Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

21.12.2010/1266

Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet föreskrivs med stöd av lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010) och statstjänstemannalagen (750/1994):

1 §
Uppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket har utöver verkställighets- och tillsynsuppgifterna i samband med lagstiftningen inom sitt ansvarsområde till uppgift att

1) följa och utvärdera hur säkerheten och pålitligheten förverkligas och utvecklas,

2) främja en riksomfattande enhetlig nivå för säkerheten och pålitligheten,

3) utveckla tillsynsförfarandena,

4) främja och nyttja forskningen och utvecklingen inom sitt ansvarsområde,

5) producera sakkunnigtjänster för arbets- och näringsministeriet samt övriga ministerier och myndigheter,

6) producera informations-, kommunikations och rådgivningstjänster,

7) delta i internationellt samarbete och informationsutbyte.

2 §
Resultatstyrning

De ministerier som resultatstyr Säkerhets- och kemikalieverket samarbetar för att främja en verksamhet vid verket som är effektiv och av god kvalitet.

I samband med arbets- och näringsministeriet finns en samarbetsgrupp för resultatstyrning av Säkerhets- och kemikalieverket, vilken har till uppgift att bistå ministerierna i samordningen av resultatstyrningen. Till samarbetsgruppen hör representanter för arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet. Arbets- och näringsministeriet tillsätter samarbetsgruppen för resultatstyrning för tre år i sänder.

3 §
Delegation

Delegationen har till uppgift att stödja verkets strategiska planering och främja samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper.

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst 12 andra medlemmar som representerar de resultatstyrande ministerierna och andra myndigheter samt verkets viktigaste intressentgrupper. Dessutom ingår i delegationen verkets generaldirektör och en representant för personalen. För varje medlem ska förordnas en personlig ersättare. (14.11.2013/807)

Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för tre år i sänder.

3 a § (6.11.2014/927)
Sammansättningen av delegationen för ackrediteringsärenden och medlemmarnas arvoden

Delegationen för ackrediteringsärenden består av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om ackrediteringsenhetens verksamhetsområde. En av dem företräder arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet utser delegationens ordförande och vice ordförande. Chefen för ackrediteringsenheten är föredragande för delegationen.

Arbets- och näringsministeriet fastställer de arvoden som ska betalas till medlemmarna i delegationen för ackrediteringsärenden.

3 b § (6.11.2014/927)
Uppgifterna för delegationen för ackrediteringsärenden

Utöver vad som föreskrivs i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket har delegationen för ackrediteringsärenden särskilt till uppgift att

1) sätta målen för de uppgifter som anknyter till ackrediteringssystemet samt besluta om riktlinjerna för ackrediteringsenhetens verksamhet,

2) styra och övervaka förverkligandet av de mål som satts för ackrediteringsenheten,

3) utöva finansiell tillsyn över ackrediteringsenheten.

Delegationen kan behandla också sådana andra betydande ärenden som gäller ackrediteringsenheten och som enhetschefen överför till delegationen.

3 c § (6.11.2014/927)
Beslutanderätten hos delegationen för ackrediteringsärenden

Delegationen för ackrediteringsärenden är beslutsför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i delegationen för ackrediteringsärenden med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som avgörande den åsikt som ordföranden omfattar.

3 d § (6.11.2014/927)
Delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven

För främjande av tillförlitligheten och den internationella acceptabiliteten hos ackrediteringssystemet samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven finns vid arbets- och näringsministeriet dessutom en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven. Bestämmelser om delegationen finns i statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven (977/2005).

4 § (14.11.2013/807)
Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämner chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd honom eller henne.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 § (1.7.2015/836)
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdaren för generaldirektören förordnas av arbets- och näringsministeriet. (14.11.2013/807)

I fråga om ställföreträdarna för den övriga personalen bestäms i arbetsordningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

14.11.2013/807:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

6.11.2014/927:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1.7.2015/836:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.