Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

30.12.2010/1408

Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken samt anlitandet av tjänster över kommungränserna i kommunerna i vissa stadsregioner för att trygga regionernas livskraft, konkurrenskraft och funktion.

2 §
Stadsregioner som hör till tillämpningsområdet för lagen

Utredningsförfarandet enligt denna lag kan gälla följande stadsregioner och kommunerna i dem:

1) Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stad,

2) Åbo, Nådendals, Reso och S:t Karins stad samt Aura, Lundo och Rusko,

3) Borgå stad samt Askola och Mörskom,

4) Björneborgs och Ulvsby stad samt Luvia, Nakkila, Påmark, Sastmola och Siikainen,

5) Tavastehus stad samt Hattula och Janakkala,

6) Tammerfors, Nokia, Orivesi, och Ylöjärvi stad samt Birkala, Kangasala, Lempäälä och Vesilahti,

7) Lahtis och Orimattila stad samt Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä och Nastola,

8) Kotka och Fredrikshamns stad samt Pyttis,

9) Villmanstrands stad samt Lemi och Taipalsaari,

10) S:t Michels stad samt Hirvensalmi och Ristiina,

11) Kuopio stad samt Maaninka och Siilinjärvi,

12) Joensuu stad samt Kontiolahti och Liperi,

13) Jyväskylä stad samt Laukaa, Muurame, Petäjävesi och Toivakka,

14) Seinäjoki och Lappo stad samt Ilmajoki,

15) Vasa stad samt Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå,

16) Karleby stad och Kronoby,

17) Uleåborgs stad samt Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä och Yli-Ii.

När finansministeriet inleder ett utredningsförfarande som avses i 3 § kan ministeriet på de grunder som bestäms i 1 mom. i den paragrafen besluta att också andra kommuner än de som nämns i 1 mom. i denna paragraf hör till stadsregionen.

I en stadsregion som bestäms i 1 mom. kan genom ett gemensamt beslut av kommunerna i regionen också andra kommuner än de som nämns i 1 mom. tas in. Utredningsförfarandet kan gälla också någon annan stadsregion än en sådan som nämns i 1 mom., om kommunerna i stadsregionen gemensamt föreslår det.

3 §
Inledande av ett utredningsförfarande

Finansministeriet kan inleda ett utredningsförfarande genom att tillsätta en eller flera stadsregionutredare för att tillsammans med kommunerna i regionen utreda hur kommunerna genom samarbete kan samordna markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionen och hur anlitandet av tjänster över kommungränserna kan främjas. Finansministeriet kan inleda ett utredningsförfarande om det är behövligt och om det på basis av det förfarande för hörande som avses i 2 mom. kan bedömas att förfarandet kan främja det samarbete som krävs för en balanserad utveckling av samhällsstrukturen och tjänsterna i regionen. Ett utredningsförfarande kan inledas på framställning av en eller flera kommuner i regionen. Finansministeriet kan också på eget initiativ inleda ett utredningsförfarande.

Innan ett utredningsförfarande inleds ska finansministeriet höra kommunerna i stadsregionen, det landskapsförbund som saken gäller, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

4 §
Stadsregionutredarens uppgifter

Stadsregionutredaren har till uppgift att i samarbete med kommunerna i stadsregionen och på det sätt som förutsätts i beslutet om tillsättande av en utredare kartlägga hur samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken samt möjligheterna att anlita tjänster inom regionen behöver utvecklas i syfte att trygga stadsregionens livskraft och konkurrenskraft.

Med utgångspunkt i den kartläggning som avses i 1 mom. ska stadsregionutredaren lägga fram förslag om

1) målen, medlen och tidtabellen för utvecklandet av samarbetet mellan kommunerna i regionen,

2) hur beredningen av samarbetet mellan kommunerna i regionen samt deras beslutsfattande ska organiseras och finansieras efter utredningsförfarandet,

3) uppföljningen av samarbetet i kommunerna,

4) andra frågor som gäller utvecklandet av samarbetet mellan kommunerna i regionen och som utredaren anser vara behövliga.

När finansministeriet inleder ett utredningsförfarande kan det utfärda närmare bestämmelser om utredarens uppgifter enligt 1 mom.

5 §
Skyldighet för kommunerna att delta i utredningsförfarandet

Kommunerna i en stadsregion ska delta i utredningsförfarandet och stödja stadsregionutredaren i de uppgifter som föreskrivits för denne i 4 §.

Kommunerna och stadsregionutredaren ska under förfarandets gång avtala om den beredningsorganisation som krävs för utredningsförfarandet.

Stadsregionutredaren har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av myndigheterna få för sitt uppdrag behövliga uppgifter om kommunernas och de till kommunkoncernen hörande sammanslutningarnas förvaltning och ekonomi samt deras planer som hänför sig till markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna.

6 §
Behandlingen av stadsregionutredarens förslag

Stadsregionutredaren lägger fram sina förslag enligt 4 § för kommunerna i stadsregionen. Fullmäktige i kommunerna ska fatta beslut om förverkligande av stadsregionutredarens förslag inom tre månader från det att förslagen lades fram.

Om en kommun inte fattar ett beslut enligt 1 mom., ska den inom den tidsfrist som bestäms i momentet efter beslut i kommunfullmäktige lämna ett motiverat utlåtande till stadsregionutredaren där det anges till vilka delar utredarens förslag inte kan förverkligas. Stadsregionutredaren kan därefter ge kommunerna nya förslag som ska behandlas på det sätt som bestäms i denna paragraf.

När stadsregionutredaren har slutfört sitt arbete tillställer han eller hon finansministeriet sina förslag tillsammans med fullmäktiges utlåtanden om förslagen. Finansministeriet behandlar förslagen i samarbete med miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Det landskapsförbund som saken gäller samt Finlands Kommunförbund ska höras med anledning av förslagen.

7 §
Uppföljningen av genomförandet av stadsregionutredarens förslag

Kommunerna i regionen ska följa genomförandet av stadsregionutredarens förslag på det sätt som kommunerna har beslutat med anledning av stadsregionutredarens förslag enligt 4 § 2 mom. 4 punkten.

Kommunerna i regionen ska varje år på det sätt som finansministeriet närmare bestämmer gemensamt lämna en rapport till finansministeriet om genomförandet av stadsregionutredarens förslag. I fråga om behandlingen av rapporten och hörande i samband med den gäller 6 § 3 mom.

8 §
Stadsregionutredarens behörighet och rättsliga ställning

Stadsregionutredaren ska ha tillräcklig sakkunskap och erfarenhet för att fullgöra uppgiften.

Stadsregionutredaren kan anställas i tjänsteförhållande. På en statsregionutredare som inte är anställd i tjänsteförhållande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974) om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar när utredaren sköter uppgifter enligt denna lag.

Finansministeriet beslutar om lön, arvoden och andra ersättningar som betalas till stadsregionutredaren.

9 §
Ersättande av kostnader

Lönekostnaderna för stadsregionutredaren och andra kostnader som stadsregionutredaren orsakas av uppgifterna enligt 4 § betalas av statens medel.

10 §
Förbud mot att söka ändring

Ändring får inte sökas i ett beslut om tillsättande av en stadsregionutredare som finansministeriet har fattat med stöd av 3 §.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2010, RvUB 24/2010, RSv 226/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.