Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

30.12.2010/1397

Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010):

1 §
Godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris

För systemet med inmatningspris kan godkännas vindkraftverk, biogasverk och trädbränslekraftverk, om ifrågavarande kraftverks system som omvandlar energikällan till elenergi och de tekniska system som är direkt anslutna till produktionen av elenergi inte har fått statligt stöd, är nya och inte innehåller några begagnade delar. Om det är fråga om ett biogasverk, krävs dessutom att biogasverkets biogasreaktor, där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum för att användas som bränsle för biogasverket, inte har erhållit något statligt stöd, är ny och inte innehåller några begagnade delar. Motsvarande krav gäller dessutom

1) system för förbehandling, framställning, hantering, transport och inmatning av bränsle eller biogasreaktorns råvaror, och med dessa sammanhängande anordningar,

2) cisterner, hallar, silor, rörledningar och transportsystem samt andra system för lagring av ett kraftverks energikällor,

3) system för hantering, rening, lagring och transport av avfall, biprodukter och rökgaser, inklusive system för hygienisering, lagring i efterhand och transport av bioslam,

4) ett kraftverks styr- och reglersystem jämte komponenter, inklusive data- och kommunikationssystem,

5) system för överföring och distribution av elenergi mellan generatorn och mätningspunkten för elenergi,

6) kraftverksbyggnaden, jämte grunder, som inrymmer de energitekniska anordningar som krävs för produktion av elenergi,

7) ett vindkraftverks torn och en biogasreaktors grund,

8) maskiner och anordningar med anknytning till upprätthållandet av produktionsberedskapen och hanteringen av undantagssituationer, inklusive reservaggregat samt brandskydds- och alarmsystem, samt

9) ett kraftverks uppvärmnings-, belysnings-, ventilations-, reparations- och kontrollanordningar, laboratorier och andra inventarier.

Vid bedömningen av huruvida kraven enligt 1 mom. uppfylls beaktas inte

1) system för anskaffning eller insamling av bränsle eller biogasreaktorns råvaror och med dessa sammanhängande anordningar,

2) systemet för överföring och distribution av värmeenergi och med det sammanhängande komponenter och värmetekniska system, och

3) andra sådana anläggningar eller enheter för energiproduktion som är belägna inom kraftverksområdet och som inte har något energitekniskt samband med den kraftverksenhet för vilken stöd söks.

De krav som avses i 1 mom. tillämpas inte på godkännandet av ett skogsfliskraftverk för systemet med inmatningspris.

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. kan för systemet med inmatningspris dock godkännas endast vindkraftverk som anslutits till elnätet, när ansökan om godkännande för systemet med inmatningspris lämnas in och ansökan åtföljs av tillförlitlig utredning om en sammanhängande och oavbruten tidtabell för byggandet av vindturbiner. Ett vindkraftverk anses ha blivit anslutet till elnätet om

1) kraftcentralen har tagits i drift i enlighet med 41–43 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) och den är spänningsförande från anslutningspunkten till åtminstone huvudtransformatorn, som också den är spänningsförande, eller, om ingen egen kraftcentral planeras bli byggd för vindkraftverket, det egentliga avtalet om anslutning av vindkraftverket till elnätet har ingåtts och datumet för inkoppling i nätet entydigt kan verifieras, och

2) åtminstone en vindturbin har uppförts och anslutits till elnätet senast inom två månader från det att ansökan lämnats in och att förbindelsen mellan vindturbinen och elnätet är spänningsförande.

(6.9.2018/779)

Utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. kan för systemet med inmatningspris dock godkännas endast sådana skogsfliskraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk som är anslutna till elnätet när ansökan om godkännande för systemet med inmatningspris lämnas in. Nämnda kraftverk anses vara anslutna till elnätet om

1) kraftcentralen har tagits i drift i enlighet med 41–43 § i elsäkerhetslagen och den är spänningsförande från anslutningspunkten till åtminstone huvudtransformatorn, som också den är spänningsförande, eller, om ingen egen kraftcentral planeras bli byggd för kraftverket, det egentliga avtalet om anslutning av kraftverket till elnätet har ingåtts och datumet för inkoppling i nätet entydigt kan verifieras, och att

2) kraftverket och, om det är fråga om biogaskraftverk, också det biogasverk som hör till det, senast inom två månader från det att ansökan lämnats in

a) har byggts och tagits i drift, och

b) har blivit anslutet till elnätet så att förbindelsen från kraftverket till elnätet är spänningsförande.

(6.9.2018/779)
1 a § (6.9.2018/779)
Förutsättningar för kraftverk inom premiesystemet

Vid ett anbudsförfarande som ordnas för godkännande för premiesystemet

1) ska kraftverket, med undantag av kraftverksbyggnaden och fundamentet till den, vara nytt på det sätt som i 1 § 1 och 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna för godkännande av kraftverk för tariffsystemet med inmatningspris,

2) ska den återstående tekniska drifttiden för det kraftverk som ersätts vara högst fem procent av den totala drifttiden, om anbudet gäller ett kraftverk för förnybar energi som byggs på platsen för ett sådant tidigare kraftverk som beviljats statligt stöd för investering,

3) ska en plan, en lösning, ett tillstånd eller ett beslut som är en förutsättning för byggande av kraftverket vara i kraft eller dess giltighetstid enligt lag kunna förlängas, så att anläggningen kan byggas senast inom den i anbudet angivna tariffperiod från vilken stödperioden börjar löpa, och

4) ska ett anbud på anslutning eller ett anslutningsavtal som är en förutsättning för anslutning till elnätet vara i kraft så att anläggningen kan anslutas till elnätet senast från och med den i anbudet angivna tariffperiod från vilken stödperioden börjar löpa.

Om det är fråga om ett kraftverk för förnybar energi som består av flera småenheter för förnybar energi, tillämpas förutsättningarna enligt 1 mom. skilt för varje småenhet.

På anslutning till elnätet av ett kraftverk som godkänts för premiesystemet tillämpas vad som i 1 § 5 mom. föreskrivs om anslutning av ett kraftverk till elnätet i fråga om tariffsystemet med inmatningspris. Om kraftverket har flera generatorer eller består av flera småenheter för förnybar energi, anses kraftverket åtminstone delvis ha anslutits till elnätet när utöver förutsättningarna enligt 1 § 5 mom. 1 punkten dessutom förutsättningen enligt 2 punkten underpunkt b uppfylls i fråga om minst en av kraftverkets generatorer eller en av småenheterna.

1 b § (6.9.2018/779)
Anbud

Elproducenten ska lämna anbud på premien med en cents noggrannhet per megawattimme och anbud på årsproduktionen med en megawattimmes noggrannhet.

2 §
Prisperioder

Ett kalenderår indelas i följande prisperioder:

1) den 1 januari – den 31 mars,

2) den 1 april – den 30 juni,

3) den 1 juli – den 30 september,

4) den 1 oktober – den 31 december.

3 §
Medeltalet för marknadspriset på el och marknadspriset på utsläppsrätten

Medeltalet för marknadspriset på el bestäms enligt medeltalet för områdespriset föregående dag i den fysiska elhandeln på den nordiska elmarknaden på den ort där kraftverket är beläget. Medeltalet för marknadspriset på el beräknas som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.

Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater. Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna. (20.3.2014/244)

4 § (20.12.2012/849)
Produktionsstödet för skogsfliskraftverk

Det inmatningspris (euro per megawattimme) som betalas för el som producerats vid skogsfliskraftverk räknas ut enligt följande formel:

1) 35,65 – 1,827 x skatten på torv – 1,359 x det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader, då det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är minst 10 euro,

2) 22,06 – 1,827 x skatten på torv, då det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är under 10 euro.

(25.2.2016/149)

I inmatningspris betalas dock högst 18 euro per megawattimme och endast om inmatningsprisets belopp räknat enligt 1 mom. är minst 1 euro per megawattimme. (25.2.2016/149)

Den förgasarpremie som betalas som höjning av inmatningspriset räknas ut enligt följande formel:

1) 1,824 x skatten på torv – 3,466, när inmatningspris betalas på basis av 1 och 2 mom.,

2) 32,184 – 1,358 x det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader, när inmatningspris inte betalas på basis av 1 eller 2 mom.

5 § (6.9.2018/779)
Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeriets förordning, som utfärdats med stöd av 2 § 13 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), föreskrivs om apparater för egen förbrukning tillämpas vid fastställande av sådan elproduktion som berättigar till riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien samt vid fastställande av sådan elproduktion som förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning.

6 § (6.9.2018/779)
Uppföljningsskyldighet

Elproducenten ska utarbeta en uppföljningsplan vars omfattning beror på kraftverket och de energikällor som används i det. Uppföljningsplanen ska innehålla uppgifter om de bränslen som används i kraftverket samt om sätten att fastställa och mäta mängden elenergi samt system för datainsamling, processering och rapportering. Uppföljningsplanen ska också innehålla uppgifter om den totala effektiviteten om planen inbegriper trädbränslekraftverk eller sådana biogaskraftverk som omfattas av tariffsystemet med inmatningspris och som producerar också värme.

Elproducenten ska foga uppföljningsplanen till ansökan om godkännande för tariffsystemet.

7 § (6.9.2018/779)
Uppföljningssystem

Elproducenten ska vid sitt kraftverk ha ett uppföljningssystem som baserar sig på uppföljningsplanen. Uppföljningssystemet ska inbegripa data om energiinnehållet i de olika bränslena och om mätningarna av mängden el och värme samt om fastställande av bränslenas värmevärden samt om system för insamling, behandling och rapportering av data.

Med hjälp av uppföljningssystemet ska elproducenten producera data om mängden el som berättigar till stödet eller förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning, vid behov data om nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet samt data om huruvida övriga villkor som specificerats i beslutet om godkännande för tariffsystemet med inmatningspris eller godkännande för premiesystemet eller i beslut om godkännande av uppföljningsplan i samband med premiesystemet är uppfyllda. De uppgifter som uppföljningssystemet producerar ska inkluderas i bränslebokföringen så att kontrollören utgående från den ska kunna utföra verifieringen.

Om kraftverket omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter enligt lagen om utsläppshandel (311/2011), får elproducenten vid fastställandet av energiinnehållet i bränsleklassen i fråga för andra bränslen än biobränslen som kraftverkets uppföljningsplan använda den övervakningsplan som godkänts med stöd av 56 § i nämnda lag.

8 § (6.9.2018/779)
Undantag från uppföljningsskyldighet i fråga om bränslen

I uppföljningssystemet för ett kraftverk som omfattas av tariffsystemet med inmatningspris behöver inte inbegripas

1) uppföljningen av bränslena till den delen det är fråga om sådana bränslen som använts för att starta kraftverket och vars energiinnehåll under inmatningsprisperioden är högst 2,5 procent av summan av energiinnehållet i de bränslen som använts i kraftverket,

2) uppföljningen av energiinnehållet i bränslena om kraftverket använder högst ett bränsle utöver startbränslet och kraftverket inte har ålagts någon skyldighet att följa den totala effektiviteten.

9 §
Fastställande av bränslet och dess energiinnehåll

Vid specificeringen och fastställandet av de bränslen som används ska de bränsleklasser som ingår i Statistikcentralens gällande klassificering av bränslen tillämpas.

Den största tillåtna osäkerheten vid fastställandet av bränslemängderna under uppföljningsperioden är 7,5 procent.

Vid fastställandet av bränsleenergin ska nettovärmevärden och bränslemängderna i användningstillstånd eller bränslenas värden i ankomsttillstånd användas. När värden i ankomsttillstånd används ska det fastställda bränslet och det fastställda värmevärdet motsvara varandra med hänsyn tagen till ändringar i bränslenas fukthalt.

10 §
Nyttiggjord värme

Värme som producerats för vidare utnyttjande (nyttiggjord värme) är sådan värme som produceras samtidigt och inom samma process som el och som tillgodoser sådant behov av uppvärmning och kylning som kan motiveras ekonomiskt. Behovet kan motiveras ekonomiskt om det inte överskrider uppvärmnings- eller kylningsbehovet och om det annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor genom andra sätt att producera energi.

Mängden nyttiggjord värme ska fastställas genom mätningar. Vid fastställandet av mängden nyttiggjord värme tillämpas det system för mätning som specificerats i uppföljningsplanen och de uppgifter eller värden som utgående från mätningar registrerats med hjälp av det.

11 §
Total effektivitet

Med total effektivitet avses summan av mängden el och värme dividerad med det sammanlagda energiinnehållet i de bränslen som använts i produktionen. Den mängd el som utgör grunden för beräkningen av total effektivitet motsvarar mängden producerad el minskad med den elenergi som apparaterna för eget bruk förbrukar. Den mängd el som utgör grunden för beräkningarna motsvarar den uppmätta mängden nyttigjord värme. Energiinnehållet i bränslena motsvarar det sammanlagda energiinnehållet i samtliga bränslen som ingår i uppföljningsplanen.

Vid fastställandet av total effektivitet används inte någon antagen total effektivitet eller pannans garanterade verkningsgrad. Den totala effektiviteten ska grunda sig på uppgifterna om faktisk produktion och faktisk användning av energikällor under prisperioden.

12 § (6.9.2018/779)
Bevaring av uppgifter

Elproducenten ska ombesörja bevaringen av de uppgifter som avses i 6, 7 ja 9–11 § så att Energimyndigheten och kontrollören har möjlighet att försäkra sig om tillförlitligheten och exaktheten hos uppföljningssystemet och uppgifterna om mängden producerad el som beräknats på basis av det och som berättigar till stödet eller förpliktar till betalning av underkapacitetsersättning och om eventuell total effektivitet.

Elproducenten ska bevara uppgifterna i tio år från den tidpunkt då beslutet om godkännande för tariffsystemet med inmatningspris eller för premiesystemet har förfallit eller återkallats.

13 § (6.9.2018/779)
Kontrollörens behörighetsområde

I beslutet om godkännande av en kontrollör fastställs kontrollörens behörighetsområde enligt energikällorna och de särskilda förutsättningar som är förenade med de typer av kraftverk i vilka dessa används. Behörighetsområdena är vindflöde, biogas, skogsflis, trädbränsle, solkraft och vågkraft.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2012/849:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På produktionsstödet för skogsfliskraftverk tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning om stödet betalas för el som har producerats före januari 2013.

20.3.2014/244:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

25.2.2016/149:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

24.11.2016/1014:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2016.

6.9.2018/779:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.