Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

24.2.2011/171

Statsrådets förordning om viltförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av viltförvaltningslagen (158/2011) samt 7 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), sådant det lyder i lag 160/2011:

1 kap

Finlands viltcentral

1 §
Beslutförhet och mandatperiod för samt tillsättande av styrelsen

Mandatperioden för styrelsen för Finlands viltcentral är tre år. Mandatperioden börjar den 1 januari.

Styrelsen för Finlands viltcentral är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande vid styrelsemötet.

Jord- och skogsbruksministeriet ska tillsätta en ny styrelse senast två månader innan den nya styrelsens mandatperiod börjar.

Om en styrelsemedlem eller en styrelsemedlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan jord- och skogsbruksministeriet utse en ny medlem eller personlig suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

1 a § (16.4.2020/264)

1 a § gällde temporärt 1.5.2020–31.12.2021 genom F 264/2020.

2 § (15.11.2018/907)
Styrelsens uppgifter

Styrelsen för Finlands viltcentral har till uppgift att

1) styra och utveckla Finlands viltcentrals verksamhet,

2) besluta om att ansöka om statsunderstöd för Finlands viltcentrals verksamhet,

3) fastställa Finlands viltcentrals strategi,

4) godkänna den långsiktiga verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten och verksamhetsplanen för följande verksamhetsår, och lämna in dem till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse,

5) godkänna arbetsordningen för Finlands viltcentral samt arbetsordningen för jaktvårdsföreningar och lämna in dem till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse,

6) utse ställföreträdare för direktören för Finlands viltcentral,

7) besluta om att lägga fram initiativ för statsrådet om utnämnande av direktören för Finlands viltcentral och vid behov om uppsägning av direktören, samt att i anslutning till ett utnämnande ge utlåtande om kandidaterna,

8) ge utlåtande till statsrådet om utnämnande av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter,

9) besluta om mottagande av donationer till Finlands viltcentral,

10) behandla och besluta om andra ärenden som är vittsyftande eller principiellt viktiga för Finlands viltcentral.

Styrelsen för Finlands viltcentral fastställer bokslutet för Finlands viltcentral. Bokslutet ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter samt en redogörelse för användningen av det anslag som anvisats i statsbudgeten. Styrelsen ska lämna in bokslutet med bilagor till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 mars året efter finansåret.

Jord- och skogsbruksministeriet ska senast den 15 juni året efter finansåret ge ett motiverat ställningstagande till Finlands viltcentrals bokslut. På utarbetandet av det motiverade ställningstagandet tillämpas bestämmelserna om ministeriets ställningstagande till bokslutet i 66 i § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

3 §
Beslutförhet och mandatperiod för samt tillsättande av riksviltvårdsrådet

Riksviltvårdsrådet har en mandatperiod på tre år. Mandatperioden börjar den 1 augusti.

Riksviltvårdsrådet är beslutfört när minst hälften av medlemmarna är närvarande vid riksviltvårdsrådets möte.

Jord- och skogsbruksministeriet ska tillsätta ett nytt riksviltvårdsråd senast två månader innan det nya riksviltvårdsrådets mandatperiod börjar.

Om en medlem i riksviltvårdsrådet eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan jord- och skogsbruksministeriet utnämna en ny medlem eller personlig suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

3 a § (16.4.2020/264)

3 a § gällde temporärt 1.5.2020–31.12.2021 genom F 264/2020.

4 § (15.11.2018/907)
Riksviltvårdsrådets uppgifter

Riksviltvårdsrådet har till uppgift att

1) delta i den strategiska planering och beredning som gäller Finlands viltcentral och i den riksomfattande planeringen av vilthushållningen,

2) delta i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och viltbestånd samt arternas livsmiljöer och att sköta det riksomfattande samrådet med intressentgrupper i anslutning till arbetet med förvaltningsplanerna,

3) lägga fram förslag om hur vilthushållningen kan utvecklas på riksnivå,

4) behandla initiativ från de regionala viltvårdsråden och besluta om fortsatta åtgärder.

5 §
Beslutförhet och mandatperiod för samt tillsättande av det regionala viltvårdsrådet

Det regionala viltvårdsrådet har en mandatperiod på tre år. Mandatperioden börjar den 1 augusti.

Ett regionalt viltvårdsråd är beslutfört när minst hälften av medlemmarna är närvarande vid viltvårdrådets möte.

Jord- och skogsbruksministeriet ska tillsätta ett nytt regionalt viltvårdsråd senast två månader innan det nya regionalt viltvårdsrådets mandatperiod börjar.

Om en medlem i ett regionalt viltvårdsråd eller en medlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan jord- och skogsbruksministeriet utnämna en ny medlem eller personlig suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

5 a § (16.4.2020/264)

5 a § gällde temporärt 1.5.2020–31.12.2021 genom F 264/2020.

6 §
Det regionala viltvårdsrådets uppgifter

Det regionala viltvårdsrådet har till uppgift att

1) på regional nivå delta i den strategiska planering och beredning som gäller Finlands viltcentral,

2) på regional nivå delta i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och viltbestånd samt arternas livsmiljöer och att sköta det regionala samrådet med intressentgrupper i anslutning till arbetet med förvaltningsplanerna,

3) delta i planeringen av vilthushållningen på regional nivå och att i anslutning till detta sköta det regionala samrådet med intressentgrupper,

4) behandla initiativ från regionmötena och besluta om fortsatta åtgärder, samt

5) följa vilthushållningen i verksamhetsområdet och lägga fram förslag om den.

2 kap

Jaktvårdsföreningar

7 § (15.11.2018/907)
Regionmötets uppgifter

Regionmötet har till uppgift att

1) besluta om kandidater för valet av medlemmar och suppleanter i riksviltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden,

2) vid behov lägga fram förslag på representanter som är lämpliga som medlemmar i styrelsen för Finlands viltcentral samt suppleanter för dem,

3) följa vilthushållningen i verksamhetsområdet och lägga fram förslag om den,

4) behandla och vid behov besluta om andra ärenden som tagits upp på mötets före-dragningslista.

8 §
Ärenden som behandlas vid jaktvårdsföreningens möte

En jaktvårdsförenings möte har till uppgift att

1) fastställa jaktvårdsföreningens bokslut,

2) besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga samt om andra åtgärder som föranleds av verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens eller revisorernas utlåtande,

3) fastställa jaktvårdsföreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande verksamhetsåret,

4) besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden,

5) besluta om styrelsemedlemmarnas antal,

6) vid behov välja styrelseordförande för tre år i sänder samt en personlig suppleant för styrelseordföranden,

7) välja styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå samt personliga suppleanter för de nya styrelsemedlemmarna,

8) välja verksamhetsgranskare,

9) välja jaktvårdsföreningens representant till regionmötet och en ersättare för honom eller henne samt vid behov kandidater för valet av medlemmar och suppleanter i det regionala viltvårdsrådet och riksviltvårdsrådet, samt

10) behandla och vid behov besluta om andra principiella och vittsyftande ärenden som tagits upp på mötets föredragningslista och som hör till jaktvårdsföreningens behörighet.

9 §
Mandatperiod och turordning för avgång för styrelsemedlemmarna i en jaktvårdsförening samt styrelsens beslutförhet

Mandatperioden för en jaktvårdsförenings styrelseordförande och sådana styrelsemedlemmar som avses i 17 § 2 mom. i viltförvaltningslagen (158/2011) är tre år.

Mandatperioden för de övriga styrelsemedlemmarna är tre år och utformad så att en tredjedel av medlemmarna, eller vad som är närmast en tredjedel, varje år står i tur att avgå. Mandatperioden börjar när invalsmötet avslutas, och avslutas när motsvarande möte som hålls av jaktvårdsföreningen i slutet av mandatperioden avslutas. Turordningen för avgång för de styrelsemedlemmar som valts den första gången avgörs genom lottdragning.

Om en styrelsemedlem eller en styrelsemedlems personliga suppleant avgår eller blir varaktigt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan i hans eller hennes ställe en ny medlem eller personlig suppleant väljas för den återstående mandatperioden.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande vid mötet.

10 §
Uppgifter för jaktvårdsföreningens styrelse

En jaktvårdsförenings styrelse har till uppgift att

1) leda och övervaka jaktvårdsföreningens verksamhet,

2) organisera jägarnas frivilligverksamhet inom jaktvårdsföreningens ansvarsområde och följa genomförandet av verksamheterna,

3) bereda de ärenden som ska behandlas vid jaktvårdsföreningens möte,

4) sammankalla jaktvårdsföreningens möte,

5) anställa och avskeda verksamhetsledaren samt besluta om vikarier för verksamhetsledaren,

6) besluta om lön eller arvoden för jaktvårdsföreningens funktionärer,

7) ge förslag till Finlands viltcentral om utnämningar av jaktövervakare, examinatorer för skjutprov och jägarexamina samt företrädare vid terrängundersökningar som gäller viltskador,

8) behandla utlåtanden som har begärts av jaktvårdsföreningen och som är av vittsyftande och stor betydelse, och

9) vid behov lägga fram förslag om ändring av fredningstiden för vilt till Finlands viltcentral eller ge utlåtande om ärendet till jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Uppgifter för jaktvårdsföreningens verksamhetsledare

Verksamhetsledaren har till uppgift att

1) under ledning av styrelsen leda jaktvårdsföreningens verksamhet,

2) bereda och föredra de ärenden som ska behandlas vid styrelsemötet,

3) se till att ärenden som gäller jaktvårdsföreningen blir behandlade,

4) verkställa styrelsens beslut, samt

5) behandla och vid behov besluta om ärenden som gäller jaktvårdsföreningen, men som inte hör till jaktvårdsföreningens möte eller styrelse.

3 kap

Särskilda bestämmelser

12 § (15.11.2018/907)
Ansökan om och beviljande av medel som flutit in i form av jaktvårdsavgifter samt redogörelse för användningen av medlen

Finlands viltcentral ansöker om statsunderstöd hos jord- och skogsbruksministeriet. Till ansökan fogas Finlands viltcentrals budget och verksamhetsplan.

Jaktvårdsföreningarna ansöker om statsunderstöd genom att lämna in uppgifter om det föregående årets verksamhet till Finlands viltcentral senast den 15 januari.

Statsunderstöd för Finlands viltcentral och anslag för statsunderstöd för jaktvårdsföreningarna betalas till Finlands viltcentral av jord- och skogsbruksministeriet som förskott halvårsvis.

Jaktvårdsföreningarna ska lämna in redogörelser för användningen av statsunderstödet till Finlands viltcentral, som vidarebefordrar en sammanställning av redogörelserna till jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 maj året efter utbetalningsåret. I 2 § 2 mom. föreskrivs om redogörelsen för användningen av det anslag som anvisats Finlands viltcentral i statsbudgeten.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den första mandatperiod för Finlands viltcentrals styrelse löper från och med 1 juni 2011 till och med 31 december 2014.

Riksviltvårdsrådets och de regionala viltvårdsrådens första mandatperiod löper från och med 1 maj 2011 till och med 31 juli 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

13.11.2014/943:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

15.11.2018/907:

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2018.

16.4.2020/264:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.