Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

17.12.2010/1198

Justitieministeriets förordning om hänvisningar i Finlands författningssamling

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000) samt 8 § i lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000), sådan den förstnämnda lyder i lag 1197/2010:

1 §

I författningssamlingen antecknas för varje lag en hänvisning till den regeringsproposition eller lagmotion som lagen bygger på, till riksdagsutskottens betänkanden och utlåtanden om lagförslaget och till riksdagens svar. Motsvarande hänvisningar ska göras i statsbudgeten och tilläggsbudgetar samt i andra riksdagsbeslut om statsfinanserna.

2 §

När en författning innehåller bestämmelser om genomförande av ett direktiv som antagits av Europeiska unionen, ska i författningssamlingen vid författningen göras en hänvisning till direktivet. När förordningar eller beslut som antagits av Europeiska unionen förutsätter närmare bestämmelser, ska det vid bestämmelsen göras en hänvisning till rättsakten i fråga.

Anteckningar som avses i 1 mom. ska också göras i författningssamlingen när myndighetsföreskrifter publiceras i författningssamlingen.

3 §

Hänvisningar till Europeiska unionens rättsakter skrivs under de hänvisningar som avses i 1 §. Om en författning innehåller endast enstaka bestämmelser om genomförande av en rättsakt eller närmare bestämmelser som har samband med den, kan hänvisningen dock göras i anslutning till bestämmelserna i fråga.

I föreskrifter som publiceras i föreskriftssamlingen skrivs hänvisningar i tillämpliga delar enligt bestämmelserna i 1 mom.

4 §

I en hänvisning ska nämnas den rättsakt vars bestämmelser genomförs eller som förutsätter att närmare bestämmelser utfärdas.

Dessutom ska i hänvisningen nämnas numret på det häfte av Europeiska unionens officiella tidning där rättsakten har publicerats samt publiceringsdatum och numret på den sida där rättsakten börjar.

Hänvisningen ska skrivas så att där först nämns den institution inom Europeiska unionen som har utfärdat rättsakten samt vilket slags rättsakt det är fråga om. Om rättsakten är ett direktiv eller ett beslut, skrivs därefter ett signum, som består av årtal, direktivets eller beslutets nummer och en förkortning som anger unionen. Om rättsakten är en förordning, ska efter institutionen och rättsaktens art inom parentes nämnas en förkortning som anger unionen, förkortningen "nr" samt förordningens nummer och årtal.

Efter det signum som avses i 2 mom. nämns inom parentes rättsaktens kod, som består av EU-databasens signum för lagstiftningsavdelningen, dvs. siffran 3, årtalet i fyra siffror, en bokstav som avser rättsaktens art samt rättsaktens löpande nummer i form av ett fyrsiffrigt tal. I alla hänvisningar ska till sist efter ett semikolon nämnas förkortningen på Europeiska unionens officiella tidning, samt tidningens nummer, publiceringsdatum och numret på den sida där rättsakten börjar. Förkortningen på den officiella tidningen är EUT i rättsakter som publicerats år 2004 eller efter det.

5 §

Hänvisningarna skrivs enligt följande modeller:

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (32006L0123); EUT L 376, 27.12.2006, s. 36,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (32010L0013); EUT L 95, 15.4.2010, s. 1,

3) rådets direktiv 2010/24/EU (32010L0024); EUT L 84, 31.6.2010, s. 1,

4) kommissionens direktiv 2000/1/EG (32000L0001); EGT L 21, 26.1.2000, s. 16,

5) kommissionens direktiv 2010/34/EU (32010L0034); EUT L 134, 1.6.2010, s. 73,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1182/1999 (31999R1182); EGT L 144, 9.6.1999, s. 1,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 437/2010 (32010R0437); EUT L 132, 29.5.2010, s. 1,

8) rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 (31990R1588); EGT L 151, 15.6.1990, s. 1,

9) rådets förordning (EU) nr 7/2010 (32010R0007); EUT L 3, 7.1.2010, s. 1,

10) kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 (32004R0019); EUT L 4, 8.1.2004, s. 11,

11) kommissionens förordning (EU) nr 285/2010 (32010R0285); EUT L 87, 7.4.2010, s. 19,

12) Europaparlamentets och rådets beslut nr 477/2010/EU (32010D0477); EUT L 135, 2.6.2010, s. 1,

13) rådets beslut 2010/217/EU (32010D0217); EUT L 96, 16.4.2010, s. 7,

14) kommissionens beslut 1999/253/EG (31999D0253); EGT L 98, 13.4.1999, s. 15,

15) kommissionens beslut 2010/249/EU (32010D0249); EUT L 110, 1.5.2010, s. 32.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter (260/2000).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.