Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

28.3.2011/291

Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978), sådana de lyder i lag 227/2011:

1 §
Formulär för information

En näringsidkare ska lämna de uppgifter som avses i 10 kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978) med hjälp av de standardformulär som finns i bilagorna I–IV, enligt följande:

1) uppgifterna om tidsdelat boende lämnas med ett formulär för information enligt bilaga I,

2) uppgifterna om en långfristig semesterprodukt lämnas med ett formulär för information enligt bilaga II,

3) uppgifterna om ett förmedlingsavtal lämnas med ett formulär för information enligt bilaga III,

4) uppgifterna om ett bytesavtal lämnas med ett formulär för information enligt bilaga IV.

Uppgifterna enligt del 1 av formulären ska alltid fyllas i på formuläret. Uppgifterna enligt del 3 av formulären kan lämnas så att de fylls i på formuläret eller så att det i respektive punkt i formuläret hänvisas till den punkt där informationen i fråga finns i en broschyr eller i något annat marknadsföringsmaterial som tillhandahållits konsumenten. Konsumentens namnteckning i del 2 av formulären uppfyller kravet enligt 10 kap. 8 § i konsumentskyddslagen på att avtalsvillkor som gäller ångerrätten, ångerfristen och förbudet mot handpenning under ångerfristen ska undertecknas separat.

2 §
Formuläret för frånträdande

Det formulär för frånträdande som avses i 10 kap. 7 § 2 mom. i konsumentskyddslagen ska motsvara det standardformulär som finns i bilaga V. Formuläret ska fyllas i innan det undertecknas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (308L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

Bilaga I

STANDARDFORMULÄR FÖR INFORMATION OM AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE

Del 1:

Identiteten hos samt hemort och juridisk form för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av produkten (t.ex. beskrivning av den fasta egendomen):

Rättighetens/rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Den exakta period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, arrangemangets varaktighet:

Den dag då konsumenten kan börja utöva sin rätt enligt avtalet:

Om avtalet gäller ett objekt under uppförande, den dag då boendet och tjänsterna/anläggningarna kommer att slutföras/finnas tillgängliga:

Det pris som ska betalas:

Sammanfattning av obligatoriska tilläggskostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. årsavgifter, andra återkommande avgifter, särskilda avgifter, lokala skatter):

En förteckning över de viktigaste tjänster som konsumenten har tillgång till (t.ex. elektricitet, vatten, underhåll, avfallshantering) och uppgift om beloppet av det vederlag som konsumenten är skyldig att betala för sådana tjänster:

En förteckning över de övriga anläggningar som konsumenten har tillgång till (t.ex. simbassäng eller bastu):

Ingår användningen av dessa anläggningar i de ovan angivna vederlagen?

Ange i annat fall vad som är inräknat i vederlaget och för vad konsumenten ska betala separat:

Är det möjligt att delta i ett bytessystem?

Om så är fallet – vad heter systemet?

Uppgift om kostnader för medlemskap/byte:

Har näringsidkaren förbundit sig att iaktta en eller flera uppförandekoder? Var finns uppförandekoderna i så fall?

Del 2:

Allmän information:

– Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter det att avtalet eller ett bindande föravtal har ingåtts eller efter en senare tidpunkt då konsumenten har fått ett exemplar av avtalet.

– Under denna ångerfrist råder det förbud mot förskottsbetalning från konsumenten. Förbudet avser varje typ av prestationer, inklusive vederlag, borgen, garantiavgifter som satts in på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Förbudet gäller betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

– Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

– I enlighet med internationell privaträtt kan annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller bostadsort bli tillämplig på avtalet och kan eventuella tvister behandlas av en annan domstol än en domstol i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller bostadsort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Tilläggsinformation till konsumenten och omnämnande av var den kan erhållas (exempelvis hänvisning till ett kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges nedan:

1. INFORMATION OM DE FÖRVÄRVADE RÄTTIGHETERNA

– villkoren för utövandet av den rättighet som avtalet avser i den medlemsstat eller de medlemsstater där de berörda boendena är belägna och information om huruvida dessa villkor har uppfyllts eller, om de inte har uppfyllts, vilka villkor som återstår att uppfylla.

– när avtalet ger rätt att utnyttja boende som väljs från ett utbud av boenden, information om begränsningar av konsumentens möjligheter att när som helst utnyttja vilket boende som helst i utbudet.

2. INFORMATION OM OBJEKTEN

– när avtalet avser en bestämd fastighet, en noggrann och utförlig beskrivning av fastigheten och uppgift om var den är belägen. När avtalet avser flera fastigheter (flera semestermål), en korrekt beskrivning av fastigheterna och uppgift om var de är belägna. När avtalet avser annat boende än boende i anslutning till fastigheten, en korrekt beskrivning av boendena och de övriga anläggningarna.

– tjänster (t.ex. elektricitet, vatten, underhåll, avfallshantering) som konsumenten har eller kommer att få tillgång till och villkoren för nyttjandet.

– vid behov, gemensamma anläggningar t.ex simbassäng eller bastu som står till konsumentens förfogande eller som konsumenten kan få till sitt förfogande och villkoren för nyttjandet.

3. TILLÄGGSKRAV FÖR ANLÄGGNINGAR UNDER UPPFÖRANDE (i enskilda fall)

– hur långt arbetet framskridit med boendena, de tjänster som behövs för nyttjandet av dem (gas-, elektricitet-, vatten- och telefonanslutningar) och eventuella andra anläggningar som konsumenten kommer att ha tillgång till.

– en tidsfrist för när arbetet med boendet och de tjänster som behövs för nyttjandet av dem (gas-, elektricitet-, vatten- och telefonanslutningar) senast ska ha slutförts och en rimlig uppskattning av tidpunkten för när andra anläggningar som ska stå till konsumentens förfogande är färdigställda.

– numret på bygglovet och den behöriga myndighetens fullständiga namn och adress.

– säkerheter för färdigställandet av boendena eller, om boende inte färdigställs, säkerheter för återbetalning av betalning som gjorts, och vid behov villkoren för administrering av dessa säkerheter.

4. INFORMATION OM KOSTNADERNA

– en utförlig och korrekt beskrivning av alla kostnader i samband med avtalet om tidsdelat boende; hur kostnaderna kommer att fördelas på konsumenterna och hur och när kostnaderna kan komma att höjas; metoden för beräkningen av avgifter för besittningen av egendomen, de obligatoriska lagbestämda avgifterna (t.ex. skatter) och de administrativa kostnaderna (t.ex. förvaltning, underhåll och reparationer).

– information om eventuella registrerade avgifter, lån mot inteckning, servitut eller bank- eller retentionsrättigheter som riktar sig mot äganderätten till boendena.

5. INFORMATION OM UPPSÄGNING AV AVTALET

– uppgift om hur anknytande avtal kan sägas upp och verkan av uppsägning.

– villkoren för uppsägning av avtalet, verkan av uppsägningen och information om skyldigheter som kan medföra att uppsägningen ger upphov till kostnader för konsumenten.

6. TILLÄGGSINFORMATION

– hur underhåll och reparationer samt administration och skötsel av egendomen har ordnats samt om och hur konsumenterna kan påverka och delta i beslut rörande dessa frågor.

– om det är möjligt att delta i ett återförsäljningssystem för de avtalade rättigheterna, information om de berörda systemen och uppgift om kostnaderna för återförsäljning genom detta system.

– uppgift om vilket eller vilka språk som används vid kommunikation med näringsidkaren i fråga som rör avtalet, t.ex. angående administrering av egendomen och kostnadsökningar samt hantering av frågor och klagomål.

– (vid behov) möjligheten till ett förfarande för att lösa tvister utanför domstol, om ett sådant förfarande finns.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga II

STANDARDFORMULÄR FÖR INFORMATION OM AVTAL OM LÅNGFRISTIG SEMESTERPRODUKT

Del 1:

Identiteten hos samt hemort och juridisk form för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av produkten:

Rättighetens/rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Den exakta period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, arrangemangets varaktighet:

Den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet:

Det pris som ska betalas och återkommande kostnader som konsumenten kan väntas ådra sig genom sin rätt att få tillgång till boende, resor och andra produkter eller tjänster specificerade:

En graderad avbetalningsplan med lika stora årliga delbetalningar under avtalets löptid samt datum för när betalningarna förfaller:

Efter första året kan dessa betalningar anpassas för att garantera att dessa avbetalningars realvärde bibehålls, t.ex. för att kompensera för inflation.

En förteckning över obligatoriska tilläggskostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. årliga medlemsavgifter):

En förteckning över de viktigaste tjänster som konsumenten har tillgång till (t.ex. rabatt på hotellvistelser och flygresor):

Ingår dessa tjänster i de ovan angivna kostnaderna?

Om så inte är fallet, specificera vad som är inräknat och vad som ska betalas separat (t.ex. tre hotellövernattningar ingår i den årliga medlemsavgiften, allt annat boende betalas separat):

Har näringsidkaren förbundit sig att iaktta en eller flera uppförandekoder? Var finns uppförandekoderna i så fall?

Del 2:

Allmän information:

– Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter det att avtalet eller ett bindande föravtal har ingåtts eller efter en senare tidpunkt då konsumenten har fått ett exemplar av avtalet.

– Under denna ångerfrist råder det förbud mot förskattsbetalning från konsumenten. Förbudet avser varje typ av prestationer, inklusive vederlag, borgen, garantiavgifter som satts in på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Förbudet omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

– Konsumenten får säga upp avtalet utan påföljder genom att underrätta näringsidkaren inom 14 kalenderdagar efter det att krav på betalning för varje årlig avbetalning mottagits.

– Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

– I enlighet med internationell privaträtt kan annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort bli tillämplig på avtalet och kan eventuella tvister behandlas av en annan domstol än en domstol i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Tilläggsinformation till konsumenten och omnämnande av var den kan erhållas (exempelvis hänvisning till ett kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges nedan:

1) INFORMATION OM DE FÖRVÄRVADE RÄTTIGHETERNA

– en korrekt och lämplig beskrivning av vilka rabatter som gäller för kommande bokningar, med typexempel på erbjudanden från den senaste tiden.

– omnämnande av begränsningarna av konsumentens möjlighet att utnyttja dessa rättigheter t.ex. begränsad tillgång, eller erbjudanden enligt först till kvarn-principen, tidsbegränsningar för särskilda objekt och specialrabatter.

2) INFORMATION OM UPPSÄGNING AV AVTALET

– uppgift om hur anknytande avtal kan sägas upp och verkan av att konsumenten säger upp avtalet.

– villkoren för uppsägning av avtalet, verkan av uppsägningen och information om skyldigheter som eventuellt kan medföra kostnader för konsumenten till följd av uppsägningen.

3) TILLÄGGSINFORMATION

– uppgift om vilket eller vilka språk som används vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

– (vid behov) möjligheten till ett förfarande för att lösa tvister utanför domstol.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga III

STANDARDFORMULÄR FÖR INFORMATION OM FÖRMEDLINGSAVTAL

Del 1:

Identiteten för samt hemort och juridisk form för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av tjänsterna (t.ex. marknadsföring):

Avtalets varaktighet:

Det pris som ska betalas:

Förteckning över obligatoriska tilläggskostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. lokala skatter, notariatsavgifter, reklamkostnader):

Har näringsidkaren förbundit sig att iaktta en eller flera uppförandekoder? Var finns uppförandekoderna i så fall?

Del 2:

Allmän information:

– Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter det att avtalet eller ett bindande föravtal har ingåtts eller efter en senare tidpunkt då konsumenten har fått ett exemplar av avtalet.

– Det råder förbud mot förskottsbetalning från konsumenten innan den egentliga försäljningen har ägt rum eller förmedlingsavtalet på annat sätt har upphört. Förbudet avser varje typ av prestationer, inklusive vederlag, borgen, garantiavgifter som satts in på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Förbudet omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

– Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

– I enlighet med internationell privaträtt kan annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort bli tillämplig på avtalet och kan eventuella tvister behandlas av en annan domstol än en domstol i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Tilläggsinformation till konsumenten och omnämnande av var den kan erhållas (exempelvis hänvisning till ett kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges nedan:

– villkoren för uppsägning av avtalet, verkan av uppsägningen och information om skyldigheter som eventuellt kan medföra kostnader för konsumenten till följd av uppsägningen.

– uppgift om vilket eller vilka språk som används vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

– (vid behov) möjligheten till ett förfarande för att lösa tvister utanför domstol.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga IV

STANDARDFORMULÄR FÖR INFORMATION OM BYTESAVTAL

Del 1:

Identiteten hos samt hemort och juridisk form för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av produkten:

Rättighetens/rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Den exakta period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, arrangemangets varaktighet:

Den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet:

Den avgift konsumenten ska betala för medlemskap i bytessystem:

En förteckning över obligatoriska tilläggskostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. förnyelseavgifter, andra återkommande avgifter, särskilda avgifter, lokala skatter):

En förteckning av de viktigaste tjänsterna som konsumenten har tillgång till:

Ingår dessa tjänster i de ovan angivna kostnaderna?

Om så inte är fallet, en specificering av kostnadernas typ och belopp (t.ex. en uppskattning av priset för enskilda bytestransaktioner, inklusive eventuella tilläggsavgifter):

Har näringsidkaren förbundit sig att iaktta en eller flera uppförandekoder? Var finns uppförandekoderna i så fall?

Del 2:

Allmän information:

– Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter det att avtalet eller ett bindande föravtal har ingåtts eller efter en senare tidpunkt då konsumenten har fått ett exemplar av avtalet.

– Under denna ångerfrist råder det förbud mot förskottsbetalning från konsumenten. Förbudet avser varje typ av prestationer, inklusive vederlag, borgen, garantiavgifter som satts in på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Förbudet omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

– Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

– I enlighet med internationell privaträtt kan annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort bli tillämplig på avtalet och kan eventuella tvister behandlas av en annan domstol än en domstol i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin bostadsort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Tilläggsinformation till konsumenten och omnämnande av var den kan erhållas (exempelvis hänvisning till ett kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges nedan:

1. INFORMATION OM DE FÖRVÄRVADE RÄTTIGHETERNA

– förklaring av hur bytessystemet fungerar; möjlighet till byte och reglerna för det; uppgift om vilket värde som tilldelas konsumentens andel i bytessystemet samt exempel på konkreta bytesmöjligheter.

– uppgift om antalet tillgängliga semesterobjekt och antalet medlemmar i bytessystemet, inklusive eventuella begränsningar i tillgången på visst boende som konsumenten väljer, t.ex. på grund av högsäsong, behov av att boka i tillräckligt god tid, samt uppgift om eventuella begränsningar i urvalet till följd av nyttjanderätten till tidsdelat boende som konsumenten anslutit till bytessystemet.

2. INFORMATION OM FASTIGHETERNA

– en kortfattad och korrekt beskrivning av fastigheterna och uppgift om var de är belägna. När avtalet avser annat boende än fastigheter, en korrekt beskrivning av boendet och anläggningarna. Uppgift om var konsumenten kan få tilläggsinformation.

3. INFORMATION OM KOSTNADERNA

– information om skyldigheten för näringsidkaren att innan ett byte arrangeras och för varje byte som föreslås lämna detaljerade uppgifter om eventuella tilläggsavgifter som konsumenten ska betala för bytet.

4. INFORMATION OM UPPSÄGNING AV AVTALET

– uppgift om hur anknytande avtal kan sägas upp och verkan av att konsumenten säger upp avtalet.

– villkoren för uppsägning av avtalet, verkan av uppsägningen och information om skyldigheter som eventuellt kan medföra kostnader för konsumenten till följd av uppsägningen.

5. TILLÄGGSINFORMATION

– uppgift om vilket eller vilka språk som används vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

– vid behov möjligheten till ett förfarande för att lösa tvister utanför domstol.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga V

SEPARAT STANDARDFORMULÄR FÖR FRÅNTRÄDANDE FÖR ATT UNDERLÄTTA UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att inom 14 kalenderdagar frånträda detta avtal utan att ange något skäl.

Ångerrätten börjar från och med den ... (ska fyllas i av näringsidkaren innan denne lämnar formuläret till konsumenten).

Om konsumenten inte har fått detta formulär, börjar ångerfristen löpa när konsumenten erhåller detta formulär och den upphör under alla omständigheter efter ett år och 14 kalenderdagar.

Om konsumenten inte har mottagit den information som krävs enligt lag, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten har mottagit den fullständiga informationen och den upphör under alla omständigheter efter tre månader och 14 kalenderdagar.

Konsumenten ska utöva sin ångerrätt genom att underrätta näringsidkaren om frånträdandet via ett varaktigt medium (t.ex. per brev, e-post) och under näringsidkarens nedan nämnda namn och adress. Konsumenten får använda detta formulär om han eller hon så önskar.

En konsument som utövar sin ångerrätt är inte skyldig att stå för några kostnader.

Utöver ångerrätten kan konsumenten ha andra rättigheter enligt bestämmelser i nationell avtalsrätt, t.ex. rätt att säga upp eller häva avtalet på grund av utelämnad information.

Förbud mot förskottsbetalning

Under ångerfristen råder det förbud mot förskottsbetalningar från konsumenten. Förbudet avser varje typ av prestationer, inklusive vederlag, borgen, garantiavgifter som satts in på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv.

Förbudet omfattar betalning såväl till näringsidkaren som till tredje part.

Anmälan om frånträdande av avtalet

(näringsidkarens namn och adress) (*):

Jag/Vi (**) meddelar härmed att jag/vi (**) frånträder mitt/vårt (**) avtal.

Datum för avtalets ingående (*):

Konsumentens/konsumenternas namn (***):

Konsumentens/konsumenternas adress/adresser (***):

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om meddelandet lämnas i pappersform) (***):

Datum (***):

(*) Fylls i av näringsidkaren innan formuläret överlämnas till konsumenten.

(**) Stryk det som är onödigt.

(***) Fylls i av konsumenten/konsumenterna när detta formulär används för att frånträda avtalet.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.