Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

11.2.2011/167

Lag om Geologiska forskningscentralen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Organisatorisk ställning

Geologiska forskningscentralen är ett ämbetsverk som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Forskningscentralen är en opartisk och icke-vinstdrivande expertorganisation som är oberoende i förhållande till sina kunder.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med forskningscentralens verksamhet är att skapa och upprätthålla internationellt högklassig vetenskaplig kunskap och kompetens inom geologin och att producera innovationer för samhällets och näringslivets behov. Genom sin verksamhet främjar forskningscentralen näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stöder planeringen och verkställandet av samhällspolitiken.

3 §
Uppgifter

Forskningscentralen har till uppgift att bedriva forskning och producera experttjänster inom sitt ansvarsområde. Verksamheten kan också vara avgiftsbelagd.

Forskningscentralen utför dessutom de övriga uppgifter i anslutning till forskning och innovationsverksamhet som arbets- och näringsministeriet ger centralen i sin resultatstyrning.

Närmare bestämmelser om forskningscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Direktion

Forskningscentralen har en direktion som styr, följer och övervakar forskningscentralens verksamhet.

Statsrådet utnämner forskningscentralens direktionsmedlemmar för tre år i sänder. Direktionen ska bestå av minst fem och högst sju medlemmar. En av medlemmarna företräder arbets- och näringsministeriet. Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till forskningscentralen. Den företrädare som personalen har valt inom sig har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

Bestämmelser om direktionens uppgifter, beslutanderätt och beslutförhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § (20.3.2015/288)
Generaldirektör

Forskningscentralen har en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören leder och utvecklar forskningscentralens verksamhet och svarar inför arbets- och näringsministeriet och forskningscentralens direktion för att verksamheten är resultatgivande och för att målen uppnås.

6 §
Generaldirektörens beslutanderätt

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid forskningscentralen och som inte regleras särskilt någon annanstans.

Generaldirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars ska avgöras av någon annan person som står i anställningsförhållande till forskningscentralen.

Genom arbetsordningen kan generaldirektörens beslutanderätt överföras på någon annan person som står i anställningsförhållande till forskningscentralen.

7 §
Arbetsordning

Generaldirektören fastställer forskningscentralens arbetsordning. Genom arbetsordningen bestäms om forskningscentralens interna arbetsfördelning och organiseringen av förvaltningen.

8 §
Intressebevakning

Forskningscentralen kärar och svarar för statens räkning och bevakar i domstolar och ämbetsverk statens intresse och rätt i samtliga frågor som gäller forskningscentralen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

9 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om forskningscentralens personal, behörighetsvillkoren för direktörerna och forskningsprofessorerna och om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om geologiska forskningscentralen (995/1983).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 249/2010, EkUB 37/2010, RSv 279/2010

Ikraftträdelsestadganden:

20.3.2015/288:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014, FvUB 50/2014, RSv 323/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.