Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

6.5.2011/419

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (4.6.2021/493)
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar. På informationshanteringen och användningen av informationssystemet tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) till den del lagen tillämpas på självständiga offentligrättsliga inrättningar. På utlämnande av uppgifter med hjälp av en digital tjänst tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) information om skogstillgångar lägesbundna uppgifter om skogar och om skötseln och användningen av dem,

2) skogliga data uppgifter om förvaltningsärenden som behandlas vid skogscentralen, information om skogstillgångar samt uppgifter om fastigheter och skogscentralens kunder enligt vad som föreskrivs nedan,

3) figur ett område som har avgränsats i syfte att uppnå en så stor homogenitet som möjligt med tanke på ståndort, trädbestånd och eventuellt behov av åtgärder,

4) provyta lägesbestämt objekt som används vid insamling av information om skogstillgångar för att klarlägga ett bestånds särdrag,

5) enskild markägare en sådan enskild markägare som avses i lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk, och

6) kund enskilda markägare, deras ombud och andra aktörer inom skogsbranschen som är i kontakt med skogscentralen i ärenden i anslutning till offentliga förvaltningsuppgifter.

3 §
Systemet för skoglig information och dess användningsändamål

Systemet för skoglig information består av ett informationssystem med skogliga data som skogscentralen förvaltar med hjälp av automatisk databehandling samt dokument och annat motsvarande informationsmaterial om skogliga data som inte har införts i digital form i det informationssystem som förvaltas med hjälp av automatisk databehandling.

Informationssystemet används för skötseln av skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter finns i 8 § i lagen om Finlands skogscentral (418/2011).

Skogscentralen får använda informationssystemet för utbildning, rådgivning och information som riktar sig till enskilda markägare samt för annat främjande av skogsbruket. (21.12.2016/1327)

4 §
Informationssystemets innehåll och användningsändamål

Informationssystemet består av

1) uppgifter om förvaltningsärenden i anslutning till de offentliga förvaltningsuppgifter som anges i 8 § i lagen om Finlands skogscentral,

2) sådan information om skogstillgångar som gäller fysiska personer,

3) sådana uppgifter om ägande och besittning av fastigheter som gäller fysiska personer, och

4) sådana kunduppgifter som gäller fysiska personer.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten får behandlas för uppdatering av information om skogstillgångar. De personuppgifter som avses i 1 mom. 2–4 punkten får behandlas i samband med utbildning och information som riktar sig till enskilda markägare. De uppgifter som avses i 1 mom. får behandlas för skötseln av skogscentralens förvaltningsuppgifter, i samband med rådgivning som riktar sig till enskilda markägare och i samband med skogscentralens planerings- och utredningsuppgifter i anslutning till hållbar skötsel och användning av skogarna samt i samband med annat motsvarande främjande av skogsbaserade näringar, bevarandet av skogarnas mångfald och det övriga miljöskyddet inom skogsbruket. De uppgifter som avses i 1 mom. får också behandlas för statistiska ändamål och för att producera annat informationsmaterial, där uppgifter om en enskild person inte kan identifieras.

Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är skogliga data om trädbestånd, jordmån, ståndort, läge och geometri, areal, begränsningar av användning, mångfald och andra särdrag i fråga om en figur eller något annat geografiskt avgränsat skogsområde samt skogliga data om förslag som gäller skogsskötsel, naturvård, avverkning och andra åtgärder eller redan vidtagna åtgärder samt andra skogliga data som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt 2 mom. Uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten är fastighetens ägare, en samägd fastighets samägare och ombud, ägarandelen, dagen då ett äganderättsförhållande har inletts och upphört samt andra sådana uppgifter om ägande och besittning av fastigheter som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 2 mom. Uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten är namn- och adressuppgifter samt andra kontaktuppgifter, personbeteckning, företags- och organisationsnummer, modersmål, bankförbindelse, kundens förhållande till fastigheten, förbud och samtycken som gäller utlämnande av personuppgifter samt andra kunduppgifter som är nödvändiga för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 2 mom.

I informationssystemet får dessutom sådana uppgifter registreras som behövs med tanke på informationssystemets användningsändamål och som inte är personuppgifter. På offentligheten för och utlämnandet av de uppgifter som avses i detta moment tillämpas vad som föreskrivs om myndigheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Sammanföring av uppgifter

Geografisk information och annat material som producerats av myndigheter samt av företag och andra aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet får sammanföras med uppgifter i informationssystemet och i övrigt behandlas i informationssystemet till den del det behövs för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 4 § 2 mom.

6 § (4.6.2021/493)
Registerföring och Livsmedelsverkets rätt att få uppgifter

Personuppgiftsansvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter.

Den personuppgiftsansvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt.

Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur systemet för skoglig information få de uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

7 §
Uppgifternas korrekthet

Informationen om skogstillgångar grundar sig på uppskattningar, mätningar, kartläggningar och kalkyler som görs med olika metoder. Uppgifternas exakthet får variera beroende på vilka uppgifter det är fråga om, vilken metod som har använts vid insamlingen av uppgifterna och från vilken tidpunkt uppgifterna är. Informationen om skogstillgångar får inte innehålla väsentliga brister, fel eller feltolkningar. I informationssystemet ska registreras uppgifter om vilken datainsamlingsmetod eller uppgiftskälla som använts samt uppgiftens datum.

Information om skogstillgångar som har registrerats i informationssystemet ska uppdateras regelbundet med beaktande av målområdets egenskaper samt skogscentralens tillgängliga personresurser och ekonomiska resurser och behovet av att använda uppgifterna i anslutning till skötseln av skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

Informationen om skogstillgångar ska uppdateras på grundval av ansökningar och anmälningar som inkommit i samband med skötseln av skogscentralens förvaltningsärenden. Därtill kan informationen om skogstillgångar uppdateras även på grundval av andra uppgifter som lämnats till skogscentralen, om uppgifterna enligt skogscentralens bedömning inte innehåller väsentliga brister, fel eller feltolkningar. Den registeransvarige är inte ansvarig för att dessa uppgifter eller uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. Den registeransvarige ansvarar dock för att uppgifterna är korrekta till den del en anställd vid skogscentralen har kontrollerat uppgifternas riktighet i samband med en inspektion i terrängen. (12.1.2018/66)

Till den registerbeskrivning som ska göras upp över informationssystemet ska i möjligaste mån fogas en beskrivning av tillförlitligheten och exaktheten hos de uppgifter som fåtts genom olika metoder för skogsuppskattning.

Utöver vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller i fråga om korrektheten hos information om skogstillgångar vad som bestäms i artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen. (18.1.2019/88)

8 § (4.6.2021/493)

8 § har upphävts genom L 4.6.2021/493.

9 § (4.6.2021/493)
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk eller för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte markägaren har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder.

Kontaktuppgifterna för de personer som avses i 48 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om samfällda skogar (109/2003) får lämnas ut för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökning eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte personen har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna användas arealen, läget, huvudträdslaget och trädbeståndets genomsnittliga volym i samfällda skogar, på en fastighet som ägs av ett delägarlag för samfälld skog eller något annat område som hör till dessa samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkning och tidpunkten för dessa åtgärder.

Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det i 1 och 2 mom. nämnda användningsändamål som uppges. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation, om inte förutsättningarna i 24 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls.

10 § (12.1.2018/66)

10 § har upphävts genom L 12.1.2018/66.

11 § (18.1.2019/88)
Utlämnande av uppgifter för forskning

Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för historisk eller vetenskaplig forskning.

Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för genomförande av lärdomsprov, om utlämnandet av uppgifterna kan anses vara behövligt på grundval av en forskningsplan och om det finns en ansvarig ledare eller en grupp som ansvarar för forskningsarbetet. En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är att uppgifter om enskilda personer inte röjs för utomstående och att uppgifterna förstörs när de inte längre behövs för forskningen eller för att säkerställa riktigheten av forskningsresultaten. Under samma förutsättningar får uppgifter även lämnas ut för annan forskning som inte kan anses vara vetenskaplig forskning. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet där uppgifterna kan utnyttjas, tillämpas 9 § 3 mom. på utlämnandet av uppgifter.

12 § (12.1.2018/66)

12 § har upphävts genom L 12.1.2018/66.

13 § (4.6.2021/493)
Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter

Ansökan om utlämnande av uppgifter görs skriftligen hos skogscentralen.

Till ett beslut om utlämnande av uppgifter ska fogas sådana villkor och begränsningar för användningen av uppgifterna som behövs för att skydda uppgifterna.

13 a § (4.6.2021/493)
Beslut till enskilda om att öppna en digital tjänst och ett tekniskt gränssnitt

Skogscentralen ska fatta beslut om godkännande av mottagaren som användare av skogscentralens digitala tjänst (registreringsbeslut), om uppgifter lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger elektroniskt för kommersiellt eller något annat godtagbart privat användningsändamål i anknytning till skogsbruket. Ett registreringsbeslut ska också fattas när offentliga personuppgifter lämnas ut för det ändamålet med hjälp av ett tekniskt gränssnitt.

Tillgång till markägarens uppgifter förutsätter utöver vad som föreskrivs i 1 mom. även beslut av skogscentralen om godkännande av grunden för behandling av personuppgifter för varje markägare. Något beslut behöver inte fattas, om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett samtycke som markägaren gett skogscentralen på elektronisk väg.

Registreringsbeslutet ska förenas med ett villkor enligt vilket mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om att den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphör, om att kundförhållandet upphör samt om andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.

Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de med registreringsbeslutet förenade villkoren och begränsningarna. Tillgång till markägarens uppgifter ska förhindras utan särskilt beslut, om skogscentralen har anledning att betvivla att det finns en grund för behandling av personuppgifter på basis av en anmälan från markägaren. Efter att mottagaren hörts ska skogscentralen besluta om fortsatt registrering eller återkallande av registrering.

13 b § (4.6.2021/493)
Utlämnande av uppgifter till enskilda med hjälp av en digital tjänst

En förutsättning för att uppgifter ska lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger på elektronisk väg är att användningsändamålet med uppgifterna utreds i samband med utlämnandet och att tjänsten automatiskt identifierar att uppgifter lämnas ut på ett avvikande sätt.

13 c § (12.1.2018/66)
Användning av uppgifter som lämnats ut

Uppgifter som har lämnats ut ur systemet för skoglig information får användas bara för det ändamål för vilket de har lämnats ut. Uppgifter får lämnas vidare till en utomstående endast om det föreskrivs om detta i lag eller om markägaren har gett sitt samtycke till detta eller om skogscentralen i sitt beslut om utlämnande av uppgifterna uttryckligen har gett tillstånd till detta. Skogscentralen får inte ge tillstånd till en behandling av uppgifter som avviker från det ursprungliga användningsändamålet för systemet för skoglig information.

13 d § (4.6.2021/493)
Utlämnande av miljöinformation

Trots bestämmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 och 4 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt i 13, 13 a och 13 b i denna lag får offentlig miljöinformation i systemet för skoglig information lämnas ut utan att den som begär informationen motiverar sin begäran. Med miljöinformation avses

1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön,

2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer,

3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt

4) information om tillståndet för kulturplatser och byggd miljö i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller av de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten.

Den miljöinformation som begärs får inte specificeras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Miljöinformation kan publiceras i det allmänna datanätet. Miljöinformationen får lämnas vidare.

13 e § (4.6.2021/493)
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande behövliga uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna:

1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo,

2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet,

3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet,

4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt

5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt.

Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt.

14 §
Redogörelse för uppgifternas korrekthet

När uppgifter i informationssystemet lämnas ut till utomstående ska det till beslutet fogas en redogörelse för vilka fel uppgifterna kan innehålla. I redogörelsen ska det hänvisas till de krav på korrekthet i uppgifterna som anges i 7 §.

Registrerade ska ges en redogörelse enligt 1 mom. när de utnyttjar sin rätt till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. (18.1.2019/88)

14 a § (12.1.2018/66)
Information till mottagaren

När miljöinformation lämnas ut med stöd av 13 d § ska mottagaren informeras om att bestämmelserna om skydd av personuppgifter blir tillämpliga om miljöinformationen kopplas samman med uppgifter om fysiska personer.

15 §
Förvaring och utplåning av uppgifter

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten utplånas ur informationssystemet senast tio år efter det att uppgifterna om en kund senast har behandlats. En uppgift utplånas dock inte när det är nödvändigt att bevara den för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag eller för att ett ärende är under behandling. Uppgiften ska utplånas ur informationssystemet så snart det inte längre finns någon lagstadgad grund att behandla den.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. utplånas sådana uppgifter enligt 4 § 1 mom. 4 punkten som inte behövs för behandlingen av de förvaltningsärenden som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten senast fem år efter det att de nämnda uppgifterna senast har behandlats.

De uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten bevaras varaktigt i informationssystemet. Även sådana uppgifter som en markägare eller en person som markägaren har befullmäktigat frivilligt har lämnat för registrering i informationssystemet bevaras varaktigt. När en sådan uppgift uppdateras, ska dock den tidigare motsvarande uppgiften utplånas ur informationssystemet. Om behandlingen av en tidigare uppgift behövs för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag eller för att ett ärende är under behandling, ska uppgiften inte utplånas. Uppgiften ska utplånas ur informationssystemet så snart det inte längre finns någon lagstadgad grund att behandla den.

16 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över registerföringen hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter.

Dataombudsmannen övervakar behandlingen av personuppgifter enligt denna lag inom ramen för sin behörighet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Vid ikraftträdandet av denna lag är den som varit anställd som myndighetschef som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) eller en person som förordnats av jord- och skogsbruksministeriet registeransvarig vid regionenheten tills enheten har anpassat sin verksamhet till bestämmelserna om utövning av offentlig makt i lagen om Finlands skogscentral. Anställda som vid ikraftträdandet av denna lag har tjänstgjort vid den enhet för myndighetsuppgifter som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral sköter uppgifter i anslutning till registerföringen vid regionenheten under den tid som nämns ovan i detta moment.

Vad som i 6 § 2 mom. föreskrivs om rätten att använda uppgifter i informationssystemet tillämpas från och med den 1 januari 2014. Före nämnda datum kan användningsrätt beviljas en person som arbetar inom skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet till uppgifter som behövs för skötseln av kundförhållanden i samband med skogscentralens affärsverksamhet. Användningsrätt kan dock inte beviljas efter det att informationssystemet för skogscentralens affärsverksamhet har avskilts från systemet för skoglig information.

Skogscentralen ska se till att de informationssystem som tidigare förvaltats av de skogscentraler som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral stämmer överens med denna lag före utgången av 2014. Innan ett informationssystem enligt denna lag tas i bruk ska skogscentralen se till att de registrerade kan få uppgifter om den registeransvarige, ändamålet med behandlingen av personuppgifter och vart uppgifter i regel lämnas ut samt uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 261/2010, JsUB 30/2010, RSv 324/2010

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.2012/468:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2012.

RP 12/2012,, JsUB 2/2012, RSv 57/2012

30.12.2014/1422:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 191/2014, JsUB 27/2014, RSv 241/2014

29.1.2016/110:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2016.

RP 27/2015, JsUB 10/2015, RSv 88/2015

21.12.2016/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 223/2016, JsUB 21/2016, RSv 222/2016

12.1.2018/66:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 170/2017, JsUB 11/2017, RSv 173/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (32003L0004); EUT L 41, 14.2.2003, s. 26

18.1.2019/88:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

4.6.2021/493:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2021.

Bestämmelserna i 9 § 2 mom. i denna lag tillämpas först sex månader efter ikraftträdandet av lagen. Före det ska skogscentralen se till att de registrerade kan få information om rätten att förbjuda att den registrerandes kontaktuppgifter lämnas ut för de ändamål som nämns i det momentet.

Skogscentralen ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till denna lag före utgången av 2023.

RP 133/2020, JsUB 5/2021, RSv 49/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.