Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

8.4.2011/325

Lag om Sibbo storskogs nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (5.1.2023/56)
Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda skogsnaturens diversitet, berg och kulturmiljöer och de arter som förekommer där och för att vårda arternas naturliga omgivning, för allmänhetens rekreation och friluftsliv och för främjande av allmänt intresse för naturen samt för undervisning inrättas Sibbo storskogs nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i 1996 års naturvårdslag (1096/1996).

1 § har ändrats genom L 56/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

1 §
Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda skogsnaturens diversitet, berg och kulturmiljöer och de arter som förekommer där och för att vårda deras naturliga omgivning samt för allmänhetens rekreation och friluftsliv och för främjande av allmänt intresse för naturen samt för undervisning inrättas Sibbo storskogs nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Sibbo storskogs nationalpark omfattar cirka 1 857 hektar statsägda områden i Sibbo kommun samt i städerna Helsingfors och Vanda. Gränserna för området har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 § (5.1.2023/56)
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i Sibbo storskogs nationalpark finns i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna finns i 50 och 51 § i den lagen.

3 § har ändrats genom L 56/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i nationalparken finns i 13 § i naturvårdslagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna finns i 14 och 15 § i nämnda lag. På Sibbo storskogs nationalpark tillämpas dock inte 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten och 15 § 1 mom. 6 punkten i nämnda lag.

4 §
Begränsningar av rätten att färdas

I vissa delar av Sibbo storskogs nationalpark kan rätten att färdas vid behov förbjudas eller begränsas också på andra grunder än enligt 56 § i naturvårdslagen i enlighet med lagen om försvarsmakten (551/2007). (5.1.2023/56)

1 mom. har ändrats genom L 56/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

I vissa delar av Sibbo storskogs nationalpark kan rätten att färdas vid behov förbjudas eller begränsas också på andra grunder än enligt 18 § i naturvårdslagen, enligt vad som särskilt föreskrivs om begränsning av rätten att färdas med tanke på försvarsmaktens behov.

Den del av nationalparken där rätten att färdas kan förbjudas eller begränsas på de grunder som anges i 1 mom. har märkts ut på den karta som utgör bilaga till denna lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde (1381/2006).

Oberoende av fridlysningsbestämmelserna är jakt tillåten i Sibbo storskogs nationalpark i enlighet med gällande avtal om jaktarrende i tre år efter lagens ikraftträdande.

RP 324/2010, MiUB 20/2010, RSv 339/2010

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.2023/56:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.