Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

29.12.2010/1376

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgiftsbelagda prestationer som justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten, Riksåklagarämbetet, Riksfogdeämbetet, Konkursombudsmannens byrå, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Rättsregistercentralen, Centralen för undersökning av olyckor, Justitieförvaltningens datateknikcentral, Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valmyndigheterna och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller.

Denna förordning gäller även publikationer och experttjänster av andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde än de myndigheter som nämns i 1 mom. samt lokalhyror som tas ut av dem.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som myndigheterna tar ut fasta avgifter för enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är

1) i andra än i 4 § avsedda fall sådana intyg, utdrag eller styrkta kopior som utfärdas på begäran,

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheterna prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden och utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av eller överlåtelse av nyttjanderätten till framställda metoder, redskap, datasystem och databaser,

2) i andra än i 4 § avsedda fall kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax,

3) uppgifter som avses i 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) och i 6 § 4 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om det har förflutit mindre än ett år sedan rätten till insyn senast utnyttjades,

4) uppgifter ur valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val,

5) förteckningar som hänför sig till ett tjänsteförhållande,

6) data ur justitieförvaltningens riksomfattande datasystem som lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt,

7) inkvarteringstjänster som Brottspåföljdsområdets utbildningscentral säljer,

8) fjärrlånetjänster som biblioteket i anslutning till Brottspåföljdsområdets utbildningscentral tillhandahåller,

9) uthyrning av lokaler,

10) måltider för personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten och för besökare på anstalter som hör till Brottspåföljdsmyndigheten samt inkvarteringstjänster för dessa besökare.

I 1 mom. 10 punkten avsedda prestationer är inte avgiftsbelagda för besökare som är anhöriga eller andra närstående till en fånge, om deras besök på anstalten anknyter till genomförandet av en individuell plan i fråga om hur fången utnyttjar sin strafftid.

4 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

De avgifter som en myndighet tar ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av myndigheten i fråga med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

Avgiftstabell

Prestation Avgift
1. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a och 5 § i 11,00 euro/utdrag
straffregisterlagen 0,80 euro/person
- som ett utdrag
- som av en förteckning
2. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 1 mom. i straffregisterlagen 11,00 euro/utdrag
3. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 2 mom.i straffregisterlagen 13,40 euro/utdrag
- som ett utdrag
4. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 50 och 51 § i lagen 11,00 euro/utdrag
om verkställighet av böter (672/2002) 0,80 euro/person
- som ett utdrag
- som av en förteckning
5. Annat intyg eller utdrag 20,00 euro
6. Styrkt kopia 2,00 euro/sida
7. Beslut för ingående av äktenskap som utfärdas på ansökan 53,00 euro
7. Datasekretessnämndens beslut 153,00 euro
8. Övriga beslut 11,00 euro

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2011/1376:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.