Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

3.2.2011/89

Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001), sådant det lyder i lag 187/2008:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om anmälan av stödordningar och individuella stöd som hör till tillämpningsområdet för artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt om sändandet till Europeiska kommissionen av de uppgifter som anknyter till uppföljningen av och tillsynen över de statliga stöden.

Begreppen ”stöd”, ”stödordning” och ”individuellt stöd” ska i denna förordning tolkas så som dessa begrepp definieras i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, nedan procedurförordningen.

På statliga stöd som ska verkställas av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas denna förordning endast om stödet beviljas som ersättning för utförande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 §
Anmälningsskyldighet

Med anmälningsskyldighet avses skyldighet enligt artikel 108.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att på förhand anmäla en planerad stödordning, ändring av en stödordning eller beviljande av ett individuellt stöd till kommissionen på det sätt som närmare föreskrivs i procedurförordningen

En anmälan enligt 1 mom. ska i elektronisk och skriftlig form ges in till arbets- och näringsministeriet, som förmedlar den vidare till kommissionen. Anmälan ska ges in så god tid att de förhandlingar med kommissionen som sammanhänger med anmälan kan föras före det planerade ikraftträdande datumet för stödordningen eller datumet för beviljande av ett individuellt stöd.

3 §
Avgränsning av anmälningsskyldigheten

Den anmälningsskyldighet som avses i 2 § 1 mom. gäller inte sådana stödordningar och individuella stöd som grundar sig på rådets förordning (EG) nr 994/1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd, nedan fullmaktsförordningen, på kommissionens förordningar om gruppundantag vilka getts på basis av artikel 1 eller på de förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som getts på basis av artikel 2. Över de stödordningar eller individuella stöd som stämmer överens med förordningarna om gruppundantag ska dock till kommissionen sändas en sammanfattning av de uppgifter som förutsätts i fullmaktsförordningen och den förordning om gruppundantag som gäller i det enskilda fallet.

Anmälningsskyldigheten gäller inte heller stöd som har befriats från anmälningsskyldighet i följande unionsrättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

2) Kommissionens beslut om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2005/842/EG).

4 §
Annan skyldighet att lämna upplysningar

Arbets- och näringsministeriet sänder kommissionen de uppföljningsuppgifter om godkända stödordningar vilka förutsätts i procedurförordningen och övriga upplysningar som kommissionen förutsätter i fråga om befintliga stöd.

I det fall att kommissionen förutsätter upplysningar om ett sådant stöd eller annan offentlig finansiering som inte har anmälts till kommissionen, tar arbets- och näringsministeriet emot kommissionens begäran om upplysningar och sänder dem vidare till behöriga instanser för att besvaras. Arbets- och näringsministeriet sänder svaren till kommissionen.

Om kommissionen inleder ett sådant formellt undersökningsförfarande som avses i artikel 108.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, överförs uppdraget att sända upplysningar till kommissionen och parterna på utrikesministeriet.

5 §
Anmälnings- och informeringsskyldiga

Den myndighet eller annan sammanslutning som bereder en stödordning eller beviljande av ett individuellt stöd är skyldig att göra en sådan anmälan som avses i 2 § och lämna de upplysningar som avses i 3 §.

Den skyldighet att lämna upplysningar som avses i 4 § gäller alla offentlig rättsliga och privaträttsliga sammanslutningar som har beviljat eller mottagit statligt stöd eller annan offentlig finansiering.

6 §
Uppföljningen av stödordningar och statligt stöd

Arbets- och näringsministeriet svarar för att rapporter om det statliga stödet sänds till kommissionen enligt unionens regler om statligt stöd och kommissionens beslut. De myndigheter och sammanslutningar som avses i 5 § ska sända de uppgifter som behövs för uppgörande av rapporterna till arbets- och näringsministeriet.

Den myndighet eller sammanslutning som har beviljat stöd ska sörja för att de dokument som hänför sig till de statliga stöd och de minimis-stöd som de har beviljat förvaras minst tio år efter att ett individuellt stöd har beviljats. Dokument som gäller stödordningar ska förvaras i tio år efter att stödordningen har upphört.

7 §
Sändande av anmälningar och upplysningar till kommissionen

Arbets- och näringsministeriet sänder förutom i de situationer som avses i 4 § 3 mom. de anmälningar och upplysningar som avses i denna förordning till kommissionen samt tar emot begäran om ytterligare upplysningar, förelägganden och beslut med anknytning till anmälningarna och upplysningarna. Ministeriet har till uppgift att ge råd vid uppgörandet av anmälningar om statligt stöd och andra dokument som ska sändas till kommissionen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 5 februari 2004 om de förfaranden som skall följas när statligt stöd anmäls till kommissionen (86/2004).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.