Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

6.5.2011/418

Lag om Finlands skogscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (18.1.2019/89)
Finlands skogscentral

I denna lag finns bestämmelser om Finlands skogscentral, nedan skogscentralen. Skogscentralen är i egenskap av en självständig offentligrättslig inrättning en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald och främjande av skogsbaserade näringar. Skogscentralen ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data.

Skogscentralen omfattas av jord- och skogsbruksministeriets strategiska och resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn.

2 § (21.12.2016/1326)
Begränsning av verksamheten

Skogscentralen får inte bedriva affärsverksamhet, om inte något annat följer av annan lag.

Skogscentralen får dock i ringa mån inneha fast egendom som anknyter till plantskoleproduktion, skogsfröplantager eller övrig skogsbruksverksamhet som har bedrivits före den 1 januari 2017.

Skogscentralen får också i ringa mån ha aktier eller ägande som ger rätt att besitta lokaler.

Skogscentralen får inte själv bedriva affärsverksamhet med den egendom som avses i 2 och 3 mom. Försäljning eller uthyrning av egendomen betraktas dock inte som i 1 mom. avsedd affärsverksamhet.

2 kap

Skogscentralens uppbyggnad

3 § (21.12.2016/1326)
Skogscentralens grundläggande organisation

Verksamheten inom skogscentralen på landsnivå följer funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala tjänster är tryggad, att de språkliga rättigheterna är tillgodosedda och att verksamheten i de i 6 § avsedda skogsråden på landskapsnivå är tryggad.

För att trygga tillgången till regionala tjänster ska skogscentralen ha ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna finns det i de svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med svenska som arbetsspråk. En samordning av de svenskspråkiga tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe.

Skogscentralen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis.

I arbetsordningen för skogscentralen bestäms närmare vad som är ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen.

4 § (30.12.2014/1421)
Skogscentralens direktion

Skogscentralen har en direktion. Under direktionen kan arbeta sektioner som ska bereda ärenden som skogscentralens direktion ska behandla. Direktionen har sju medlemmar som ska företräda sådan sakkunskap inom olika sektorer i skogsbranschen som är viktig med tanke på skogscentralens verksamhet. Av direktionsmedlemmarna ska en medlem representera jord- och skogsbruksministeriet och en medlem vara en anställd vid skogscentralen. Varje medlem har en personlig ersättare som omfattas av samma bestämmelser som medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter direktionen för fyra år i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

När direktionen tillsätts ska hänsyn tas till landets olika delar och regional jämlikhet.

Närmare bestämmelser om direktionens tillsättande och sammansättning samt om andra behövliga frågor som gäller direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Företrädare för personalen i skogscentralens direktion

Den medlem i skogscentralens direktion som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar. Den medlem som företräder personalen har dock inte rätt att delta i utarbetandet av förslag som gäller val eller entledigande av skogscentralens ledning eller att delta i behandlingen av ärenden som gäller ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor och stridsåtgärder.

6 § (30.12.2014/1421)
Skogsråden på landskapsnivå och deras uppgifter

För främjande av samarbetet i fråga om skogsbaserade näringar och skogssektorn i landskapet inrättas skogsråd på landskapsnivå. Ett skogsråd består av högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare som omfattas av samma bestämmelser som medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter skogsrådet för fyra år i sänder på framställning av skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Skogsrådets sammansättning kan under rådets mandattid utvidgas till maximal omfattning. Skogsrådet väljer en ordförande inom sig. Medlemmarna i skogsrådet ska bestå av en bred representation av central sakkunskap med tanke på utvecklandet av landskapets skogsbaserade näringar. När skogsrådet tillsätts ska också de skogsägare som bor i området beaktas.

Skogsrådet har till uppgift att

1) lägga fram ett förslag för skogscentralens direktion om riktlinjerna för det strategiska samarbetet mellan skogscentralens enhet för offentliga tjänster, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt årligen lämna direktionen en bedömning av hur viktigaste uppgifter inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster har fullgjorts och av utvecklingsbehoven i landskapet,

2) utarbeta och godkänna ett regionalt skogsprogram samt följa upp och främja genomförandet av programmet,

3) ge skogscentralens direktion ett utlåtande om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas enligt lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

4) främja den regionala samverkan och det funktionella samarbetet inom skogsbruket samt de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,

5) följa och ta ställning till den lagstadgade planeringen på landskapsnivå och andra regionala program och planer som är viktiga med tanke på skogssektorn,

6) svara för skogsbrukets synlighet och genomslag samt lägga fram initiativ som gäller utvecklandet av skogsrelaterade näringar.

Närmare bestämmelser om inrättandet av skogsråd på landskapsnivå, om ersättare och om andra behövliga omständigheter som gäller skogsråden utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § (21.12.2016/1326)
Ledningen av skogscentralen

Skogscentralen leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också vara ställföreträdare för direktören.

Direktören har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralen. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direktion ska behandla och för verkställigheten av direktionens beslut.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Skogscentralens uppgifter

8 § (21.12.2016/1326)
Skogscentralens uppgifter

Skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter består i att

1) svara för planerings- och utredningsuppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt för annat motsvarande främjande av de skogsbaserade näringarna, klimat- och energimålen, bevarandet av skoglig mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket; uppgifterna hänför sig bland annat till utarbetande av det nationella skogsprogrammet, utarbetande av regionala skogsprogram samt uppföljning och genomförande av dessa program,

2) främja landsomfattande och regional samverkan och funktionellt samarbete inom skogsbruket,

3) främja de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,

4) tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna,

6) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag och initiativ som hänför sig till detta,

7) upprätthålla beredskap med avseende på skogsskador och ge sådan handräckning som avses i räddningslagen (379/2011),

8) delta i internationellt samarbete som hänför sig till uppgifterna,

9) utföra andra uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt lag samt sköta sådana uppgifter med anknytning till beredningen och verkställigheten av skogspolitiken som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av skogscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (30.12.2014/1421)
Skogscentralens direktions uppgifter

Skogscentralens direktion ska

1) leda och övervaka skogscentralens verksamhet,

2) besluta om skogscentralens allmänna strategiska förhandlingsmål inför resultatförhandlingar med jord- och skogsbruksministeriet,

3) besluta om de landsomfattande riktlinjerna för det strategiska samarbetet mellan skogscentralens enhet för offentliga tjänster, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna,

4) besluta om verksamhets- och ekonomiplanen samt fastställa den årliga budgeten,

5) fastställa skogscentralens arbetsordning,

6) göra en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas enligt lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

7) sörja för att tillsynen över skogscentralens medelsförvaltning och bokföring är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

8) besluta om försäljning och köp av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydande värde, om inteckning av egendom och ställande av säkerhet inom ramen för skogscentralens behörighet samt om andra ekonomiskt betydande frågor,

9) fastställa skogscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

10) göra framställningar till jord- och skogsbruksministeriet i skogspolitiska frågor,

11) behandla andra ärenden som är viktiga med tanke på skogscentralens verksamhet.

Direktionen deltar i skötseln av sådana ärenden enligt denna lag som gäller utövning av offentlig makt bara i fråga om användningen av medel som är avsedda för skötseln av dessa uppgifter.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av direktionens uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

10 § (30.12.2014/1421)

10 § har upphävts genom L 30.12.2014/1421.

4 kap

Personal, behörighetsvillkor och tillsättande av befattningar

11 § (30.12.2014/1421)
Skogscentralens personal

Vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska det förutom direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna finnas övrig personal i den utsträckning som behövs.

De anställda vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster står i arbetsavtalsförhållande.

12 § (30.12.2014/1421)
Behörighetsvillkor för befattningar vid skogscentralen

Behörighetsvillkor för direktören och skogsdirektören är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen, kännedom om administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Dessutom förutsätts det att direktörens erfarenhet av ledarskap är mångsidig.

Behörighetsvillkor för finansierings- och granskningscheferna är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om offentlig förvaltning.

Behörighetsvillkor för föredragande och för inspektörer som har hand om frågor med anknytning till tillsynen över att lagstiftningen följs är förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om offentlig förvaltning.

13 § (30.12.2014/1421)
Tillsättande av befattningar vid skogscentralen

Direktören väljs och entledigas av statsrådet efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar direktören avsked på dennes begäran. Före en föredragning som gäller val eller entledigande ska jord- och skogsbruksministeriet begära utlåtande om saken av skogscentralens direktion.

Skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna väljs av direktören. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer beslut om val och entledigande av dessa.

Arbetsavtal med anställda ingås av direktören eller en av direktören befullmäktigad person.

Bestämmelser om utnämningen till och tillsättandet av befattningar vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Befogenheter, ansvar och skyldigheter

14 § (30.12.2014/1421)
Utövning av offentlig makt

Inom enheten för offentliga tjänster utövar direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna beslutanderätt i fråga om uppgifter enligt 8 § i ärenden som gäller utövning av offentlig makt. Direktörens uppgift är att se till att det vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster finns ett tillräckligt antal finansierings- och granskningschefer för tryggande av handläggningen. Finansierings- och granskningscheferna har hand om skötseln av de uppgifter som föreskrivs för skogscentralen i 8 § och som omfattar utövning av offentlig makt. Direktören beslutar om uppgiftsfördelningen mellan finansierings- och granskningscheferna så att arrangemanget effektiviserar verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster och användningen av resurser, förbättrar tillgången till service och tryggar tillgången på sådan särskild sakkunskap som behövs i uppgifterna. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktörens beslut om antalet finansierings- och granskningschefer och deras uppgiftsfördelning.

En anställd som sköter uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt får delta i skötseln av skogscentralens i 8 § avsedda andra uppgifter, förutsatt att skötseln av dessa andra uppgifter inte kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt.

Direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna avgör efter föredragning förvaltningsärenden som hänför sig till sådana i 8 § avsedda uppgifter som omfattar offentlig makt, och de som är i chefsställning avgör dessutom personalärenden i fråga om de anställda som utövar offentlig makt. En finansierings- och granskningschef kan vid behov vara föredragande i dessa ärenden.

Direktören ska utse de personer som utöver direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna får utöva offentlig makt när de sköter uppgifter som avses i 8 §. Sådana anställda är anställda som föredrar förvaltningsärenden (föredragande) och anställda som utför inspektioner (inspektör).

Bestämmelser om förfarandet enligt 4 mom. för utseende av anställda som får utöva offentlig makt vid skötseln av sina uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om den närmare organiseringen av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 § (30.12.2014/1421)
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar

Skogscentralen ska iaktta förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen (1050/2018), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). På skogscentralen tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. (18.1.2019/89)

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna och de anställda som avses i 14 § 4 mom. I ärenden som gäller användning av skogscentralens medel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar också på medlemmarna av skogscentralens direktion samt på deras personliga ersättare och på skogscentralens anställda.

I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av skogscentralens uppgifter enligt 8 § gäller vad som i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar och om ersättande av skador som orsakats vid tjänsteutövning.

16 § (30.12.2014/1421)
Avgörande av ärenden i vissa fall

Direktören kan för avgörande överta ett ärende som enligt 14 § 3 mom. ska avgöras av en anställd vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster, om det är fråga om en omfattande helhet, ett ärende av vittgående betydelse, behov av att säkerställa en enhetlig avgörandepraxis eller garanterande av att behandlingen är opartisk och oavhängig, eller om det av någon annan motsvarande orsak är nödvändigt att ärendet avgörs av direktören.

Direktören kan med avvikelse från det beslut om uppgiftsfördelning som avses i 14 § 1 mom. överföra ett ärende som väckts vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster till en viss finansierings- och granskningschef för behandling, om det genom överföringen är möjligt att säkerställa att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig vid behandlingen, eller om överföringen är ändamålsenlig av någon annan motsvarande orsak.

Om den opartiska behandlingen av ett sådant förvaltningsärende vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter uppenbart kan äventyras därför att en tidigare regionenhet eller en i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) avsedd tidigare skogscentral har varit part i ärendet och en nuvarande finansierings- och granskningschef har avgjort ärendet i enlighet med den uppgiftsfördelning som gällde då, ska finansierings- och granskningschefen överföra ärendet till direktören för avgörande. Ändring i ett i detta moment avsett avgörande som gäller överföring av ärende får inte sökas genom besvär.

17 § (21.12.2016/1326)
Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga

Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt göra ansökningar, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter.

Skogscentralens talan förs av direktören. Direktören kan överföra rätten att föra talan på någon annan anställd, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas.

18 § (18.9.2015/1171)
Revisors tystnadsplikt

I fråga om revisors tystnadsplikt gäller förutom revisionslagen (1141/2015) det som föreskrivs i 23 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 kap

Styrning

19 § (30.12.2014/1421)
Strategisk styrning och styrning av verksamheten

Skogscentralen styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Skogscentralen och jord- och skogsbruksministeriet förhandlar årligen om de strategiska mål och resultatmål för skogscentralens verksamhet som ska ingå i ett resultatavtal. Direktören ansvarar för att de strategiska mål och mål för verksamheten som gäller funktionerna avtalas och sammanställs med avseende på resultatstyrningen av skogscentralens enhet för offentliga tjänster samt för den styrning av verksamheten som gäller de gemensamma funktionerna och andra åtgärder som behövs med avseende på en enhetlig verksamhet.

20 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Skogscentralen och dess revisor ska trots bestämmelserna om sekretess lämna jord- och skogsbruksministeriet de nödvändiga uppgifter och handlingar som ministeriet behöver för att kunna sköta de uppgifter som föreskrivits för det.

7 kap

Ekonomi och förvaltning

21 § (30.12.2014/1421)
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag av vilket skogscentralens enhet för offentliga tjänster beviljas statsunderstöd för utgifter som de uppgifter som föreskrivs i 8 § föranleder. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i denna lag.

De utgifter som avses i 1 mom. finansieras i sin helhet med statsunderstöd till den del avgifter för dem inte tas ut eller det inte erhålls annan finansiering för verksamheten.

22 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om de statsunderstöd som avses i denna lag är jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Ansökan om statsunderstöd

Skogscentralen ansöker om statsunderstöd enligt denna lag för enheten för offentliga tjänster genom att lämna jord- och skogsbruksministeriet en preliminär budget beträffande statsunderstödet och förslag till resultatmål för det följande kalenderåret.

24 §
Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar användningen av skogscentralens medel.

25 § (21.12.2016/1326)
Förvaltning och användning av medlen

Statliga redogörarmedel som beviljats skogscentralen ska hållas åtskilda från skogscentralens övriga medel på ett sådant konto i statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralen. Medel får tas ut från kontot endast efter hand som de används för sitt ändamål.

I fråga om förvaltningen och redovisningen av medel som skogscentralen har beviljats för andra ändamål än för sin verksamhet ska det som för statsbudgetens del föreskrivs om redogörare iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet får dock meddela närmare administrativa föreskrifter om den redovisning som skogscentralen lämnar till jord- och skogsbruksministeriet.

26 §
Avgifter för prestationer

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster tar ut avgifter för sina prestationer. I fråga om de allmänna grunderna för när prestationer som hänför sig till sådana uppgifter som avses i 8 § är avgiftsbelagda, avgifternas storlek och bestämmande av avgifterna samt i fråga om behörighet att besluta om avgifter och i fråga om sökande av ändring i och indrivning av avgifter iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om när prestationer som produceras av skogscentralens enhet för offentliga tjänster är avgiftsbelagda utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

27 § (30.12.2014/1421)
Bokföring och revision

På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997). (21.12.2016/1326)

Revisorn väljs av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder. På revisorn tillämpas vad som föreskrivs i revisionslagen. Bestämmelser om revisorns tystnadsplikt finns i 18 §.

Skogscentralen står under statens revisionsverks tillsyn och granskning.

Närmare bestämmelser om revisorns rättigheter och skyldigheter i skogscentralen enligt revisionslagen, om revisorns oberoende ställning och revisionsberättelsens innehåll samt om andra behövliga frågor som gäller bokföringsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Tilläggspensionsarrangemang

Skogscentralen kan för ordnande av pensionsskydd för de anställda och deras anhöriga vara delaktig i tilläggspensionsarrangemang som gäller vid denna lags ikraftträdande. Även andra arbetsgivare inom skogsbruket kan delta i arrangemangen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer stadgarna för det pensionsarrangemang som avses i 1 mom. på framställning av de arbetsgivare som är delaktiga i arrangemanget.

8 kap

Särskilda bestämmelser

29 § (30.12.2014/1421)

29 § har upphävts genom L 30.12.2014/1421.

30 § (30.12.2014/1421)
Arbetsordningen

I arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster bestäms det om organisationens på funktionsindelningen baserade uppbyggnad, om beslutsfattandet i ärenden som gäller annat än utövning av offentlig makt, om funktionerna och serviceområdena, om ordnandet av skogscentralens olika funktioner med undantag för uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt, om personaladministrativa chefer, om uppgifterna för anställda i chefsställning, om ställföreträdare och vikariat, om den interna ledningen, om användningen av och tillsynen över medel, om organiseringen av den interna kontrollen och riskhanteringen samt om annat som hänför sig till den interna förvaltningen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arbetsordningen på framställning av skogscentralens direktion.

9 kap

Ikraftträdande

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), nedan den lag som upphävs.

Bestämmelserna i den lag som upphävs, med undantag för 10 § 2 mom., tillämpas på Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, nedan utvecklingscentralen, till och med den 31 december 2014. Av de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. i den lag som upphävs ska dock endast verksamheten som utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket samt tillhandahållandet av tjänster för jord- och skogsbruksministeriet och andra instanser vara uppgifter som hör till utvecklingscentralen.

32 §
Förordning som förblir i kraft

Förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996), med undantag för 13 § 1 mom. 4 och 6 punkten, förblir för utvecklingscentralens del i kraft till och med den 31 december 2014.

33 §
Utvecklingscentralens direktion

Med avvikelse från bestämmelserna i den lag som upphävs om de instanser som är företrädda i utvecklingscentralens direktion ska det i direktionen till och med den 31 december 2014 finnas sju medlemmar av vilka en företräder skogscentralen, en företräder staten, en företräder skogsägarna, en företräder skogsindustrin, en företräder företagarna inom skogsbranschen, en företräder utvecklingscentralens personal och en är förtrogen med organisationsutvecklingsverksamhet.

34 §
Övergångsbestämmelse om tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och förbindelser

När denna lag träder i kraft sammanslås de i den lag som upphävs avsedda skogscentralerna till skogscentralen. På skogscentralen övergår alla tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser hos skogcentralerna enligt den lag som upphävs, liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa samt andra rättigheter och skyldigheter. På skogscentralen övergår den del av utvecklingscentralens tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och rättigheter som hänför sig till skötseln av de uppgifter som avses i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information samt till utvecklingen och skötseln av skogscentralens informationsförvaltning och informationssystem. Närmare bestämmelser om överföringen av egendom utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. På skogscentralen övergår också sådana avtal och övriga förbindelser som utvecklingscentralen har ingått liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa och som på basis av avtal, uppdrag eller motsvarande hänför sig till den verksamhet som bedrivs av skogscentralerna enligt den lag som upphävs eller som utvecklingscentralen har ingått på skogscentralernas vägnar.

Uppstår det meningsskiljaktigheter om överföringen av tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och rättigheter, ska jord- och skogsbruksministeriet avgöra ärendet.

35 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller annan lagstiftning

En hänvisning någon annanstans i lag till lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral ska efter denna lags ikraftträdande anses avse en hänvisning till denna lag.

Det som någon annanstans föreskrivs om skogscentralen eller skogscentralerna gäller efter denna lags ikraftträdande skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som bestämts med stöd av den lag som upphävs ska dock tillämpas när avgörandet av ett ärende som gäller någons rättighet, intresse eller skyldighet påverkas av den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som gäller vid denna lags ikraftträdande. (30.12.2014/1421)

36 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Personalen i arbetsavtalsförhållande vid skogscentralerna och den personal i arbetsavtalsförhållande som huvudsakligen skött de uppgifter som överförs från utvecklingscentralen, samt motsvarande uppgifter i arbetsavtalsförhållande överförs till skogscentralen när denna lag träder i kraft. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till skogscentralen för den tid visstidsanställningen varar. För överföring av uppgifter inom en pendlingsregion behövs inte personens samtycke. De anställda vid skogscentralerna och utvecklingscentralen övergår som gamla arbetstagare till den skogscentral som ska inrättas, och de behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande och sin lön i euro.

På överföringen av personal och uppgifter till den skogscentral som ska inrättas tillämpas bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen (55/2001). Den skogscentral som inrättas får inte säga upp en arbetstagares arbetsavtal enbart på grund av en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen.

Om inte något annat överenskoms ska skogscentralen under en tre år lång övergångsperiod som börjar den 1 januari 2012 placera en persons uppgift inom samma i 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda pendlingsregion där personen skötte sin uppgift före denna lags ikraftträdande. De uppgifter vid skogscentralen som blir lediga samt nya befattningar eller uppgifter som inrättas i stället för uppgifter som hör till en befattning och förändras väsentligt, kan tillsättas utan ledigförklarande med anställda som överförs, om dessa samtycker till att befattningen tillsätts. Befattningar enligt 12 § får med undantag för befattningen som direktör eller regiondirektör första gången tillsättas utan att förklaras lediga med personer som överförs, förutsatt att den valde uppfyller behörighetsvillkoren i 12 §.

37 §
Övergångsbestämmelser om organisering av verksamheten

Skogscentralen ska senast den 30 juni 2012 anpassa sin verksamhet till bestämmelserna om utövning av offentlig makt och om åtskiljande av de uppgifter som avses i 8 § från affärsverksamheten. Det ekonomiska åtskiljandet av affärsverksamheten ska dock genomföras senast den 31 december 2014. En anställd som varit myndighetschef i enlighet med den lag som upphävs eller en anställd som jord- och skogsbruksministeriet förordnar utövar beslutanderätt enligt 14 § i denna lag vid regionenheten i ärenden som gäller utövning av offentlig makt tills regionenheten har anpassat sin verksamhet till de bestämmelser i denna lag som gäller utövning av offentlig makt, dock högst till och med den 30 juni 2012.

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar innan denna lag träder i kraft en person att verka som tillfällig direktör tills statsrådet har valt en direktör i enlighet med denna lag.

En i den lag som upphävs avsedd direktör för en skogscentral eller en anställd som jord- och skogsbruksministeriet förordnar verkar som tillfällig regiondirektör vid regionenheten tills jord- och skogsbruksministeriet väljer en regiondirektör som avses i denna lag.

Skogscentralernas direktioner fortsätter som temporära regiondelegationer i den sammansättning de har när denna lag träder i kraft tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt regiondelegationerna i enlighet med denna lag.

Ärenden som är anhängiga vid skogscentralerna när denna lag träder i kraft övergår på motsvarande behöriga regionenheter inom skogscentralen eller på centralenheten enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som krävs för inledandet av skogscentralens verksamhet får vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §
Övergångsbestämmelser om beskattningen

När de i den lag som upphävs avsedda skogscentralerna sammanslås till skogscentralen iakttas vid inkomstbeskattningen i tillämpliga delar bestämmelserna om fusion.

I samband med den sammanslagning som avses i 1 mom. ska överlåtelseskatt inte betalas vid överlåtelse av fast egendom eller värdepapper.

39 §
Övriga övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 17–20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2016 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom. (30.12.2015/1708)

Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 1 januari 2017 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas. Jord- och skogsbruksministeriet får styra arbetet med att bereda åtskiljandet i skogscentralen. Ministeriet och skogscentralen avtalar om de praktiska åtgärderna i samband med det. (30.12.2015/1708)

Statsrådet bemyndigas att före utgången av år 2014 bilda ett helt statsägt bolag som producerar tjänster för staten och som består av annan verksamhet och förmögenhet än den som enligt 34 § 1 mom. flyttas bort från utvecklingscentralen.

RP 260/2010, JsUB 29/2010, RSv 323/2010

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2013/1088:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 119/2013, JsUB 15/2013, MiUU 29/2013, RSv 177/2013

30.12.2014/1421:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Skogscentralens direktion fortsätter som temporär direktion i den sammansättning den har när denna lag träder i kraft tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion enligt 4 §.

De synenämnder som avses i den 29 § som upphävs genom denna lag fortsätter inom sina verksamhetsområden tills den lagstiftningsreform som avser finansieringen av skogsbruket har trätt i kraft. På synenämnderna tillämpas under motsvarande tid 15 § 1 och 2 mom.

De regiondelegationer som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter sin verksamhet tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt skogsråd på landskapsnivå enligt 6 §.

Den som har varit skogscentralens skogsdirektör vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter i befattningen som skogsdirektör enligt denna lag tills skogsdirektören enligt denna lag har blivit vald. I befattningsbeskrivningen för den som varit regiondirektör görs behövliga ändringar när lagen träder i kraft.

De som varit ledande föredragande vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter som finansierings- och granskningschefer tills jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skogscentralens direktörs beslut enligt 14 § om antalet finansierings- och granskningschefer. Fastställandet ska göras senast den 30 juni 2015.

Befattningarna som finansierings- och granskningschefer tillsätts första gången genom ett anmälningsförfarande så att bara de som hör till personal i skogscentralens enhet för offentliga tjänster kan anmäla sig till befattningarna. En ledig befattning ska utannonseras inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster innan den tillsätts.

Om befattningsbeskrivningen för en befattning vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster efter ikraftträdandet av denna lag ändras väsentligt före den 30 juni 2015 på så sätt att befattningen blir en sådan som avses i 14 § 4 mom., ska den som innehar befattningen uppfylla de behörighetsvillkor som anges i 12 § 3 mom.

Den som varit revisor för skogscentralen vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av gällande avtalsperiod.

RP 191/2014, JsUB 27/2014, RSv 241/2014

18.9.2015/1171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1708:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 108/2015, JsUB 11/2015, RSv 89/2015

21.12.2016/1326:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om enheten för offentliga tjänster eller regionenheterna vid Finlands skogscentral gäller Finlands skogscentral när lagen har trätt i kraft.

Trots vad som i 4 § 1 mom. föreskrivs om direktionens mandattid kan jord- och skogsbruksministeriet tillsätta en ny direktion under den föregående direktionens mandattid, när affärsverksamheten har upphört vid skogscentralen.

Skogscentralen får även efter det att denna lag har trätt i kraft ta emot prestationer som anknyter till uppsagda hyresavtal, andra avtal eller egendom som har sålts till följd av att den affärsverksamhet som bedrevs före ikraftträdandet av denna lag upphör, när grunden till prestationerna har uppstått före ikraftträdandet av denna lag.

RP 223/2016, JsUB 21/2016, RSv 222/2016

18.1.2019/89:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.