Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

6.5.2011/419

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (18.1.2019/88)
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och dataskyddslagen (1050/2018) tillämpas på behandlingen av personuppgifter och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) information om skogstillgångar lägesbundna uppgifter om skogar och om skötseln och användningen av dem,

2) skogliga data uppgifter om förvaltningsärenden som behandlas vid skogscentralen, information om skogstillgångar samt uppgifter om fastigheter och skogscentralens kunder enligt vad som föreskrivs nedan,

3) figur ett område som har avgränsats i syfte att uppnå en så stor homogenitet som möjligt med tanke på ståndort, trädbestånd och eventuellt behov av åtgärder,

4) provyta lägesbestämt objekt som används vid insamling av information om skogstillgångar för att klarlägga ett bestånds särdrag,

5) enskild markägare en sådan enskild markägare som avses i lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk, och

6) kund enskilda markägare, deras ombud och andra aktörer inom skogsbranschen som är i kontakt med skogscentralen i ärenden i anslutning till offentliga förvaltningsuppgifter.

3 §
Systemet för skoglig information och dess användningsändamål

Systemet för skoglig information består av ett informationssystem med skogliga data som skogscentralen förvaltar med hjälp av automatisk databehandling samt dokument och annat motsvarande informationsmaterial om skogliga data som inte har införts i digital form i det informationssystem som förvaltas med hjälp av automatisk databehandling.

Informationssystemet används för skötseln av skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter finns i 8 § i lagen om Finlands skogscentral (418/2011).

Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och information som riktar sig till enskilda markägare samt för annat främjande av skogsbruket. (21.12.2016/1327)

4 §
Informationssystemets innehåll och användningsändamål

Informationssystemet består av

1) uppgifter om förvaltningsärenden i anslutning till de offentliga förvaltningsuppgifter som anges i 8 § i lagen om Finlands skogscentral,

2) sådan information om skogstillgångar som gäller fysiska personer,

3) sådana uppgifter om ägande och besittning av fastigheter som gäller fysiska personer, och

4) sådana kunduppgifter som gäller fysiska personer.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten får behandlas för uppdatering av information om skogstillgångar. De personuppgifter som avses i 1 mom. 2–4 punkten får behandlas i samband med utbildning och information som riktar sig till enskilda markägare. De uppgifter som avses i 1 mom. får behandlas för skötseln av skogscentralens förvaltningsuppgifter, i samband med rådgivning som riktar sig till enskilda markägare och i samband med skogscentralens planerings- och utredningsuppgifter i anslutning till hållbar skötsel och användning av skogarna samt i samband med annat motsvarande främjande av skogsbaserade näringar, bevarandet av skogarnas mångfald och det övriga miljöskyddet inom skogsbruket. De uppgifter som avses i 1 mom. får också behandlas för statistiska ändamål och för att producera annat informationsmaterial, där uppgifter om en enskild person inte kan identifieras.

Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är skogliga data om trädbestånd, jordmån, ståndort, läge och geometri, areal, begränsningar av användning, mångfald och andra särdrag i fråga om en figur eller något annat geografiskt avgränsat skogsområde samt skogliga data om förslag som gäller skogsskötsel, naturvård, avverkning och andra åtgärder eller redan vidtagna åtgärder samt andra skogliga data som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt 2 mom. Uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten är fastighetens ägare, en samägd fastighets samägare och ombud, ägarandelen, dagen då ett äganderättsförhållande har inletts och upphört samt andra sådana uppgifter om ägande och besittning av fastigheter som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 2 mom. Uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten är namn- och adressuppgifter samt andra kontaktuppgifter, personbeteckning, företags- och organisationsnummer, modersmål, bankförbindelse, kundens förhållande till fastigheten, förbud och samtycken som gäller utlämnande av personuppgifter samt andra kunduppgifter som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 2 mom.

I informationssystemet får dessutom sådana uppgifter registreras som behövs med tanke på informationssystemets användningsändamål och som inte är personuppgifter. På offentligheten för och utlämnandet av de uppgifter som avses i detta moment tillämpas vad som föreskrivs om myndigheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Sammanföring av uppgifter

Geografisk information och annat material som producerats av myndigheter samt av företag och andra aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet får sammanföras med uppgifter i informationssystemet och i övrigt behandlas i informationssystemet till den del det behövs för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 4 § 2 mom.

6 § (21.12.2016/1327)
Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter

Registeransvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. (12.1.2018/66)

Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt. (12.1.2018/66)

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att med hjälp av teknisk anslutning se uppgifterna i informationssystemet i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter. De har inte rätt att registrera eller ändra uppgifter i informationssystemet.

7 §
Uppgifternas korrekthet

Informationen om skogstillgångar grundar sig på uppskattningar, mätningar, kartläggningar och kalkyler som görs med olika metoder. Uppgifternas exakthet får variera beroende på vilka uppgifter det är fråga om, vilken metod som har använts vid insamlingen av uppgifterna och från vilken tidpunkt uppgifterna är. Informationen om skogstillgångar får inte innehålla väsentliga brister, fel eller feltolkningar. I informationssystemet ska registreras uppgifter om vilken datainsamlingsmetod eller uppgiftskälla som använts samt uppgiftens datum.

Information om skogstillgångar som har registrerats i informationssystemet ska uppdateras regelbundet med beaktande av målområdets egenskaper samt skogscentralens tillgängliga personresurser och ekonomiska resurser och behovet av att använda uppgifterna i anslutning till skötseln av skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

Informationen om skogstillgångar ska uppdateras på grundval av ansökningar och anmälningar som inkommit i samband med skötseln av skogscentralens förvaltningsärenden. Därtill kan informationen om skogstillgångar uppdateras även på grundval av andra uppgifter som lämnats till skogscentralen, om uppgifterna enligt skogscentralens bedömning inte innehåller väsentliga brister, fel eller feltolkningar. Den registeransvarige är inte ansvarig för att dessa uppgifter eller uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. Den registeransvarige ansvarar dock för att uppgifterna är korrekta till den del en anställd vid skogscentralen har kontrollerat uppgifternas riktighet i samband med en inspektion i terrängen. (12.1.2018/66)

Till den registerbeskrivning som ska göras upp över informationssystemet ska i möjligaste mån fogas en beskrivning av tillförlitligheten och exaktheten hos de uppgifter som fåtts genom olika metoder för skogsuppskattning.

Utöver vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller i fråga om korrektheten hos information om skogstillgångar vad som bestäms i artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen. (18.1.2019/88)

8 §
Utlämnande av offentliga uppgifter genom teknisk anslutning

Offentliga uppgifter i informationssystemet får lämnas ut genom teknisk anslutning till myndigheter och andra organ som sköter myndighetsuppgifter för skötseln av en lagstadgad uppgift eller skyldighet.

Offentliga uppgifter i informationssystemet får lämnas ut genom teknisk anslutning för kommersiella ändamål eller andra godtagbara ändamål som anknyter till skogsbruk, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. (12.1.2018/66)

9 § (12.1.2018/66)
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, om inte markägaren har förbjudit det. Som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter får användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. Som urvalskriterier för kontaktuppgifterna får dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna.

Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det marknadsföringssyfte som uppgetts. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation om inte förutsättningarna i 24 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014) uppfylls.

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelser, om den registrerade inte har förbjudit det. (18.1.2019/88)

10 § (12.1.2018/66)

10 § har upphävts genom L 12.1.2018/66.

11 § (18.1.2019/88)
Utlämnande av uppgifter för forskning

Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för historisk eller vetenskaplig forskning.

Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för genomförande av lärdomsprov, om utlämnandet av uppgifterna kan anses vara behövligt på grundval av en forskningsplan och om det finns en ansvarig ledare eller en grupp som ansvarar för forskningsarbetet. En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är att uppgifter om enskilda personer inte röjs för utomstående och att uppgifterna förstörs när de inte längre behövs för forskningen eller för att säkerställa riktigheten av forskningsresultaten. Under samma förutsättningar får uppgifter även lämnas ut för annan forskning som inte kan anses vara vetenskaplig forskning. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet där uppgifterna kan utnyttjas, tillämpas 9 § 3 mom. på utlämnandet av uppgifter.

12 § (12.1.2018/66)

12 § har upphävts genom L 12.1.2018/66.

13 §
Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter

Ansökan om utlämnande av uppgifter görs skriftligen hos skogscentralen.

Beslut i ärenden som gäller utlämnande av uppgifter fattas av den registeransvarige på föredragning av en anställd som sköter uppgifter i anslutning till registerföringen.

Personuppgifter ur systemet för skoglig information får lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form, om förutsättningarna för att lämna ut uppgifter enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls. Utöver vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. i den lagen, ska den som begär uppgifter till ansökan foga ett register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen, om uppgifterna registreras i mottagarens personregister för att användas under en längre tid. (18.1.2019/88)

Till beslut om utlämnande av uppgifter ska det fogas sådana villkor och begränsningar för användningen av uppgifterna som behövs för att skydda uppgifterna.

13 a § (12.1.2018/66)
Öppnande av teknisk anslutning

På öppnande av en teknisk anslutning tillämpas det förfarande som föreskrivs i 13 §.

En teknisk anslutning kan öppnas om den registeransvarige genom beslut har registrerat mottagaren som användare av skogscentralens elektroniska tjänst och godkänt den grund som mottagaren har uppgett för behandlingen av personuppgifterna. Till beslutet ska fogas ett villkor om att mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphör samt andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.

Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de villkor och begränsningar som fogats till registreringsbeslutet.

13 b § (12.1.2018/66)
Öppnande av teknisk anslutning på basis av samtycke

En teknisk anslutning kan öppnas utan att något separat beslut fattats om godkännandet av den grund som mottagaren uppgett för behandlingen av personuppgifterna, om markägaren har gett sitt samtycke i den elektroniska tjänst som skogscentralen tillhandahåller. På förfarandet för registrering som användare av skogscentralens elektroniska tjänst tillämpas bestämmelserna i 13 a §.

Den registeransvarige ska se till att markägaren innan denne lämnar sitt samtycke får information om de villkor och begränsningar som ställs på mottagaren i fråga om användningen av uppgifterna samt om det sätt på vilket ett samtycke kan återkallas och annan information som markägaren behöver för att utöva sina rättigheter som markägare.

13 c § (12.1.2018/66)
Användning av uppgifter som lämnats ut

Uppgifter som har lämnats ut ur systemet för skoglig information får användas bara för det ändamål för vilket de har lämnats ut. Uppgifter får lämnas vidare till en utomstående endast om det föreskrivs om detta i lag eller om markägaren har gett sitt samtycke till detta eller om skogscentralen i sitt beslut om utlämnande av uppgifterna uttryckligen har gett tillstånd till detta. Skogscentralen får inte ge tillstånd till en behandling av uppgifter som avviker från det ursprungliga användningsändamålet för systemet för skoglig information.

13 d § (12.1.2018/66)
Utlämnande av miljöinformation

Miljöinformation får lämnas ut ur systemet för skoglig information i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Miljöinformationen får också lämnas ut genom en teknisk anslutning. Med miljöinformation avses

1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön,

2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer,

3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt

4) information om tillståndet för kulturplatser och byggnader i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten.

Den som begär uppgifterna behöver inte motivera sin begäran. Då får den miljöinformation som begärs inte specificeras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Den för vilken det med stöd av markägarens samtycke har öppnats en teknisk anslutning till systemet för skoglig information har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning lämna i 1 mom. avsedd miljöinformation vidare till utomstående.

13 e § (12.1.2018/66)
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna:

1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo,

2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet,

3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet,

4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt

5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt.

Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt. Uppgifterna kan lämnas till Skogscentralen via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form.

14 §
Redogörelse för uppgifternas korrekthet

När uppgifter i informationssystemet lämnas ut till utomstående ska det till beslutet fogas en redogörelse för vilka fel uppgifterna kan innehålla. I redogörelsen ska det hänvisas till de krav på korrekthet i uppgifterna som anges i 7 §.

Registrerade ska ges en redogörelse enligt 1 mom. när de utnyttjar sin rätt till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. (18.1.2019/88)

14 a § (12.1.2018/66)
Information till mottagaren

När miljöinformation lämnas ut med stöd av 13 d § ska mottagaren informeras om att bestämmelserna om skydd av personuppgifter blir tillämpliga om miljöinformationen kopplas samman med uppgifter om fysiska personer.

15 §
Förvaring och utplåning av uppgifter

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten utplånas ur informationssystemet senast tio år efter det att uppgifterna om en kund senast har behandlats. En uppgift utplånas dock inte när det är nödvändigt att bevara den för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag eller för att ett ärende är under behandling. Uppgiften ska utplånas ur informationssystemet så snart det inte längre finns någon lagstadgad grund att behandla den.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. utplånas sådana uppgifter enligt 4 § 1 mom. 4 punkten som inte behövs för behandlingen av de förvaltningsärenden som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten senast fem år efter det att de nämnda uppgifterna senast har behandlats.

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten bevaras varaktigt i informationssystemet. Även sådana uppgifter som en markägare eller en person som markägaren har befullmäktigat frivilligt har lämnat för registrering i informationssystemet bevaras varaktigt. När en sådan uppgift uppdateras, ska dock den tidigare motsvarande uppgiften utplånas ur informationssystemet. Om behandlingen av en tidigare uppgift behövs för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag eller för att ett ärende är under behandling, ska uppgiften inte utplånas. Uppgiften ska utplånas ur informationssystemet så snart det inte längre finns någon lagstadgad grund att behandla den.

16 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över registerföringen hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter.

Dataombudsmannen övervakar behandlingen av personuppgifter enligt denna lag inom ramen för sin behörighet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Vid ikraftträdandet av denna lag är den som varit anställd som myndighetschef som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) eller en person som förordnats av jord- och skogsbruksministeriet registeransvarig vid regionenheten tills enheten har anpassat sin verksamhet till bestämmelserna om utövning av offentlig makt i lagen om Finlands skogscentral. Anställda som vid ikraftträdandet av denna lag har tjänstgjort vid den enhet för myndighetsuppgifter som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral sköter uppgifter i anslutning till registerföringen vid regionenheten under den tid som nämns ovan i detta moment.

Vad som i 6 § 2 mom. föreskrivs om rätten att använda uppgifter i informationssystemet tillämpas från och med den 1 januari 2014. Före nämnda datum kan användningsrätt beviljas en person som arbetar inom skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet till uppgifter som behövs för skötseln av kundförhållanden i samband med skogscentralens affärsverksamhet. Användningsrätt kan dock inte beviljas efter det att informationssystemet för skogscentralens affärsverksamhet har avskilts från systemet för skoglig information.

Skogscentralen ska se till att de informationssystem som tidigare förvaltats av de skogscentraler som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral stämmer överens med denna lag före utgången av 2014. Innan ett informationssystem enligt denna lag tas i bruk ska skogscentralen se till att de registrerade kan få uppgifter om den registeransvarige, ändamålet med behandlingen av personuppgifter och vart uppgifter i regel lämnas ut samt uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 261/2010, JsUB 30/2010, RSv 324/2010

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.2012/468:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2012.

RP 12/2012,, JsUB 2/2012, RSv 57/2012

30.12.2014/1422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 191/2014, JsUB 27/2014, RSv 241/2014

29.1.2016/110:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2016.

RP 27/2015, JsUB 10/2015, RSv 88/2015

21.12.2016/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 223/2016, JsUB 21/2016, RSv 222/2016

12.1.2018/66:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 170/2017, JsUB 11/2017, RSv 173/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (32003L0004); EUT L 41, 14.2.2003, s. 26

18.1.2019/88:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.