Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

29.4.2011/386

Körkortslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs i syfte att upprätthålla och öka säkerheten i trafiken om «körkort» som krävs för framförande av motordrivna fordon och om körrätt, körförbud, förarexamen, förarutbildning och tillhörande tillstånd.

2 § (9.7.2020/563)
Begränsning av tillämpningsområdet

Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om «körkort» och andra tillstånd och intyg som ska medföras vid körning tillämpas på framförande av motordrivna fordon på sådana vägar som avses i vägtrafiklagen (729/2018).

«Körkort» krävs dock inte för att gående framföra ett motordrivet fordon som också är avsett att framföras gående, eller för att köra ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon med en konstruktiv hastighet av högst 25 kilometer i timmen, som också fordonstillverkaren har fastställt som högsta konstruktiva hastighet för fordonet i samband med godkännandet av fordonet. Den som kör ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon ska ha fyllt 15 år.

Denna lag gäller inte körkorts eller andra motsvarande tillstånds giltighet på Åland eller «körkort» utfärdade på Åland och deras giltighet i övriga delar av Finland, om inte något annat föreskrivs.

3 § (23.11.2018/938)
Definitioner

I denna lag avses med

1) körrättsinnehavare den som har ett giltigt «körkort» eller intyg över godkänd förarexamen,

4) förarexamensmottagare tjänsteleverantör som Transport- och kommunikationsverket har ingått avtal med om förarexamensverksamhet enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) eller Transport- och kommunikationsverket, om det självt sköter verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor, men inte till följd av studier vid universitet eller någon annan utbildningsanstalt; för en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor i två eller flera stater ska den vanliga vistelseorten anses vara den plats som han eller hon har personlig anknytning till, under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit eller bor i en annan stat för att genomföra en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare enligt II avd. 3 kap. i lagen om transportservice (320/2017) och med grundläggande yrkeskompetens grundläggande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare enligt 29 § i den lagen och med yrkesinriktad grund-examen för bussförare grundexamen enligt 30 § 4 mom. i den lagen, (29.3.2019/372)

7) «körkort» och körkortstillstånd i grupp 1 «körkort» eller körkortstillstånd där en eller flera av körkortskategorierna i gruppen ingår och med förare i grupp 1 förare med körkort som avses i denna punkt,

8) «körkort» och körkortstillstånd i grupp 2 «körkort» eller körkortstillstånd där det utöver en eller flera kategorier i grupp 1 ingår en eller flera körkortskategorier i grupp 2 och med förare i grupp 2 förare som har körkort för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 och för vilka de medicinska kraven och giltighetstiden för körkortet följer kraven i grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 1 och med tillstånd att driva bilskola inom grupp 2 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare utbildningsanordnare som har av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning enligt 23 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och som ger utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare,

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt enligt registret och har uppgetts i registreringsintyget, eller om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalvikt och med den totala vikten på fordonen i kombinationen definierad på samma sätt,

12) alkolås en i lagen om alkolås (730/2016) avsedd anordning som hindrar att ett fordon startar och vars användning kan vara förenad med en påföljd för rattfylleri eller ett läkarutlåtande om huruvida kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts,

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 4.2 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, med lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 4.2 f i den förordningen, med motorcyklar i kategorierna A1, A2 och A motorcyklar enligt artikel 4.2 c och d i den förordningen och med trehjulingar trehjulingar enligt artikel 4.2 e i den förordningen,

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlåtande om huruvida de medicinska kraven uppfylls vilket getts utifrån en bedömning av förarens hälsotillstånd som gjorts med stöd av denna lag, med optikerutlåtande ett utlåtande om huruvida kraven på synförmåga uppfylls vilket getts med stöd av denna lag och som är avsett att användas i stället för en kontroll i samband med trafikövervakningen och med sökandens hälsodeklaration en försäkran att sökanden inte känner till några hinder för uppfyllande av de medicinska kraven,

15) alkolåsövervakad körrätt sådan körrätt som övervakas med alkolås och som meddelas personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri,

16) den övervakade en person för vilken alkolåsövervakad körrätt har meddelats.

2 kap

Körkortskategorier och körrätt

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:

1) AM, till vilken hör

a) två- och trehjuliga fordon (mopeder) med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h, (28.12.2012/1081)

b) lätta fyrhjulingar och sådana traktorer i fordonskategori T3 vilkas konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h och är högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplade till dem, (18.5.2018/387)

2) A1, till vilken hör

a) motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt av högst 15 kW,

c underpunkten har upphävts genom L 28.12.2012/1081. (28.12.2012/1081)

3) A2, till vilken hör motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten, (28.12.2012/1081)

4) A, till vilken hör

a) motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW,

5) B, till vilken hör

a) fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

c) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiga 3 500 kg,

6) BE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg,

7) T, till vilken med undantag av traktorerna i 1 punkten underpunkt b hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 60 km/h, motorredskap, snöskotrar och tunga snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem. (28.12.2018/1305)

8 punkten har upphävts genom L 18.5.2018/387. (18.5.2018/387)

I grupp 2 ingår följande körkortskategorier:

1) C1, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer med en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

2) C1E, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

3) C, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i denna kategori och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

4) CE, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, när totalvikten för fordonskombinationen överstiger 12 000 kg,

5) D1, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

6) D1E, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

7) D, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

8) DE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg.

Närmare bestämmelser om hur klassificeringen ska tillämpas på vissa fordon och fordonskombinationer får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

För framförande av traktor med en konstruktiv hastighet av över 60 km/h och en fordonskombination med släpfordon kopplat till traktorn krävs körrätt för kategori B enligt 1 mom. 5 punkten om traktorns totalvikt är högst 3 500 kilo, eller körrätt för lastbil i kategori C1 eller C enligt 2 mom. 1 eller 3 punkten i enlighet med traktorns totalvikt om traktorns totalvikt överstiger 3 500 kilo. (18.5.2018/387)

Vid persontransport med en påhängsvagn eller två eller flera till varandra kopplade släpvagnar ska dragfordonets förare ha ett «körkort» som ger rätt att köra fordonskombinationer i kategori DE. (10.8.2018/734)

5 § (9.7.2020/563)
Ålderskrav

Minimiåldern för «körkort» är

1) 15 år för kategori AM,

2) 16 år för kategori A1,

3) 18 år för kategori A2,

4) 24 år för kategori A alternativt 20 år, om personen har haft «körkort» för kategori A2 i minst två år,

5) 18 år för kategorierna B och BE,

6) 18 år för kategorierna C1 och C1E,

7) 21 år för kategorierna C och CE alternativt 18 år, om personen har annan grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo,

8) 21 år för kategorierna D1 och D1E,

9) för kategorierna D och DE

a) 24 år alternativt 23 år, om personen har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, eller 21 år, om personen har annan grundläggande yrkeskompetens för bussförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, eller

b) 18 år för kategori D, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen som förbereder för uppgifter som bussförare och har annan grundläggande yrkeskompetens för bussförare än sådan som förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo,

10) 15 år för kategori T.

Av den som genomgår en yrkesutbildning för förare enligt 33 § 1 mom. i lagen om transportservice som omfattar avläggande av grundläggande yrkeskompetens och som har ett godkännandedokument enligt den paragrafen, krävs inte den grundläggande yrkeskompetens för att avlägga examen för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten. Innan den ovannämnda grundläggande yrkeskompetensen uppnås gäller den körrätt som avses i detta moment endast vid transporter som genomförs med godkännandedokument eller då det ålderskrav som föreskrivs uppfylls på annan grund.

Ålderskravet enligt 1 mom. 9 punkten underpunkt b gäller också erhållande av «körkort» för kategori D för körning enligt 33 § i lagen om transportservice, om det gäller en yrkesinriktad grundexamen enligt den underpunkten och studeranden har grundläggande yrkeskompetens för bussförare som förvärvats på något annat sätt än genom en utbildning för grundläggande yrkeskompetens i snabbare tempo. Körkortet för kategori D gäller bara i Finland innan innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 9 punkten underpunkt a.

Med avvikelse från 1 mom. är minimiåldern för «körkort» för kategori C dock 18 år och för kategori D 21 år, om personen avser att köra fordonet i enlighet med 28 § 2 eller 3 punkten i lagen om transportservice, med undantag för provkörning för besiktning. Körkortet gäller bara vid körning i Finland enligt detta moment. Begränsningen ska antecknas på körkortet, och den gäller till dess att personen i övrigt uppfyller kraven på minimiålder för körkortskategorin.

Minimiåldern för framförande av trehjulingar i kategori A anges i 7 § 1 mom.

Med avvikelse från 1 mom. 5 punkten är minimiåldern för «körkort» för kategori B och BE 17 år, om det är fråga om en person som studerar inom yrkesinriktad förarutbildning som omfattar erhållande av körrätt för lastbil eller buss. När personen anländer till teoriprovet ska studierna påvisas med ett intyg som läroanstalten utfärdat. Innan den minimiålder som föreskrivs i 1 mom. 5 punkten har uppnåtts berättigar körrätten endast till körningar i anslutning till studier som avses i detta moment.

6 §
Körrätt

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut. Om avlagd förarexamen är en förutsättning för körrätt och ett till kategorin motsvarande «körkort» eller temporärt «körkort» inte samtidigt lämnas ut, uppkommer körrätten när intyg över godkänd examen lämnas ut.

Körrätt saknas om

1) körrättsinnehavaren har körförbud eller temporärt körförbud,

2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 68 a § 2 mom., (25.8.2016/731)

3) körkortet inte har förnyats,

4) körrätten har upphört.

För körrätt gäller dessutom följande begränsningar:

1) en körrättsinnehavare för kategori AM har inte körrätt för moped för kategori AM eller lätt fyrhjuling, om förarexamen har avlagts i Finland och förarexamen för liknande fordon inte har antecknats på körkortet och innehavaren inte har något annat «körkort» som ger körrätt för kategori AM,

2) körrätt för kategori C och CE saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 2 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen och inte har i 5 § 1 mom. 7 punkten avsedd grundläggande yrkeskompetens, och körrätt för kategori D saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 3 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen, (28.12.2012/1081)

3) körrätt för framförande av ett fordon i kategori C eller D i andra syften än de som nämns i 5 § 4 mom. finns inte förrän ålderskraven i övrigt är uppfyllda.

Efter körförbud eller temporärt körförbud börjar körrätten på nytt när polisen återlämnar körkortet till innehavaren eller utfärdar ett temporärt «körkort» för innehavaren. (6.2.2015/70)

Ett intyg över förarexamen ger personen rätt att annanstans i Finland än på Åland i sex månader från avlagd förarexamen köra ett fordon som motsvarar den kategori som examen gäller eller ett fordon i en kategori som ingår i examen. Bestämmelserna i denna lag om skyldigheten att ha körkortet med sig och överlämna det, om myndighetens rätt att omhänderta ett «körkort» och om skyldigheten att lämna körkortet till myndigheten vid körförbud och när «körkort» lämnas ut tillämpas också på intyg över förarexamen. (6.2.2015/70)

7 §
Körrättens omfattning

En körrättsinnehavare får köra sådana fordon och fordonskombinationer vars kategori anges på körkortet eller på förarexamensintyg. Trehjulingar som hör till kategori A enligt 4 § 1 mom. 4 b-punkten får dock bara köras av sådana körrättsinnehavare för kategori A som har fyllt 21 år.

Kategori A innefattar dock körrätt för kategorierna A1 och A2, kategori A2 körrätt för kategori A1, kategori C körrätt för kategori C1, kategori CE körrätt för kategori C1E, kategori D körrätt för kategori D1, kategori DE körrätt för kategori D1E och kategorierna C1E, CE, D1E och DE körrätt för kategori BE. Alla kategorier utom kategori T innefattar körrätt för kategori AM och kategorierna A1, A2, A och B körrätt för kategori T. (18.5.2018/387)

Körrätten i en körkortskategori kan begränsas eller förenas med villkor enligt 16 § 1 mom. 2 punkten. Körrätten gäller

1) för kategori AM två- och trehjuliga mopeder, om körrätt för moped finns registrerad på körkortet, och lätta fyrhjulingar, om körrätt för lätt fyrhjuling finns registrerad på körkortet på grundval av körprov för motsvarande förarexamen,

2) automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil som motsvarar examenskategorin, om körprovet för förarexamen eller manöverprovet, när det krävs i stället för körprov, avläggs med automatväxlat fordon. (28.12.2012/1081)

En körrättsinnehavare för kategori B får köra också fordonskombinationer med dragbil i kategori B, när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg, men inte 4 250 kg, förutsatt att avlagt körprov för fordonskombinationen finns antecknat på körkortet.

Kategori T och körrätt för traktor i fordonskategori T3 med «körkort» för kategori AM gäller endast i Finland. (18.5.2018/387)

Bestämmelser om automatväxlade fordon och sådana undantag från körrättens omfattning som gäller bara i Finland utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om undantag från bestämmelsen i 3 mom. 2 punkten om begränsning av körrätten till endast automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil, när det körprov eller manöverprov som avses i den punkten har avlagts med automatväxlat fordon, får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

8 § (23.11.2018/938)
Behörighet i anslutning till «körkort», körkortstillstånd och vissa andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket beviljar «körkort», körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, förnyar «körkort» och trafiklärartillstånd samt fastställer internationellt «körkort». Transport- och kommunikationsverket lämnar ut dupletter av «körkort» och av andra tillstånd samt återkallar körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt körförbud och andra påföljder samt återkallar tillstånd enligt denna paragraf med undantag av körkortstillstånd. Polisen svarar för övervakningen av körrättsinnehavares körförmåga och hälsotillstånd och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som föranleds av övervakningen på det sätt som föreskrivs särskilt i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att ett «körkort» som visas upp i samband med ansökan om körkortstillstånd eller «körkort» ska tas om hand för undersökning av dess äkthet, om körkortet misstänks vara förfalskat.

8 a § (4.5.2018/302)

8 a § har upphävts genom L 4.5.2018/302.

8 b § (4.5.2018/302)

8 b § har upphävts genom L 4.5.2018/302.

8 c § (4.5.2018/302)

8 c § har upphävts genom L 4.5.2018/302.

8 d § (4.5.2018/302)

8 d § har upphävts genom L 4.5.2018/302.

3 kap

Körkortstillstånd och utfärdande av «körkort»

9 § (6.2.2015/70)
Att ansöka om körkortstillstånd

Det är möjligt att inneha endast ett sådant «körkort» som är beviljat i en stat som hör till Europeiska unionen (EU-stat) eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller i någon annan stat och som godkänns i Finland. Om sökanden har ett sådant körkort, kan körkortstillstånd beviljas endast för att ersätta det med ett körkort som avses i denna lag.

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B. Om minimiåldern för körkortskategorin är under 18 år och sökanden inte har fyllt 18 år, krävs vårdnadshavarens samtycke. Samtycke är ett villkor för avläggande av förarexamen och det gäller även i 5 § 5 mom. avsedda personer som avlägger «körkort». (9.7.2020/563)

Ansökan får göras elektroniskt eller personligen eller genom ombud. Sökanden ska styrka sin identitet för förarprövaren vid förarexamen och när han eller hon sköter ärenden personligen i samband med ansökan om körkortstillstånd eller utlämnande av körkortet. (18.5.2018/387)

En ansökan om körkortstillstånd eller «körkort» förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände. Om ansökan förfaller avförs uppgiften om ansökan ur trafik- och transportregistret. (4.5.2018/302)

Det som i denna lag föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd gäller också ansökan om «körkort», om körkortstillstånd inte krävs för körkortet. Närmare bestämmelser om ansökan om körkortstillstånd och «körkort» får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § (23.11.2018/938)
Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas

1) ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialistläkare, om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet eller annars av en orsak som kommit till Transport- och kommunikationsverkets kännedom,

2) ett fotografi av sökanden som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fotografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet som tidigare har registrerats i trafik- och transportregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska kunna digitaliseras, om inte ett namnteckningsprov som registrerats tidigare i trafik- och transportregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har «körkort» beviljat i någon annan EU- eller EES-stat och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud eller hans eller hennes «körkort» inte har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, arbetsgivaren, utbildningsanordnaren eller någon annan motsvarande aktör som gäller grunderna för att bevilja «körkort» och hur behövligt ett «körkort» är i arbetet, om ansökan gäller «körkort» för körning enligt 5 § 4 mom.

Läkarutlåtande eller utlåtande av en specialistläkare enligt 1 mom. 1 punkten krävs dock inte om det inte behövs till följd av ett läkarutlåtande eller annars av en orsak som kommit till Transport- och kommunikationsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt «körkort» i den grupp som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av «körkort»,

2) sökanden högst tre år tidigare vid beväringstjänst inom försvarsmakten har avlagt förarexamen i den kategori som ansökan avser,

3) sökanden har giltigt «körkort» från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av «körkort»,

4) ansökan gäller det första körkortet i grupp 1 och sökanden lämnar en hälsodeklaration.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven är uppfyllda beaktas särskilt hur stigande ålder inverkar på förarens hälsotillstånd och uppfyllande av de medicinska kraven, om den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har fyllt 70 år och den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 punkten ska enligt bestämmelserna om inlämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmelser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren av ett «körkort» i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst 5 år sedan körkortet beviljades eller om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan ett «körkort» i grupp 1 beviljades eller minst 2 år sedan ett «körkort» i grupp 2 beviljades.

11 § (6.2.2015/70)
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om

1) någon ansöker om duplett av «körkort» eller om att ett villkor eller en begränsning enligt 16 § eller yrkeskompetens enligt 3 § 6 punkten ska antecknas på körkortet,

2) någon ansöker om förnyelse av «körkort» innan körkortets giltighetstid går ut.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det är fråga om förnyelse av ett «körkort» som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller ersättande av ett sådant «körkort» med ett nytt. (20.5.2016/363)

12 § (6.2.2015/70)
Förutsättningar för körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas om

1) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) sökanden har vanlig vistelseort i Finland eller om han eller hon studerar här och studierna har pågått i minst sex månader,

3) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat och hans eller hennes «körkort» inte heller har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

4) sökanden uppvisar ett utbildningsintyg, om ett sådant enligt denna lag krävs när avläggande av förarexamen inte förutsätts.

Körkortkortstillstånd kan beviljas oberoende av 1 mom. 1 punkten, om personen uppfyller kraven då alkolås används. Varje kategori som antecknas i körkortstillståndet ska villkoras med att alkolås ska användas.

När ett «körkort» utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut krävs inte de upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att det inte gäller sådan förnyelse av «körkort» som enligt denna lag kräver att upplysningar lämnas.

13 § (18.5.2018/387)

13 § har upphävts genom L 18.5.2018/387.

14 § (6.2.2015/70)
Beviljande av körkortstillstånd

Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori CE beviljas också tillstånd för kategori D1E eller DE, om han eller hon har «körkort» i kategori D1 eller D. Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori E i grupp 2 beviljas också tillstånd för kategori BE.

Om ett utländskt «körkort» ska bytas ut utan krav på ny förarexamen, ska det antecknas på körkortet vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att «körkort» ska bytas ut och om hur uppgifterna på det utbytta körkortet ska föras in i trafik- och transportregistret, anteckning av uppgifterna på körkortet och anteckning av andra uppgifter på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (4.5.2018/302)

Vid behov ska det med hjälp av Europeiska unionens körkortsnätverk kontrolleras huruvida förutsättningarna för beviljande av «körkort» och körkortstillstånd är uppfyllda. Körkortstillstånd gäller i tre år. (18.5.2018/387)

15 § (23.11.2018/938)
Återkallelse av körkortstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett körkortstillstånd, om mottagaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Körkortstillståndet återkallas dock inte om polisen har meddelat innehavaren körförbud. Har körrätten för någon kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte har börjat gälla.

15 a § (23.11.2018/938)
Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller förutsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

Ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det «körkort» som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska överlämna sitt «körkort» till polisen och ansöka om ett «körkort» som motsvarar den nya kategorin hos Transport- och kommunikationsverket. Polisen kan utfärda ett temporärt «körkort» om inget annat «körkort» lämnas ut.

16 § (23.11.2018/938)
Villkor och begränsningar i «körkort»

Till ett körkortstillstånd och ett «körkort» kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 2–4 mom., 68 a § 2 mom. och 97 § 3 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel, om inte något annat följer av 7 § 6 mom., eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen eller vid ett prov på körförmåga som polisen förordnat och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialistläkare till polisen.

Transport- och kommunikationsverket beslutar om villkoren och begränsningarna. Polisen fattar beslut i fråga om ett villkor eller en begränsning eller en ändring som beror på en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag. Förarexamensmottagaren uppställer ett villkor eller en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som använts i körprovet, manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för villkor som avses 1 mom. 3 punkten och 97 § 3 mom. ska villkoren och begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret eller begränsningen gäller.

17 § (9.7.2020/563)
Medicinska krav för «körkort» i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser, ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om körkortstillstånd och är helt blind på ett öga eller annars endast använder det ena ögat för att se ska ha en synskärpa på minst 0,5 och ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om «körkort», nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Med avvikelse från det som i punkt 12.6 i bilaga III till körkortsdirektivet föreskrivs om epileptiska anfall som inträffar enbart i sömntillstånd, ska epileptiska anfall som inträffar i sömntillstånd bedömas på samma sätt som anfall i vaket tillstånd vid en bedömning av om de medicinska kraven uppfylls.

En specialistläkare får av särskilda skäl i sitt utlåtande avvika från körkortsdirektivets minimikrav på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och anse att de medicinska kraven är uppfyllda, om kraven enligt bilaga III till körkortsdirektivet är uppfyllda i övrigt och ett körprov som avläggs vid behov talar för det. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven på synfält samt om hur övriga medicinska krav enligt 1 mom. 3 punkten uppfylls. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

18 § (23.11.2018/938)
Medicinska krav för «körkort» i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga och minst 0,1 på det andra ögat, vid behov genom korrigering med linser som har en styrka på högst +8 dioptrier,

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden ska, vid behov med hörapparat, åtminstone på ett öra uppfatta normal konversationsstämma på fyra meters avstånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls samt om de kontroller som ska göras för att undersöka om de medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är inget hinder för att använda hörselskydd i fordon i kategorierna C1 och C, om det är nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmelserna för arbetstagaren.

19 § (23.11.2018/938)
Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant intyg ska lämnas in över prov på körförmåga som visar hur en sjukdom, ett men eller en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påverkar körningen och över eventuella manöverorgan som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmottagaren med ett fordon i den kategori som körkortet eller förarexamen avser. Närmare föreskrifter om hur prov på körförmåga ska genomföras får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

20 §
Kontroll av förares hälsotillstånd och prestationsförmåga

Polisen kan förordna att en körrättsinnehavare ska lämna in ett utlåtande av en läkare eller en specialistläkare över att innehavaren uppfyller de medicinska kraven eller ett intyg över prov på körförmåga eller över nytt körprov, om det finns anledning att misstänka att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för «körkort» eller på grund av sitt hälsotillstånd inte längre riskfritt kan köra ett fordon som han eller hon har körrätt för.

En polisman har rätt att förordna att en körrättsinnehavare ska genomgå en kontroll i samband med trafikövervakning där det undersöks att kraven på synförmåga uppfylls. Kontrollen ska utföras på ett sätt och med en metod som inte medför onödig eller oskälig olägenhet för föraren.

I stället för att delta i en kontroll enligt 2 mom. kan föraren inom en frist som polismannen bestämmer till polisen lämna in ett utlåtande av en läkare eller en optiker som visar att kraven på synförmåga är uppfyllda.

Sådana i Finland varaktigt bosatta innehavare av «körkort» utfärdade i en annan EU- eller EES-stat eller någon annanstans i utlandet vars «körkort» berättigar till att köra motordrivna fordon i Finland och vars «körkort» har längre giltighetstid än vad som föreskrivs i denna lag, ska med läkarutlåtande visa för polisen att de uppfyller de föreskrivna medicinska kraven. Ett läkarutlåtande ska visas upp om innehavaren av ett «körkort» i grupp 1 har fyllt 70 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades, om innehavaren av ett «körkort» i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades och om innehavaren av ett «körkort» i grupp 2 har fyllt 70 år och det har gått två år sedan körkortet beviljades och därefter inom fristerna ovan räknat från det att det föregående utlåtandet visades upp. Utlåtandet ska visas upp inom två månader från det att skyldigheten att visa upp det uppkom. (28.12.2012/1081)

21 § (23.11.2018/938)
Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna ska en läkare göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel eller på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig.

Trots sekretessbestämmelserna har en sjukskötare och hälsovårdare rätt att göra en anmälan till polisen om att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska krav som anges i 17 eller 18 § på grund av att personen fortgående använder berusningsmedel.

Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. görs ska patienten informeras om skyldigheten eller rätten att göra en anmälan och upplysas om hur körförmågan påverkas av hälsotillståndet.

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. får bara innehålla

1) uppgift om att personen inte uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) uppgift om andra åtgärder som läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren föreslår för att närmare utreda personens hälsotillstånd och hur det påverkar körförmågan.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om läkares anmälningsplikt gäller också optiker vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i samband med trafikövervakning.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

22 § (6.2.2015/70)
Körkortens giltighetstid

«Körkort» i grupp 1 utfärdas för femton år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas «körkort» för fem år i sänder. «Körkort» utfärdas för fem år också om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 65 år eller, vid förnyelse av «körkort», om sökanden fyller 65 år under giltighetstiden för ett «körkort» som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

«Körkort» för kategorier i grupp 2 utfärdas för fem år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas «körkort» för två år i sänder. «Körkort» utfärdas dock för två år, om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 68 år eller, vid förnyelse av «körkort», om sökanden fyller 68 år under giltighetstiden för ett «körkort» som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Om kategorierna för ett «körkort» som avses i denna paragraf utökas under körkortets giltighetstid, ska ett nytt «körkort» utfärdas för ny sådan tid som avses i 1 eller 2 mom. Ett «körkort» som utfärdas för att i kortet införa eller stryka en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten eller för att sänka körkortskategorin för någon annan angiven tid än den som avses i 15 a § 1 mom. är giltigt till samma datum som det «körkort» som ligger till grund för utfärdandet av kortet. (20.5.2016/363)

Körkortet är giltigt under den bestämda tid som avses i 1 och 2 mom. från och med det att den handling som avses i 6 § 1 mom. lämnas ut eller, om förarexamen inte avläggs, från och med det att förutsättningarna för att lämna ut körkortet uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på giltighetstiden utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

23 § (6.2.2015/70)

23 § har upphävts genom L 6.2.2015/70.

24 § (6.2.2015/70)
Förutsättningar för att lämna ut «körkort»

«Körkort» lämnas ut till en sökande

1) som har körkortstillstånd, om det krävs enligt 11 §,

2) som uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) som har avlagt förarexamen med godkänt resultat för den aktuella kategorin av körkortstillstånd.

Förarexamen enligt 1 mom. 3 punkten krävs dock inte om

1) en körrättsinnehavare för motorcykel som har haft «körkort» för berörda kategori i minst två år visar att han eller hon har fått den utbildning som krävs för att höja körkortskategorin för motorcykel till följande kategori,

2) sökanden har ett giltigt «körkort» i samma kategori utfärdat i en annan EU- eller EES-stat förutsatt att inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av «körkort»,

3) sökanden har något annat giltigt utländskt «körkort» som med stöd av denna lag kan bytas ut mot ett finländskt «körkort» utan krav på ny förarexamen.

Att sökanden uppfyller kravet i 1 mom. 3 punkten ska visas genom intyg över förarexamen som får vara avlagd högst två år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 1 eller högst ett år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 2. Också motsvarande intyg över avlagd förarexamen i försvarsmakten eller på Åland ska godkännas.

Med avvikelse från 3 mom. får förarexamen som har avlagts i försvarsmakten under beväringstjänsten dock vara avlagd högst tre år tidigare. (18.5.2018/387)

Närmare bestämmelser om huruvida fristerna för visande av att förutsättningarna för utlämnande uppfylls och om andra förutsättningar för att «körkort» ska lämnas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den undervisning som avses i 2 mom. 1 punkten och dess minimimängd utfärdas genom förordning av statsrådet.

På ett «körkort» som utfärdas på grundval av ett «körkort» enligt 2 mom. 2 och 3 punkten ska det antecknas vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att «körkort» ska bytas ut och om uppgifter på det gamla körkortet som ska föras in i trafik- och transportregistret och uppgifter som ska antecknas på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (4.5.2018/302)

25 § (23.11.2018/938)
Hinder för att lämna ut «körkort»

Ett «körkort» får inte lämnas ut om

1) körkortstillståndet har återkallats,

2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har ett i Finland, inbegripet Åland, eller i utlandet utfärdat «körkort» ska han eller hon återlämna det när ett nytt «körkort» lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om körkortet inte kan återlämnas på grund av att det har stulits, förstörts eller försvunnit, ska det lämnas en redogörelse för detta. Om körkortet senare kommer till rätta, ska det återlämnas till Transport- och kommunikationsverket.

26 § (23.11.2018/938)
Utlämnande av «körkort»

Körkortet sänds till sökanden per post. Transport- och kommunikationsverket lämnar ut körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens gamla «körkort» eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utförande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om hinder för att sända «körkort» per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sökandens gamla «körkort» till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett «körkort» utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett «körkort» lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat «körkort» och om återlämnande av ett «körkort» som avses i 2 mom. till utfärdaren vid utlämnande av «körkort» får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 § (6.2.2015/70)
Förnyelse av «körkort»

Ansökan om förnyelse av «körkort» för den tid som anges i 22 § ska göras enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 3 mom. Ansökan ska åtföljas av

1) ett fotografi som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten, om det behövs enligt den punkten,

2) ett namnteckningsprov som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten, om det behövs enligt den punkten,

3) ett läkarutlåtande, om den som ansöker om förnyelse av ett «körkort» i grupp 1 har fyllt 70 år eller om den som ansöker om förnyelse av ett «körkort» för kategorier i grupp 2 har fyllt 45 år eller fyller 45 år under körkortets giltighetstid eller om ett läkarutlåtande behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkarutlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom. (18.5.2018/387)

I läkarutlåtanden enligt 1 mom. 3 punkten för dem som ansöker om förnyelse av ett «körkort» i grupp 1 ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven uppfylls särskilt beaktas hur stigande ålder inverkar på hälsan när det gäller körförmågan och möjligheterna att uppfylla de medicinska kraven. I ett läkarutlåtande som ska fogas till förnyelse av ett «körkort» i grupp 2 ska ovan avsedda verkningar av stigande ålder beaktas om sökanden har fyllt 68 år eller fyller 68 år under körkortets giltighetstid. (18.5.2018/387)

Om förnyelse söks och beslut fattas inom sex månader innan giltighetstiden för körkortet går ut, är körkortet i kraft den tid som föreskrivs i 22 § från den sista dagen av körkortets giltighetstid. Det «körkort» som ska förnyas kan i Finland, med undantag för Åland, godkännas som bevis på körrätt under högst tre månader från utgången av den giltighetstid som är antecknad på körkortet. Om giltighetstiden för det «körkort» som ska förnyas har gått ut när ansökan enligt 1 mom. lämnas in, tillämpas på körrättens uppkomst 6 § 1 mom. om körrättens uppkomst eller 29 § om utlämnande av temporärt «körkort». Om det då har gått mer än två år från det att giltighetstiden för ett «körkort» i grupp 1 löpte ut, eller mer än ett år från det att giltighetstiden för ett «körkort» i grupp 2 löpte ut, förutsätter erhållande av körrätt ny förarexamen.

Närmare bestämmelser om förnyelse av «körkort» för kategorier i grupp 2, med avvikelse från 3 mom., får utfärdas genom förordning av statsrådet i syfte att samordna giltighetstiden för körkortet och yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare.

28 § (23.11.2018/938)
Duplett av «körkort»

En innehavare av ett «körkort» kan få en duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 mom. 2 och 3 punkten uppfylls och körkortet har beviljats i Finland. En duplett kan dock med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av körkortet har sin vanliga vistelseort i någon annan stat än en EU- eller EES-stat.

Ansökan om duplett av «körkort» ska göras om

1) körkortet har förkommit, förstörts eller blivit stulet,

2) innehavaren inte längre kan identifieras på fotografiet,

3) innehavaren har bytt namn eller fått ny personbeteckning,

4) körkortet är så förstört att det inte går att läsa utan svårigheter.

I ansökan ska uppges orsaken till att man ansöker om en duplett och till ansökan ska vid behov fogas fotografi och namnteckningsprov. Om ett förkommet eller stulet «körkort» senare hittas, ska det överlämnas till Transport- och kommunikationsverket. När det behövs ska innehavaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en namnändring eller en ny personbeteckning. Ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen.

Dupletten är giltig till samma datum som det «körkort» som ligger till grund för utfärdandet av dupletten, om giltighetstiden för det «körkort» som ligger till grund för utfärdandet av dupletten motsvarar de tider som avses i 22 §.

Bestämmelserna i 25 § gäller också utlämnande av dupletter. Dupletten får förstöras, om den inte har lämnats ut inom ett år från ansökan. Närmare bestämmelser om utlämnande och förstörande av dupletter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 § (23.11.2018/938)
Temporärt «körkort»

Av särskilda skäl kan Transport- och kommunikationsverket lämna ut ett temporärt «körkort» som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om förutsättningarna för att lämna ut «körkort» uppfylls och inget annat motsvarande «körkort» lämnas ut. Temporärt «körkort» får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av «körkort».

Polisen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utfärda ett temporärt «körkort» i samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet enligt denna lag, om körrättens uppkomst eller dess fortsatta giltighet kräver det.

Temporärt «körkort» utfärdas för högst tre månader och det gäller endast i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Ett temporärt «körkort» får inte lämnas ut till någon som har ansökt om tillfälligt «körkort».

Formuläret för blanketten för temporärt «körkort» fastställs av Transport- och kommunikationsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid körning medföra en giltig och tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska återlämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 § (23.11.2018/938)
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av «körkort»

Ett körkortstillstånd förfaller tre år efter den dag då det beviljades till den del ett «körkort» eller ett temporärt «körkort» som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har lämnats ut. (9.7.2020/563)

Transport- och kommunikationsverket får förstöra ett «körkort» om det inte har lämnats ut inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades. Ett tidigare «körkort» som återlämnas samtidigt som ett «körkort» lämnas ut kan förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa att förutsättningarna uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av «körkort» får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § (23.11.2018/938)
Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med körkortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdirektivet. Närmare bestämmelser om körkortskraven och informationen på körkorten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kategorierna för körkortstillstånd antecknas på körkortet. Villkor, begränsningar och andra upplysningar som rör körkortet antecknas i kodad form. Närmare bestämmelser om koder och användningen av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av «körkort» ska ett nytt fotografi bifogas, om det fotografi som finns i myndigheternas register är mer än 15 år gammalt.

Transport- och kommunikationsverket svarar för att «körkort» tillverkas och levereras för att lämnas ut enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning och leverans av övriga tillstånd och intyg som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller internationellt «körkort».

31 a § (23.11.2018/938)
Serviceuppgifter som gäller «körkort» och andra tillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan sköta de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. genom att skaffa service för uppgifterna från en privat eller offentlig serviceproducent. Verket kan förena sådana uppgifter med uppgifter vid mottagandet av «körkort» som återsänds av dem som får «körkort». Detta moment kan även tillämpas på andra tillstånd som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas när servicen produceras utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. Verket ska med iakttagande av 8 b § avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav på serviceuppgifterna så att kraven på god förvaltning uppfylls. Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet som uppgifterna förutsätter.

De personuppgifter som behandlas när uppgifter som avses i denna paragraf fullgörs är sekretessbelagda. På behandlingen av personuppgifter tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

32 § (11.1.2019/15)
Skyldighet att medföra och visa upp «körkort» och andra tillstånd eller intyg

«Körkort», temporärt «körkort», tillfälligt «körkort», internationellt «körkort», undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken.

I stället för att körkortet visas upp får körrätten visas genom visning av körkortsuppgifterna elektroniskt med Transport- och kommunikationsverkets tjänst (mobilt «körkort»). Om föraren har tillgång till tjänsten vid körning, behöver körkortet inte medföras.

Om föraren inte medför «körkort» eller inte visar körrätten enligt 2 mom., men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom L 10.8.2018/729, se VägtrafikL 729/2018 181 §.

33 §
Att låta någon annan köra ett fordon

Ett fordon får inte överlämnas för att köras av någon som inte har «körkort» eller körrätt enligt denna lag.

Den som överlämnar ett fordon i någon annans bruk ska försäkra sig om att denne har den körrätt som krävs.

4 kap (18.5.2018/387)

Förarutbildning

34 § (23.11.2018/938)
Tillståndsplikt för körundervisning och övningskörning

För att ge körundervisning och handleda övningskörning i trafiken för «körkort» krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverket (undervisningstillstånd). Bestämmelserna om körundervisning gäller också undervisning i manövrering, om inte annat föreskrivs.

För att få driva bilskola krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverket (tillstånd att driva bilskola). Tillstånd att driva bilskola krävs också för att ge yrkesmässig eller kommersiell körundervisning eller handledning av övningskörning för «körkort». Undervisningstillstånd medför rätt att ge annan än kommersiell eller yrkesmässig körundervisning och handledning av övningskörning för «körkort».

Övningskörning med motorcykel för motorcykelkörkort får ske med tillstånd av Transport- och kommunikationsverket (övningstillstånd för motorcykel).

35 § (23.11.2018/938)
Utbildningskrav för «körkort» i grupp 1

En person som avlägger «körkort» i grupp 1 och som inte redan har ett «körkort» i denna grupp ska oberoende av körkortskategori få utbildning som ger baskunskaper om trafiksystemet, samspelet och riskerna i trafiken, faktorer som hänför sig till säkerheten för olika kategorier av trafikanter, ansvar och skyldigheter som hänför sig till framförandet av motordrivna fordon samt andra krav på en körstil som är säker och tar hänsyn till miljön. Utbildningen får ges i form av teoriutbildning.

En person som avlägger «körkort» för bil i kategori B ska före förarexamen få utbildning som förbättrar hans eller hennes färdigheter att köra under svåra förhållanden och även i övrigt stöder en säker och ansvarsfull körstil som följer reglerna. Utbildningen ska särskilt stärka färdigheterna att upptäcka och undvika farliga situationer och faktorer som kan öka olycksrisken genom att de försämrar förarens körförmåga. Utbildningen ska innefatta undervisning i att identifiera särdragen hos och riskerna med körning i mörker och halt väglag, såsom hur en hal vägyta påverkar kontrollen över fordonet samt i hur körhastighet, avstånd till fordonet framför och korrekta observationer påverkar förarens möjligheter att reagera och hur hastigheten påverkar bromssträckan och kontrollen över fordonet. Körundervisningen i halt väglag kan också ordnas som prov på och träning av körning på övningsbana eller något annat motsvarande område som inte används för allmän trafik. Utbildningen ska ta åtta timmar och innefatta teoriundervisning och körundervisning, som delvis får ske med simulator.

Ett villkor för det första körkortet för motorcykel och för «körkort» för bil i kategori B är att den som avlägger körkortet har fått körundervisning.

Körkortskategorin för motorcykel kan höjas till följande kategori genom att den som ansöker om höjningen genomgår utbildning eller avlägger körprov, om han eller hon har fått körrätt för kategorin som ska höjas minst två år tidigare.

För att få ge utbildning som avses i 1, 2 och 4 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. Med avvikelse från kravet på tillstånd att driva bilskola får Transport- och kommunikationsverket godkänna att sådan utbildning också ges av andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen som har den branschkännedom och det kunnande samt den utbildningserfarenhet som krävs för utbildningen. Utan tillstånd att driva bilskola och särskilt godkännande får utbildning som avses i 1 mom. ges i grundskolan och inom utbildning på andra stadiet i enlighet med kraven på utbildningens innehåll och genomförande. På sådana tillhandahållare av utbildning som avses i detta moment tillämpas bestämmelserna om tillsyn över bilskolor.

Närmare bestämmelser om den utbildning som avses i denna paragraf och kraven på genomförandet av den, utbildningens och körundervisningens omfattning samt undantag från tillsynen över bilskolor i fråga om i 4 mom. avsedda andra tillhandahållare av utbildning än sådana som har tillstånd att driva bilskola får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och de praktiska utbildningsarrangemangen samt föreskrifter om tillgodoräknande av utländsk utbildning som motsvarar den utbildning som avses i 2 eller 3 mom.

36 § (23.11.2018/938)
Förarutbildning för «körkort» i grupp 2

I förarutbildning för «körkort» i grupp 2 ska ingå undervisning om hur fordonet, med hänsyn till dess särskilda egenskaper, används, manövreras och körs rätt och enligt trafikreglerna i varierande trafiksituationer och trafikmiljöer på ett säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt sätt. Utbildningen ska också innefatta den utbildning i första hjälpen som behövs för aktiva insatser på en olycksplats samt undervisning i defensivt körsätt för upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teoriutbildning och körundervisning för respektive kategori och utbildningen ska följa den läroplan som Transport- och kommunikationsverket fastställt. Utbildningen kan ges som utbildning som kompletterar det «körkort» i grupp 2 eller den yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare som den som avlägger körkortet har.

Bestämmelser om undervisningens minimimängd och närmare bestämmelser om kraven på läroplanen, yrkeskompetensen och utbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och de praktiska utbildningsarrangemangen samt om tillgodoräknande av motsvarande utländsk utbildning.

37 § (23.11.2018/938)
Utbildning i anslutning till körförbud för nya förare samt återlämnande av «körkort» efter körförbud

Om en förare meddelas körförbud för trafikbrott eller återkommande trafikförseelser under två år från det att den första körrätten för bil erhölls, är ett villkor för att körkortet ska återlämnas efter att körförbudet upphört att föraren har fått efterutbildning om riskbeteende och dess inverkan på trafiksäkerheten. Bestämmelsen tillämpas också på en sådan innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, under två år efter erhållandet av den första körrätten för motorcykel. Om de övervakningstider som avses i detta moment överlappar varandra eller följer på varandra utan avbrott, betraktas övervakningstiderna som en enda övervakningsperiod.

För att körkortet ska återlämnas efter ett sådant körförbud som avses i 1 mom. krävs det att den som meddelats körförbud visar upp ett intyg över att han eller hon fått den utbildning som avses i 1 mom.

För att få ge utbildning som avses i 1 mom. krävs tillstånd att driva bilskola. Transport- och kommunikationsverket får godkänna att utbildningen också ges av andra aktörer i trafiksäkerhetsbranschen eller av aktörer inom andra branscher som har den kännedom om trafiksäkerhetsbranschen och det kunnande samt den utbildningserfarenhet som krävs för utbildningen. På tillsynen över utbildningen tillämpas bestämmelserna om tillsyn över bilskolor.

Närmare bestämmelser om utbildningen och dess omfattning samt bestämmelser om undantag från tillsynen över bilskolor i fråga om i 3 mom. avsedda andra tillhandahållare av utbildning än sådana som har tillstånd att driva bilskola får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och de praktiska utbildningsarrangemangen.

38 § (23.11.2018/938)
Minimiålder för körundervisning och övningskörning

Körundervisning och övningskörning för «körkort» i kategori B får inledas tidigast två år och för andra kategorier tidigast sex månader innan den minimiålder som krävs uppnås. Körundervisning och övningskörning i trafiken får dock inledas först när den som avlägger «körkort» har fyllt 15 år.

En elev inom sådan utbildning för yrkesinriktad grundexamen som är avsedd för uppgifter som lastbils- och bussförare och som står under Utbildningsstyrelsens tillsyn får, utan krav på «körkort» för kategori B, det år då han eller hon fyller 16 år delta i den förarutbildning för «körkort» i grupp 2 som ges i samband med denna utbildning. Körundervisning i trafiken för kategori B får ges när eleven har fyllt 16 år och med lastbil eller buss när eleven har fyllt 17 år. När körundervisning med buss ges i trafiken ska eleven ha körrätt för kategori B och när körundervisning med en fordonskombination för kategori E ges i trafiken ska eleven ha körrätt för dragbil.

För att få inleda körundervisning och övningskörning för kategori E krävs att den som avlägger «körkort» har körrätt för dragbil.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven för att få inleda körundervisning och övningskörning.

39 § (18.5.2018/387)
Vem som betraktas som förare vid körundervisning och övningskörning

Vid körundervisning och övningskörning anses följande vara förare:

1) i kategori B läraren och vid övningskörning den som handleder övningen,

2) i kategorierna C1 och C läraren,

3) vid körundervisning för kategori D1 eller D läraren eller, om den som avlägger «körkort» har «körkort» för kategori C, den som avlägger «körkort»,

4) i kategori E den som avlägger «körkort»,

5) vid körundervisning eller övningskörning med moped, motorcykel, traktor eller lätt fyrhjuling med sitsarna placerade efter varandra den som avlägger «körkort» eller, om den som ger körundervisning eller handleder övningen är med på motorcykeln, traktorn eller den lätta fyrhjulingen, läraren eller handledaren,

6) i kategori T den som avlägger «körkort».

40 § (23.11.2018/938)
Fordon och andra undervisningsredskap som används i undervisningen och vid övningskörning

Det fordon som används i körundervisningen och vid övningskörning ska uppfylla kraven på körkortskategorin och i kategori AM kraven på fordonskategorin, och det ska vid behov ha en separat pedal som inverkar på fordonets färdbroms för läraren eller vid övningskörning för den som handleder övningskörningen.

I körundervisning och annan utbildning får det även användas simulatorer och andra undervisningsredskap som ska motsvara de krav som ställs på körkortskategorin. Undervisningsmaterial som används för undervisning för grupp 2 ska motsvara den läroplan som följs i undervisningen.

Om körundervisning och annan utbildning ges med hjälp av en teknisk anslutning, ska anslutningen möjliggöra en tillförlitlig identifiering av eleven och växelverkan i realtid mellan läraren och eleven under hela lektionen.

Närmare bestämmelser om fordon och andra undervisningsredskap som avses i denna paragraf och om användningen av dem i körundervisning och annan utbildning samt om undantag från pedalkravet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om tekniska krav på andra undervisningsredskap än fordon.

41 § (23.11.2018/938)
Genomförandet av körundervisningen och övningskörningen

Vid körundervisning och övningskörning ansvarar läraren eller den som handleder övningskörningen, och som enligt 39 § betraktas som förare, för att den som avlägger «körkort» har den förmåga att manövrera fordonet och det övriga kunnande som behövs. När det första körkortet avläggs och körundervisningen och övningskörningen sker med undervisningstillstånd ska intyget över genomgången utbildning enligt 35 § 1 mom. medföras vid körning och på begäran visas upp för den som avses i 32 § 1 mom.

Vid körundervisningen för kategorierna B, C1 och C ska läraren eller vid övningskörning den som handleder övningen sitta bredvid eleven. Detsamma gäller körundervisning och övningskörning med lätt fyrhjuling eller traktor, om sitsarna är placerade bredvid varandra.

Vid körundervisning och övningskörning med moped och motorcykel, traktor samt lätt fyrhjuling, där sitsarna är placerade efter varandra, ska den som avlägger «körkort» ha anordningar för att kunna ta emot körinstruktioner och körutrustning som skyddar föraren. Kravet på anordningar för att ta emot körinstruktioner gäller också körundervisning och övningskörning med fordon i kategori T, om det inte finns någon sits för läraren i fordonet eller om sitsarna är placerade efter varandra.

Om simulator används för körundervisning eller övningskörning och läraren inte finns i samma utrymme som den som avlägger «körkort», ska undervisningen ges med hjälp av en teknisk anslutning som uppfyller de föreskrivna kraven.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om körundervisning och övningskörning med fordon, simulatorer och andra undervisningsredskap samt om anordningar som behövs för att ta emot körinstruktioner och om körutrustning för förare.

42 § (18.5.2018/387)
Förutsättningar för undervisningstillstånd för «körkort» i grupp 1

För undervisningstillstånd för körundervisning och handledning av övningskörning för avläggande av «körkort» i grupp 1 krävs det att

1) sökanden har fyllt 25 år,

2) sökanden har i Finland eller en annan EU- eller EES-stat utfärdat «körkort» som motsvarar kategorin för det «körkort» som ska avläggas, eller i kategori AM «körkort» som motsvarar fordonskategorin och som sökanden har haft i minst fem år,

3) sökanden har inte körförbud eller temporärt körförbud,

4) sökanden till sina personliga egenskaper ska anses lämplig för undervisningsuppdrag.

Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten godkänns också när det gäller undervisningstillstånd i kategori AM att sökanden har «körkort» för bil samt när «körkort» för moped avläggs även «körkort» för motorcykel.

Sökanden anses inte till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om han eller hon

1) inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller en gärning som är straffbar enligt 23 kap. 1 § i strafflagen och tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten, eller under samma tid har gjort sig skyldig till dessa gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls,

2) det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott än de som nämns i 1 punkten eller under denna tid har gjort sig skyldig till sådana gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls, eller

3) utifrån uppgifterna i straffregistret eller bötesregistret i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag. (9.7.2020/563)

43 § (18.5.2018/387)
Förutsättningar för undervisningstillstånd för «körkort» i grupp 2

Undervisningstillstånd för förarundervisning för «körkort» i grupp 2 kan beviljas endast om undervisningen ges genom läroavtal för examensutbildning inom transportbranschen i samband med sådan av arbetsgivaren given utbildning som är jämförbar med yrkesutbildning för bilförare. Den som avlägger «körkort» ska ha «körkort» för kategori B och dessutom «körkort» för dragbil, om undervisning för «körkort» för fordonskombinationer ingår i undervisningen.

För undervisningstillstånd krävs det att

1) sökanden har fyllt 25 år,

2) sökanden har körrätt för undervisningsfordonet,

3) sökanden har inte körförbud eller temporärt körförbud,

4) sökanden har trafiklärartillstånd för utbildning för kategorierna C och D.

44 § (18.5.2018/387)
Beviljande av undervisningstillstånd och undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för tre år och det beviljas tidigast två år innan den som avlägger «körkort» uppnår minimiåldern för körkortet. Andra undervisningstillstånd beviljas för nio månader och de beviljas tidigast sex månader innan den som avlägger «körkort» uppnår minimiåldern för «körkort» i den kategori som övningsfordonet representerar. Bestämmelser om minimiåldern för inledande av körundervisning och övningskörning finns i 38 § 1 mom.

En sökande får beviljas högst tre undervisningstillstånd under en treårsperiod. Om läraren är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till den som avlägger «körkort» finns dock ingen begränsning för hur många undervisningstillstånd som får beviljas. Ett undervisningstillstånd får beviljas två personer och det får gälla två elever, om läraren eller lärarna är föräldrar, far- eller morföräldrar, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven eller eleverna.

I ett undervisningstillstånd ska innehavaren av tillståndet, den som avlägger «körkort» och körkortskategorin anges och i kategori AM även fordonskategorin. Om ett undervisningstillstånd i enlighet med 2 mom. beviljas till två personer ska den ena anges som ansvarig lärare som utfärdar det intyg över i 35 § 3 mom. avsedd körundervisning som krävs för deltagande i förarexamen.

Undervisningstillståndet löper ut när förarexamen har avlagts. Undervisningstillståndets giltighetstid kan vid behov förlängas. Ansökan om undervisningstillstånd förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år från det att ansökan anlände. Om ansökan förfaller avförs uppgiften om ansökan ur trafikregistret.

45 § (18.5.2018/387)
Återkallelse av undervisningstillstånd

Polisen ska återkalla ett undervisningstillstånd om

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillståndet, eller

3) innehavaren begär det.

Tillståndet kan återkallas temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

46 § (18.5.2018/387)
Övningstillstånd för motorcykel

Övningstillstånd för motorcykel ger den som avlägger «körkort» för motorcykel rätt att övningsköra med motorcykel på egen hand. Vid övningskörningen ska en motorcykel som motsvarar körkortskategorin i fråga användas. Vid övningskörning betraktas den som avlägger «körkort» som förare.

Om minimiåldern för körkortet är under 18 år och den som avlägger «körkort» inte har fyllt 18 år, krävs det vårdnadshavarens samtycke, som är ett villkor för avläggande av teoriprov. Vårdnadshavaren ska dessutom namnge den som handleder övningskörningen, och som ska följa hur övningarna och körskickligheten framskrider.

Närmare bestämmelser om övningskörning och handledning av den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 § (23.11.2018/938)
Beviljande av övningstillstånd för motorcykel

För övningstillstånd för motorcykel krävs det att

1) sökanden har ett giltigt körkortstillstånd,

2) sökanden har fått i 35 § 1 mom. avsedd utbildning i anslutning till det första körkortet och i 35 § 3 mom. avsedd körundervisning,

3) sökanden har avlagt teoriprovet i den berörda körkortskategorin med godkänt resultat,

4) sökanden har avlagt manöverprovet för motorcykel i den berörda körkortskategorin med godkänt resultat,

5) sökanden inte har körförbud eller temporärt körförbud och inte har haft körförbud under en tid av fem år före tillståndsbeslutet.

Bestämmelser om det samtycke av vårdnadshavaren som krävs för övningstillstånd för en person som inte fyllt 18 år finns i 46 § 2 mom.

Om sökanden i minst två år har haft «körkort» för motorcykel i kategorin under det «körkort» som ska avläggas, krävs inte det teoriprov som avses i 1 mom. 3 punkten för övningstillstånd.

I övningstillståndet ska det antecknas vem som övningskör och körkortskategorin. Övningstillstånd beviljas för högst tre månader, och det kan förenas med villkor och begränsningar. Nytt tillstånd får inte beviljas utan vägande skäl.

Närmare föreskrifter om manöverprov enligt 1 mom. 4 punkten får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

48 § (18.5.2018/387)
Återkallelse av övningstillstånd för motorcykel

Ett övningstillstånd för motorcykel ska återkallas, om

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för övningstillståndet, eller

3) innehavaren begär det.

Övningstillståndet ska återkallas temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

49 § (18.5.2018/387)
Utbildningsintyg

Den som genomgått sådan utbildning som avses i 35–37 § och sådan körundervisning som avses i 35 § 3 mom. med godkänt resultat ska ges ett intyg över utbildningen. Närmare bestämmelser om utfärdande av utbildningsintyg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

50 § (23.11.2018/938)
Försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket får bevilja tillstånd för att ordna försök som behövs för att utveckla förarutbildningen för grupp 2. Vid försöken kan man avvika från i denna lag angivna krav på förarutbildningens omfattning och genomförande. Den förarutbildning som ges inom ramen för försök ska ha sådana mål och sådant innehåll att de elever som deltar i ett försök får de förarfärdigheter som avses i denna lag och att deras rättigheter inte äventyras genom försöket. Försöken genomförs under Transport- och kommunikationsverkets tillsyn, och de ska följa den försöksplan som verket godkänt och de villkor och begränsningar som verket bestämt.

51 § (18.5.2018/387)
Märke för undervisningsfordon

Ett fordon som används i körundervisning och övningskörning ska vara försett med ett vitt triangelformat märke. Om det är fråga om ett fordon som används i verksamhet som kräver tillstånd att driva bilskola, ska även bilskolans namn framgå av fordonet.

Närmare bestämmelser om märket och hur det ska användas samt annan märkning av fordonet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Förarexamen

52 § (23.11.2018/938)
Syftet med och innehållet i förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa att den som avlägger «körkort» har de kunskaper och den praktiska körskicklighet som behövs för att vara en ansvarsfull förare som agerar självständigt och säkert i olika trafiksituationer med hänsyn till även sociala och ekologiska aspekter.

I förarexamen ska allsidigt bedömas förmågan att

1) framföra fordonet säkert, flexibelt och ekologiskt och utan att orsaka farliga situationer i olika trafikmiljöer och trafiksituationer i enlighet med trafikreglerna och med hänsyn till fordonets särskilda egenskaper,

2) visa ansvarighet gentemot andra trafikanter och miljön,

3) uppfatta farliga situationer i trafiken och hur hastigheten, väglaget och olika faktorer som inverkar på förarens körförmåga, såsom känslotillstånd, passagerare, användning av berusningsmedel och läkemedel, trötthet, synförmåga och hälsotillstånd, bidrar till ökad olycksrisk,

4) upptäcka fel och brister som väsentligt inverkar på fordonets funktionsduglighet och säkerhet och även i övrigt agera på det sätt som krävs för att undvika farliga situationer.

Förarexamina ska uppfylla minimikraven i bilaga II till körkortsdirektivet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i förarexamen.

53 § (23.11.2018/938)
Hur förarexamen är uppbyggd och hur den genomförs

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett körprov. Körprovet kan innefatta ett särskilt manöverprov. I körprovet för «körkort» för moped ingår enbart ett manöverprov. För kategori T avläggs endast teoriprov. I en examen som avläggs för att höja körkortskategorin för motorcykel i fall som avses i 35 § 4 mom. eller för att erhålla körrätt för sådana fordonskombinationer i kategori B som avses i 7 § 4 mom. avläggs endast körprov.

För att få avlägga körprovet ska examinanden ha avlagt teoriprovet för motsvarande körkortskategori och i kategori AM för motsvarande fordonskategori. I teoriprovet ska Transport- och kommunikationsverkets material användas.

Det fordon som används för körprovet ska uppfylla de krav som gäller i examenskategorin och det ska vid behov vara utrustat med en sådan pedal för förarprövaren som påverkar fordonets färdbroms. Examinanden ska tillhandahålla ett sådant fordon som behövs för körprovet. Under provet betraktas examinanden som förare.

Bestämmelser om körprovets längd samt mottagandet av körprov och undantag från kravet på pedal utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om teoriprov, examensfordon och andra krav på förarexamen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i teoriprov, körprov och manöverprov samt hur de genomförs i praktiken.

54 § (18.5.2018/387)
Förutsättningar för att delta i förarexamen

Förutsättningar för att få delta i förarexamen är att

1) den som deltar i examen har körkortstillstånd för examenskategorin,

2) den som deltar i examen uppfyller ålderskravet för examenskategorin,

3) den som deltar i examen har inte körförbud eller temporärt körförbud,

4) den som deltar i examen har utbildning som avses i 35 eller 36 §, beroende på examenskategorin,

5) den som deltar i examen för grupp 2 har körrätt för kategori B,

6) den som deltar i examen för att få körrätt för fordonskombination har körrätt för dragbil som motsvarar examenskategorin,

7) den som deltar i körprov eller manöverprov har avlagt teoriprovet för examenskategorin, om ett sådant krävs,

8) den som deltar i förarexamens teoriprov har vårdnadshavarens samtycke, om sådant krävs enligt 9 § 2 mom. eller 46 § 2 mom. och ett intyg utfärdat av läroanstalten, om ett sådant krävs enligt 5 § 6 mom.

Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte och körförbud som meddelats tills vidare utgör inte något hinder för att avlägga examen, om polisen har ålagt personen att avlägga nytt körprov. Om en person har meddelats körförbud tills vidare på den grunden att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd, utgör körförbudet inte heller hinder för avläggande av examen för att återfå körrätten, om en läkare förutsätter eller rekommenderar det enligt ett läkarutlåtande som visas upp.

Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten får en person delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 §. Bestämmelser om ålderskraven för att få delta i examen för kategorierna C, CE och D när grundläggande yrkeskompetens förvärvas i samband med yrkesutbildning för förare finns i 5 § 2 mom.

Om den som deltar i examen har eller tidigare har haft ett «körkort» för motsvarande kategori som erhållits i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller har ett annat giltigt «körkort» för motsvarande kategori som utfärdats utomlands, krävs inte den utbildning som avses i 1 mom. 4 punkten. Om i 36 § avsedd förarutbildning för grupp 2 har getts för att komplettera körrätt för samma kategori eller yrkeskompetens som personen har, ska denna körrätt eller yrkeskompetens vara i kraft.

Genom förordning av statsrådet får det i fråga om respektive kategorier utfärdas närmare bestämmelser om kraven för att få delta i förarexamen och om anmälan till examen samt om tillämpning av kraven när det är fråga om den förarexamen och det körprov som ska avläggas för att körrätten ska förbli i kraft eller kunna förnyas eller för att ett utländskt «körkort» ska kunna bytas ut.

55 § (18.5.2018/387)
Intyg över förarexamen

Förarexamensmottagaren ska utfärda ett intyg över godkänd förarexamen. Intyg utfärdas dock inte, om villkoren för att lämna ut «körkort» inte uppfylls eller om «körkort» eller temporärt «körkort» utfärdas för examinanden.

Bestämmelser om rätten att köra ett fordon med stöd av ett intyg över förarexamen finns i 6 § 5 mom.

56 §
Förordnande om att på nytt delta i förarexamen

Polisen kan förordna att en förare ska delta i förarexamen på nytt, om han eller hon vid körning av motordrivna fordon upprepade gånger överträder vägtrafiklagen och det därför eller i övrigt finns sannolika skäl att misstänka att föraren inte har kvar sin körskicklighet.

6 kap

Övriga «körkort» samt «körkort» utfärdade utomlands

57 §
«Körkort» och förarbevis för moped utfärdade på Åland

Ett «körkort» utfärdat i landskapet Åland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination i den kategori som är angiven på körkortet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 7 § på omfattningen av körrätten.

I fråga om förnyelse av körkortet och utbyte av körkortet till ett «körkort» enligt denna lag samt övervakningen av förarnas hälsa när det gäller körförmåga gäller vad som föreskrivs i denna lag. När ett «körkort» för kategori AM byts ut, förses det nya körkortet inte med de uppgifter som föreskrivs i 6 § 2 mom. 2 a-punkten och 7 § 2 mom. 1 punkten.

Ett förarbevis för moped utfärdat i landskapet Åland gäller i hela riket.

58 §
Att köra militärfordon

Motordriva militärfordon får köras av personer med förarexamen från försvarsmakten för fordonstypen i fråga. Dessutom krävs «körkort» från försvarsmakten eller «körkort» enligt denna lag med rätt att köra i Finland, med undantag för tillfälligt «körkort», och körtillstånd från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om rätt att köra militärfordon med något annat «körkort» än «körkort» från försvarsmakten utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Huvudstaben får dessutom meddela närmare föreskrifter om de tillstånd som krävs för att framföra special- och pansarfordon som avses i 1 § 5 mom. i fordonslagen (1090/2002) och terrängfordon som avses i 16 § 1 mom. i den lagen. (28.12.2012/1081)

Vad som i denna lag föreskrivs om innehållet i förarexamen och om kraven på förarens hälsotillstånd ska också tillämpas på «körkort» från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om «körkort» och körtillstånd från försvarsmakten och om deras utfärdande, omhändertagande, återkallande och återlämnande utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs det dessutom om innehållet i försvarsmaktens trafiklärar- och förarutbildning, trafiklärar- och förarexamina, utbildning för körtillstånd och behörighetskraven för fordonsinspektörer som är förarprövare. (18.5.2018/387)

Se FSMf om försvarsmaktens «körkort» och körtillstånd 23/2013. FordonsL 1090/2002 har upphävts genom FordonsL 82/2021.

59 § (23.11.2018/938)
«Körkort» och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

Ett «körkort» som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination, om motsvarande harmoniserade kategori finns antecknad på körkortet och innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 5 §. För körrättens omfattning gäller 7 §, om inte något annat följer av ömsesidigt erkännande av «körkort», och för kontrollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 och 21 §. Bestämmelserna i detta moment gäller också temporära «körkort» utfärdade i Danmark, Island, Norge och Sverige. Närmare bestämmelser om krav som gäller ömsesidigt erkännande som följer av Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter i anslutning till tillämpningen av artikel 13 i körkortsdirektivet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körrätt saknas och «körkort» godtas inte om

1) innehavaren av ett «körkort» har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller om körkortet i övrigt innehåller begränsningar eller har omhändertagits eller för viss tid återkallats i en annan EU- eller EES-stat,

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt «körkort» eller ett «körkort» i någon annan EU- eller EES-stat,

3) innehavaren av ett «körkort» från en EU- eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland och körkortet enligt en anteckning på det har bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny förarexamen, på grundval av ett utländskt «körkort» som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, utlämnande av «körkort» och förnyelse av «körkort» tillämpas på utbyte och förnyelse av andra «körkort» enligt 1 mom. än temporära «körkort».

Om ett «körkort» enligt 1 mom., dock inte ett temporärt «körkort», har förkommit, stulits eller förstörts, ges en innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex månader på ansökan ett nytt motsvarande «körkort» med iakttagande av bestämmelserna om ansökan om körkortstillstånd. I ansökan ska uppges orsaken till att «körkort» söks. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts med ett finländskt «körkort». Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till Transport- och kommunikationsverket, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på giltigheten hos ett körtillstånd för moped utfärdat i en annan EU- eller EES-stat, med undantag av «körkort» för moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven enligt denna lag för framförande av moped. För lätt fyrhjuling krävs det «körkort» för kategori AM eller något annat motsvarande «körkort» som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. När ett «körkort» för kategori AM byts ut, utfärdas körkortet utan de anteckningar som avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om kraven på tillstånd att köra moped får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sådan information om körrättigheter, «körkort» och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EU- och EES-stater utfärdade «körkort» förmedlas ur trafik- och transportregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

60 § (18.5.2018/387)
«Körkort» utfärdat i en konventionsstat

Ett «körkort» som är utfärdat i en annan än en i 59 § avsedd stat som har tillträtt den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) ger innehavaren rätt att i Finland köra ett fordon eller en fordonskombination när körkortet har konventionsenlig kategoribeteckning, förutsatt att

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades,

2) körkortet är ett nationellt «körkort» som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller har samma information skriven med latinska bokstäver som ett «körkort» som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller att det utöver körkortet uppvisas ett konventionsenligt internationellt «körkort» eller en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska,

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren,

4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för respektive kategori, och

5) körkortet är i kraft i den stat eller region där det har beviljats.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också «körkort» och internationella «körkort» utfärdade enligt de regionala bestämmelserna i Hongkong, Macao eller Taiwan.

Körkortet godkänns för körning i Finland i två år efter det att innehavaren fördes in i befolkningsregistret, förutsatt att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §. När körkortet byts ut mot ett finländskt «körkort» kan ett «körkort» som motsvarar kategori B och kategorin för motorcykeln lämnas ut i enlighet med 24 § 2 mom. 3 punkten utan krav på ny förarexamen, om

1) sökanden ansöker om körkortstillstånd för att byta ut körkortet inom den ovannämnda tvåårsfristen, men innan körkortets giltighetstid går ut, och

2) sökanden visar upp ett nationellt «körkort» som avses i 1 mom. 2 punkten eller körkortet och en översättning av det.

Om innehavaren av ett «körkort» som avses i denna paragraf hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet beviljades, är körkortet, utöver att det inte med stöd av 1 mom. 1 punkten ger rätt att köra ett motordrivet fordon i Finland, inte heller annars giltigt i Finland.

På ett «körkort» som utfärdas utifrån ett «körkort» som utfärdats i en konventionsstat ska det antecknas vilken stat eller vilken region som har beviljat det «körkort» utifrån vilket det är utfärdat.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om giltighet för och godkännande av ett «körkort» som utfärdats i en konventionsstat gäller inte giltighet för och godkännande av «körkort» på Åland.

61 § (23.11.2018/938)
Annat utländskt «körkort»

Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella «körkort» som motsvarar kategori A1, A2, A eller B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland, om

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades,

2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om «körkort» i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auktoriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig,

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren,

4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin,

5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats.

Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §.

Transport- och kommunikationsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett «körkort» i Finland som motsvarar ett utländskt «körkort» och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem.

På ett i 3 mom. avsett «körkort» som utfärdas utifrån ett utländskt «körkort» ska det antecknas vilken stat som har beviljat det «körkort» utifrån vilket det är utfärdat. Vad som föreskrivs i denna paragraf om giltighet för och godkännande av andra utländska «körkort» gäller inte giltighet för och godkännande av «körkort» på Åland.

Denna paragraf tillämpas även på «körkort» beviljade på Färöarna och Grönland. (11.1.2019/15)

62 § (23.11.2018/938)
Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut

Om ett utländskt «körkort» enligt 59–61 § byts ut till ett finländskt «körkort», ska det utländska körkortet lämnas in till Transport- och kommunikationsverket. Detta gäller också «körkort» enligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska återlämna ett «körkort» utfärdat i en annan EU- eller EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska «körkort» än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska «körkort» till Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om att återlämna andra utländska «körkort» till utfärdaren enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 § (23.11.2018/938)
Tillfälligt «körkort»

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja innehavaren av ett i 60 § avsett nationellt «körkort» tillfälligt «körkort» med rätt att köra i Finland om det är fråga om

1) en asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd inte har avgjorts när fristen enligt 60 § 3 mom. går ut, eller

2) utredning av körkortets äkthet, giltighet eller annan behörighet eller någon annan motsvarande omständighet som hindrar innehavaren att använda körkortet.

Körkortstillstånd för tillfälligt «körkort» får beviljas oberoende av kravet på vanlig vistelseort enligt 12 § 1 mom. 2 punkten och körkortet får lämnas ut utan krav på ny förarexamen.

Tillfälligt «körkort» utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det ursprungliga körkortet är i kraft. Giltighetstiden för ett tillfälligt «körkort» får förlängas om det ursprungliga körkortet är i kraft. Transport- och kommunikationsverket ska omhänderta det ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det behövs av de skäl som anges i 1 mom. 2 punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras vid körning tillsammans med det ursprungliga körkortet om det inte på det tillfälliga körkortet har antecknats att Transport- och kommunikationsverket har omhändertagit det ursprungliga körkortet.

7 kap

Körförbud och andra påföljder

64 §
Körförbud

Polisen ska meddela föraren av ett motordrivet fordon körförbud, om föraren konstaterats ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 § eller grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen. Körförbud behöver inte meddelas, om föraren inte döms till straff för något av de ovannämnda brotten. (30.1.2018/96)

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om

1) han eller hon inte längre uppfyller villkoren för körkortstillstånd enligt 12 §,

2) han eller hon bryter mot ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten, inte har lämnat in läkarutlåtande enligt 20 § 4 mom. eller 112 § 3 mom. inom den lagstadgade tidsfristen eller inte inom den tid som polisen satt ut lämnat in ett i 20 § 1 mom. avsett läkarutlåtande eller ett i 3 mom. avsett utlåtande av en optiker eller intyg över ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga som avlagts med godkänt resultat, (6.2.2015/70)

3) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen vid körning av ett motordrivet fordon och gärningen tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten, (30.1.2018/96)

4) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen, eller (30.1.2018/96)

5) han eller hon i utlandet har dömts för rattfylleri med motordrivet fordon eller där har gjort sig skyldig till en sådan gärning.

Som en gärning enligt 2 mom. 3 punkten ovan betraktas också det att föraren genom manipulering eller med hjälp av ett externt redskap har stört en anordning avsedd för övervakning av sociallagstiftningen på vägtransportområdet, så att anordningen ger felaktig information om förarens körtider och vilotider.

65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafiklagen (729/2018), med undantag av andra gärningar som bestraffas med avgift för trafikförseelse än

a) förbjuden användning av kommunikationsutrustning under körning enligt 98 § 2 mom. i vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre, (17.12.2020/1041)

c) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 15 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är högre än 60 kilometer i timmen, (17.12.2020/1041)

d) underlåtelse att iaktta röd trafikljussignal enlig 74 § i vägtrafiklagen,

2) brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter enligt lagen om transportservice,

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i vägtrafik enligt 23 kap. 11 § i strafflagen,

4) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt lagen om transportservice; dock inte förseelse avseende handlingar enligt 39 §, (17.12.2020/1041)

5) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998),

6) förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 141 § 1 eller 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023). (23.3.2023/542)

6 punkten har ändrats genom L 542/2023, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

6) förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

(10.8.2018/734)

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år från det att han eller hon fick den första körrätten för bil gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller också sådana innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började. (6.2.2015/70)

3 mom. har upphävts genom L 30.1.2018/96. (30.1.2018/96)

Utifrån uppgifter i trafik- och transportregistret ska Transport- och kommunikationsverket skicka en påminnelse till körrättsinnehavaren om grunderna för körförbud enligt denna paragraf. Verket ska skicka påminnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. leder till att polisen överväger att meddela körförbud. (23.11.2018/938)

66 §
Körförbudets längd

Den som gjort sig skyldig till rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen ska meddelas körförbud i minst en månad och den som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt rattfylleri körförbud i minst tre månader. Vid återfall ska körförbudet vara

1) minst sex månader, om föraren under fem år gjort sig skyldig till

a) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen två gånger,

b) rattfylleri och brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen, eller

c) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen och dessutom grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

2) minst ett år, om föraren under fem år två gånger gjort sig skyldig till en gärning som uppfyller rekvisitet för grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Körförbudet gäller i högst fem år. I beslutet om körförbud ska förbudets sista giltighetsdag anges. Körförbud enligt 64 och 65 § ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud har fattats. Beslutet om körförbud får verkställas även om besvär anförs över det eller över det brottmål som beslutet grundar sig på. (30.1.2018/96)

I de fall som avses i 64 § 2 mom. 1 och 2 punkten ska körförbud meddelas tills vidare och i de fall som avses i 3–5 punkten och i 65 § för minst en och högst sex månader.

Längden på körförbudet ska bestämmas med hänsyn till förbudets konsekvenser för förarens försörjning och nödvändiga behov av att röra sig i trafiken.

När längden på körförbudet bestäms ska som avdrag beaktas den tid som föraren på grund av den gärning som orsakade körförbudet saknat körrätt. Alternativt ska det anses att körförbudet har avtjänats i sin helhet på grund av längden på ett temporärt körförbud.

67 § (25.8.2016/731)
Villkorligt körförbud

Om inte allmänintresset kräver något annat, kan polisen förklara körförbudet för en gärning enligt 64 § 1 mom. villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller av andra särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. På körförbudets längd tillämpas bestämmelserna i 66 §. (30.1.2018/96)

Om en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. i strafflagen eller till grovt rattfylleri enligt 4 § 1 eller 2 punkten i det kapitlet meddelas villkorligt körförbud, ska det i fordonet finnas ett alkolås under den tid det villkorliga körförbudet är i kraft. Bestämmelser om meddelande av alkolåsövervakad körrätt finns i 67 a §.

Om körförbudet är villkorligt, ska polisen också bestämma en prövotid som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud meddelas och upphör den dag som anges i beslutet om körförbud. (30.1.2018/96)

För en i 64 § 1 mom. avsedd gärning som begås under körförbudet, det temporära körförbudet eller prövotiden enligt 3 mom. får körförbud inte meddelas villkorligt.

67 a § (25.8.2016/731)
Alkolåsövervakad körrätt

Polisen ska besluta om alkolåsövervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri enligt 67 § 2 mom., om den som ska meddelas körförbud begär det. Den som ska meddelas alkolåsövervakad körrätt ska ha vanlig vistelseort i Finland och får inte vara belagd med körförbud av någon annan orsak. På meddelande av övervakad körrätt tillämpas inte de på prövning beroende förutsättningarna för villkorligt körförbud som föreskrivs i 67 § 1 mom. (30.1.2018/96)

Den som misstänks för ett brott som avses i 1 mom. får redan under förundersökningen begära alkolåsövervakad körrätt, fastän brottmålet ännu inte har avgjorts. (30.1.2018/96)

Polisen ska vid förundersökningen av ett brott som avses i 1 mom. informera den misstänkte om möjligheten till alkolåsövervakad körrätt. Polisen ska också informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

Bestämmelser om alkolås som används vid alkolåsövervakad körrätt och om godkännande av alkolås och om användning av alkolås i vägtrafiken finns i lagen om alkolås.

68 § (30.1.2018/96)
Verkställande av villkorligt körförbud

Polisen ska bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om det konstateras att den som fått körförbud under prövotiden har gjort sig skyldig till en gärning enligt 64 § 1 mom. Polisen kan dock avstå från att bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning enligt 64 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud ska verkställas, ska förbudets sista giltighetsdag vara den sista giltighetsdagen för det längst gällande körförbudet. Beslutet om verkställighet av villkorligt körförbud får verkställas även om besvär anförs över det eller över det brottmål som beslutet grundar sig på.

I beslutet om verkställighet av villkorligt körförbud ska anges vilka omständigheter som beslutet om verkställighet av det villkorliga körförbudet grundar sig på. Det villkorliga körförbudet förfaller, om det inte inom ett år från det att prövotiden har gått ut har bestämts att det ska verkställas.

68 a § (25.8.2016/731)
Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som meddelats efter det att brottmålet avgjorts eller under förundersökningen ska kunna sättas i kraft ska den övervakade för polisen lägga fram ett intyg över att han eller hon har besökt läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk. (30.1.2018/96)

Polisen ställer som villkor att den övervakade ska använda alkolås vid körning. Den övervakade ska överlämna sitt «körkort» till polisen och hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om ett nytt «körkort» där villkoret som gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett temporärt «körkort» för den övervakade. (23.11.2018/938)

Polisen kan ändra körrätten till prövotid så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med övervakad körrätt. Körrätt för körkortskategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för fordon i kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland. Den av polisen ändrade körrätten återställs när polisen, då den övervakade körrätten upphör, återlämnar det «körkort» som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning. (30.1.2018/96)

Den övervakade körrätten börjar när körkortet eller det temporära körkortet lämnas ut till den övervakade och upphör den dag då den prövotid som polisen har bestämt löper ut. Om ett temporärt «körkort» inte lämnas ut till den övervakade eller om den övervakade inte ansöker om ett «körkort» som motsvarar övervakad körrätt, upphör den övervakade körrätten den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet löper ut. (30.1.2018/96)

69 § (30.1.2018/96)
Återkallelse av alkolåsövervakad körrätt

Polisen ska återkalla en alkolåsövervakad körrätt och besluta att ett villkorligt körförbud ska verkställas i dess helhet, om den övervakade under prövotiden begär att beslutet om övervakad körrätt ska återkallas eller om denne utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den alkolåsövervakade körrätten genom att

1) framföra något annat fordon än ett fordon som är tillåtet enligt 68 a § 3 mom., eller

2) påverka alkolåsets funktionsduglighet i strid med 7 § 3 mom. i lagen om alkolås.

Om den som ska meddelas körförbud har blivit belagd med temporärt körförbud med stöd av 1 mom. innan körförbudet har meddelats och denne fortfarande begär alkolåsövervakad körrätt, ska polisen avgöra om det finns en godtagbar orsak som avses i 1 mom. till gärningen eller försummelsen.

70 §
Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen,

3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av en sådan överträdelse av villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten som avses i 64 § 2 mom. 2 punkten, eller med stöd av 64 § 2 mom. 3–5 punkten eller 65 §, (30.12.2015/1614)

4) om det är uppenbart att körrättsinnehavarens körförmåga på grund av sjukdom eller men eller av någon annan liknande orsak har försämrats så mycket att detta vid fortsatt körning skulle orsaka väsentlig fara för den övriga trafiken och det därför inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd att utreda hans eller hennes hälsotillstånd i enlighet med 20 § 1 mom., (6.2.2015/70)

5) om begäran enligt 69 § 1 mom. återtas, eller (30.1.2018/96)

6) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 69 § 1 mom. 1 eller 2 punkten. (30.1.2018/96)

En gränsbevakningsman kan vid genomförande av gränskontroller och i samband med andra tjänsteuppdrag meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud eller omhänderta körkortet

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen.

71 §
Överföring av körförbudsärenden från Gränsbevakningsväsendet till polisen

Efter att ha meddelat temporärt körförbud ska Gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål föra över ärendet till polisen. I fråga om temporärt körförbud som meddelas av en gränsbevakningsman gäller i övrigt vad som bestäms om temporärt körförbud som meddelas av polisen.

72 § (30.1.2018/96)
Längden på temporärt körförbud

I det fall som avses i 70 § 1 mom. 1 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills ett beslut om körförbud enligt 64 § fattas. I de fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten ska polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet ska fortsätta att gälla eller inte. Om det är sannolikt att den som har belagts med temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten, ska det temporära körförbudet fortsätta att gälla tills ett beslut om körförbud enligt 64 § fattas.

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att villkorligt körförbud kommer att meddelas, får polisen redan innan beslutet om körförbud fattas bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om förutsättningarna enligt 67 a § är uppfyllda, besluta om alkolåsövervakad körrätt.

Polisen kan också annars på motiverad begäran bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra, om det med beaktande av längden på behandlingen av brottmålet, hur allvarligt det misstänkta brottet är, de konsekvenser som anges i 66 § 4 mom. eller övriga omständigheter finns vägande skäl för detta och ett till körförbudet anknutet brottmål är anhängigt vid domstol eller i ett bötesförfarande. (17.12.2020/1041)

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten ska den polisman som meddelat temporärt körförbud utan dröjsmål underrätta den polis som beslutar om körförbud. Denna ska utan dröjsmål i ett i 3 punkten avsett fall besluta om körförbud och i ett i 4 punkten avsett fall att det temporära körförbudet ska fortsatta att gälla. Polisen ska fatta ett sådant beslut också när körrätten redan har upphört att gälla efter det att temporärt körförbud meddelats.

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet eller ge ett temporärt «körkort» och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om

1) åtal inte väcks för en gärning som avses i 70 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbudet för gärningen meddelas villkorligt eller om åklagaren avstår från att utfärda strafföreläggande för gärningen med stöd av 30 § 1 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),

2) körförbud inte meddelas i fall som avses i 70 § 1 mom. 3 punkten, eller

3) temporärt körförbud inte hålls i kraft i fall som avses i 70 § 1 mom. 4 punkten.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills polisen beslutar om alkolåsövervakad körrätt.

73 §
Varning

I stället för att meddela körförbud kan polisen för gärningar som avses i 64 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 65 § ge en varning, om körrätt är nödvändig på grund av körrättsinnehavarens försörjning och behov att röra sig i trafiken och om gärningarna inte ska anses vara ett tecken på likgiltighet för bestämmelserna om vägtrafik eller de påföljder som han eller hon har dömts till eller meddelats på grund av brott mot dem.

Den som inom ett år efter att ha fått varning gör sig skyldig till en enda gärning som avses i 1 mom. ska meddelas körförbud. Den som begått gärningen kan dock i stället för körförbud ges en ny varning, om förseelsen anses vara ringa. En ny sådan gärning inom ett år efter det att den andra varningen har getts leder till körförbud.

Polisen kan för ett brott som avses i 64 § 2 mom. 3 punkten ge en körrättsinnehavare enligt 1 mom. i denna paragraf en varning i stället för att meddela körförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Om körrättsinnehavaren inom två år efter varningen gör sig skyldig till ett nytt brott som avses i den punkten, ska han eller hon meddelas körförbud.

73 a § (28.12.2012/1081)
Bestämmelser om innehavare av «körkort» som utfärdats utomlands

Bestämmelserna i denna lag om meddelande av körförbud, temporärt körbud och andra påföljder som gäller körrätten, överlämnande av körkortet till polisen på grund av en åtgärd som gäller körrätten och återlämnande av körkortet till innehavaren samt bestämmelserna i 101 § om anmälningar till trafik- och transportregistret tillämpas också på innehavare av «körkort» som utfärdats utomlands. (4.5.2018/302)

Om innehavaren av ett «körkort» som är utfärdat utomlands inte är varaktigt bosatt i Finland, ska polisen på begäran återlämna körkortet till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet eller det temporära körförbudet ännu inte har upphört. Körrätt föreligger inte i Finland så länge som körförbudet eller det temporära körförbudet är i kraft. Polisen kan på ett internationellt «körkort», utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland.

Om innehavaren av ett «körkort» som har utfärdats i en EU- eller EES-stat meddelas körförbud tills vidare och innehavaren inte är varaktigt bosatt i Finland, ska körkortet sändas till den myndighet som har beviljat körkortet, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Samtidigt ska orsaken till att körkortet återsänds meddelas.

74 §
Behörig polisenhet

De polisuppdrag som avses i denna lag sköts av en polisenhet som Polisstyrelsen bestämmer.

75 §
Skyldighet att överlämna «körkort»

Den som meddelats körförbud och den vars körrätt har förfallit ska genast överlämna körkortet till polisen.

76 § (23.11.2018/938)
När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten inom fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått tillbaka sitt «körkort».

I samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag kan polisen bestämma att körrätten förfaller eller begränsa dess omfattning. Transport- och kommunikationsverket har samma behörighet på grundval av körrättsinnehavarens ansökan.

76 a § (30.1.2018/96)
Förfarande i ärenden som gäller körförbud (17.12.2020/1041)

Körförbud som avses i 64 § 1 mom., 64 § 2 mom. 3 och 4 punkten och 65 § får meddelas när ett sådant beslut om avgift för trafikförseelse, ett sådant ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande eller en sådan dom som gäller en i de bestämmelserna avsedd gärning har meddelats. Ärendet om körförbud ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats. (17.12.2020/1041)

I ärenden som gäller körförbud ska föraren ges tillfälle att bli hörd innan beslutet i ärendet fattas. Information om möjligheten att bli hörd får ges föraren redan innan det i 1 mom. avsedda fällande avgörandet meddelas och så snart föraren har underrättats om att han eller hon misstänks för ett brott som leder till körförbud.

Om föraren är belagd med temporärt körförbud eller av någon annan orsak inte har körrätt när ett beslut om körförbud som avses i 1 mom. fattas, får föraren delges beslutet om körförbud genom brev per post.

76 b § (30.1.2018/96)
Hur ändringssökande påverkar körförbud (17.12.2020/1041)

Om ett avgörande genom vilket en gärning enligt 64 § 1 mom. eller 64 § 2 mom. 3 eller 4 punkten har tillräknats föraren har upphävts med anledning av ändringssökande, ska polisen på eget initiativ upphäva körförbudet utan dröjsmål. Om föraren med anledning av ändringssökande har tillräknats något annat i ovan avsedda bestämmelser avsett brott än det som beslutet om körförbud grundar sig på, ska polisen på eget initiativ och utan dröjsmål bedöma om det finns skäl att ändra det tidigare beslutet om körförbud, och vid behov utfärda ett nytt beslut.

Om det vid ändringssökande med avseende på bedömningen av en gärning enligt 64 § 1 mom. eller 64 § 2 mom. 3 eller 4 punkten eller den påföljd som förelagts för gärningen har skett någon annan ändring än en sådan som avses i 1 mom. i denna paragraf, kan polisen på förarens begäran ändra beslutet om körförbud.

Om något av de fällande avgöranden som lett till körförbud enligt 65 § har upphävts med anledning av ändringssökande, kan polisen på förarens begäran ändra beslutet om körförbud.

Begäran som avses i 2 och 3 mom. ska framföras skriftligen.

Polisen får också på eget initiativ göra en ändring enligt 2 och 3 mom. i sitt tidigare beslut om körförbud. När det gäller beslut om avses i 1–3 mom., behöver föraren inte höras innan beslutet fattas, om ändringen sker tills hans eller hennes fördel. Polisen får fatta ett beslut som avses i 1–3 mom. trots överklagande som gäller körförbudet.

8 kap

Bilskola och trafiklärartillstånd

77 § (18.5.2018/387)
Förutsättningar för tillstånd att driva bilskola

För tillstånd att driva bilskola krävs det att sökanden har tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten. Om sökanden är en fysisk person ska han eller hon ha uppnått myndighetsåldern.

Kravet på tillräckliga ekonomiska förutsättningar uppfylls åtminstone inte, om sökanden är försatt i konkurs, om sökanden har skulder som drivs in genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än ringa eller om sökanden är en fysisk person och hans eller hennes handlingsbehörighet har begränsats. När de i 1 mom. avsedda andra förutsättningarna att driva verksamheten bedöms ska hänsyn åtminstone tas till sökandens tidigare verksamhet i trafikbranschen och i utbildningsuppgifter samt verksamhetens oförvitlighet.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om sökanden gäller i fråga om sökande i bolagsform medlemmarna och eller ersättarna i styrelsen och förvaltningsrådet, verkställande direktören, ansvariga bolagsmän och i öppna bolag bolagsmän samt andra personer som utövar bestämmande inflytande.

78 § (23.11.2018/938)
Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig föreståndare som ansvarar för att utbildningsverksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser och tillståndsvillkor. Föreståndaren styr undervisningen i bilskolan, ansvarar för dess innehåll och utvecklandet av den samt för de läroplaner som utbildningen ska följa.

Transport- och kommunikationsverket godkänner en person som utbildningsansvarig föreståndare enligt följande kriterier:

1) personen har trafiklärartillstånd och

a) behörighet för körundervisning för kategori B och minst ett års erfarenhet av körundervisning med ett fordon i denna kategori, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 1,

b) «körkort» för kategori A och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykel, om bilskolan bara ger utbildning för motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för kategori C och minst ett års erfarenhet av körundervisning i bilskola för en kategori i grupp 2 eller av förarutbildningen för «körkort» inom yrkesutbildningen, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 2,

d) «körkort» för motorcykel eller moped och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykel eller moped, om bilskolan bara ger utbildning för mopedkörkort,

2) personen har avlagt den till specialyrkesexamen för trafiklärare hörande examensdel som gäller ledarskap och företagande inom undervisningsverksamheten,

3) personen ska inte anses uppenbart olämplig för uppgiften på grund av grova eller upprepade trafikbrott eller andra brott eller i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte begränsats.

En utbildningsansvarig föreståndare betraktas inte som lämplig för uppdraget, om

1) han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller har haft körförbud på grund av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i övrigt har meddelats körförbud på grund av upprepade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff minst tre gånger under det senaste året för brott mot bestämmelser om trafik- eller fordonssäkerhet, anställningsförhållande, bokföring eller miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och gärningen eller gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämplig att vara verksam som utbildningsansvarig föreståndare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket.

79 § (23.11.2018/938)
Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska göras hos Transport- och kommunikationsverket. Sökanden ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt huvudsakliga driftställe,

2) uppge till vilken grupp de kategorier hör som tillståndet söks för,

3) uppge under vilken firma verksamheten bedrivs och vilka bifirmor som eventuellt används,

4) namnge den utbildningsansvariga föreståndaren och redogöra för personens behörighet,

5) lämna in övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär och som behövs för handläggningen av ansökan.

80 § (23.11.2018/938)
Beviljande av tillstånd att driva bilskola och tillsynsavgift för bilskolor

Tillstånd att driva bilskola beviljas att gälla tills vidare och i hela landet med undantag för Åland. I tillståndet antecknas den grupp eller de grupper till vilken eller vilka de körkortskategorier hör för vilka tillståndet ger rätt till undervisning.

Tillstånd att driva bilskola kan beviljas för utbildning för körkortskategorier som hör till grupp 1 eller grupp 2 eller bägge grupperna. Tillstånd att driva bilskola för grupp 1 kan begränsas till endast utbildning för körning med två- eller trehjulig moped eller med motorcykel.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning kan tillståndet förenas med sådana kompletterande villkor och begränsningar med avseende på undervisningsarrangemangen som behövs med tanke på verksamheten och tillsynen över den.

För att täcka kostnaderna för de tillståndsuppgifter och den registerföring som hänför sig till tillståndet att driva bilskola, tillsynen över bilskolan och andra myndighetsuppgifter tas det varje kalenderår ut en tillsavgift för bilskolor av tillståndshavaren från och med det år då tillståndet beviljas. Bestämmelser om avgiftens storlek utfärdas genom en sådan förordning av kommunikationsministeriet som gäller Transport- och kommunikationsverkets prestationer. Tillsynsavgiften är direkt utsökbar, och på indrivningen av den tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

En ansökan om tillstånd att driva bilskola förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände.

81 § (23.11.2018/938)
Tillsyn över bilskolor

Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsynen över bilskolor. Verket kan ordna de uppgifter som hänför sig till tillsynen i samband med förarexamensverksamheten eller så att de sköts separat från den genom att skaffa behövliga tjänster av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet föreskrivs om ordnandet av förarexamensverksamhet som en serviceuppgift.

Vid tillsynen kan verket anlita en expert som är insatt i förarutbildningssystemet och examenssystemet och kraven på dem. I denna uppgift omfattas experten av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola ska trots sekretessbestämmelserna visa upp de handlingar som behövs för tillsynen, tillåta granskning av de uppgifter som hänför sig till förarutbildnings- och förarexamenssystemet och lämna övriga uppgifter som behövs för tillsynen. Bilskolans verksamhet ska ordnas så att övervakarna har tillträde till alla lokaler och fordon som används i verksamheten för att kunna genomföra tillsynen.

Bilskolan ska föra bok över sina elever och den undervisning de fått, de fordon som använts i undervisningen, undervisningssättet samt de undervisningsintyg som utfärdats över undervisningen. Bilskolan ska förvara den elevbokföring som avses i detta moment under de sex kalenderår som följer på det år då undervisningen ordnades, varefter elevbokföringen ska förstöras. (9.7.2020/563)

82 § (23.11.2018/938)
Anmälningar som gäller bilskoleverksamheten

Innehavaren av tillstånd att driva bilskola ska underrätta Transport- och kommunikationsverket

1) om byte av utbildningsansvarig föreståndare och samtidigt ange en ny person som kan godkännas för uppdraget, inom en månad efter det att den utbildningsansvariga föreståndaren har upphört att sköta sitt uppdrag,

2) om att verksamheten vid bilskolan upphör, inom en månad efter det att verksamheten upphört.

Om den utbildningsansvariga föreståndaren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget på grund av akut allvarlig sjukdom, olycksfall, uppsägning eller någon annan oförutsedd händelse och det inte genast finns att tillgå en person som uppfyller det studiekrav i 78 § 2 mom. 2 punkten som gäller föreståndaren, kan tillståndshavaren för uppgiften föreslå en tillfällig föreståndare som inte uppfyller detta krav. Godkännande kan meddelas för högst två år.

Om en innehavare av tillstånd att driva bilskola försätts i konkurs, har konkursboet rätt att med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att driva bilskolan i högst ett år från det att innehavaren försattes i konkurs. Konkursboet ska omedelbart informera om konkursen och om det kommer att utnyttja rätten eller inte. De som förvaltar konkursboet ska svara för den utbildningsansvariga föreståndarens uppgifter. Den som sköter uppgifterna ska uppfylla behörighetskraven för föreståndare, med undantag av kravet i 78 § 2 mom. 2 punkten.

Uppgifter om godkända ändringar ska registreras i trafik- och transportregistret. Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

83 §
Varning och återkallelse av tillstånd att driva bilskola

En innehavare av tillstånd att driva bilskola kan ges skriftlig varning, om

1) innehavaren inte längre uppfyller villkoren för tillståndet,

2) bestämmelserna om den utbildningsansvariga föreståndaren inte följs,

3) andra bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller driften av bilskola inte följs,

4) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

Tillståndsinnehavaren kan ges en rimlig frist att rätta till en brist eller en försummelse som avses i 1 mom.

Tillståndet ska återkallas, om förseelsen eller försummelsen är allvarlig eller väsentlig och om anmärkningar eller varningar till tillståndsinnehavaren inte resulterar i att bristerna avhjälps. Ett tillstånd ska också återkallas om innehavaren begär det.

84 § (18.5.2018/387)
Undervisningspersonal

En bilskollärare ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för det fordon som används i körundervisningen. Den som ger mopedundervisning ska ha «körkort» för moped eller motorcykel.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det av läraren

1) vid undervisning för «körkort» för motorcykel att läraren i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för motorcykelundervisning och under minst tre år har haft den körrätt för motorcykel som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori,

2) vid undervisning för «körkort» för moped att läraren i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för arbete som lärare i trafikfostran för ungdomar och inom kategori AM120 och under minst tre år har haft «körkort» för moped eller motorcykel, eller att läraren har behörighet enligt 1 punkten för undervisning för «körkort» för motorcykel, (29.3.2019/372)

3) vid undervisning för «körkort» för en kategori i grupp 2 att läraren i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för utbildare av lastbils- eller bussförare och i minst tre år har haft den körrätt för lastbil eller buss som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori.

Trafiklärartillståndet kan i fråga om annan undervisning än körundervisning av särskilda skäl ersättas med pedagogisk utbildning och praktisk erfarenhet. Den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan godkänner behörigheten innan undervisningen inleds.

Den som genomgår en med undervisnings- och kulturministeriets tillstånd ordnad utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare får med avvikelse från kravet på trafiklärartillstånd arbeta som lärare vid en bilskola om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik och, när det gäller undervisning enligt 2 mom., om studeranden har inlett studier för att avlägga den berörda examensdelen.

Bilskolan ska föra en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och deras behörighet för undervisning.

På bilskollärare tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

85 § (18.5.2018/387)

85 § har upphävts genom L 18.5.2018/387.

86 § (18.5.2018/387)

86 § har upphävts genom L 18.5.2018/387.

87 § (18.5.2018/387)

87 § har upphävts genom L 18.5.2018/387.

88 § (23.11.2018/938)
Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd medför rätt att ge förarutbildning för «körkort» för kategori B. Tillståndshavaren får också ge utbildning för «körkort» för sådana fordon i kategori AM som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är att

1) sökanden har fyllt 23 år,

2) sökanden har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,

3) sökanden har körrätt för kategori B och har haft den i minst tre år,

4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2,

5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.

En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper, om

1) han eller hon under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller under denna tid har haft körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket.

89 § (6.2.2015/70)
Beviljande och förnyelse av trafiklärartillstånd

Till en ansökan om beviljande av trafiklärartillstånd ska fogas ett intyg över att de examensdelar som avses i 88 § 1 mom. 2 punkten har avlagts eller ett beslut enligt 4 mom. i den paragrafen samt ett läkarintyg, om sökanden inte har «körkort» för en kategori i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska konsekvenserna enligt 10 § 4 mom. av stigande ålder beaktas när sökanden har fyllt 68 år.

Till ansökan om förnyelse av trafiklärartillstånd ska fogas ett läkarutlåtande enligt 1 mom. om sökanden fyller 45 år så som anges i 27 § 1 mom. 3 punkten under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas och om sökanden inte har «körkort» i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska beaktas konsekvenserna enligt 2 mom. i den paragrafen av stigande ålder, om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas fyller 68 år.

Trafiklärartillstånd beviljas och förnyas för fem år i sänder. Om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det trafiklärartillstånd som förnyas fyller 68 år, beviljas och förnyas tillståndet för två år i sänder.

Dupletter av ett trafiklärartillstånd ges med iakttagande av bestämmelserna om dupletter av «körkort». Bestämmelser om medförande av tillstånd finns i 32 §.

90 §
Återkallelse av trafiklärartillstånd och tilldelning av varning

Ett trafiklärartillstånd ska återkallas

1) för viss tid, om innehavaren inte längre uppfyller förutsättningen enligt 88 § 2 mom. 5 punkten, (18.5.2018/387)

2) tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller de medicinska kraven enligt 88 § 2 mom. 4 punkten eller om han eller hon meddelas körförbud tills vidare, (18.5.2018/387)

3) temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud,

4) helt och hållet, om innehavaren begär det.

I fall som avses i 1 mom. 1 punkten ska tillståndet återkallas för minst tre månader och högst fem år. Tillståndet ska emellertid återkallas för minst sex månader, om det är fråga om en gärning som avses i 88 § 3 mom. 1 punkten, dock inte en gärning som avses i 23 kap. 1 § i strafflagen, eller en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten.

Giltighetstiden för återkallelsen ska bestämmas med särskild hänsyn till hur allvarlig den gärning eller allvarliga de gärningar är som återkallelsen grundar sig på och omständigheterna kring gärningen eller gärningarna. Om det av grundad anledning är nödvändigt för att påföljderna ska vara skäligare, kan trafiklärartillståndet återkallas för en kortare tid, men alltid minst för samma tid som körförbudet, och i det fall som avses i 88 § 3 mom. 4 punkten kan innehavaren av trafiklärartillstånd ges en varning i stället för att trafiklärartillståndet återkallas. Körförbudet behöver inte återkallas om den som har körtillstånd ges en varning i stället för att meddelas körförbud.

Utöver det fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan tillståndet återkallas temporärt, om det är sannolikt att innehavaren av tillståndet har gjort sig skyldig till en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten och gärningen är så allvarlig att tillståndet måste återkallas.

Frågan om att återkalla ett trafiklärartillstånd ska tas upp till prövning utan onödigt dröjsmål, om det föreligger en grund för att återkalla det. När ett tillstånd återkallas på grund av körförbud ska bestämmelserna i denna lag om körförbud, temporärt körförbud och körförbud som meddelats tills vidare iakttas. Tillståndet ges tillbaka i det fall som avses i 1 mom. 1 punkten när den tid som förbudet har gällt har gått ut och i det fall som avses i 2 punkten när innehavaren visar att han eller hon uppfyller de föreskrivna kraven.

91 § (6.2.2015/70)
Tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas för undervisningspraktik för kategori B, om studeranden har blivit godkänd i den examensdel inom specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och om studeranden uppfyller förutsättningarna för beviljande av trafiklärartillstånd enligt 88 § 2 mom., med undantag av 1 och 2 punkten.

En förutsättning för att undervisningspraktiken ska kunna utvidgas till att gälla undervisning enligt 84 § 2 mom. eller för att tillstånd ska kunna beviljas för annan praktik är att

1) studeranden avlagt de obligatoriska examensdelarna inom specialyrkesexamen eller redan innehar ett trafiklärartillstånd,

2) studeranden har inlett examensutbildning för en valfri examensdel som motsvarar undervisningen eller har hänvisats till ett yrkesprov för examensdelen, (11.8.2017/553)

3) studeranden har körrätt som motsvarar undervisningen enligt nämnda moment.

Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

91 a § (6.2.2015/70)
Beviljande av tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas av en sådan innehavare av tillstånd att ordna utbildning som avses i 84 § 4 mom., om tillståndet omfattar specialuppgiften att ordna trafiklärarutbildning.

En utbildningsanordnare enligt 1 mom. har rätt att av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd. De uppgifter som gäller förutsättningen enligt 88 § 2 mom. 5 punkten och som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande och återkallelse av studierätt. Dessa uppgifter ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

9 kap

Särskilda bestämmelser

92 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff vid förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen.

93 § (18.11.2016/999)
Körkortsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) sådana villkor och begränsningar i «körkort» och körkortstillstånd som avses i 16 §,

2) bestämmelsen i 75 § om skyldighet att överlämna körkortet, eller

3) bestämmelsen i 33 § om att låta någon annan köra ett fordon,

ska för körkortsförseelse dömas till böter.

En förare av ett fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 32 § att medföra handlingar vid körning. (10.8.2018/734)

Bestämmelser om påförande, delgivning och verkställighet av avgifter för trafikförseelser finns i vägtrafiklagen. (10.8.2018/734)

94 § (18.5.2018/387)
Olovligt bedrivande av förarutbildning

Den som driver bilskola eller yrkesmässigt eller kommersiellt ger körundervisning eller handleder övningskörning utan tillstånd att driva bilskola ska för olovligt bedrivande av förarutbildning dömas till böter.

95 § (30.12.2019/1510)
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

I beslut som fattats av Transport- och kommunikationsverket med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som fattats av verket samt beslut som fattas av polisen med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Om en sökande beviljas «körkort» eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag kan verkställas trots att besvär anförts.

95 a § (30.12.2019/1510)
Sökande av ändring i beslut om körförbud

Trots bestämmelserna i 95 § får omprövning av ett beslut enligt 7 kap. begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Det beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

96 §
Åtgärdseftergift

Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut, om en förseelse som avses i 93 § är ringa med hänsyn till omständigheterna.

Om förseelsen uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

97 § (23.11.2018/938)
Tillstånd till undantag

Transport- och kommunikationsverket får av särskilda skäl utifrån en helhetsbedömning bevilja dispens från det minimiålderskrav som gäller körkortstillstånd och «körkort» för kategori B. Som särskilda skäl när sökandens körkortsbehov bedöms kan beaktas långa avstånd, de tillgängliga kollektivtrafikförbindelserna och möjligheterna att utnyttja dem samt andra skäl i anslutning till förbindelserna som utgör hinder för resor i anslutning till arbete, arbetspraktik eller studier eller andra motsvarande nödvändiga resor. Vid bedömningen av särskilda skäl i anslutning till förbindelserna kan beaktas också oförutsedda förändringar i familjens situation samt behov att trygga familjens försörjning och sköta familjens nödvändiga ärenden.

Dispens ska sökas med en gemensam ansökan av sökanden och hans eller hennes vårdnadshavare. Dispensen får beviljas tidigast tre månader innan den som ansöker om «körkort» fyller 17 år. Minimiåldern för att få delta i förarexamen är 17 år.

Dispensbeslutet kan förenas med ett villkor som gäller de transporter som dispensen berättigar till innan det föreskrivna minimiålderskravet uppfylls. Dispensbeslutet ska medföras vid körning och på begäran visas upp för polisen eller någon annan trafikövervakare.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om ansökan om åldersdispens, de blanketter som ska användas vid ansökan och de bilagor som behövs till ansökan.

98 § (23.11.2018/938)
Internationellt «körkort»

Ett internationellt «körkort» enligt den i Genève respektive Wien ingångna konventionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt «körkort» utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) som har fyllt 18 år,

3) som har vanlig vistelseort i Finland eller, om han eller hon har finländskt «körkort», har vanlig vistelseort i en stat som inte är EU- eller EES-stat.

Internationella «körkort» fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

99 §
Avgifter

I fråga om avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

100 § (23.11.2018/938)
Fastställande av blanketter för läkarutlåtande

Transport- och kommunikationsverket fastställer formuläret för läkarutlåtande enligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 §, med undantag av hälsointyg för unga.

101 § (23.11.2018/938)
Anmälan till trafik- och transportregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till trafik- och transportregistret anmäla uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i «körkort»,

2) ändrad körkortskategori,

3) återkallat trafiklärartillstånd,

4) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, återlämnat «körkort» efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen eller inte erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övningstillstånd.

Trots sekretessbestämmelserna ska domstolen, åklagaren och polisen till trafik- och transportregistret anmäla uppgift om straff eller körförbud som den meddelat för brott som avses i 64 §, avslag på yrkande om körförbud, meddelande av alkolåsövervakad körrätt eller verkställighet av ett villkorligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska också lämna anmälan om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, när domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och om vilket det finns en anteckning i trafik- och transportregistret. Domstolen och åklagaren ska registrera uppgifterna i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden enligt lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till trafik- och transportregistret.

Närmare föreskrifter om registeranmälningar enligt denna lag, med undantag för anmälan enligt 2 mom., får meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

10 kap

Ikraftträdande

102 §
Ikraftträdande

Med de undantag som föreskrivs i 2 och 3 mom. träder denna lag i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 5 § 3 mom., 8 § 1 mom., 10 § 2 mom. 2 punkten, 17 och 18 §, 24 § 3 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 40 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 41 § 3 mom., 47 § 4 punkten, 48 § 3 mom., 53, 58, 60, 64–73, 75–91, 94 och 100 § träder dock i kraft redan den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 3 § 12 punkten träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

103 §
Övergångsbestämmelser om trafiklärartillstånd och trafiklärarexamen

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. innefattar alla kategorier för förarutbildning, om trafiklärarexamen har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter. Vid ansökan om duplett av ett sådant trafiklärartillstånd utfärdas dupletten enligt kraven i denna lag. Detta moment gäller inte trafiklärartillstånd för försvarsmakten.

Trafiklärarexamen som har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. berättigar till trafiklärartillstånd enligt denna lag. Tillståndet innefattar alla kategorier för förarutbildning.

På trafiklärarutbildning som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. för att avlägga trafiklärarexamen enligt kommunikationsministeriets föreskrifter tillämpas de nämnda föreskrifterna om trafiklärarexamen fram till utgången av 2011. I fråga om examens och trafiklärartillståndets giltighet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf.

104 §
Övergångsbestämmelser om utbildningsansvarig föreståndare i bilskola

Behörighet för bilskoleföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola som har avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. motsvarar den examensdel som avses i 78 § 1 mom. 2 punkten.

Kraven på ledarskap och företagande på bilskola tillämpas inte på den som har haft tillstånd att driva bilskola eller har varit utbildningsansvarig föreståndare i bilskola före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom., förutsatt att det inte bara har varit ett tillfälligt uppdrag utan behörighet.

Den som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har haft rätt att vara utbildningsansvarig föreståndare i bilskola utan trafiklärartillstånd får fortfarande vara utbildningsansvarig föreståndare.

På utbildning för bilskolföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola enligt kommunikationsministeriets föreskrifter som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. tillämpas de nämnda föreskrifterna fram till utgången av 2011.

105 §
Övergångsbestämmelser om tillstånd att driva bilskola

Tillstånd att driva bilskola som har beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem i hela riket utom på Åland. Kravet på säkerhet som villkor för tillstånd att driva bilskola upphör dock att gälla den dagen och säkerheten återbetalas.

Vid förnyelse av sådana tillstånd att driva bilskola som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. ska tillstånden förses med uppgifter om kategorier för förarutbildning enligt denna lag.

Inrättningar som utbildar trafiklärare och de läroanstalter som Utbildningsstyrelsen utövar tillsyn över och som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har kunnat ge förarutbildning utan tillstånd att driva bilskola, är skyldiga att ansöka om tillstånd att driva bilskola enligt denna lag senast den 31 december 2011.

106 § (20.5.2016/363)
Övergångsbestämmelser om «körkort»

Om en godkänd förarexamen har avlagts eller ett beslut om beviljande av «körkort», när förarexamen inte krävs för utlämnande av körkortet, har fattats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska på körkortet tillämpas de bestämmelser som gällde före den nämnda ikraftträdandedagen. Dessa «körkort» och de «körkort» som har utlämnats före den ovan avsedda ikraftträdandedagen gäller till det datum som anges i dem, dock i högst 20 år från och med den nämnda ikraftträdandedagen. För att körkortet ska fortsätta gälla från den 19 januari 2033 ska det före nämnda dag förnyas så att det överensstämmer med denna lag.

Om kategorierna för ett sådant i 1 mom. avsett «körkort» som är giltigt tills innehavaren av körkortet fyller 70 år utökas, ska det nya körkortet utfärdas för en tid som anges i 22 § 1 eller 2 mom. Förfarandet är detsamma om en duplett av ett sådant «körkort» utfärdas eller om ett nytt «körkort» som ersätter körkortet utfärdas för att en anteckning om ett villkor, en begränsning eller yrkeskompetens ska införas eller strykas i körkortet eller för att körkortskategorin ska sänkas. Detsamma gäller nya dupletter eller ersättande «körkort» som utfärdas på basis av sådana ovan avsedda dupletter av «körkort» eller ersättande «körkort» som inte utfärdats med tillämpning av tider motsvarande dem som anges i 22 § 1 eller 2 mom. På andra i 1 mom. i denna paragraf avsedda «körkort» tillämpas 22 § 3 mom., om körkortskategorin ändras, och 28 § 4 mom., om en duplett eller ett annat ersättande «körkort» utfärdas.

Ett «körkort» som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat än Finland i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. erkänns ömsesidigt så länge körkortet är i kraft, dock högst till och med den 18 januari 2033. Om innehavaren av ett «körkort» uppfyller förutsättningarna enligt 12 § för beviljande av körkortstillstånd, förnyas körkortet med iakttagande av 27 § på ansökan som ett «körkort» som överensstämmer med denna lag.

Om ett «körkort» som utfärdats enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. innehåller villkor om backspegel till höger, ska det nya körkortet eller en duplett utfärdas utan detta villkor, om inte tillståndsbeslutet särskilt kräver något annat.

Den som innehar ett «körkort» som är utfärdat enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. får beviljas en duplett enligt denna lag trots att körkortet finns kvar och inte har blivit förstört.

107 §
Övergångsbestämmelser om vissa tillstånd

Undervisnings- och övningstillstånd beviljade före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Dispens från ålderskrav och medicinska krav i fråga om körkortstillstånd och körrätt som beviljats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. ska fortfarande gälla, om inte något annat följer av tillståndsbeslutet. Dispens från synkraven som beviljats för en bestämd tid ska fortfarande gälla med avvikelse från den giltighetstid som antecknats i dispensen, om dispensvillkoren uppfylls i övrigt. Tillståndshavaren ska visa polisen att dispensvillkoren uppfylls med ett utlåtande av en specialist på ögonsjukdomar senast fem år efter det att dispensen upphört att gälla och därefter med minst fem års mellanrum, om det inte av läkarutlåtandet eller den giltighetstid på två år som avses i 22 § 2 mom. följer att läkarutlåtande ska uppvisas efter en kortare tid. (28.12.2012/1081)

108 § (18.5.2018/387)

108 § har upphävts genom L 18.5.2018/387.

109 §
Övergångsbestämmelser om körkortstillstånd

Körkortstillstånd för kategori A som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger bara rätt att avlägga examen för kategori A2 och att få «körkort» för den kategorin, om innehavaren inte uppfyller villkoren enligt denna lag för att få delta i examen för kategori A och få «körkort» för kategori A.

Körkortstillstånd för kategori M som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger innehavaren rätt att från och med nämnda ikraftträdandedag delta i förarexamen för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling eller bådadera i kategori AM enligt denna lag bara om villkoren för att delta i examen enligt denna lag uppfylls. Mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får «körkort» för kategori M avläggas med moped eller lätt fyrhjuling och körrätten för kategori M innefattar då körrätt för både moped och lätt fyrhjuling. Körkortstillstånd för kategori M som beviljats enligt denna lag den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. eller senare ger från den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. rätt att delta i förarexamen för körrätt för kategori AM, om de övriga kraven för att delta i examen uppfylls och förarexamen som avläggs efter detta datum resulterar bara i examensenlig körrätt.

110 §
Övergångsbestämmelser om körkortskategoriernas motsvarighet

Körrätt för kategori M som börjar gälla före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och motsvarande «körkort» i kategori M motsvarar «körkort» för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

«Körkort» för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. avläggs med moped eller lätt fyrhjuling på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar «körkort» för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

Körrätt och «körkort» för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. uppnåtts på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar ett sådant i 40 § 1 och 2 punkten avsett «körkort» för moped och lätt fyrhjuling i kategori AM som krävs för undervisningstillstånd, om förarexamen har avlagts med motsvarande fordon. Polisen ska på ett «körkort» för kategori M ange att manöverprovet har avlagts med moped, att körprovet har avlagts med lätt fyrhjuling eller att båda proven har avlagts. Sökanden uppfyller i 40 § 1 och 2 punkten avsedda villkor för undervisningstillstånd om han eller hon har haft nämnda «körkort» i minst tre år. (28.12.2012/1081)

«Körkort» för kategori KT som avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. motsvarar «körkort» för kategori A enligt denna lag.

111 §
Övergångsbestämmelser om undervisningstillstånd och utbildningsintyg

Undervisningstillstånd som har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att tillhandahålla förarutbildning och avlägga förarexamen enligt de krav som gällde när tillståndet beviljades, om utbildningen börjar före nämnda ikraftträdandedag.

Utbildningsintyg som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att delta i förarexamen enligt bestämmelserna i denna lag. Det som föreskrivs i denna lag ska tillämpas på körrätt och «körkort» som examen resulterar i.

112 §
Övergångsbestämmelser om medicinska krav och läkarintyg (28.12.2012/1081)

Körrätt som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. fortsätter att gälla trots 17 och 18 §, om innehavaren av körrätten uppfyller de medicinska kraven enligt denna lag eller de medicinska krav som gällde när körkortet eller körkortstillståndet beviljades. Bestämmelsen hindrar inte att kravet på synfält också tillämpas på körrätt som grundar sig på «körkort» som motsvarar «körkort» för en kategori i grupp 1 och som har erhållits före den 1 oktober 1990, om ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som personen har tillsammans med defekten i synfältet eller förändringar som annars inträffat i synfältet väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i den kategori som avses ovan. (28.12.2012/1081)

Läkarutlåtanden om «körkort» enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ska godkännas som läkarutlåtande enligt denna lag och ett utlåtande av en läkare med inriktning på geriatri som omfattande läkarutlåtande enligt denna lag, om det gäller «körkort» för kategori C1E, CE, D1 eller D och inte annat följer av utlåtandet eller polisen inte kräver något annat utlåtande.

En i Finland varaktigt bosatt körrättsinnehavare som i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. har körrätt för lastbil eller buss fram till 70 års ålder ska, för att hålla sin körrätt i kraft, inom två månader från det att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 och 65 år för polisen visa upp ett läkarutlåtande om att de medicinska kraven för körkortet är uppfyllda. Denna skyldighet föreligger dock inte, om det när tidsfristen börjar löpa har gått mindre än fem år från att det, av någon annan orsak än ovan avsedda regelbundna kontroller, genom ett läkarutlåtande som lämnats till polisen har visats att motsvarande medicinska krav är uppfyllda eller om körkortet i enlighet med 106 § 2 eller 3 mom. och med tillämpning av de tider som anges i 22 § har ersatts med en duplett eller med ett nytt «körkort». (20.5.2016/363)

113 §
Övriga övergångsbestämmelserna

Den som har fått rätt att köra moped utan «körkort» med hänvisning till att han eller hon fyllt 15 år innan villkoren för mopedkörkort trädde i kraft den 1 januari 2000 har fortfarande rätt att köra två- eller trehjulig moped utan «körkort» enligt denna lag.

Vad som i 4 § 1 mom. 6 punkten och i 4 § 2 mom. 2 punkten underpunkt b föreskrivs tilllämpas inte på innehavare av körrätt som grundar sig på «körkort» för kategori BE, om körrätten har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. (28.12.2012/1081)

Effektbegränsningen gällande körrätt för kategori A enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. gäller i två år från och med den tidpunkt då körrätten började gälla. Om körrättsinnehavaren ansöker om en duplett av körkortet, utfärdas ett «körkort» i kategori A2, som ger rätt att köra en motorcykel med en effekt på högst 25 kW. Efter tidsfristen på två år byts körkortet på ansökan till ett «körkort» i kategori A enligt denna lag utan sådan utbildning som avses i 24 § 2 mom. 3 punkten. Om den som innehar sådan begränsad körrätt för kategori A som avses ovan ansöker om körrätt för fordon i kategori A2 innan begränsningstiden upphör, ska han eller hon avlägga körprov för kategori A2 i enlighet med kraven i denna lag. Då gäller vad som bestäms i denna lag om höjning av kategori A2 till kategori A. (28.12.2012/1081)

De fordon som nämns i punkt 5.2 i bilaga II till körkortsdirektivet och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får trots de gällande kraven användas vid körprov fram till och med den 30 september 2013, om fordonet har godkänts som skolfordon före den 1 oktober 2003.

Bestämmelsen i 4 § 2 mom. 5 punkten underpunkt a om högst 8 meters längd gäller inte körrätt för kategori D1 som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. (28.12.2012/1081)

RP 212/2010, KoUB 23/2010, RSv 269/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18, Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26, Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2012/1081:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Ett i 6 § 5 mom. avsett intyg över förarexamen som har utfärdats inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag ger med avvikelse från det momentet rätt att köra fordon som motsvarar examenskategorin under de tre månader som följer på avläggandet av förarexamen.

Kravet i 40 § 1 mom. 5 punkten och 41 § 4 mom. på behörighet för en lärare som ger körundervisning med motorcykel gäller inte den som har avlagt trafiklärarexamen som avses i 103 § 2 och 3 mom. i enlighet med kommunikationsministeriets bestämmelser.

Annat än i 59 och 60 § avsett «körkort» som utfärdats utomlands och som tagits om hand av polisen för att innehavaren fått ett finländskt «körkort» och som fortfarande gäller och är i polisens besittning får återlämnas på ansökan.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 101 § 2 mom. genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2012, KoUB 20/2012, RSv 152/2012

13.12.2013/941:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Undervisningen får dock inledas utan undervisning i bilskola, inget besök på bilskola för utvärdering av framstegen i undervisningen krävs av lärare och elev i fråga om ett undervisningstillstånd för «körkort» för kategori B och innehavaren av ett undervisningstillstånd för «körkort» för kategori B får ge all den utbildning som krävs för deltagande i förarexamen.

Utöver eller i stället för det eller de fordon som antecknats i ett undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag får efter ikraftträdandet också andra fordon användas om de uppfyller kraven enligt denna lag.

Ett i 39 § 1 mom. 3 punkten avsett prov för undervisningstillståndslärare som har avlagts innan denna lag har trätt i kraft gäller i enlighet med 4 mom. i den paragrafen.

RP 173/2013, KoUB 18/2013, RSv 160/2013

6.2.2015/70:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 5 § 2 mom., 38 § 3 mom., 54 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten, 70 § 1 mom. 4 punkten, 78 § 2 mom. 2 punkten och 5 mom., 84 §, 85 § 1 mom., 88 §, 89 § 1–3 mom., 91 och 91 a § samt 106 § 5 mom. i denna lag träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om «körkort» eller tillstånd enligt 8 § 1 mom. eller någon annan ansökan enligt denna lag som lämnats in till polisen före denna lags ikraftträdande och beträffande vilken behörigheten att behandla den överförs från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid lagens ikraftträdande, inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Efter ikraftträdandet av denna lag ges en sådan innehavare av gällande kortvarig körrätt som inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud ett nytt «körkort» för samma kategori på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret. Körkortet är i kraft i enlighet med 22 § från den dag som anges ovan i 1 mom. Till körkortet fogas ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten om att innehavaren ska lämna in ett intyg över erhållen undervisning inom utsatt tid från det att han eller hon fått en kortvarig körrätt. Bestämmelser om straff för underlåtelse att iaktta villkoret finns i 93 §. Den som får «körkort» är under två år efter det att han eller hon fått kortvarig körrätt underkastad en strängare övervakning av förseelser hos nya förare i enlighet med 65 § 2 mom. Det kortvariga körkortet ska returneras till Trafiksäkerhetsverket i det returkuvert som sänts med körkortet.

Blanketter enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 100 § i körkortslagen i enlighet med de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden och läkarintyg och optikerutlåtanden enligt denna lag samt för läkares anmälningar enligt 21 § utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag. I övrigt tillämpas de tidsfrister som föreskrivs i denna lag på utlåtandena. Ett hälsointyg för unga ska vara giltigt.

Om en specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som gavs 2010, ger ett trafiklärartillstånd som grundar sig på yrkesexamen rätt att alltjämt ge undervisning för «körkort» för moped i kategori AM.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

30.12.2015/1614:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

«Körkort» för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra också en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015).

RP 84/2015, KoUB 14/2015, RSv 86/2015

20.5.2016/363:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

RP 131/2015, KoUB 2/2016, RSv 23/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18

25.8.2016/731:

Denna lag träder i kraft den 30 december 2016.

Om den alkolåsövervakade körrätten har börjat innan denna lag trädde i kraft, ska på körrätten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 68/2016, KoUB 16/2016, RSv 77/2016

18.11.2016/999:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 999/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

11.8.2017/553:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

12.1.2018/67:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017, KoUB 23/2017, RSv 166/2017

30.1.2018/96:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 103/2017, LaUB 14/2017, RSv 153/2017

4.5.2018/302:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

18.5.2018/387:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Om den som deltar i förarexamen har fått körrätt före ikraftträdandet av denna lag, eller före ikraftträdandet av denna lag har börjat avlägga «körkort» för examenskategorin, krävs inte den utbildning som avses i 35 § 1 mom. för att få delta i examen.

Om grundläggande utbildning för förarutbildning för «körkort» för kategori B har erhållits, får den som avlägger «körkort» före ikraftträdandet av denna lag men efter det att den har stadfästs, med avvikelse från 38 § 2 mom., antas till undervisning för fördjupningsdelen utan att avlägga förarexamen och genomgå utbildning för övningsdelen, och med intyg över denna undervisning kan han eller hon inom två månader från ikraftträdandet i samband med deltagande i förarexamen för kategori B påvisa den i 35 § 2 mom. avsedda utbildning i att upptäcka risker som enligt 54 § 1 mom. 4 punkten är ett krav för att få delta i examen. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller också den som har börjat avlägga förarexamen före ikraftträdandet av denna lag utan att ha erhållit körrätt för kategori B. Ett undervisningsfordon som används i undervisning för fördjupningsdelen enligt detta moment ska uppfylla kraven på ett undervisningsfordon som används inom den grundläggande utbildningen och vid körundervisningen betraktas läraren som förare.

Om förarexamen för kategori B har avlagts före ikraftträdandet av denna lag utan att utbildningsintyg över övningsdelen och fördjupningsdelen har lämnats in till körkortsmyndigheten, ska körrättsinnehavaren senast två år från erhållandet av körrätten lämna Trafiksäkerhetsverket ett intyg över den utbildning som avses i 35 § 2 mom. eller i stället för det ett intyg över undervisning inom fördjupningsdelen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om intyget inte lämnas in inom föreskriven tid kan en examen som gäller körrätt för bil inte avläggas och om personen påträffas körande bil i trafiken, uppfylls villkoren enligt 64 § 2 mom. 2 punkten för meddelande av körförbud tills vidare. Intyget krävs för att delta i förarexamen som avses ovan samt förutsättningen för att återlämna körkortet till den som meddelats körförbud tills vidare är att det intyg som avses i detta moment visas upp för polisen.

Om en person före ikraftträdandet av denna lag har meddelats körförbud tills vidare för brott mot det villkor som föreskrivs i den bestämmelse i 16 § 1 mom. 4 punkten som gällde vid ikraftträdandet, är en förutsättning för att körkortet ska återlämnas att personen för polisen uppvisar ett intyg över utbildning som avses i 35 § 2 punkten eller över undervisning inom fördjupningsdelen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om körrätten för den som meddelats körförbud tills vidare har förfallit av en orsak som avses i 4 eller 5 mom., eftersom det föreskrivna intyget för att körkortet ska kunna återlämnas inte har visats upp inom fem år från det att körförbudet meddelades, är en förutsättning för att körrätten ska börja gälla att ny förarexamen avläggs och att ett intyg över utbildning som avses i 35 § 2 mom. visas upp. Intyget över utbildningen ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket för att körkortstillstånd som är en förutsättning för att delta i förarexamen ska beviljas.

Bestämmelserna i 37 § i denna lag tillämpas på de i den paragrafen avsedda nya förare vilkas körrätt har börjat efter ikraftträdandet av denna lag.

När körkortstillstånd, «körkort» och duplett av «körkort» beviljas samt «körkort» förnyas efter ikraftträdandet av denna lag ersätts en körkortsanteckning om kategori LT med en anteckning om kategori AM enligt 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b i enlighet med bestämmelserna om anteckningar om körkortskategori.

Om specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som meddelades 2010, medför det trafiklärartillstånd som erhållits med stöd av nämnda examen fortfarande trots 84 § 2 mom. 2 punkten rätt att ge förarutbildning för moped i kategori AM. Om specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av den lagen i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som meddelades 2014, har innehavaren av trafiklärartillståndet rätt att ge förarutbildning för moped i kategori AM, om tillståndet beviljats före den 1 juli 2018. Bestämmelser om giltigheten för andra trafiklärartillstånd finns i 103 § i körkortslagen. (29.3.2019/393)

En i denna lag avsedd ansökan som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde när ansökan lämnades in.

RP 146/2017, KoUB 7/2018, RSv 29/2018

10.8.2018/734:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På i denna lag avsedda gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de straffansvarsbestämmelser i denna lag och i 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) som gällde vid ikraftträdandet. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

23.11.2018/938:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 938/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

28.12.2018/1305:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2018.

RP 185/2018, KoUB 31/2018, RSv 172/2018

11.1.2019/15:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 186/2018, KouB 26/2018, RSv 164/2018

18.1.2019/131:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. (25.10.2019/1036)

L 131/2019 har upphävts genom L 22.10.2020/710, som trädde i kraft 1.11.2020.

RP 173/2018, KoUB 33/2018, RSv 191/2018

29.3.2019/372:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

29.3.2019/393:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

25.10.2019/1036:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 21/2019, KoUB 6/2019, RSv 12/2019

30.12.2019/1510:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

9.7.2020/563:

Denna lag träder i kraft den 13 juli 2020.

Vad som i 81 § 4 mom. föreskrivs om förvaringstiden för handlingar tillämpas också på den elevbokföring som upprättats före ikraftträdandet av denna lag.

RP 50/2020, KoUB 7/2020, RSv 68/2020

22.10.2020/710:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

Rp 128/2020, KoUB 8/2020, RSv 109/2020

17.12.2020/1041:

Denna lag träder i kraft den 11 januari 2021.

RP 17/2020, KoUB 9/2020, RSv 144/2020

23.3.2023/542:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.