Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

8.4.2011/326

Lag om Bottenhavets nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Nationalparken

För att skydda naturen under vattenytan på öppet hav i Bottenhavet, dess skärgård och kobbar, kustens våtmarker och de arter som förekommer där och för att vårda deras naturliga omgivning, för att bevara natur- och kulturarvet samt för intresset för naturen, för undervisning och forskning liksom även för uppföljning av förändringar i miljön inrättas Bottenhavets nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i 1996 års naturvårdslag (1096/1996). (5.1.2023/55)

1 mom. har ändrats genom L 55/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

För att skydda naturen under vattenytan på öppet hav i Bottenhavet, dess skärgård och kobbar, kustens våtmarker och de arter som förekommer där och för att vårda deras naturliga omgivning, för att bevara natur- och kulturarvet samt för intresset för naturen, undervisning och forskning liksom även för uppföljning av förändringar i miljön inrättas Bottenhavets nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

När Bottenhavets nationalpark inrättas tryggas dessutom ett livskraftigt yrkesfiske genom att särskilt skyddet och återupplivandet av naturliga fiskbestånd främjas och djurbestånd som är skadliga för fisket regleras.

2 §
Läge och gränser

Till Bottenhavets nationalpark hör cirka 91 200 hektar statsägda områden i Gustavs, Nystad, Pyhäranta, Raumo, Euraåminne, Luvia, Björneborg och Sastmola kommuner. I de kartor som ingår som bilaga 1–3 till denna lag har de statliga allmänna vattenområden som införlivas med nationalparken märkts ut med en röd streckad linje och ljusblått, statens privata vattenområden med mörkblått och statsägd mark med rött.

3 § (5.1.2023/55)
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i Bottenhavets nationalpark finns i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 50 och 51 § i den lagen.

3 § har ändrats genom L 55/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Bottenhavets nationalpark tillämpas vad som i 13–15 § i naturvårdslagen föreskrivs om fridlysning, med undantag av 14 § 1 mom. 6 punkten samt 15 § 1 mom. 6 punkten.

4 § (5.1.2023/55)
Fiske

I Bottenhavets nationalpark på statens område får man trots vad som föreskrivs i 49 § 1 mom. 4 punkten i naturvårdslagen fiska på det sätt som avses i 8 § i lagen om fiske (379/2015).

4 § har ändrats genom L 55/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

4 §
Fiske

Trots bestämmelserna om fridlysning i 13 § i naturvårdslagen är fiske tillåtet i Bottenhavets nationalpark på statens område enligt vad som föreskrivs i 6 § i lagen om fiske (286/1982).

5 §
Jakt och reglering av djurbestånden

I Bottenhavets nationalpark får man trots vad som föreskrivs i 49 § 1 mom. 4 punkten i naturvårdslagen jaga gråsäl. I de allmänna vattenområden som införlivas med nationalparken får gråsäl jagas på det sätt som avses i 7 och 10 § i jaktlagen (615/1993). (5.1.2023/55)

1 mom. har ändrats genom L 55/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

Trots bestämmelserna om fridlysning i 13 § i naturvårdslagen är jakt på gråsäl tillåten i Bottenhavets nationalpark. I de allmänna vattenområden som införlivas med nationalparken är jakt på gråsäl tillåten enligt vad som föreskrivs i 7 och 10 § i jaktlagen (615/1993).

Höstjakt på sjöfågel är tillåten enligt förutsättningarna i 1 mom. genom tillstånd av Forststyrelsen på kobbarna Harmaaletot i Nystad, Bokreivit i Raumo, Räyhät i Björneborg och Kasalabodan i Sastmola.

Enligt förutsättningarna i 1 mom. kan man genom tillstånd av Forststyrelsen vidta åtgärder för att reglera storskarvsbestånden i nationalparken.

6 §
Begränsningar av rätten att färdas

I vissa delar av Bottenhavets nationalpark kan rätten att färdas vid behov förbjudas eller begränsas också på andra grunder än enligt 56 § i naturvårdslagen i enlighet med lagen om försvarsmakten (551/2007). (5.1.2023/55)

1 mom. har ändrats genom L 55/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

I vissa delar av Bottenhavets nationalpark kan rätten att färdas vid behov förbjudas eller begränsas också på andra grunder än enligt 18 § i naturvårdslagen, enligt vad som särskilt föreskrivs om begränsning av rätten att färdas med tanke på försvarsmaktens behov.

Den del av nationalparken där rätten att färdas kan förbjudas eller begränsas på de grunder som anges i 1 mom. har märkts ut i kartbilaga 1 och 2 till denna lag.

7 §
Möjlighet för kärnkraftverket att leda kylvatten

Trots fridlysningsbestämmelserna kan åtgärder som krävs för intag och avledning av kylvatten vid kärnkraftverket i Olkiluoto vidtas i Bottenhavets nationalpark med tillstånd av Forststyrelsen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Genom denna lag upphävs 2 § 1 mom. 1 punkten i förordningen om lundskyddsområden (503/1992).

RP 103/2010, MiUB 21/2010, RSv 350/2010

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.2023/55:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.