategori DE minst 3 timmar.

20 § (7.6.2018/433)
Mängd körundervisning vid avläggande av «körkort» för buss

Den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av «körkort» för buss och «körkort» för en fordonskombination av buss i kategori E är

1) för kategori D1 minst 15 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori C1 eller C, minst 10 timmar,

2) för kategori D minst 40 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori C1 eller C, minst 30 timmar eller, om eleven har en körrätt för kategori D1, minst 15 timmar,

3) för kategori D1E minst 10 timmar,

4) för kategori DE minst 10 timmar.

Om den som avlägger «körkort» har giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, är den i 36 § 2 mom. i körkortslagen avsedda kompletterande körundervisningen

1) för kategori D1 minst 3 timmar,

2) för kategori D minst 10 timmar,

3) för kategori D1E minst 3 timmar,

4) för kategori DE minst 3 timmar.

21 § (7.6.2018/433)
Allmänna krav som gäller körundervisning och övningskörning

Vid avläggande av «körkort» får, med undantag av den körundervisning som avses i 14 §, högst hälften av den minimimängd körundervisning som föreskrivs i detta kapitel för varje kategori ges med simulator.

Vid undervisnings- och övningskörning får personer eller varor inte transporteras mot ersättning.

Vid körundervisning med buss får det utöver eleven och läraren finnas högst sju elever eller personer som hör till undervisningspersonalen med i bussen.

22 § (7.6.2018/433)
Krav på fordon som används för körundervisning och övningskörning

Som undervisningsfordon används

1) en tvåhjulig moped i kategori AM, om undervisningen ges för körrätt för moped,

2) en lätt fyrhjuling eller en traktor i kategori T3 vars högsta konstruktiva hastighet är över 40 kilometer i timmen och högst 60 kilometer i timmen, förutsatt att undervisningen ges för en körrätt för ett sådant fordon i kategori AM,

3) för körrätt för motorcykel

a) en motorcykel som motsvarar körrättskategorin för tvåhjulig motorcykel utan sidovagn, eller

b) en motorcykel som uppfyller kraven på ett examensfordon av motsvarande körrättskategori, om det är fråga om i körkortslagen avsedd undervisning för höjning av körrätt för motorcykel främst till en högre kategori och utan en ny förarexamen,

4) en bil i kategori B, om undervisningen ges för körrätt för kategori B,

5) en lastbil i kategori C1, om undervisningen ges för körrätt för kategori C1,

6) en lastbil i kategori C, om undervisningen ges för körrätt för kategori C,

7) en buss i kategori D1, om undervisningen ges för körrätt för kategori D1,

8) en buss i kategori D, om undervisningen ges för körrätt för kategori D,

9) en fordonskombination i kategori E, om ett fordon i kategori B eller inom grupp 2 som motsvarar undervisningskategorin används som dragbil och om undervisningen ges för körrätt för kategori E,

10) en traktor för vars körrätt av motsvarande kategori övningskörningen sker.

En sådan i 40 § 1 mom. i körkortslagen avsedd pedal som påverkar färdbromsen ska finnas i

1) fordon i kategorierna B, C1 och C och i sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sitsarna är placerade bredvid varandra,

2) motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sitsarna är placerade efter varandra, om läraren eller den som handleder övningskörningen är med i fordonet,

3) i bussar, om eleven inte har en körrätt för lastbil i kategori C.

Den bromspedal som avses i 2 mom. 2 punkten ska påverka fordonets alla hjul. För en dragbil i fordonskombination i kategori E krävs ingen separat bromspedal. I de fordon som avses i 2 mom. 1 punkten ska det dessutom finnas en separat yttre backspegel för läraren och den som handleder övningskörningen.

Den kategorisering av fordon som används i 1 mom. 4–9 punkten motsvarar bestämmelserna om körrätt i 4 § i körkortslagen.

23 § (7.6.2018/433)
Undantag av hälsoskäl för fordon som används i körundervisning och övningskörning eller för deras utrustning

Fordon som används i körundervisning och övningskörning kan vara utrustade med särskilda manöverorgan som underlättar körningen, om det krävs på grund av ett men, en sjukdom eller en skada hos den som avlägger körkortet.

I körundervisning och övningskörning med undervisningstillstånd kan användas ett fordon som är utrustat med särskilda manöverorgan för innehavaren av undervisningstillståndet, förutsatt att utrustningen inte hindrar den som avlägger «körkort» att använda fordonets övriga manöverorgan.

I körundervisning kan i stället för ett tvåhjuligt fordon användas ett trehjuligt fordon, om elevens men, sjukdom eller skada kräver det enligt ett läkarutlåtande. Körrätten ska förenas med ett villkor om rätt att köra trehjuligt fordon.

24 § (7.6.2018/433)
Körundervisning och övningskörning med tvåhjuliga fordon och fordon där sitsarna är placerade efter varandra

Vid körundervisning och övningskörning med moped är det inte tillåtet att transportera personer eller varor. Vid körundervisning och handledning i övningskörning ska den som avlägger körkortet följas genom att köra ett annat fordon.

Vid körundervisning och övningskörning med en motorcykel och med en sådan lätt fyrhjuling och traktor där sitsarna är placerade efter varandra kan läraren eller den som handleder övningskörningen vara med i fordonet eller följa den som avlägger körkortet genom att köra ett annat fordon.

Om den undervisning som avses i 1 eller 2 mom. ges med undervisningstillstånd, får läraren ge körinstruktioner endast till en elev åt gången och vid annan undervisning än undervisning med undervisningstillstånd till högst två elever samtidigt. Begränsningen av elevantalet gäller inte den körundervisning enligt 15 § som ges för höjning av «körkort» för motorcykel.

Vid övningskörning med övningstillstånd för motorcykel är det inte tillåtet att transportera personer eller varor. Förbudet att transportera personer gäller även en i 46 § 2 mom. i körkortslagen avsedd person som handleder övningskörningen.

Vid den körundervisning och övningskörning som avses i 1–3 mom. där läraren eller den som handleder övningskörningen inte är med i fordonet ska körinstruktionerna ges via telefon eller någon annan motsvarande anordning.

25 § (7.6.2018/433)
Förarutbildning som ges med lastbil eller buss

I en läroplan som gäller förarutbildning för grupp 2 fastställs målen och strukturen för samt innehållet i förarutbildningen som ämneshelheter fördelade på de olika delarna i undervisningen, samt fastställs principerna för undervisningen och hur undervisningen ska ordnas i praktiken. I läroplanen fastställs även de undervisningsämnen i körundervisningen för vilka simulatorundervisning är lämplig.

Den undervisning i defensivt körsätt gällande upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer som avses i 36 § 1 mom. i körkortslagen får genomföras som teoriundervisning.

26 § (7.6.2018/433)
Märke för övningsfordon

Det märke som avses i 51 § i körkortslagen ska vara liksidigt och dess sidor ska ha en längd på minst 16 cm och högst 25 cm.

Märket ska fästas på fordonets baksida så att det syns tydligt. Vid körundervisning och övningskörning med motorcykel, moped eller en sådan lätt fyrhjuling eller traktor där sitsarna är placerade efter varandra får märket i stället för på fordonet fästas på ryggen på den som avlägger körkortet så att det syns tydligt. Om läraren eller den som handleder övningskörningen är med i fordonet, ska märket dock fästas på dennes rygg när märket inte finns på fordonet.

Vid körundervisning som ges med tillstånd att driva bilskola ska förutom märket dessutom bilskolans namn vara antecknat på fordonet så att det syns tydligt.

27 § (7.6.2018/433)
Lektionernas längd

En i denna förordning avsedd teoriundervisningslektion ska pågå minst 45 minuter och en körundervisningslektion minst 50 minuter. En lektion kan delas upp i kortare faser, om det är motiverat av undervisningsskäl eller andra motsvarande skäl.

28 § (7.6.2018/433)
Utfärdande av utbildningsintyg

Det utbildningsintyg som avses i 49 § i körkortslagen utfärdas för utbildning eller undervisning vid bilskola av den utbildningsansvariga föreståndaren eller en person som har utsetts av föreståndaren, och för utbildning som getts med stöd av det godkännande som avses i 35 § 5 mom. och 37 § 3 mom. i körkortslagen av en för utbildningen godkänd aktör inom trafiksäkerhetsbranschen. I undervisning med undervisningstillstånd är det den innehavare av undervisningstillståndet som har antecknats i undervisningstillståndet såsom utbildningsintygets utfärdare som ska utfärda utbildningsintyget över den körundervisning som denne gett.

I det utbildningsintyg som utfärdas för körundervisning ska antecknas mängden i timmar av körundervisning med simulator och i det utbildningsintyg som utfärdas för den utbildning som avses i 14 § ska antecknas andelen körundervisning i timmar av utbildningen.

4 kap (7.6.2018/433)

Förarexamen

29 § (7.6.2018/433)
Krav på fordon som används vid examen

Vid körprov och manöverprov ska, utöver de krav som motsvarar examenskategorin, fordon i kategori AM även uppfylla de krav som gäller fordonskategorin. Fordonet ska vara

1) i kategori AM:

a) en tvåhjulig moped vid avläggande av «körkort» för moped,

b) en lätt fyrhjuling eller en traktor som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b i körkortslagen, vid avläggande av «körkort» för dessa,

2) vid avläggande av «körkort» för motorcykel

a) i kategori A1 en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och med en effekt på högst 11 kW, ett effektviktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg och en konstruktiv hastighet av minst 90 km/h samt med en motor som har en cylindervolym på minst 115 cm3, om den är en bränslemotor eller ett effektviktförhållande som är minst 0,08 kW/kg, om den är en elmotor,

b) i kategori A2 en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn, med en effekt på minst 20 eller högst 35 kW, ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggd av ett fordon med mer än dubbla den effekten samt med en motor som har en cylindervolym på minst 245 cm3, om den är en bränslemotor eller ett effekt/viktförhållande som är minst 0,15 kW/kg, om den är en elmotor, (22.10.2020/714)

c) i kategori A en tvåhjulig motorcykel utan sidovagn, med en obelastad vikt på över 175 kg och en effekt på minst 50 kW samt med en motor som har en cylindervolym på minst 595 cm3, om den är en bränslemotor eller ett effekt/viktförhållande på minst 0,25 kW/kg, om den är en elmotor,

3) i kategori B ett fordon i kategori B vars högsta konstruktiva hastighet är minst 100 km/h,

4) i kategori C1 en lastbil i kategori C1

a) vars registrerade totalvikt är minst 4 000 kg,

b) vars längd är minst 5 m,

c) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

d) med låsningsfria bromsar och färdskrivare,

e) i vilken lastutrymmets konstruktion eller lastens lastutrymme är en sluten lådformad konstruktion som är minst lika bred och minst lika hög som förarhytten,

5) i kategori C en lastbil i kategori C

a) vars registrerade totalvikt är minst 12 000 kg och faktiska totalvikt minst 10 000 kg,

b) vars längd är minst 8 m,

c) vars bredd är minst 2,40 m,

d) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

e) med låsningsfria bromsar, en växellåda med vilken föraren kan välja den växel som ska användas samt en färdskrivare,

f) i vilken lastutrymmets konstruktion eller lastens lastutrymme är en sluten lådformad konstruktion som är minst lika bred och minst lika hög som förarhytten,

6) i kategori D1 en buss i kategori D1

a) vars registrerade totalvikt är minst 4 000 kg,

b) vars längd är minst 5 m och högst 8 m,

c) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

d) med låsningsfria bromsar och färdskrivare,

7) i kategori D en buss i kategori D

a) vars registrerade totalvikt är minst 10 000 kg,

b) vars längd är minst 10 m,

c) vars bredd är minst 2,40 m,

d) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

e) med låsningsfria bromsar och färdskrivare,

8) i kategori BE en fordonskombination av ett fordon i kategori B och en släpvagn

a) vars sammanräknade registrerade totalvikt är över 3 500 kg,

b) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 100 km/h,

c) med en släpvagn vars totalvikt är minst 1 000 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg,

d) där släpvagnens karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst lika brett och minst lika högt som dragbilens förarhytt, eller smalare under förutsättning att föraren kan se bakåt endast genom att använda de yttre backspeglarna,

9) i kategori C1E en fordonskombination av en lastbil i kategori C1E och en släpvagn

a) vars längd är minst 8 m,

b) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

c) med en släpvagn vars registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg,

d) där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst lika brett och minst lika högt som dragbilens förarhytt, eller smalare under förutsättning att föraren kan se bakåt endast genom att använda de yttre backspeglarna,

10) i kategori CE en fordonskombination av en lastbil i kategori C och en släpvagn

a) vars registrerade totalvikt är minst 20 000 kg och faktiska totalvikt minst 15 000 kg,

b) vars längd är minst 14 m,

c) vars bredd är minst 2,4 m,

d) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

e) med en släpvagn vars längd är minst 7,5 m,

f) med låsningsfria bromsar, en växellåda med vilken föraren kan välja den växel som ska användas samt en färdskrivare,

g) där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst lika brett och minst lika högt som dragbilens förarhytt,

11) i kategori D1E en fordonskombination av en buss i kategori D1 och en släpvagn

a) med en släpvagn vars högsta registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg,

b) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

c) där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst 2 m brett och minst 2 m högt,

12) i kategori DE en fordonskombination av en buss i kategori D och en släpvagn

a) med en släpvagn vars högsta registrerade totalvikt är minst 1 250 kg och faktiska totalvikt minst 800 kg,

b) vars bredd är minst 2,40 m,

c) vars högsta konstruktiva hastighet är minst 80 km/h,

d) där lastutrymmets karosseriarrangemang eller lastens lastutrymme är minst 2 m brett och minst 2 m högt,

Vid de körprov som avses i 7 § 4 mom. i körkortslagen används en fordonskombination i kategori B där dragbilen är en bil i kategori B, släpvagnens totalvikt över 750 kg samt dragbilens och släpvagnens sammanräknade totalvikt är över 3 500 kg, men högst 4 250 kg.

Vid körprov kan i stället för ett tvåhjuligt fordon användas ett trehjuligt fordon, om elevens men, sjukdom eller skada förutsätter det enligt ett läkarutlåtande. Körrätten ska begränsas till ovannämnda fordon.

Kravet i 1 mom. 4 punkten underpunkt a som gäller examensfordon i kategori C1 och kravet om färdskrivare i underpunkt d tillämpas inte, om den som avlägger examen har en sjukdom eller skada som gör att denne endast kan köra sådana fordon som är utrustade med särskilda manöverorgan och som på grund av totalvikten på fordonets utrustning hör till kategori C1. Sökanden ska visa detta genom ett läkarutlåtande och vid behov genom ett intyg över avlagt körprov. Körrätten ska begränsas till det berörda fordonet eller till en sådan kombination i kategori E vid andra körningar än de som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

Examensfordon ska uppfylla kraven enligt 22 § som gäller utrustningen i de fordon som används i körundervisning och övningskörning.

30 § (7.6.2018/433)
Villkor för att få delta i förarexamen

Ett villkor för att få delta i körprov är att det teoriprov som motsvarar examenskategorin och kategorin för fordon i kategori AM har avlagts högst ett år tidigare. Detta gäller även deltagande i manöverprov, om körprovet endast innefattar manöverprov. Om det utöver körningen i trafiken avläggs ett separat manöverprov vid körprovet, ska manöverprovet avläggas före andra körprov och högst ett år tidigare.

Vid avläggande av «körkort» för lastbil och buss uppfyller intyget över genomgången förarutbildning som kompletterar yrkeskompetensen det krav om deltagande i examen som avses i 54 § 1 mom. 4 punkten i körkortslagen, förutsatt att grundläggande yrkeskompetens har uppnåtts och yrkeskompetensbeviset har utfärdats minst ett år före examenstillfället och den som deltar i examen inte under det närmast föregående året har avlagt någon annan examen i lastbils- eller busskategorin inom kompletterande utbildning. Detta gäller även en förare för vilken det enligt bestämmelserna om yrkeskompetens och på grundval av förarens hävdande av sina tidigare rättigheter inte särskilt krävs förvärvande av grundläggande yrkeskompetens, förutsatt att den yrkeskompetens som baserar sig på genomgången fortbildning är i kraft och föraren inte under året före examenstillfället har avlagt någon annan examen i lastbils- eller busskategorin inom kompletterande utbildning.

31 § (7.6.2018/433)
Avläggande av förarexamen i vissa fall

Om förarexamen eller körprovet avläggs på uppmaning av polisen eller för utredande av körförmågan i fråga om en körkortsinnehavare som meddelats körförbud tills vidare, eller om det krävs för att förnya körkortet eller byta ut ett utländskt «körkort», ska examen avläggas i den på körkortet angivna kategori som innebär den mest omfattande körrätten eller som innebär den mest omfattande körrätten av de kategorier som körkortsinnehavaren vill behålla.

För bibehållande av körrätten för bil ska examen eller körprovet avläggas i kategori CE, om körkortet innefattar den kategorin, och i annat fall i kategori D eller DE, om körkortet innefattar någon av dessa kategorier.

Om körkortet ger rätt att köra både bil och motorcykel, ska examen eller körprovet avläggas separat för körrätt för motorcykel när ett utländskt «körkort» byts ut och det för detta krävs att examen avläggs, men i övrigt endast om polisen bestämmer det eller om det förutsätts eller rekommenderas i ett läkarutlåtande.

32 § (7.6.2018/433)
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen ska styrka sin identitet och visa upp

1) ett utbildningsintyg, om undervisningen eller utbildningen utgör ett villkor för att få avlägga examen,

2) samtycke av vårdnadshavare, om det krävs enligt 9 § 2 mom. eller 46 § 2 mom. i körkortslagen,

3) en utredning över ett tidigare i Finland beviljat «körkort» eller ett utländskt «körkort», om detta utgör ett villkor för att få delta i examen,

4) ett intyg utfärdat av en yrkesläroanstalt över att den studerande har fått utbildning enligt 5 § 6 mom. i körkortslagen, om examen avläggs för att få ett sådant «körkort» som avses i det nämnda momentet,

5) förarens yrkeskompetensbevis för den yrkeskompetens som avses i 5 § 1 mom. 7 punkten eller 9 punkten underpunkt a i körkortslagen eller ett «körkort» med en anteckning om yrkeskompetensen, eller ett intyg över utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och avlagt prov i anslutning till den,

6) av ett för utbildning för grundläggande yrkeskompetens godkänt utbildningscentrum utfärdat dokument om godkännande enligt 5 § 2 mom. i körkortslagen samt ett intyg av utbildningscentrumet över att den som deltar i examen har den utbildning som avses i 3 mom., om examen avläggs för en körrätt för de körningar som avses i det nämnda momentet,

7) en sådan uppmaning av polisen eller ett sådant läkarutlåtande som avses i 31 §, om examen eller körprovet grundar sig på uppmaningen eller läkarutlåtandet samt dessutom «körkort», om det har utfärdats någon annanstans än i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten ska ett intyg över utbildning i upptäckande av risker visas upp först då körprovet för kategori B inleds.

Vid avläggande av första «körkort» för motorcykel ska den körundervisning som krävs bevisas vara genomgången genom att visa upp ett i 1 mom. 1 punkten avsett utbildningsintyg över körundervisningen enligt 12 § 1 mom. samt dessutom ett övningstillstånd för motorcykel, om den som deltar i examen har beviljats ett övningstillstånd.

När ett utländskt «körkort» byts ut eller när ett «körkort» förnyas ska den som deltar i examen ha ett sådant körkortstillstånd som avses i 3 kap. i körkortslagen.

33 § (7.6.2018/433)
Emottagande av körprov i vissa fall samt körprovets längd

Körprov med motorcykel och med en lätt fyrhjuling i kategori AM och en traktor där sitsarna är placerade efter varandra kan tas emot genom att följa eleven i ett annat fordon. När förarprövaren inte är med i fordonet vid körprovet, ska denne kommunicera med eleven via telefon eller någon annan motsvarande anordning.

Körprovets längd är

1) i kategorierna AM, A1, A2, A och BE minst 45 minuter,

2) i kategori B minst 60 minuter,

3) i de övriga kategorierna minst 60 minuter.

Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten gäller endast körprov som avläggs med sådana fordon i kategori AM som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b i körkortslagen.

Om körprovet avläggs för en körrätt för en fordonskombination i kategori B som är tyngre än vad som föreskrivs i 7 § 4 mom., är körprovets längd minst 45 minuter.

5 kap

Särskilda bestämmelser

34 §
Anmälningar i anslutning till bilskoleverksamhet

Anmälningar enligt 81 § 1 och 2 mom. i körkortslagen om förändringar i fullgörandet av den utbildningsansvariga föreståndarens uppdrag ska göras senast inom en månad från det att den utbildningsansvariga föreståndaren har upphört med att sköta sina uppgifter. En underrättelse enligt 81 § 3 mom. i körkortslagen om att verksamheten vid bilskolan upphör ska göras senast en månad från det att verksamheten upphörde.

35 §
Ikraftträdande

Med de undantag som föreskrivs i 2 och 3 mom. träder denna förordning i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 och 7 punkten, 11 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 3 och 5 mom., 12 § 1 mom. 1 punkten, 12 § 3 och 6 mom., 13 och 21 §, 22 § 2 mom. 1, 3–5 och 8 punkten, 23 §, 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 24 § 3 och 4 mom., 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 25 § 2 och 3 mom., 26 och 27 §, 29 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 30 §, 31 § 1 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom. 1 punkten, 32 § 3 mom., 33 § 2 mom., 33 § 3 mom. 1 punkten underpunkt c, 33 § 4 mom. 1 punkten samt 34 § träder i kraft redan den 1 juni 2011.

Bestämmelsen i 33 § 3 mom. 2 punkten träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

36 § (7.6.2018/433)

36 § har upphävts genom F 7.6.2018/433.

37 § (7.6.2018/433)

37 § har upphävts genom F 7.6.2018/433.

38 §
Övergångsbestämmelser som gäller förarexamen och förarutbildning för tunga fordon

1 mom. har upphävts genom F 7.6.2018/433. (7.6.2018/433)

Med avvikelse från 24 § 1 mom. 5 punkten får som skolfordon i kategori C1 fram till den 9 september 2021 användas en lastbil i kategori C och med avvikelse från 24 § 1 mom. 9 punkten som skolfordon för kategori C1E användas en fordonskombination med en dragbil i kategori C, under förutsättning att fordonskombinationens registrerade totalvikt understiger 20 000 kilogram och den reella totalvikten understiger 15 000 kilogram.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

Bilagan har upphävts genom F 15.12.2016/1200.

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2012/1 år 2013:

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

Förarutbildning i kategori C eller CE som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori C1 eller C1E, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori C eller CE.

Förarutbildning i kategori D eller DE som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori D1 eller D1E, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori D eller DE.

Förarutbildning i kategori A som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft godkänns under ett års tid från förordningens ikraftträdande såsom utbildning som krävs för att få delta i examen för kategori A2, om personen inte uppfyller ålderskravet för att få delta i examen för kategori A.

Om ett «körkort» som avses i 10 a § 1 mom. har erhållits i enlighet med de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande, är ett ömsesidigt erkännande av körkortet i kraft så länge körkortet gäller, dock högst till och med den 18 januari 2033. På förlängning av giltighetstiden för «körkort» efter den 18 januari 2033 för en person som är varaktigt bosatt i Finland, liksom på utfärdande av «körkort» i stället för ett försvunnet «körkort» som har utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat och vars giltighet fortsätter efter nämnda tidpunkt tillämpas bestämmelserna i 106 § 1 mom. i körkortslagen om förlängning av giltighetstiden och om utfärdande av duplett av «körkort».

Kommissionens direktiv 2012/36/EU (32012 L 0036); EUT L 321, 20.11.2012, s. 54

5.12.2013/850:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

Komissionens direktiv 2012/36/EU (32012 L 0036); EUT L 321, 20.11.2012, s. 54

19.12.2013/1060:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

5.3.2015/185:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

15.10.2015/1264:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Kommissionens direktiv 2014/85/EU (32014L0085); EUT L 194, 2.7.2014 s. 10

26.11.2015/1367:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

30.12.2015/1617:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

15.12.2016/1200:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Kommissionens direktiv (EU) 2015/653(32015L0653); EUT L 107; 25.4.2015, s. 68

7.6.2018/433:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

22.11.2018/1023:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Om den som deltar i förarexamen för kategori C har avlagt körrätt för kategori C1 innan den här förordningen träder i kraft, uppgår, med avvikelse från 17 § 1 mom. 2 punkten, den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 3 timmar och, med avvikelse från 18 § 1 mom. 2 punkten, den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 5 timmar.

Om den som deltar i förarexamen för kategori CE har avlagt körrätt för kategori C1E innan den här förordningen träder i kraft, uppgår, med avvikelse från 17 § 1 mom. 4 punkten, den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen, till minst 7 timmar och, med avvikelse från 18 § 1 mom. 4 punkten, den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 20 timmar.

19.12.2018/1215:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

22.10.2020/714:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

Kommissionens direktiv (EU) 2020/612 (32020L0612); EUT L 141; 5.5.2020, s. 9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.