Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

17.12.2010/1261

Lag om Säkerhets- och kemikalieverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Säkerhets- och kemikalieverket förebygger skador på personer, egendom och miljön samt olägenheter för hälsan och miljön och säkerställer den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav.

Säkerhets- och kemikalieverket är verksamt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket har till uppgift att övervaka och främja

1) teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem,

2) konsumentsäkerhet,

3) kemikaliesäkerhet, (19.9.2014/763)

4) växtskyddsmedlens säkerhet och kvalitet, och (19.9.2014/763)

5) systemet för konstaterande av kompetens (ackrediteringssystemet). (19.9.2014/763)

Säkerhets- och kemikalieverket ska dessutom sköta uppgifter i anslutning till bedömning av kompetensen hos bedömningsorgan och ackreditering av bedömningsorgan i enlighet med vad som föreskrivs särskilt genom förordning av statsrådet. För skötseln av denna uppgift har Säkerhets- och kemikalieverket en ackrediteringsenhet. (19.9.2014/763)

Säkerhets- och kemikalieverket svarar också för myndighetsuppgifter som rör malmletning och gruvdrift.

Säkerhets- och kemikalieverket sköter dessutom de uppgifter som enligt särskilda bestämmelser ankommer på det.

Närmare bestämmelser om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 a § (19.9.2014/763)
Nationellt ackrediteringsorgan

De uppgifter som ansluter sig till ackrediteringssystemet sköts av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt ackrediteringsorgan.

Ackrediteringstjänsten FINAS kan inom ramen för statsbudgeten sluta avtal med utländska organisationer om ömsesidigt erkännande av kompetens.

3 §
Styrande ministerier

Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av Säkerhets- och kemikalieverket.

Arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet styr Säkerhets- och kemikalieverket i samverkan inom sina respektive ansvarsområden.

Närmare bestämmelser om styrningen av Säkerhets- och kemikalieverket kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Säkerhets- och kemikalieverket leds av en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för utvecklingen av verkets verksamhet och dess resultat och för att målen nås. (8.11.2013/766)

Säkerhets- och kemikalieverket leds av en överdirektör, som utnämns av statsrådet. Överdirektören svarar för utvecklingen av verkets verksamhet och dess resultat och för att målen nås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att de ska avgöras av någon annan tjänsteman. (8.11.2013/766)

Generaldirektören fastställer Säkerhets- och kemikalieverkets arbetsordning. (8.11.2013/766)

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra andra ärenden än sådana som gäller ackrediteringssystemet eller ett ackrediteringsärende och som annars ska avgöras av en underordnad. (19.9.2014/763)

De ärenden som hör till ackrediteringsenheten avgörs av delegationen för ackrediteringsärenden, av chefen för ackrediteringsenheten eller av någon annan tjänsteman med behörighet enligt arbetsordningen. Chefen för ackrediteringsenheten avgör andra ackrediteringsärenden inom ackrediteringssystemet än de som avses i 5 a §. (19.9.2014/763)

Närmare bestämmelser om ledning och beslutanderätt kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Delegation

Säkerhets- och kemikalieverket kan som rådgivande organ ha en delegation, som tillsätts av arbets- och näringsministeriet.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 a § (19.9.2014/763)
Delegationen för ackrediteringsärenden

Ackrediteringsenhetens verksamhet styrs och övervakas av delegationen för ackrediteringsärenden.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för ackrediteringsärenden för tre år i sänder.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning, arvoden och beslutanderätt.

6 §
Avtal och med dem förknippad handlingssekretess

Säkerhets- och kemikalieverket kan anlita experter och ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer för utförande av undersökningar och utredningar och för fullgörande av andra uppgifter som hör till verkets ansvarsområde. På sekretessplikten för den som sköter dessa uppgifter tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om säkerhetsteknikcentralen (1071/1995).

Säkerhets- och kemikalieverket fortsätter Säkerhetsteknikcentralens verksamhet.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan lag hänvisas till Säkerhetsteknikcentralen, ska hänvisningen anses avse Säkerhets- och kemikalieverket.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande vid Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral som sköter de uppgifter enligt kemikalielagen (744/1989), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) som överförs till Säkerhets- och kemikalieverket samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft. För överföringen av tjänsten och uppgiften behövs inte tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke, om inte tjänsten eller uppgiften överförs till en annan pendlingsregion.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande som sköter visstidsuppgifter övergår i Säkerhets- och kemikalieverkets tjänst för den tid anställningsförhållandet på viss tid varar.

De anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande.

Löner som är högre än månadslönen enligt Säkerhets- och kemikalieverkets lönesystem garanteras under förutsättning att personens uppgifter vid Säkerhets- och kemikalieverket till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller Finlands miljöcentral. Personen är i så fall berättigad till ett lönetillägg motsvarande skillnaden mellan den månadslön som betalats vid Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller Finlands miljöcentral och den månadslön som betalas av Säkerhets- och kemikalieverket.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.

RP 132/2010, EkUB 26/2010, RSv 199/2010

Ikraftträdelsestadganden:

8.11.2013/766:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 136/2013, EkUB 23/2013, RSv 110/2013

19.9.2014/763:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket fortsätter den verksamhet som ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen bedrivit.

Delegationen för ackrediteringsärenden, som tillsattes av arbets- och näringsministeriet den 29 oktober 2013, fortsätter sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod.

Om det i någon annan lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser hänvisas till ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen, ska det anses att hänvisningen avser ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande vid Mätteknikcentralen som vid ikraftträdandet av denna lag sköter de uppgifter enligt lagen om mätteknikcentralen (1149/1990) som överförs till Säkerhets- och kemikalieverket samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft. För överföringen av en tjänst och uppgift behövs inte tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke, om inte tjänsten eller uppgiften överförs till en annan pendlingsregion.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande som sköter visstidsuppgifter övergår till anställning hos Säkerhets- och kemikalieverket för den tid visstidsanställningen varar.

De anställda som övergår behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt sina anställningsförhållanden.

Löner som är högre än månadslönen enligt Säkerhets- och kemikalieverkets lönesystem garanteras under förutsättning att personens uppgifter vid Säkerhets- och kemikalieverket till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid Mätteknikcentralen. Personen har i så fall rätt till ett lönetillägg som motsvarar skillnaden mellan den månadslön som har betalats av Mätteknikcentralen och den månadslön som betalas av Säkerhets- och kemikalieverket.

RP 74/2014, EkUB 10/2014, RSv 84/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.