Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

21.12.2010/1207

Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Enheten för utredning av grå ekonomi och enhetens uppgifter

Inom Skatteförvaltningen finns Enheten för utredning av grå ekonomi, nedan utredningsenheten.

Utredningsenheten ska

1) främja bekämpningen av den grå ekonomin genom att producera och sprida information om grå ekonomi och bekämpningen av den,

2) för de ändamål som anges i 6 § utarbeta fullgöranderapporter för myndigheterna om hur organisationer och organisationsanknutna personer fullgör sina skyldigheter.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) organisation sådana enheter som ska registreras enligt 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

2) organisationsanknutenperson en person som avses i 2 § i lagen om näringsförbud (1059/1985) eller en ägare som ensam eller tillsammans med en släkting i upp- eller nedstigande led, maken, den andra parten i ett registrerat partnerskap eller en person som bor i samma hushåll äger minst 10 procent av kapitalet i sammanslutningen eller innehar motsvarande andel av röstetalet i sammanslutningen,

3) grå ekonomi sådan verksamhet inom en organisation där vissa lagstadgade skyldigheter försummas i syfte att undvika skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som tullen tar ut eller i syfte att få ogrundade återbetalningar,

4) myndighet en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som avses i 4 § 2 mom. i samma lag, när dessa har eller kan ha information om organisationers eller organisationsanknutna personers ekonomiska verksamhet, ekonomiska ställning, offentligrättsliga skyldigheter eller kopplingar till andra organisationer eller organisationsanknutna personer. (25.5.2012/252)

3 §
Fenomenutredning

Utredningsenheten ska göra fenomenutredningar till stöd för den uppgift enheten har enligt 1 § 2 mom. 1 punkten.

I en fenomenutredning beskrivs fenomen inom den grå ekonomin, bekämpningen av den grå ekonomin samt effekterna av dessa, utan att någon organisation eller organisationsanknuten person specificeras.

4 §
Utredningsenhetens rätt att få uppgifter för en fenomenutredning

Utredningsenheten har trots sekretess rätt att av myndigheterna på begäran få följande uppgifter om en person eller organisation, om uppgifterna är nödvändiga för en fenomenutredning:

1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,

2) uppgifter om en organisationsanknuten persons ställning samt om ägar- och besittningsförhållandena i organisationen,

3) uppgifter om ekonomisk verksamhet och ekonomisk ställning,

4) uppgifter om skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut samt om fullgörandet av och tillsynen över skyldigheterna,

5) uppgifter om betalningsstörningar,

6) uppgifter enligt 1 punkten om personer som står i ett sådant förhållande till personen eller organisationen i fråga som avses i 3 § i lagen om återvinning till konkursbo (758/1991),

7) av förundersökningsmyndigheten även andra uppgifter om en förundersökning än de som avses i 1–6 punkten, när uppgiften har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats,

8) med undantag för de sekretessbelagda rättegångshandlingar som avses i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) och de uppgifter som avses i 10 § i samma lag och som enligt förordnande ska hållas hemliga, uppgifter om mål och ärenden som finns i justitieförvaltningens register och som är eller har varit föremål för åtalsprövning, åtal eller domstolsbehandling och om domar i brottmål som finns i registren, när åtalsprövningen, åtalet eller domstolsbehandlingen har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats, (25.5.2012/252)

9) uppgifter som uppgetts i anmälan som avses i 28 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) och även andra uppgifter som Skatteförvaltningen fått med stöd av den anmälan än de som avses i 1–6 punkten i detta moment, när uppgiften har anknytning till ett brott som man misstänker har begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats. (25.5.2012/252)

Utredningsenheten har dock rätt att få uppgifter av en förundersökningsmyndighet bara med samtycke av förundersökningsmyndigheten, och underrättelseuppgifter som erhållits för brottsbekämpning bara med samtycke av den registeransvarige.

De personer eller organisationer som utredningsenheten begär uppgifter om ska i begäran om uppgifter specificeras enligt namn eller någon annan identifieringsuppgift eller enligt bransch, lokalisering eller någon annan gruppegenskap.

Uppgifter som erhållits för en fenomenutredning får inte användas i andra syften än de som nämns i 5 § 3 mom. i fråga om fenomenutredningar och fullgöranderapporter.

Om utredningsenheten konstaterar att en person inte har status av en organisationsanknuten person ska uppgifterna om honom eller henne omedelbart förstöras.

5 §
Fullgöranderapport

Utredningsenheten ska på begäran utarbeta fullgöranderapporter för de ändamål som anges i 6 §.

I begäran om en fullgöranderapport ska den organisation eller person som rapporten ska gälla specificeras och ändamålet med rapporten preciseras på ett sådant sätt att rapporten omfattar relevanta uppgifter.

En fullgöranderapport kan också begäras utgående från en grupp som beskrivs i en fenomenutredning.

I fullgöranderapporten ska utredningsenheten beskriva hurdan verksamhet och ekonomi en organisation eller en organisationsanknuten person samt en organisation eller organisationsanknuten person med direkt eller indirekt koppling till de förstnämnda har och hur de fullgör sina skyldigheter i anknytning till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter som tullen tar ut.

Om utredningsenheten konstaterar att en person inte har status av en organisationsanknuten person ska utarbetandet av fullgöranderapporten om honom eller henne avslutas och uppgifterna om honom eller henne omedelbart förstöras.

6 §
Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för

1) de uppgifter som anges i 2 § 1 mom. i lagen om Skatteförvaltningen,

2) tullåtgärder som avses i 2 § 7 punkten i tullagen (304/2016) samt till stöd för beskattning, skattekontroll och indrivning av skatter som Tullen verkställer,

3) den övervakning som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) och som avser att försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna iakttas,

4) den övervakning av verkställigheten av uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremier som avses i 10 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998),

5) de uppgifter som anges i 7 och 60 § i alkohollagen (1102/2017), (28.12.2017/1112)

6) beviljandet av och tillsynen över finansiering som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas för en organisations verksamhet,

7) skötseln av uppgifter som anges i 8 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021) samt 3 § 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven (1352/2022), (29.12.2022/1355)

7 punkten har ändrats genom L 1355/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

7) skötseln av uppgifter som avses i 8 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), (13.8.2021/763)

8) verkställighet som avses i utsökningsbalken (705/2007),

9) den övervakning av förvaltningen av konkursbon som avses i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995),

10) den utredning av förutsättningarna för näringsförbud som avses i 19 a § i lagen om näringsförbud och den tillsyn över att näringsförbud som avses i 21 a § i den lagen iakttas,

11) polisens, Gränsbevakningsväsendets eller Försvarsmaktens verksamhet vid förebyggande och utredning av brott eller för Tullens verksamhet vid förundersökningar, om det maximistraff som föreskrivs för brottet är fängelse i minst ett år och brottet misstänks ha begåtts inom organisationens verksamhet eller genom att organisationen har utnyttjats, (29.6.2021/690)

12) utredning i fråga om en förverkandepåföljd som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i förundersökningslagen (805/2011) och som döms ut med anledning av ett brott samt utdömande av en förverkandepåföljd som avses i 10 kap. i strafflagen (39/1889),

13) förhindrande och avslöjande av penningtvätt och av finansiering av terrorism i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och bedömning av tillförlitlighet enligt 5 kap. 5 och 6 § i den lagen samt förhindrande, avslöjande, utredning och förande till undersökning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017), (28.6.2017/454)

14) beviljande och återkallande av persontrafiktillstånd, godstrafiktillstånd och taxitrafiktillstånd enligt lagen om transportservice (320/2017), (24.5.2017/324)

14 a) utredning av verksamhetsutövarens tillförlitlighet enligt 95 § 2 mom. i avfallslagen (646/2011), (22.6.2022/495)

14 a punkten har tillfogats genom L 495/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

15) den tillsynsuppgift som anges i 14 kap. 1 § i stiftelselagen (487/2015),

16) tillsynen enligt 177 § 1 mom. och 179 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) över de skyldigheter som gäller försäkring, (14.10.2016/858)

17) den uppgift som föreskrivs i 10 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016), (16.12.2016/1159)

18) verkställigheten av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000), (29.12.2016/1419)

19) den tillsyn som arbetarskyddsmyndigheten utövar över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och över anlitandet av utländsk arbetskraft, (29.12.2016/1413)

20) möjligheten för upphandlande enheter att i upphandlingsförfaranden och upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena, i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) kontrollera huruvida de av prövning beroende grunder för uteslutning av anbudsgivare och anbudsgivares underleverantörer som avses i 78 § och 81 § 1 mom. i den förstnämnda lagen föreligger, (16.12.2021/1134)

21) utredning av de uppgifter som avses i 5 a, 8 och 19 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000), (1.6.2018/404)

22) skötsel av de uppgifter som avses i 14, 17 och 18 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017), (1.6.2018/414)

23) uppgifter som avses i 9, 10 och 17 § i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018), (1.6.2018/404)

24) utförande av de uppgifter som anges i 20 b § i lagen om Finansinspektionen (878/2008), (7.6.2019/722)

25) Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter vid tillsynen över iakttagandet av i 2 kap. i konkurrenslagen (948/2011) föreskrivna förbud mot konkurrensbegränsningar, (19.12.2019/1399)

26) utredning av livsmedelsföretagares tillförlitlighet enligt 16 a § i livsmedelslagen (23/2006), (21.8.2020/624)

27) handläggning av och beslutsfattande och tillsynsuppgifter i ärenden som gäller utlänningars inresa, utresa, vistelse och arbete samt medborgarskap enligt utlänningslagen (301/2004), medborgarskapslagen (359/2003), lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017), lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) och lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018), (30.12.2020/1264)

28) utredning av foderföretagares tillförlitlighet enligt 18 § i foderlagen (1263/2020), (4.6.2021/488)

29) utredning av tillförlitligheten hos aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen enligt 5 § i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021), (8.7.2022/713)

29 punkten har ändrats genom L 713/2022, som trädde i kraft 16.7.2022. Den tidigare formen lyder:

29) utredning av tillförlitligheten hos aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen enligt 5 § i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). (4.6.2021/488)

30) utredning av ekonomiska aktörers tillförlitlighet enligt 12 § i lagen om gödselmedel (711/2022), (20.12.2022/1119)

30 punkten har ändrats genom L 1119/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

30) utredning av ekonomiska aktörers tillförlitlighet enligt 12 § i lagen om gödselmedel (711/2022). (8.7.2022/713)

30 punkten har tillfogats genom L 713/2022, som trädde i kraft 16.7.2022.

31) utredning av tillförlitligheten hos driftansvariga som avses i 41 a § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015), (29.12.2022/1327)

31 punkten har ändrats genom L 1327/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

31) utredning av tillförlitligheten hos driftansvariga som avses i 41 a § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015). (20.12.2022/1119)

31 punkten har tillfogats genom L 1119/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

32) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022), (29.12.2022/1327)

32 punkten har tillfogats genom L 1327/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

33) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), (29.12.2022/1327)

33 punkten har tillfogats genom L 1327/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

34) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012), (29.12.2022/1340)

34 punkten har ändrats genom L 1340/2022, som trädde i kraft 31.1.2023. Den tidigare formen lyder:

34) beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012). (29.12.2022/1327)

34 punkten har tillfogats genom L 1327/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

35) utredning av tillförlitligheten enligt 16 kap. 26 c §, 17 kap. 25 c § och 17 a kap. 24 § i aktiebolagslagen (624/2006), (14.4.2023/743)

35 punkten har ändrats genom L 743/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

35) utredning av tillförlitlighet enligt 16 kap. 26 c §, 17 kap. 25 c § och 17 a kap. 24 § i aktiebolagslagen (624/2006). (29.12.2022/1340)

35 punkten har tillfogats genom L 1340/2022, som trädde i kraft 31.1.2023.

36) utredning av tillförlitligheten i fråga om en tjänsteproducent som avses i 7 § i lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023), personer som ingår i tjänsteproducentens förvaltningsorgan och den verkställande direktören samt i fråga om öppna bolag bolagsmännen och i fråga om kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen. (14.4.2023/743)

36 punkten har tillfogats genom L 743/2023, som träder i kraft 1.1.2024.

(29.4.2016/308)

En tidigare fullgöranderapport kan användas när samma myndighet för samma ändamål begär en ny fullgöranderapport om samma organisation eller organisationsanknutna person.

7 §
Utredningsenhetens rätt att få uppgifter för en fullgöranderapport

Utredningsenheten har trots sekretess rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av en fullgöranderapport och som den myndighet som begär rapporten har rätt att få för det ändamål som uppges i begäran.

Utredningsenheten har dock rätt att få uppgifter av en förundersökningsmyndighet bara med samtycke av förundersökningsmyndigheten, och underrättelseuppgifter som erhållits för brottsbekämpning bara med samtycke av den registeransvarige.

8 § (9.8.2019/921)
Avgiftsfrihet

Utredningsenheten har rätt att få uppgifter avgiftsfritt. Om lämnandet av uppgifterna orsakar den som lämnar uppgifterna betydande merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.

Utredningsenheten har rätt att använda Skatteförvaltningens och dess enheters datasystem för att tillgodose den rätt att få uppgifter som föreskrivs i lag. Enheten för utredning av grå ekonomi bedömer om uppgifterna är nödvändiga.

9 §
Rapporteringsdatasystemet

Rapporteringsdatasystemet är ett permanent personregister som är avsett för utredningsenhetens bruk och som drivs med hjälp av automatisk databehandling. Rapporteringsdatasystemet får innehålla sådan information som behöver behandlas när de uppgifter som anges i 1 § fullgörs. Skatteförvaltningen är registeransvarig.

Registret över fullgöranderapporter och registret över fenomenutredningar är delregister i rapporteringsdatasystemet. I registret över fullgöranderapporter får det skrivas in uppgifter som har erhållits för en fullgöranderapport samt fullgöranderapporter som har utarbetats utgående från dessa uppgifter. I registret över fenomenutredningar får det skrivas in uppgifter som har erhållits för en fenomenutredning samt fenomenutredningar som har gjorts utgående från dessa uppgifter.

10 §
Avförande av uppgifter ur rapporteringsdatasystemet

De uppgifter i rapporteringsdatasystemet som har inhämtats för utredningar och rapporter ska avföras ur systemet om de inte längre behövs för utredningen eller rapporten i fråga.

Andra uppgifter i rapporteringsdatasystemet än de som avses i 1 mom. ska avföras ur systemet fem år efter det att utredningen eller rapporten blev klar, om det inte fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten för fullgörandet av den uppgift som anges i 1 §. Senast tre år efter föregående granskning ska det granskas om det fortfarande är nödvändigt att bevara utredningen eller rapporten. Det ska göras en anteckning om förnyad granskning.

I arkivlagen (831/1994) föreskrivs om arkivfunktionens uppgifter och om överföringen av handlingar till ett arkiv.

11 §
Överlämnande och användning av fullgöranderapporter

Utredningsenheten får överlämna en fullgöranderapport bara till den myndighet som har begärt rapporten och för det ändamål som anges i begäran.

Utredningsenheten utarbetar och överlämnar fullgöranderapporterna avgiftsfritt.

Den myndighet som har begärt rapporten beslutar om uppgifter om den får lämnas för något annat ändamål.

12 § (22.5.2015/645)
Behandling av personuppgifter och rätt till insyn

Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagen (1050/2018) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). (5.12.2018/1053)

En registrerad har dock inte rätt till insyn i de uppgifter som avses i 42 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), i 51 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) eller i 36 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). (10.5.2019/652)

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 2 mom. är lagenliga.

13 §
Handlingars och uppgifters offentlighet

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om handlingars och uppgifters offentlighet.

Uppgifter som har erhållits för fenomenutredningar samt fullgöranderapporter och de uppgifter som har erhållits för dem samt begäran om fenomenutredningar och fullgöranderapporter är sekretessbelagda i utredningsenheten.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i denna lag om fullgöranderapporter tillämpas dock från och med den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 163/2010, FiUB 45/2010, RSv 228/2010

Ikraftträdelsestadganden:

25.5.2012/252:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

RP 39/2011, FiUB 4/2012, RSv 20/2012

12.4.2013/263:

Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.

RP 193/2012, KoUB 3/2013, RSv 25/2013

30.12.2013/1153:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

24.4.2015/485:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

24.4.2015/500:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

22.5.2015/645:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

29.4.2016/308:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

14.10.2016/858:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 77/2016, EkUB 17/2016, RSv 105/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

16.12.2016/1159:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 196/2016, AjUB 9/2016, RSv 184/2016

29.12.2016/1413:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

29.12.2016/1419:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 114/2016, AjUB 12/2016, RSv 205/2016

24.5.2017/324:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

28.6.2017/454:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

14.12.2017/923:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

L 923/2017 har upphävts genom L 1.6.2018/403.

RP 120/2017, EkUB 16/2017, RsV 112/2017

28.12.2017/1112:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

1.6.2018/403:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018.

RP 38/2018, EkUB 4/2018, RSv 34/2018

1.6.2018/404:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018. Lagens 6 § 1 mom. 23 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

RP 38/2018, EkUB 4/2018, RSv 34/2018

1.6.2018/414:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelsen i 6 § 1 mom. 22 punkten träder dock i kraft redan den 1 november 2018. (19.10.2018/826)

RP 206/2017, EkUB 3/2018, RSv 26/2018

19.10.2018/826:

Denna lag träder i kraft den 22 oktober 2018.

RP 107/2018, EkUB 13/2018, EV 78/2018

5.12.2018/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 9/2018, FvUB 13/2018, RSv 108/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

10.5.2019/652:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018, FvUB 41/2018, RSv 321/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (32016L0680); EUT L 119, 4.5.2016, s. 89

7.6.2019/722:

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2019.

RP 68/2018, EkUB 41/2018, RSv 286/2018

9.8.2019/921:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

19.12.2019/1399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 36/2019, JsUB 4/2019, RSv 57/2019

21.8.2020/624:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 18/2019, FvUB 10/2020, RSv 87/2020

30.12.2020/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 200/2020, JsUB 13/2020, RSv 201/2020

4.6.2021/488:

Denna lag träder i kraft den 14 juni 2021.

RP 42/2021, AjUB 5/2021, RSv 70/2021

29.6.2021/690:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 61/2021, FsUB 1/2021, RSv 95/2021

13.8.2021/763:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

16.12.2021/1134:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 142/2021, FiUB 16/2021, RSv 184/2021

22.6.2022/495:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 46/2022, MiUB 3/2022, RSv 68/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 (32019R1021); EUT L 169, 25.6.2019, s. 45

8.7.2022/713:

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2022.

RP 32/2022, JsUB 5/2022, Rsv 80/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 (32019R1009); EUT L 170, 25.6.2019, s. 1

20.12.2022/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 89/2022, JsUB 13/2022, RSv 163/2022

29.12.2022/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 166/2022, JsUB 16/2022, RSv 166/2022

29.12.2022/1340:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

29.12.2022/1355:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 134/2022, EkUB 28/2022, RSv 205/2022

14.4.2023/743:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 299/2022, ShUB 54/2022, RSv 315/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.